Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  indexes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper shows the approach for creating corporate social responsibility (CSR) strategy in the context of industrial potential. The authors identified and analyzed social and economic indexes that eventually establish development of social and labor component of industrial potential. The contribution of the paper into the subject area is principles of assessment the development social and labor component of industrial potential. The essence of this approach is to highlight income and outcome indicators that allows consider industrial potential according to resource-result approach. In addition, it helped us to establish two main indexes of its development: level of the development of reproductive potential that shows current opportunities and level of the development of performed potential that shows indexes of efficient use of social and labor resources. To achieve relevant results of assessment, we provide the grading system, which is a prerequisite for making complex recommendations due to the level of indexes. The paper puts the recommendations regarding boosting social-labor component of industrial potential, which could be used while shaping CSR strategy of the business.
PL
W artykule przedstawiono podejście do tworzenia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w kontekście potencjału przemysłowego. Autorzy zidentyfikowali i przeanalizowali wskaźniki społeczne i ekonomiczne, które ostatecznie wpływają na rozwój społecznego i pracowniczego składnika potencjału przemysłowego. Wkładem autorów w omawianą dziedzinę są zasady oceny rozwoju społecznego i pracowniczego komponentu potencjału przemysłowego. Istotą tego podejścia jest zwrócenie uwagi na wskaźniki dochodów i wyników, które umożliwiają uwzględnienie potencjału przemysłowego zgodnie z podejściem opartym na zasobach. Pomogło to ustalić dwa główne wskaźniki jego rozwoju: poziom rozwoju potencjału reprodukcyjnego, który pokazuje aktualne możliwości oraz poziom rozwoju potencjału, który pokazuje wskaźniki efektywnego wykorzystania zasobów społecznych i pracy. Aby uzyskać odpowiednie wyniki oceny, zapewniono system oceniania, który jest warunkiem wstępnym do złożonych zaleceń ze względu na poziom indeksów. W artykule przedstawiono zalecenia dotyczące zwiększenia społecznego i pracowniczego komponentu potencjału przemysłowego, które można wykorzystać przy kształtowaniu strategii CSR firmy.
PL
W utrzymaniu infrastruktury kolejowej wykorzystywane są różne wskaźniki. Ich stosowanie jest pomocne w podejmowaniu decyzji, szczególnie dotyczących napraw. W eksploatacji nawierzchni kolejowej znane są wskaźniki charakteryzujące tylko jeden parametr lub kilka parametrów łącznie. Artykuł przedstawia propozycję nowego wskaźnika charakteryzującego obciążenie toru i jego stan. Parametrami wchodzącymi do indykatora są prędkość maksymalna pociągów, natężenie przewozów, syntetyczny wskaźnik stanu toru oraz ubytek trwałości. Podano przykłady wykorzystywania tego indykatora w praktyce.
EN
Various indicators are used to describe maintaining railway infrastructure. Their use is helpful in making decisions, especially regarding repairs. In the operation of the railway track there are known indicators characterizing only one parameter or several parameters together. The paper presents a proposal for a new indicator characterizing the track load and its condition. Parameters entering the indicator are the maximum speed of the trains, the intensity of the traffic, the synthetic gauge of track state and the loss of durability. Examples of using this indicator in practice are given.
EN
Indexing methods are very popular in terms of determining the degree of disability associated with motor dysfunctions. Currently, indexing methods dedicated to the upper limbs are not very popular, probably due to difficulties in their interpretation. This work presents the calculation algorithm of new SDDI index and the attempt is made to determine the level of physical dysfunction along with description of its kind, based on the interpretation of the calculation results of SDDI and PULMI indices. Methods: 23 healthy people (10 women and 13 men), which constituted a reference group, and a group of 3 people with mobility impairments participated in the tests. In order to examine possibilities of the utilization of the SDDI index the participants had to repetitively perform two selected rehabilitation movements of upper extremities. During the tests the kinematic value was registered using inertial motion analysis system MVN BIOMECH. Results: The results of the test were collected in waveforms of 9 anatomical angles in 4 joints of upper extremities. Then, SDDI and PULMI indices were calculated for each person with mobility impairments. Next, the analysis was performed to check which abnormalities in upper extremity motion can influence the value of both indexes and interpretation of those indexes was shown. Conclusion: Joint analysis of the both indices provides information on whether the patient has correctly performed the set sequence of movement and enables the determination of possible irregularities in the performance of movement given.
EN
Low voltage microgrids are autonomous subsystems, in which generation, storage and power and electrical energy consumption appear. In the paper the main attention has been paid to the voltage stability issue in low voltage microgrid for different variants of its operation. In the introduction a notion of microgrid has been presented, and also the issue of influence of active and reactive power balance on node voltage level has been described. Then description of voltage stability issue has been presented. The conditions of voltage stability and indicators used to determine voltage stability margin in the microgrid have been described. Description of the low voltage test microgrid, as well as research methodology along with definition of considered variants of its operation have been presented further. The results of exemplary calculations carried out for the daily changes in node load of the active and reactive power, i.e. the voltage and the voltage stability margin indexes in nodes have been presented. Furthermore, the changes of voltage stability margin indexes depending on the variant of the microgrid operation have been presented. Summary and formulation of conclusions related to the issue of voltage stability in microgrids have been included at the end of the paper.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń efektywności energetycznej urządzeń zastosowanych w układach potrzeb własnych elektrowni cieplnej.
EN
The paper presents results of calculations of energy-effectiveness of equipment used in circuits of thermal power station internal load.
6
Content available remote Modern measurement of electrical energy quality indices
EN
Recent power networks provide electrical nergy to consumers of different characteristics. The way the power is supplied and the behaviour of the consumers generate various complex phenomena in power networks. From the electrical energy consumers' point of view, these phenomena cause changes of electrical energy quality parameters. These changes arę felt as worsening electrical energy quality. The electrical energy quality assessment is connected with measuring quality indices and, further, with comparing the indices obtained with limiting values specified in standardising documents. Indices definitions are based on physical phenomena connected with electrical energy transmission and with the influence exerted by the perturbed electrical energy on the consumers. The electrical energy quality assessment requires therefore using such instruments that measure the indices according to the adopted definitions and with inaccuracy as small as possible. Most electrical energy measurement definitions are implemented approximately. The approximation results from the adopted definitions, their descriptions and the method the measurement is implemented. The definitions of electrical energy indices and descriptions of their measurement implementations allow to construct measuring instruments based on different technologies of which digital measurement system are most widely used recently. The design of such measurement systems requires digital algorithms to be applied to measure signals specified in definition descriptions as analog operations. To make measuring instrument indications reliable, verification procedures are used. They shall reflect real working conditions of the measuring instrument. This is one of the essential reasons of substantial differences between the measurement results of the reliable measuring instruments. Recent measurement methods based on fast signal processing by means of signal processors and programmable structures will be better base for developing the definitions of the measured quantities, i.e. indices. Newly developed digital measuring instruments should take into account the real properties of power network and conditions of measurement.
PL
Współczesne sieci energetyczne dostarczają energię elektryczną do odbiorników o różnych właściwościach. Sposób dostarczania energii i zachowanie się odbiorników prowadzi do powstawania różnych złożonych zjawisk w sieciach energetycznych. Zjawiska te z punktu widzenia odbiorców energii elektrycznej prowadzą do zmian jej parametrów. Zmiany parametrów energii elektrycznej są odczuwane jako pogorszenie jej jakości. Ocena jakości energii elektrycznej jest związana z pomiarem wskaźników jakości i dalej porównaniem otrzymanych wyników z wartościami granicznymi podawanymi przez dokumenty normatywne. Wskaźniki te są definiowane w oparciu o zjawiska fizyczne związane z przesyłaniem energii elektrycznej i zjawiska związane z oddziaływaniem zaburzonej energii elektrycznej na odbiorców. Ocena jakości energii elektrycznej wymaga więc stosowania przyrządów pomiarowych realizujących pomiar wskaźników zgodnie z przyjętymi definicjami i możliwie małą niedokładnością. Większość definicji pomiarowych wskaźników jakości energii elektrycznej jest realizowana w sposób przybliżony. Przybliżenie to jest skutkiem przyjętych definicji, ich opisu i zastosowanego sposobu realizacji pomiaru. Definicje wskaźników jakości energii elektrycznej i opisy realizacji ich pomiarów umożliwiają konstruowanie przyrządów pomiarowych w oparciu o różne techniki, przy czym należy zauważyć, że realizacja pomiaru w oparciu o cyfrowe systemy pomiarowe aktualnie jest najszerzej stosowaną. Konstrukcje takich systemów pomiarowych wymagają stosowania cyfrowych algo rytmów wykonywania operacji na sygnałach pomiarowych, często podawanych w opisach definicyjnych jako operacje analogowe. W celu uwiarygodnienia wskazań przyrządów pomiarowych stosowane są procedury sprawdzające. Powinny one odzwierciedlać rzeczywiste warunki pracy przyrządu pomiarowego. Jest to jeden z podstawowych powodów sprawiających, że wyniki pomiarów pomiędzy uwiarygodnionymi przyrządami pomiarowymi mogą się znacznie różnić. Współczesne techniki pomiarowe oparte na szybkim przetwarzaniu sygnałów za pomocą procesorów sygnałowych i struktur programowalnych będą lepszą podstawą dla opracowania definicji wielkości mierzonych - wskaźników. Nowo opracowywane cyfrowe przyrządy pomiarowe powinny uwzględniać rzeczywiste właściwości sieci energetycznej i warunki pomiarów.
7
Content available remote Kompilacja i optymalizacja obiektowych zapytań
PL
W pracy przedstawiamy wstępną propozycję sposobu kompilacji i optymalizacji zapytań w obiektowych bazach danych. Z istniejących podejść obiektowych wybraliśmy podejście stosowe zaimplementowane w systemie LOQIS. Jako ogólną metodę optymalizacji zapytań proponujemy wykorzystanie reguł przepisywania. Za ich pomocą przekształcamy tekstową postać zapytania do takiej semantycznie równoważnej postaci, której czas ewaluacji jest krótszy. Na koniec krótko dyskutujemy możliwość użycia do optymalizacji zapytań indeksów, przy pomocy zbioru specjalnych funkcji.
EN
We address the problem of query compilation and optimization in object-oriented data bases. From the existing object-oriented approaches we have chosen the stack-based approach implemented in the LOQIS system. As a general method of query optimization we use rewriting rules. They transform the textual form of a query into such a semantically equivalent form, for which the time of evaluation is shorter. Finally we briefly discuss the possibility of using indexes for query optimization, which can be accomplished by involving a set of special functions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.