Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  income
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Reakcją popytu na zmianę dochodów konsumentów jest dochodowa elastyczność popytu. W artykule omówiono i określono współzależności między dochodami konsumentów a spożyciem żywności i napojów alkoholowych w Polsce w 2019 r. Uwagę zwrócono na zróżnicowanie dochodów, wydatków i spożycia podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów alkoholowych w gospodarstwach domowych ogółem w Polsce według grup kwintylowych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw domowych osób najuboższych i najzamożniejszych. W celu zbadania występujących prawidłowości w spożyciu żywności zależnie od zmian dochodów oszacowano współczynniki dochodowej elastyczności popytu. Z przeprowadzonego badania wynika, że wzrost dochodów nie powoduje jednakowych zmian w popycie na poszczególne dobra żywnościowe i napoje alkoholowe.
EN
The demand response to changes in consumer incomesis the income elasticity of demand. The aim of the article is to determine the correlation between consumer income and the consumption of food and alcoholic beverages in Poland in 2019. Attention was paid to the differentiation of income, expenditures and consumption of basic food products and alcoholic beverages in grand total households in Poland by quintile groups, with particular emphasis on households the poorest and richest people. In order to examine the regularities in food consumption depending on income changes, the income elasticity coefficients of demand were estimated. The conducted research shows that the increase in income does not cause the same changes in the demand for individual food and alcoholic beverages.
2
Content available Real estate management as a source of commune income
EN
Introduction/background: Rational and effective management of public real estate is necessary for the proper functioning of this entity, as well as for the implementation of public tasks. Moreover, real estate stock is an important source of income. In order to find this out, it is necessary to analyze the state of a commune’s real estate resources, focused on the implementation of specific goals such as: public investments and implementation of technical infrastructure devices. Aim of the paper: The aim of this publication was to assess the role and significance of the share of income from real estate in the total income of the Szczecin City Commune; therefore, the research focused mainly on this income group. To fully illustrate the essence of the share of income from real estate, other sources of income of the audited entity are presented. Materials and methods: A study of the measurement and evaluation of the phenomenon of changes over time was carried out on the basis of an analysis of the income dynamics of the Commune of Szczecin, with particular emphasis on the sources of income, as well as being broken down into budget classification sections. Moreover, in order to determine the changes taking place in the structure and level of the studied phenomenon over time, the dynamics indicators with a constant basis were calculated. Results and conclusions: The conducted research has shown that real estate resources are an important source of income for the commune, and the most important of them is the real estate tax. The budget revenues from this source amounted on average to over PLN 240 million. In the years 2017-2019, the budgetary income of the commune had a growing tendency, and its value was, respectively: PLN 2,157 million, PLN 2,289 million and PLN 2,639 million. The structure of the commune’s income in the analyzed period shows a stable tendency and did not undergo major changes. The dominant item in the category of current income was the share in the income tax from natural persons and legal persons (share at an average level of approximately 28%).
EN
The main aim of the article is to identify pro-environmental actions in farms in the Wielkopolska region. The article uses the results of surveys carried out in 2020 in a group of 120 agricultural holdings from Wielkopolska running agricultural accounting according to the FADN (Farm Accountancy Data Network) system. The time scope of the analyses referred to the period 2016-2019, and in the case of economic data to 2018. The issue of proenvironmental activity on farms is complex due to the integration of the economic and environmental dimensions, which requires further scientific knowledge. It was found that the investigated farms in Wielkopolska, which undertook pro-environmental actions, most often realized it in the area of land improvement. The farms which showed the highest activity in terms of undertaken pro-environmental measures were more strongly connected with the market. The managers of these farms are open to innovative ecological solutions despite their quite high age (e.g. half of them are planning to install photovoltaics). It was also found that it was easier for larger farms to carry out pro-environmental measures due to the wider possibilities of income creation. In the case of smaller farms, there is a greater need to implement measures from the area of pro-environmental investments. In turn, in larger units, measures reducing production intensity, and in all groups concerning land improvement.
PL
Głównym celem pracy jest rozpoznanie działań prośrodowiskowych w gospodarstwach rolnych w Wielkopolsce. W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych zrealizowanych w 2020 roku w grupie 120 gospodarstw rolnych z Wielkopolski prowadzących rachunkowość rolną według systemu FADN. Zakres czasowy analiz odnosił się do okresu 2016-2019, a w przypadku danych ekonomicznych do roku 2018. Problematyka aktywności prośrodowiskowej gospodarstw rolnych jest złożona ze względu na integrację wymiaru ekonomicznego i środowiskowego, co wymaga dalszego poznania naukowego. Stwierdzono, że badane gospodarstwa rolne w Wielkopolsce, które podejmowały działania prośrodowiskowe najczęściej realizowały to w obszarze dotyczącym poprawy stanu gruntów. Gospodarstwa, które wykazywały się najwyższą aktywnością w zakresie podejmowanych działań prośrodowiskowych były silniej powiązane z rynkiem. Kierownicy tych gospodarstw pomimo dość wysokiego wieku są otwarci na innowacyjne rozwiązania ekologiczne (np. połowa z nich planuje zainstalowanie fotowoltaiki). Stwierdzono również, że większym gospodarstwom łatwiej jest prowadzić działania prośrodowiskowe ze względu na szersze możliwości kreacji dochodów. W przypadku gospodarstw mniejszych istnieje większa potrzeba realizacji działań z obszaru inwestycji prośrodowiskowych, w większych jednostkach z kolei działania obniżające intensywność produkcji, a we wszystkich grupach dotyczące poprawy stanu gruntów.
4
Content available remote Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków
PL
W artykule omówiono potrzebę zapewnienia trwałego efektu termomodernizacji przez przygotowanie się na wpływy i oddziaływania występujących w okresie wieloletniego użytkowania budynku. Opisano metody zapewnienia trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji i szczególne znaczenie systematycznego dokonywania przeglądów, konserwacji i napraw.
EN
The paper discusses the need to ensure a lasting effect of thermo-modernisation, by preparing for the impacts and conditions occurring over the period of use of the building. Methods to ensure durability and reliability of thermo-modernisation elements and particular importance of regular inspection, maintenance and repairs were also discussed.
5
Content available remote Zastosowanie prognozy do planowania przychodów przedsiębiorstwa
PL
Celem artykułu jest dokonanie prognozy przychodów na dwanaście przyszłych okresów. Ponadto wykorzystanie dostępnych technik i narzędzi badawczych do analizy i oceny szeregów czasowych przychodów. Powyższa ocena posłuży identyfikacji poprawnej metody prognostycznej badanego szeregu czasowego przychodów. Podmiotem badań jest przedsiębiorstwo CARDO.
EN
The aim of the paper is to forecasting business income for next twelve future periods. Research methodology adopted to the paper was used to study periods. In the conclusion, the right research method should be indicated and proved to the paper purpose. The research subject is CARDO.
EN
Purpose. Recently, foreign economic activity in Ukraine has gradually shifted towards the European Union (EU). The EU’s special interest in the potential of Ukraine’s transit transport lies in the geographical position of the country, which is located on the main routes of international freight traffic. The article aims to study the status and development opportunities in the field of transit freight transport of the Ukrainian railway joint-stock company (JSC Ukrzaliznytsya) within the framework of European integration. Methodology. The article presents the analysis of the activity of the JSC Ukrzaliznytsya in the field of transit freight transport for the period of 2005-2017 and outlines the strategic prospects for its development as a significant transit route considering the conditions of European integration. The methodology included theoretical and practical research using statistical methods; methods of comparative analysis; ABC analysis method; and taxonomic method. Results. The JSC Ukrzaliznytsya was analysed to determine the status of its activity in the field of transit freight transportation for 2005-2017. A structural-dynamic analysis was made to estimate cargo volumes transported by railway enterprises and related revenues. 18 types of cargo were identified using the ABC analysis method based on two indicators, namely, “volumes of transportation” and “revenues from cargo transit”. Also, taxonomic indicators of the level of system development were considered and revenues from cargo transit for the analysed period were estimated. Finally, recommendations were proposed regarding the development of a joint-stock company as a strategic cargo transporter under the conditions of European integration with Ukraine. Practical implications (if applicable). The results of the conducted research and performed calculations confirmed the need to refocus the management activity of the JSC Ukrzaliznytsya in the field of cargo transit towards strategically important cargoes, which have the largest share in the structure of financial results. This will enable the company to achieve its leading role as a strategic transit carrier of the European Union in the near future.
EN
The purpose of this paper was to identify and assess the economic situation of the working rural population in the years 2013-2016, with particular attention to the households of the self-employed. Unpublished unit data from BGD GUS and REGON, as well as secondary data sources were used in the paper. For each occupational group, income, expenditure and savings were compared. It was determined that the highest income in rural areas was obtained by households, composed mostly of non-physical workers, while the lowest income was generated by blue collar workers. The good economic situation of the self-employed households from outside the agricultural sector was observed, which improved significantly in the years 2013-2016, although it varied from one household to another. The importance of this form of employment in rural areas has been emphasised.
PL
Uruchomiony w kwietniu 2016 roku program Rodzina 500 Plus znacznie zmniejsza skalę niekorzystnego społecznie i ekonomicznie zjawiska tj. dotychczasowej najniższej dochodowości w rodzinach wielodzietnych. Kolejnym kluczowym programem społecznej polityki rodzinnej w Polsce uruchomionym w grudniu 2016 roku jest program Mieszkanie Plus. Program ten także powinien analogicznie pozytywnie wpłynąć w zakresie zmniejszenia rozwarstwienia społecznego w zakresie sytuacji mieszkaniowej. Głównym celem programu Mieszkanie Plus jest znaczące zwiększenie dostępności mieszkań w Polsce, a szczególnie tanich mieszkań czynszowych z możliwością wykupienia własności. Konsekwencją rozwinięcia tego programu na większą skalę w kolejnych latach będzie zaoferowanie takich mieszkań przede wszystkim dla rodzin, które do tej pory nie miały możliwości wynajmu i zakupu mieszkań ze względu na niskie dochody i brak zdolności kredytowej. Jeżeli przyjęty przez rząd plan rozwinięcia w kolejnych latach programu Mieszkanie Plus zostanie zrealizowany to do 2030 roku poziom dostępności mieszkań dla obywateli w Polsce osiągnie poziom zbliżony do średniej w Unii Europejskiej.
EN
Launched in April 2016, the 500 Plus family program significantly reduces the scale of socially and economically disadvantageous phenomena, i.e. the current lowest rates in families of man y. Another key program of social family policy in Poland launched in December 2016 is the Apartment Plus program. This program should also have a positive impact on the reduction of social degradation in the housing situation. The main objective of the Apartment Plus program is a significant increase in the availability of housing in Poland, especially low-cost housing with the possibility of buying out properties. The consequence of the development of this program on a larger scale in the coming years will be to offer such housing primarily to families who have so far been unable to rent and purchase housing due to their low incomes and lack of creditworthiness . lf a government-approved development plan for the subsequent years of the Apartment Plus program will be implemented by 2030, the level of housing availability for citizens in Poland will reach a level close to the average in the European Union.
PL
W pracy opisano znaczenie roślin zielarskich na przykładzie dwóch gatunków lipy oraz jarząbu pospolitego. Przypomniano tradycyjne zasady ich zbioru a także perspektywę sprzedaży uzyskiwanych z nich surowców. Zaprezentowano również potencjalny dochód za pozyskany surowiec na badanych stanowiskach. Podkreślono znaczenie powrotu do tradycyjnej aktywności mieszkańców obszarów wiejskich i zwrócono uwagę na rolę takich działań dla zachowania i utrzymywania trwałości zasobów różnorodności biologicznej.
EN
This paper describes the importance of herbal plants on the example of two species of linden and Sorbus aucuparia. The authors reminded the rules of traditional collection of this plants as well as the perspective of selling the raw materials derived from them. The article emphasized the importance of returning to the traditional activity of inhabitants of rural areas and highlighted the role of such activities in maintaining the sustainability and biodiversity.
PL
Baza klientów, jaką dysponuje przedsiębiorstwo, jest zbiorowością heterogeniczną, którą różnicują zarówno oczekiwania poszczególnych klientów, jak i ich gotowość i zdolność do kapitałowego zasilania przedsiębiorstwa. Dążąc do maksymalizacji korzyści wynikających z zaangażowanego kapitału, przedsiębiorstwo musi zarządzać bazą klientów, czego konsekwencją jest konieczność identyfikacji i pomiaru wartości klienta. Kluczowym celem artykułu jest prezentacja podstawowych metod pomiaru wartości klienta oraz stopnia ich wykorzystania w praktyce wybranych przedsiębiorstw.
EN
Customer base, that the company has at its disposal, is a heterogeneous set, differed by expectations of the particular customers as well as their readiness and ability to supply the company with capital. When leading to the maximization of benefits resulting from the capital engaged the company has to manage the customer base and its consequence is a necessity to conduct the customer value identification and measurement. The key objective of the article is to present the basic measurement methods of customer value along with the extent of their application in practice of the selected enterprises.
PL
Stosowanie dopłat do usług miejskiego transportu zbiorowego wynika z jego funkcjonowania na obszarach charakteryzujących się trwałą deficytowością. Niedostosowanie wysokości dopłaty budżetowej do rzeczywistych kosztów funkcjonowania i przychodów z biletów może ograniczać możliwości jego rozwoju na danym obszarze i być przyczyną realizowania, nieuzasadnionych względami eksploatacyjnymi i ekonomicznymi, płatności jednej gminy na rzecz innej. Wysokość dopłaty budżetowej do usług miejskiego transportu zbiorowego, ponoszonej przez gminy na podstawie porozumień międzygminnych i umów do tych porozumień, jest różnicą pomiędzy kosztami obsługi transportowej a przychodami ze sprzedaży biletów. Niniejszy artykuł przedstawia zasady i metody obliczania dopłat budżetowych na podstawie wyników badań marketingowych popytu, które stanowią integralną część porozumień międzygminnych zawieranych przez Miasto Gdynię i gminy, na obszarze których Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni realizuje funkcję organizatora.
EN
Subsidies for public transport are due to its operation in areas with permanent deficit of public transport budget. If budget subsidy is not adequate to the actual cost of public transport operation and revenues from tickets, it could restrict development of public transport in the commune’s area and cause undue charge by one municipality for another which is not rationable in the light of operational and economic aspects. Amount of subsidy for public transport, covered by communes on the base of intercommunal agreements is a result of subtraction between cost of transport services and revenue from ticket sales. This paper presents the principles and methods of calculating the commune subsidies based on marketing research of demand, which are an integral part of intercommunal transport agreements.
PL
W pracy przedstawiono analizę działalności inwestycyjnej w 53 gospodarstwach rodzinnych badanych w 2009 r. z zastosowaniem oryginalnej metodyki badań. Badano potrzeby i możliwości inwestycyjne gospodarstw o powierzchni od 8 do 150 ha UR podzielonych na 11 grup, po 5 gospodarstw w grupach od I do IX i po 4 gospodarstwa w grupach X i XI. Stosowano dwa warianty grupowania badanych obiektów – według wzrastającej powierzchni posiadanych użytków rolnych (wariant A) oraz zwiększającej się wartości (zł) uzyskiwanej nadwyżki bezpośredniej (wariant B). Stwierdzono, że potrzeby i możliwości prowadzenia odtworzeniowej i rozwojowej działalności inwestycyjnej lepiej uwidaczniają się w grupach gospodarstw podzielonych według zwiększającej się wartości nadwyżki bezpośredniej niż stosowanego dotychczas podziału według wzrastającej powierzchni UR. Potrzebne jest też dalsze doskonalenie metodyk badania i analizowania działalności inwestycyjnej gospodarstw rodzinnych.
EN
The paper presents analysis of investing activities in 53 family farms surveyed in 2009 by the use of an original methodology of research. There were analysed the needs and investment possibili-ties in farms of arable land area ranging from 8 to 150 ha. The farms were divided into 11 groups. Each group from I to IX included 5 farms, but each group from X to XI included 4 farms. Two vari-ants of grouping of the studied objects were used: according to the increasing area of the owned agricultural land (variant A), and according to the increasing value of (PLN) obtained direct sur-plus (variant B). It was found that the needs and possibilities for reconstruction and development in investing activities are better evidenced in groups of farms divided by the increasing value of direct surplus than, as it was previously used, by dividing according to the increasing arable land area. There is a need of further improvement of the methodology and the analysis of investing activities in family farms.
EN
The objective of the paper is defining the influence of agricultural land area (AL) and economic size on energy inputs in family farms that are beneficiaries of European Union funding. 70 farms of Biłgoraj County that were beneficiaries of EU funding for technical modernization were researched within 2004-2009. In order to define energy inputs, the group of farms that were the object of the research were divided according to the amount of subsidy, area of agricultural land, economic size (ESU) and the income of an enterprise. In the process of characterizing the researched farms according to the level of possessed energy means, tractors, self-propelled combine harvesters and electric engines used in the process of farm production were taken into account, including also the ones mounted in the equipment operated in the farms. The level of energy inputs in the researched farms calculated into area unit was decreasing systematically, both when the amount of funding increased, as well as area, economic size and income of an enterprise. In the group of farms according to the economic size, when its size increased, energy inputs decreased, and the tendency remained the same in farms of the highest income of an enterprise. In farms of a small area (up to 10 ha) of agricultural land (AL), apart from high level of specific labour input, there were high inputs of manual labour.
PL
Celem pracy jest określenie wpływu powierzchni użytków rolnych (UR) i wielkości ekonomicznej na nakłady energetyczne w gospodarstwach rodzinnych korzystających z dofinansowania Unii Europejskiej. W latach 2004-2009 przebadano 70 gospodarstw rolnych z powiatu biłgorajskiego korzystających z dofinansowania UE na modernizację techniczną. Do określenia nakładów energetycznych badaną zbiorowość gospodarstw podzielono wg kryterium kwoty pomocy, powierzchni UR, wielkości ekonomicznej (ESU) i dochodu przedsiębiorstwa. Przy charakteryzowaniu stopnia wyposażenia badanych gospodarstw w środki energetyczne uwzględniono użytkowane w procesie produkcji rolniczej ciągniki, kombajny samobieżne i silniki elektryczne, w tym wmontowane w urządzenia pracujące w obrębie podwórza. Poziom nakładów energetycznych w badanych gospodarstwach w przeliczeniu na jednostkę powierzchni systematycznie spadał, zarówno przy wzroście kwoty pomocy, jak i powierzchni, wielkości ekonomicznej oraz dochodu przedsiębiorstwa. W grupie gospodarstw wg wielkości ekonomicznej wraz z jej wzrostem zmniejszały się nakłady energetyczne, a tendencja ta utrzymywała się w gospodarstwach o największych dochodach przedsiębiorstwa. W gospodarstwach o małej powierzchni (do 10 ha) UR, obok wysokich nakładów pracy uprzedmiotowionej, wystąpiły wysokie nakłady pracy ludzkiej.
EN
Contemporarily, the basic challenge for managers have become to gain and maintain the customers and securing the own interests of company. A consequence of this is a necessity to direct the actions on value creation as well as effectiveness improvement of the activity conducted. A key objective of the article is to present the basic problems connected with effectiveness measurement of actions and processes aimed at customer capital creation.
PL
Współcześnie podstawowym wyzwaniem dla menedżerów stało się pozyskanie i utrzymanie klientów, przy zabezpieczeniu własnych interesów przedsiębiorstwa. Konsekwencją tego jest konieczność ukierunkowania działań na tworzenie wartości dla klienta oraz poprawa efektywności prowadzonej działalności. Kluczowym celem artykułu jest prezentacja podstawowych problemów związanych z pomiarem efektywności działań i procesów ukierunkowanych na kreowanie kapitału klienta.
PL
W artykule dotyczącym wykorzystania narzędzi performance management (Performance Management w zarządzaniu rentownością kursów przewozowych w kontekście krajowych zmian prawnych regulujących publiczny transport zbiorowy. Autobusy 2013, nr 6) autorzy zaprezentowali metodykę wyznaczania przychodów i kosztów, stanowiących podstawę ustalenia rekompensaty za świadczenie usług w publicznym transporcie zborowym. Została ona opracowana w trakcie wdrażania projektu realizowanego w ramach trójstronnych umów stażowych zawartych 1 lipca 2012 r. pomiędzy Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową w Kielcach a PKS w Ostrowcu Św. SA i pracownikami naukowymi dwóch uczelni (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Politechnika Wrocławska). Rezultatem tego projektu jest implementacja instrumentu pozwalającego, przy wykorzystaniu arkusza Excel, na generowanie i prezentację informacji wspomagających podejmowanie decyzji zarządczych w zakresie prowadzonej działalności przewozowej, w tym dotyczących kalkulacji rekompensaty. Niniejszy artykuł jest próbą polemicznego spojrzenia na przyjęte założenia modelu wdrożonego w PKS w Ostrowcu.
PL
Celem podjętych porównawczych badań w latach 1999, 2003/2004, 2009, 2010 było m.in. wykazanie możliwości rozwoju lub jego brak, rodzinnych gospodarstw rolnych w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz lubuskim. Badaniami ankietowymi oraz wielomiesięcznymi obserwacjami objęto 7 gospodarstw (w 1999 r. i 2004 r.) oraz 3 gospodarstwa w 2009 r. i 2010 r. Badania dotyczyły m.in. kondycji ekonomicznej gospodarstw, powierzchni gospodarstw i rodzaju upraw, liczby oraz rodzaju hodowanych zwierząt, rodzaju, liczby i stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych, stosowanych technologii oraz nakładów pracy, które wynosiły 842-3497 rbh na członka rodziny. Przeprowadzono także szczegółowy bilans przychodów, rozchodów i wykazano poziom dochodów rolników. Średni wiek maszyn wyniósł 14,04-23,25 lat, a wartość odtworzeniowa środków mechanizacji od 120,54 tys. zł do 1254,56 tys. zł. Głównym źródłem przychodów we wszystkich 7 gospodarstwach była produkcja zwierzęca, z produkcji roślinnej przychody czerpały tylko 4 gospodarstwa. Dochód rolniczy brutto w trzech badanych gospodarstwach (w latach 1999-2010) wyniósł od 575,21 do 7785,36 zł*ha-1 UR (gospodarstwo nr 1), a średni dochód pozostałych dwóch obiektów 2789,82-4167,99 zł*ha-1 UR.
EN
The aim of the study in 1999, 2003/2004, 2009, 2010 was such demonstrate the economic condition and the changes in selected family farms before and after membership Polish in the European Union. The surveys research and observations included several months of 3-7 farms and they relate to, among others area of farms and crops, the amount and type of animals kept, the type, quantity and condition of agricultural machinery and equipment, the technology used and the workload which was 842-3497 rbh/family member. Were also carried out a detailed balance of revenues, expenditures and incomes of farmers demonstrated. The average age of machinery was 14,04-23,25 years and their replacement value was at 120.54-1254.56 thous. PLN. The main source of income was livestock production (7 objects) and vegetable (2-4 objects). Gross farm income was 575.51-9307.81 PLN*ha-1.
PL
W artykule przedstawiono analizę i ocenę ekonomiczną produkcji pszenicy ozimej, przetworzenia uzyskanych plonów na bioetanol oraz wpływu obciążeń podatkowych na cenę bioetanolu. Badania przeprowadzono w gospodarstwach rolnych stosujących różne technologie przygotowania roli do siewu oraz siewu. Obliczono efektywność ekonomiczną bioetanolu z pszenicy ozimej z uwzględnieniem kosztów produkcji ziarna pszenicy ozimej oraz przetworzenia na bioetanol. Obliczono cenę biopaliwa w zależności od uzyskanych przychodów z produkcji roślinnej oraz zastosowanych podatków. Z przeprowadzonych badań wynika, że produkcja biopaliw jest mało opłacalna.
EN
The article presents an analysis and economic assessment of the winter wheat production, processing of the obtained crops into bioethanol and influence of taxes on the price of bioethanol. The experiments were conducted on agricultural farms, which use different technologies of field preparation for sowing and the sowing itself. Economic efficiency of bioethanol from winter wheat was calculated with consideration of the winter wheat production costs and its processing into bioethanol. The price of biofuel was calculated in relation to incomes obtained from the plant production as well as applied taxes. The conducted research presents that biofuel production is nonprofitable.
EN
The process of intensive transformation to which the sugar beet market in the European Union has been subject in recent years in order to meet the external obligations set by the WTO Panel, has had a severe impact on sugar beet production in Poland. Two major observations have been reported, namely a significant decrease of number of sugar beet farms and a reduction in those areas of tillage surfaces intended for sugar beet cultivation. It is worth mentioning that sugar beet is highly important to crop rotation and hardly any other plant in European agriculture can replace it. There is therefore both a strong need and a great opportunity for the further support and development of sugar beet production. As the international obligation to reduce greenhouse gas emission became effective, interest in biomass usage as a viable alternative to fossil fuels increased. This study thus set out to perform an economic comparison in respect of the use of sugar beets for traditional purposes and for energy, and to conduct an economic analysis of the income obtained from the sale of electrical energy sale by a biogas facility where sugar beets were used for biogas production. The comparative analysis was carried out taking both incomes from sugar beet production for sugar and root and leaf production for biogas into consideration. The results are very promising and allow the postulation that the use of sugar beet for biogas production provides an excellent opportunity for reviving defunct sugar plants and increasing the tillage surface for sugar beet in Poland.
PL
Proces intensywnej transformacji rynku produkcji cukru, której została poddana Unia Europejska w ostatnich latach, w celu spełnienia zobowiązań zewnętrznych wyznaczonych przez panel WTO, miał poważny wpływ na produkcję buraków cukrowych w Polsce. Nastąpił znaczny spadek liczby gospodarstw uprawiających buraki cukrowe i zmniejszenie powierzchni przeznaczonej na uprawę tej rośliny. Jednakże burak cukrowy jest bardzo ważną rośliną w produkcji rolniczej, zarówno z punktu widzenia miejsca w płodozmianie, jak i opłacalności uprawy. Badania wskazują także na szerokie możliwości alternatywnego wykorzystania buraków. Istnieje zatem potrzeba wspierania rozwoju produkcji buraka cukrowego. Dzięki międzynarodowym zobowiązaniom do redukcji emisji gazów cieplarnianych, wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem biomasy, w tym buraka cukrowego, jako alternatywy dla paliw kopalnych. Artykuł obejmuje ekonomiczne porównanie wykorzystania buraków cukrowych do produkcji cukru i alternatywnego, do produkcji energii. W pracy przeprowadzono analizę ekonomiczną dochodów uzyskanych ze sprzedaży energii elektrycznej przez biogazownię, w której buraki cukrowe były wykorzystywane do produkcji biometanu. Analiza porównawcza została przeprowadzona dla dochodów z produkcji buraków cukrowych przeznaczonych na cukier oraz z przeznaczeniem do produkcji biogazu, wykorzystując korzenie i liście. Wyniki pozwalają na stwierdzenie, że wykorzystanie buraków cukrowych do produkcji biogazu może być podstawą do zwiększenia powierzchni uprawy buraków cukrowych w Polsce, a także do zaadaptowania zamkniętych cukrowni na biogazownie.
PL
Określono wyposażenie techniczne gospodarstw, wartość odtworzeniową parku maszynowego, wartość produkcji globalnej, końcowej i czystej, dochód czysty, wartość nakładów ponoszonych na produkcję oraz wskaźniki opłacalności, rentowności i dochodowości w gospodarstwach różniących się kierunkiem chowu bydła. Wyszczególniono obiekty specjalizujące się w produkcji mleka oraz mięsa wołowego. Zakresem pracy objęto 30 gospodarstw indywidualnych położonych na terenie 4 gmin powiatu miechowskiego, w których przeprowadzono badania oparte na wywiadzie kierowanym. Dane obejmowały rok gospodarczy 2007/2008. Zdecydowanie lepszą efektywność gospodarowania odnotowano w obiektach specjalizujących się w produkcji mleka.
EN
In the cattle raising farms of different production directions the technical equipment of farms as well as following other indices of farm activities were determined: the reproductive value of machine fleet, the values of total, final and net production, net income, the value of production costs, indices of costs effectiveness, remunerative ness and profitability. The objects were specialized in milk and beef production. Survey included 30 family farms located on the area of 4 communes, Miechów district, where directed inquiry was a basis for investigations. Collected data covered the farming years 2007/2008. As far as farming effectiveness is concerned, better results were obtained by the objects specialized in milk production.
PL
Przedstawiono analizę i ocenę ekonomiczną i energetyczną technologii produkcji soi w warunkach polskiego rolnictwa. Badania przeprowadzono, w latach 2003/04-2005/06, w gospodarstwach rolnych województwa zachodniopomorskiego. Zakres realizowanych badań obejmował analizę i ocenę stosowanych technologii produkcji soi, określenie rodzaju i liczby wykonywanych zabiegów, analizę struktury kosztów produkcji i energochłonności skumulowanej, kalkulację kosztów bezpośrednich produkcji, obliczenie nakładów pracy, energii skumulowanej oraz efektywności ekonomicznej i energetycznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że w strukturze kosztów produkcji najwyższą wartość stanowiły koszty eksploatacji maszyn i narzędzi, a w strukturze energochłonności skumulowanej maszyny i narzędzia.
EN
The paper presents economic and energy analysis and assessment of soy production technology in Polish agriculture conditions. The research was carried out in years 2003/04 - 2005/06 in farms located in West Pomeranian Voivodship. The scope of the completed works included analysis and assessment of employed soy production technologies, determining the type and the number of performed treatments, analysis of production costs structure and cumulated energy consumption, calculation of direct production costs, calculation of labour amount, cumulated energy and economic and energy efficiency. The completed research shows that the operating costs for machines and tools were the highest elements in production costs structure, and machines and tools constituted the highest value in the cumulated energy consumption structure.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.