Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  imprezy masowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Security risk management for mass events
EN
The purpose of this article is to present selected aspects of risk management in the context of safety issues when organizing mass events. The article deals with the issue of terrorist attacks during sports events that have taken place in the modern world. Additionally, selected risk management techniques are discussed and examples of their application when organizing safe mass events are presented. The abovementioned techniques are characterized on the example of the organization of EURO 2012.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów zarządzania ryzykiem w bezpiecznej organizacji imprez masowych. W artykule poruszono kwestie ataków terrorystycznych podczas imprez sportowych, które miały miejsce we współczesnym świecie. Dodatkowo omówiono wybrane techniki zarządzania ryzykiem oraz przedstawiono przykładowe ich zastosowanie w bezpiecznej organizacji imprez masowych. Wybrane techniki scharakteryzowano na przykładzie organizacji EURO 2012.
PL
Głównym celem publikacji jest dokonanie klasyfikacji kryteriów oceny jakości obsługi imprez masowych ze szczególnym zaakcentowaniem roli i znaczenia logistycznej obsługi klienta. W artykule przedstawiono definicję imprezy masowej, logistyki imprez masowych oraz logistycznej obsługi klienta imprez masowych. Opisano cechy usług oraz ich interpretację w kontekście organizacji imprez masowych. Zidentyfikowano czynniki, które mogą mieć wpływ na kreowanie wizji przedsięwzięcia przez jego potencjalnych uczestników. Ponadto przedstawiono model jakości usług, który przybliża sposób, w jaki może dojść do utraty jakości podczas realizacji przedsięwzięcia. W zakończeniu publikacji określono determinanty jakości usług, mogące mieć wpływ na ostateczną ocenę imprezy masowej przez jej uczestników.
EN
The principal objective of this publication is classifying the criteria for assessing the quality of mass events taking into particular consideration the function and the significance of logistics customer service. In this paper, the definition of a mass event, the logistics of mass events, and also logistics services for a mass event customer were presented. The characteristics of services, and also the interpretation of them in the context of organizing mass events, were also described. The factors which may exert influence upon creating the vision of an undertaking by potential participants in it were identified. Furthermore, the service quality model which provides insight into the manner of possible quality loss while conducting an undertaking was presented. In the final part of the publication, the determinant of the quality of services which may exert influence upon the ultimate assessment of a mass event by participants in it were described.
3
Content available Logistyczna obsługa imprezy masowej : Air Show
PL
W artykule omówiona została problematyka dotycząca zagadnień związanych z organizacją imprez masowych. Przedstawiono zasady organizacji imprezy masowej jako systemu, w którym logistyka jest niezwykle ważnym elementem–przedstawiono zarówno istotę, jak i znaczenie wsparcia logistycznego w organizowaniu imprez o charakterze masowym. Celem artykułu jest przedstawienie procedury organizacji Air Show jako imprezy masowej. W części pierwszej przedstawiono wybrane zagadnienia teoretyczne dotyczące logistycznej obsługi imprez masowych. Przedmiotem rozważań ujętych w drugiej części artykułu jest organizacja imprezy masowej Air Show w Radomiu jako studium przypadku. Wskazano podmioty odpowiedzialne za organizację i finansowanie tego przedsięwzięcia. Przedstawiono szczegółowy harmonogram działań warunkujących prawidłowy przebieg imprezy. Położono nacisk na znaczenie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. Logistyczna obsługa Air Show wiąże się również z zapewnieniem dojazdu do lotniska ze stref parkingowych. Biorąc pod uwagę charakter, w tym rangę i wielkość tego rodzaju wydarzenia, w artykule uwzględniono wszystkie te elementy, które składają się na logistyczną obsługę imprezy masowej - Air Show. Artykuł składa się z dwóch części, teoretycznej - przygotowanej w odniesieniu do uregulowań prawnych stosowanych w zakresie organizacji imprez masowych i empirycznej - opracowanej na podstawie obserwacji i badań własnych przeprowadzonych przez autorki artykułu.
EN
In the article there was discussed issues related to organization of the mass events. There was presented rules of organizing a mass event as an element of logistics development – presented both the essence and the importance of logistical support in the organization of the mass events. In the first part there was presented some selected theoretical issues related to logistic service of the mass event. The subject of reflection in the second part of this article is organization of the mass event Air Show in Radom as a case of study. There was indicated the entities responsible for organizing and financing this event. There was presented detailed schedule of activities that will determine the correct course of the event. There was emphasized on the importance of security and ordering services. Logistical service of Air Show is also related to the availability of access to the airport form the parking areas. All these elements make up the logistic service of the mass event, emphasizing the high importance and magnitude of this kind of event.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań pracy statutowej pt. Wybrane aspekty bezpieczeństwa kibiców piłkarskich podczas rozgrywek Ekstraklasy – ocena poziomu bezpieczeństwa, Numer tematu S/E-422/5/15, realizowanej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Uwzględniono w nim charakterystykę metody sondażu diagnostycznego. W konsekwencji tychże treści przedstawiono wyniki badań w postaci graficznego zestawienia wraz z ich opisem. Następnie przedstawiono najważniejsze konkluzje z nich wynikające. W podsumowaniu odniesiono się do postawionego celu badań i problemów badawczych. Tę część artykułu stanowią streszczone wnioskowania odnoszące się do bezpieczeństwa kibiców piłkarskich pochodzące z poszczególnych przedsięwzięć badawczych, celem przedstawienia pożądanych zmian w obrębie tematyki imprez masowych.
EN
This article presents the chosen aspects of football fans safety during the Premier League Games –the research results, number of topic S/E 422/5/15. The same methods, techniques and research tools making the characteristics of the respondents methods and expert interview are included. Accordingly, the content of these test results are shown as a graphical summary with the description. Then, the most important conclusions resulting from them have been shown. In conclusion, the reference is made to the objective of the pursued research and research problems. This part of the article is the summarized conclusions from individual research projects, in order to present the desired changes.
PL
Jednym z najważniejszych wyzwań w przypadku organizowania dużych wydarzeń masowych, jest konieczność zapewnienia właściwego poziomu obsługi transportowej uczestników. Wyjątkowość tego typu wyzwań związana jest z praktycznie niepowtarzalnym zestawem uwarunkowań i indywidualnym charakterem lokalizacji imprezy. Największym wyzwaniem stojącym przed organizatoramijest przyjęcie danych wejściowych (m.in. liczby uczestników, zdolności przepustowej układu transportowego czy uwarunkowań przestrzennych) stanowiących bazę do opracowania projektu obsługi transportowej oraz projektów szczegółowej organizacji ruchu. W szerszej skali, niezbędnym jest sprawdzenie zdolności przewozowych systemu transportowego, który determinuje ostateczną liczbę uczestników wydarzeń. W przypadku Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, newralgicznym obszaremjest weryfikacja możliwej liczby uczestników, którzy będą w stanie dotrzeć do miejsc planowanych wydarzeń. W ramach niniejszego artykułu zaprezentowano procedurę modelowania podróży związanych z dojazdem na ŚDM w skali całego województwa. wykorzystano tutaj model transportowy województwa małopolskiego i dla przyjętych założeń określono spodziewane trudności drogowe.
EN
One of the most important challenges during organizing mass events, is the need to ensure appropriate transport service for participants. The uniqueness of this type of challenge is associated with unique set of circumstances and individual character of the event location. The biggest challenge facing the organizers is to accept the input data (e.g. number of participants or the capacity of the transport network) which state the base for detailed traffic solutions. On a broader scale, it is necessary to check the capacity of the transport system, which determines the final number of participants of the whole events. In the case of World Youth Day in Krakow, it is important to verify the possible number of participants who will be able to get to the sites of planned events. The paper presents the modeling procedure of the World Youth Day in the whole Małopolska province. For that purpose it was used transportation model of Małopolska as well as the set of assumptions of the expected transport limitations.
PL
W artykule przedstawiono logistykę zabezpieczenia imprez masowych z wyszczególnieniem służby porządkowej oraz służby informacyjnej, powoływanych przez organizatora imprezy. Na potrzeby artykułu i ze względu na bardzo obszerny materiał omówiono tylko ogólnie zasadę działania satelitarnego systemu namierzania obiektów oraz dostępne systemy satelitarnej nawigacji. Analizą objęto zabezpieczenia imprez masowych w zakresie prawa, nadzoru nad służbami porządkowymi, zakres należących do nich działań oraz koordynację z innymi służbami zabezpieczającymi. Autorzy zaproponowali użycie odbiorników sygnałów satelitarnych i programu do wizualizacji obiektów chronionych z naniesionymi śladami pozycjonowania odbiorników, w celu zwiększenia efektywności zabezpieczenia imprez masowych.
EN
The article presents the security logistics of mass events detailing the security forces and information services, appointed by the organizers of mass events. For the purposes of the article and because of the very extensive material – only general principles of the satellite tracking objects system and available navigation satellite systems are discussed. The analysis covers the security of mass events in the law, oversight of secutity of mass events in the law, oversight of security forces, the scope of their activities and coordination with other services. There is also proposed to use satelite signal receivers and software for the visualization of protected areas with marked traces of positioning receivers to increase the security of mass.
PL
Terenowe wyścigi motocyklowe ze względu na wysoki poziom trudności tras i przeszkód są niebezpieczne dla zdrowia uczestników. Zawodnicy biorący udział muszą być wyposażeni w osobistą odzież ochronną. W artykule opisano wybrane typy wyścigów motocykli terenowych, podział na klasy oraz przedstawiono podstawowe kryteria bezpieczeństwa obowiązujące podczas krajowych wyścigów motocykli terenowych. Wymieniono i scharakteryzowano pojazdy ratownictwa medycznego, które są niezbędne do rozpoczęcia rywalizacji na torze.
EN
Off-road motorcycle racing due to the high level of difficulty of slopes and obstacles are dangerous to the health of the participants. Players participating must be equipped with protective clothing. The article describes some types of races off-road motorcycles, division into classes and provides basic security criteria were valid during national racing off-road motorcycles. Are listed and characterized by emergency medical vehicles, which are necessary to start the competition on the track.
Logistyka
|
2015
|
nr 5
947--952, CD1
PL
Celem artykułu było przedstawienie coraz bardziej popularnej imprezy masowej, jaką są wyścigi samochodowe. Dotychczas nielegalny proceder spotkał się z akceptacją władz publicznych i dzięki zaangażowaniu pasjonatów oraz pomocy służb (Policji, Straży Pożarnej, Ratownictwa Medycznego, itp.) staje się elementem przekazu prawidłowych zachowań w ruchu drogowym. Ten sektor bezpieczeństwa jest niezwykle ważny z uwagi na jego ciągłe rozszerzanie się. Organizacja legalnych zawodów dostarcza kontrolowanej adrenaliny i pomaga zrozumieć uczestnikom imprezy przepisy prawne.
EN
This article presents an increasingly popular phenomenon of car racing. So far, the illegal dealings met with acceptance of public authorities and thanks to the commitment of enthusiasts and assistance services (Police, Fire, Medical Emergency, etc.) Becomes part of the media correct behavior in traffic. The security sector is extremely important due to its continuous expansion. The organization provides legal professions controlled adrenaline and helps to understand the participants of the event regulations.
PL
Prawidłowa organizacja imprezy masowej jest bardzo ważna, a logistyka w organizacji bezpieczeństwa imprezy masowej stanowi kluczowy element całego przedsięwzięcia. Bezpieczeństwo imprezy masowej w dużej mierze zależy od sprawnej komunikacji i wielu połączonych ze sobą obszarów. Artykuł przedstawia istotę wsparcia logistycznego w zapewnieniu bezpieczeństwa imprez o charakterze masowym.
EN
The correct organisation of mass events is very important, and logistics organization for security of mass events is a key element of the whole enterprise. Safety of mass events largely depends on good communication and a variety of interconnected areas. The article presents the essence of logistical support in ensuring the security of mass events.
PL
W artykule omówiony został problem obsługi przemieszczeń podczas organizacji imprez masowych. Zapewnienie obsługi z zastosowaniem właściwego podziału zadań przewozowych jest szczególnie istotne w przypadku tymczasowego charakteru organizowanego wydarzenia. Zagadnienie przedstawiono na przykładzie Stadionu Śląskiego.
EN
The article deals characteristic of movements problem during the mass events. Provide support with the appropriate modal split is particularly important in the case of the temporary nature of organized events. The issue is shown on the example of the Silesian Stadium.
EN
The article analyzes and evaluates the tasks of the mass events logistics. It presents the definition of the mass events logistics and tasks that result from it. It presents areas of logistics activity, directed at organization and realization of supply deliveries and provision of specialist and economic and living services. The article also describes the mass event logistics system and the tasks of its subsystems. It describes logistics potential analysis and the real ability of infrastructure. The conclusion of the article contains threats to the mass events logistics, which can occur both at the design stage, organizing stage and phase of the course of the mass event.
PL
W artkule została przedstawiona rola wsparcia logistycznego w organizowaniu imprez o charakterze masowym. Autorzy omawiają podstawy prawne w zakresie organizowania imprez masowych i wyłaniające się z nich obowiązki, które stoją przed organizatorem takiego przedsięwzięcia. W dalszej części artykułu opisane zostały główne obszary i zadania obejmujące logistyczne wsparcie imprez masowych. Autorzy podkreślają również konieczność stworzenia komórki, która będzie odpowiedzialna za integrację i realizację zdań logistycznych w tym obszarze, a także wymieniają możliwe, potencjalne zakłócenia i zagrożenia występujące w takim rodzaju działalności logistycznej.
EN
In the article there was presented the role of logistics support in organizing mass events. Authors discuss the legal basis for the organization of mass events and emerging from them duties, which are facing the organizer of such a project. In the further part of this article there were also described main areas and tasks involving logistics support of mass events. Authors emphasized the need of creation a cell that will be responsible for integration and realization of logistic tasks in this area, and also mentioned possible, potential disruption and risks present in this type of logistics activity.
PL
W artykule dokonano interpretacji koncepcji logistycznej 7W dla działań związanych z przygotowaniem dużej i cyklicznej imprezy sportowej. Imprezą taką jest wyścig kolarski Tour de Pologne. Jest on najstarszym i największym wyścigiem kolarskim w Polsce. Wyścig ten należy do jednego z kilkunastu najważniejszych wyścigów kolarskich na świecie, uzgadnianych z Międzynarodową Unią Kolarską (UCI), w ramach których obowiązek startu ma 18 najlepszych ekip kolarskich na świecie. Artykuł omawia specyfikę działań logistycznych w organizacji tak dużej imprezy masowej.
EN
The interpretation of logistic conception 7W forworkings connected with preparation for a large and cyclical sport event which is Tour de Pologne, has been made in the article. It is the oldest and the lar gest bicycle race in Poland. It is also one of the most important bicycle races in the world, being co -ordinated with International Cyclist's Union (UCI), which 18 of the best cyclist's teams in the world is obligated to start in. The article talks over the specific of logistic activities in organisation such a big mass event.
PL
Materiał obejmuje informacje z zakresu działalności grupy roboczej ds. ochrony ludności PROCIV ze szczególnym uwzględnieniem okresu prezydencji hiszpańskiej w Radzie UE (I połowa 2010 r.). W związku z przygotowaniami Polski do objęcia prezydencji w II połowie 2011 r. istotnym jest, by ze szczególną uwagą przyjrzeć się tendencjom oraz inicjatywom podejmowanym aktualnie w obszarze ochrony ludności w UE.
EN
The article contains complex information about activities of the working group for civil protection (PROCIV) with particular emphasis on the period of Spanish presidency in the Council of European Union (the first half of 2010). Having in mind the incoming Polish presidency (the second half of 2011) and all preparations connected with this large-scale event, it is essential to familiarize with tendencies and initiatives that are currently being discussed in the area of civil protection in the EU.
PL
W artykule przedstawiono przygotowania i nadzór nad prawidłowym przebiegiem dowozu ponad 11 tys. delegatów, którzy uczestniczyli w Światowej Konferencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu, w dniach 1-12 grudnia 2008 r.
PL
W artykule przedstawiono przygotowania i nadzór nad prawidłowym przebiegiem dowozu ponad 11 tys. delegatów, którzy uczestniczyli w Światowej Konferencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu, w dniach 1-12 grudnia 2008 r.
PL
W sierpniu 1977 roku królowa ElSbieta II odwiedziła Irlandię Północną. Jej wizyta, pierwsza w tej prowincji Zjednoczonego Królestwa od 11 lat, była elementem obchodów "srebrnego jubileuszu" czyli 25-lecia panowania. W roku jubileuszowym Elżbieta II podróżowała po całym królestwie, lecz wizyta w Irlandii Północnej, która w pierwszej połowie lat 70-tych XX wieku znalazła się na krawędzi wojny domowej, wywołała wielkie emocje. Królowa wydawała się idealnym celem ataku terrorystycznego ze strony Irlandzkiej Armii Republikańskiej (IRA). Była tytularną głową państwa, które zdaniem republikanów "okupowało" północną część Irlandii i symbolem brytyjskiej obecności w sześciu hrabstwach irlandzkiej prowincji Ulster. Brytyjskie i irlandzkie mass media w duSym stopniu przyczyniły się do sytuacji, w której wizyta królowej w Irlandii Północnej, z pewnością będąca wydarzeniem o doniosłym znaczeniu, stała się dla organizacji terrorystycznych okazją do kolejnego zdominowania nagłówków gazet.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.