Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 146

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  import
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote Wyzwania stojące przed rynkiem elementów złącznych
PL
Wbrew pozorom polska gospodarka nie radzi sobie podczas pandemii najgorzej. Oczywiście jest wiele przeszkód spowodowanych koronawirusem, ale nie można narzekać. A nawet są branże, które radzą sobie znacznie lepiej niż przed pojawieniem się zarazy.
EN
The purpose of the paper is to present the issues of ensuring the safety of machinery and equipment in accordance with the requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC of May 17, 2006 on the essential requirements for machines, with regard to the sphere of their import and distribution. This issue is related to the dynamically developing trade in cheaper new machines, mainly from countries outside the EEA (including China) and is a priority for ensuring safety and protecting the health and life of users of this type of equipment in accordance with EU regulations. The use of a variety of machines in industry, in addition to general safety requirements, which may also include quality criteria, care for the environment and industry-specific safety management requirements (e.g. food, automotive, medical devices).
PL
W artykule poruszono kwestie związane z funkcjonowaniem zaplecza surowcowego dla polskiego przetwórstwa mięsa wieprzowego. Analizowano możliwości zaspokojenia popytu na żywiec wieprzowy z produkcji krajowej oraz z importu. Celem opracowania jest ocena zaszłości oraz aktualnego stanu sektora produkcji żywca wieprzowego w kraju w latach 2005-2019 oraz jego powiązań z przetwórstwem mięsa wieprzowego. Stwierdzono, że mimo licznych zawirowań otoczenia gospodarczego zachodzą w nim procesy konsolidacji wpływające na stabilizację podaży wieprzowiny, przy względnie stabilnej wielkości importu mięsa wieprzowego narynek krajowy.
EN
The article raises issues related to the functioning of the raw material base for Polish pork processing. The possibilities of satisfying the demand for live pigs from domestic production and from imports were analyzed. The aim of the study is to assess the past and current state of the live pig production sector in Poland in 2005-2019 and its links with the pork processing. It was found that despite numerous turbulence in the economic environment, consolidation processes taking place affecting the stabilization of the supply of pork, with a relatively stable volume of pork import into the domestic market.
PL
Na polskim rynku mleka i produktów mlecznych systematycznie rosną obroty handlu zagranicznego, który ma coraz bardziej wewnątrzgałęziowy charakter. Branża mleczarska pozostaje jednak eksporterem netto. Eksport ma duże znaczenie w bilansie rynkowym, gdyż produkcja mleka jest większa od zużycia. Duży eksport wiąże się z tym, że ceny krajowe są silnie skorelowane z cenami światowymi. W handlu zagranicznym przeważają finalne produkty konsumpcyjne, ale do krajów trzecich eksportowane są duże ilości trwałych produktów mlecznych. Dodatnie saldo wymiany w handlu zagranicznym potwierdza konkurencyjność krajowego mleczarstwa na rynku międzynarodowym. Recesja gospodarcza wywołana przez pandemię COVID-19 nie miała negatywnego wpływu na handel zagraniczny branży mleczarskiej.W pierwszym półroczu 2020 r. spadek obrotów handlowych wystąpił tylko w kwietniu.
EN
The Polish dairy market is featured with a systematic increase in foreign trade, which shows growing inter-branch character. Nevertheless, the dairy branch still remains on the position of a net exporter. Exports are quite important in the market balance sheet because the production of milk exceeds domestic uses. Large exports imply strong correlation of domestic prices with the prices on the world market. The structure of foreign trade is dominated with processed products ready for consumption; however bulk quantities of preserved dairy milk products (milk powder, hard cheese and butter) are exported to third countries. The surplus in foreign trade confirms competitiveness of Polish dairy industry on international markets. Economic recession triggered by COVID-19 did not have any negative impact on foreign trade of the branch. In the first half of 2020 turnover declined only in April.
EN
The article analyzes the textile industry of Kazakhstan, considers its main problems and gives the main ways to increase the competitiveness of the industry by increasing the innovative activity of textile enterprises. During the research, the following problems were identified: having various opportunities for the development of the textile industry in Kazakhstan, most of the raw materials necessary for textile products are exported without processing; low coverage of textile products in the domestic market, ensuring the studied requirements mainly due to the import of textile products; low competitiveness of textile enterprises, etc. Kazakhstan is a member of the Eurasian Economic Union (EAEU), therefore, indicators of textile production in these countries were considered for comparison. This study discusses the RCA index of textiles for the EAEU member countries. Today, the EAEU includes five member states: Belarus, Kazakhstan, the Russian Federation, Armenia and the Kyrgyz Republic. The purpose of this work is to analyze the textile industry status in Kazakhstan and provide ways to increase the innovative activity of textile enterprises. The article considers: (a) the status and key problems of the textile industry in Kazakhstan, (b) the innovative activity of enterprises in Kazakhstan, (c) ways to increase the innovative activity of textile enterprises in Kazakhstan. The article presents methods for increasing the innovative activity of textile enterprises. These are: (a) transition to the production of competitive innovative textile products from domestic textile raw materials, (b) increase in the share of export-oriented products, (c) introduction of new equipment and new production methods by attracting foreign direct investment in the industry, (d) filling the deficit of specialists by attracting specialists from abroad. The implementation of these methods can have a positive impact on the development of the textile industry in Kazakhstan.
PL
Artykuł analizuje przemysł tekstylny Kazachstanu, rozważa jego główne problemy i podaje główne sposoby na zwiększenie konkurencyjności przemysłu poprzez zwiększenie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw tekstylnych. W trakcie badań zidentyfikowano następujące problemy: posiadające różne możliwości rozwoju w przemyśle tekstylnym w Kazachstanie większość surowców niezbędnych do produkcji wyrobów włókienniczych jest wywożona bez przetwarzania; niskie pokrycie wyrobów włókienniczych na rynku krajowym, zapewniając badane wymagania głównie ze względu na import wyrobów włókienniczych; niska konkurencyjność przedsiębiorstw tekstylnych itp. Kazachstan jest członkiem Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU), w związku z czym wzięto pod uwagę wskaźniki produkcji tekstylnej w tych krajach. W tym badaniu omówiono wskaźnik RCA tekstyliów dla krajów członkowskich EAEU. Dziś EAEU obejmuje pięć państw członkowskich: Białoruś, Kazachstan, Federację Rosyjską, Armenię i Republikę Kirgiską. Celem tej pracy jest analiza statusu przemysłu tekstylnego w Kazachstanie i zapewnienie sposobów na zwiększenie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw tekstylnych. Artykuł rozważa: (a) status i kluczowe problemy przemysłu włókienniczego w Kazachstanie, (b) działalność innowacyjną przedsiębiorstw w Kazachstanie, (c) sposoby zwiększenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw tekstylnych w Kazachstanie. W artykule przedstawiono metody zwiększenia innowacyjnej działalności przedsiębiorstw tekstylnych. Są to: (a) przejście do produkcji konkurencyjnych innowacyjnych wyrobów włókienniczych z krajowych surowców tekstylnych, (b) wzrost udziału produktów zorientowanych na eksport, (c) wprowadzenie nowego sprzętu i nowych metod produkcji poprzez przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w branży, (d) wypełnienie deficytu specjalistów poprzez przyciągnięcie specjalistów z zagranicy. Wdrożenie tych metod może mieć pozytywny wpływ na rozwój przemysłu tekstylnego w Kazachstanie.
PL
Treść publikacji stanowią dane statystyczne o sytuacji w przemyśle stalowym w pierwszych miesiącach 2020 roku. W publikacji przedstawiono dane dotyczące produkcji stali i wyrobów stalowych oraz zużycia jawnego w analizowanym okresie. Dane dotyczące produkcji stali w pierwszych miesiącach 2020 roku są szczególnie istotne dla badaczy rynku ze względu na kryzys gospodarczy spowodowany pandemią Covid-19. Na potrzeby publikacji korzystano z danych Hutniczej Izby Przemysłowo- Handlowej w Katowicach. Informacje zamieszczone w niniejszej publikacji mają przybliżyć czytelnikom sytuację w sektorze stalowym w pierwszych miesiącach kryzysu Covid-19 (określenie dla zastoju gospodarczego w okresie pandemii).
EN
The content of the publication is statistical data on the situation in the steel industry in the first months of 2020. The publication presents data on the production of steel and steel products and apparent consumption in the analyzed period. Steel production data in the first months of 2020 are particularly important for market researchers due to the economic crisis caused by the Covid-19 pandemic. For the purposes of the publication, data from the Polish Steel Association in Katowice were used. The information contained in this publication is intended to reveal readers the situation in the steel sector in the first months of the Covid-19 crisis (term for economic stagnation during a pandemic).
PL
Treść publikacji stanowią dane statystyczne o sytuacji w przemyśle stalowym pod koniec 2019 roku. Dane dotyczące produkcji stali i wyrobów stalowych oraz zużycia jawnego przedstawiono za 11 miesięcy. Dane roczne (za cały 2019 rok) zostaną opublikowane w raporcie branżowym pod koniec pierwszego kwartału 2020 roku. Na potrzeby publikacji korzystano z danych niepublikowanych, a będących w posiadaniu Hutniczej Izby Przemysłowo- Handlowej w Katowicach. Informacje zamieszczone w niniejszej publikacji mają przybliżyć czytelnikom sytuację w sektorze stalowym pod koniec 2019 roku, niektóre dane przedstawione w publikacji, oszacowano na podstawie danych ubiegłorocznych (roku poprzedzającego rok badany).
EN
The content of the publication provides statistics on the situation in the steel industry at the end of 2019. Data on steel and steel production and public wear are presented in 11 months. Annual data (for the whole of 2019) will be published in an industry report at the end of the first quarter of 2020. For the purposes of publication, unpublished data were used and held by the Polish Steel Association in Katowice. The information provided in this publication is intended to bring the situation in the steel sector closer to readers at the end of 2019, some of the data presented in the publication was estimated on the basis of last year's data (the year preceding the year being examined).
EN
Nonwovens are one of the most versatile textile materials and have become increasingly popular in almost all sectors of the economy due to their low manufacturing costs and unique properties. In the next few years, the world market of nonwovens is predicted to grow by 7%–8% annually (International Nonwovens & Disposables Association [INDA], European Disposables and Nonwovens Association [EDANA], and Markets and Markets). This article aims to analyze the most recent trends in the global export and import of nonwovens, to present two case studies of Polish companies that produce them, and to present one special case study of the market of nonwoven geotextiles in China and India, which are the Asian transition economies among the BRICS countries (Brazil, Russia, India, China, and South Africa).
EN
Media coverage of everyday life problems of suffering people is increasing. Cannabis for medical use is a subject of various disputes around which numerous understatements are formed. Proponents of legalization emphasize the healing properties of cannabis, while opponents fear the harmful effects of this substance, arguing that its use leads to addiction. The aim of the paper is to present juridical and social aspects related to the legalization of cannabis for medical use in Poland. On the basis of the new regulations, cannabis has been admitted in some forms to legal trading. The therapeutic properties of cannabis are confirmed by scientific research. Conducting further research will enable a better understanding of the therapeutic properties and a wider use of this substance in medicine to cure various diseases. In view of the fact that the basic thematic assumptions of the present study concern the problems that emerged after the amendment of the anti-drug legislation, the research findings in this area are far from exhaustive.
10
Content available Analiza rynku meblarskiego
PL
Analiza rynku umożliwia weryfikację potencjału tkwiącego w danym segmencie. Co więcej, pomaga zdobyć przewagę nad konkurencją oraz wzmocnić dotychczasową pozycję na rynku. Dzięki temu przedsiębiorstwo może właściwie ukierunkować swoje działania. Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie danych GUS i zawiera analizę uwarunkowań branżowych dla przedsiębiorstw z branży meblarskiej. Analizie poddano m.in. wielkość eksportu, wielkość produkcji mebli w Polsce, przychód netto itd.
EN
The company's structure is shaped by the environment in which it operates. Market analysis allows to verify the potential inherent in a given segment. Moreover, it helps to gain the advantage over the competition and to strengthen the current position on the market. Thank to that, the company can properly focus on its activities. The article has been prepared on the basis of data provided by the Central Statistical Office and of the Internet data sources. It provides the analysis of industry conditions for furniture manufacturing companies. The analysis included exportation volume, the volume of furniture production in Poland, and net income among others.
EN
Trade in agricultural products is one of the most dynamically developing segments of the global market. The feature of the contemporary stage of world food trade development is that the leading exporters are also the largest food importers, combining the benefits of the international division of labor with the development of domestic agricultural production. In the paper, the role of foreign trade in ensuring food security has been evaluated by comparing the global index of food security and the share of imported food in the domestic market. As a result, the countries of the world have been divided into 4 groups. The first two groups include countries that ensure their citizens a high level of food security through imports, as well as or through their own efficient agricultural production. The third and fourth groups include countries which are not agrarian developed. The problems of hunger and malnutrition in these countries can potentially be solved with the help of foreign trade and increased efforts of the international community.
PL
Produkcja żywności w Polsce odbywa się przede wszystkim w oparciu o krajową bazę surowcową, czyli surowce pochodzące z rodzimego rolnictwa. Wraz z rozwojem procesu internacjonalizacji polskiego sektora żywnościowego, zwiększyło się znaczenie surowców pochodzących z importu. W okresie przynależności Polski do Unii Europejskiej udział produktów importowanych w łącznych zasobach surowcowych sektora żywnościowego wzrósł do ponad 1/3. Produkty te stanowią głównie surowce pochodzące z innych stref klimatycznych. Struktura zaopatrzenia surowcowego, tj. wykorzystanie krajowych i importowanych surowców różni się w poszczególnych sektorach produkcji żywności, co wynika z uwarunkowań ich funkcjonowania.
EN
Food production in Poland is based mainly on the domestic raw material base, i.e. raw materials originating from domestic agriculture. Along with the development of the internationalization process of Polish food sector, the importance of imported raw materials has increased. During the period of Poland’s membership in the European Union the share of imported products in the total raw material resources increased to over 1/3. These products are mainly raw materials from other climatic zones. The structure of raw material supply, i.e. use of domestic and imported raw materials is different in particular sectors of food production, due to the various conditions of their operation.
EN
From the beginning of the 20th century until the interwar period, Poland was at the forefront of crude oil producers in the world, and then in Europe. Poland, as a result of war damage, and first of all territorial changes that occurred after World War II, lost significant resources of this raw material. At the same time, the development of oil demand, related to the economic recovery of the country, contributed to the need to develop imports, which during 1990-2017 increased from 13.0 million tons to over 24.0 million tons of crude oil. Poland, due to the technical configuration of domestic refineries, as well as the availability of the "Przyjaźń” pipeline, imports crude oil mainly from Russia. However, Polish refineries have the opportunity to develop alternative sources of supply through the availability of Naftoport in Gdańsk. Thus, the progressive diversification of supplies, causes a decline in the share of Russian oil (from 95% during 2001-2005 to 74% in 2017), for the benefit of raw material from the Middle East, but also North America or other European countries. The extraction of crude oil from domestic deposits increased in the analyzed period from 0.15 million tons to 0.94 million tons in 2017, but in recent years it covers only 3-4% of domestic demand.
PL
Wraz z upływem czasu zmienia się wielkość importu tak paliw, jak i energii elektrycznej na terenie wszystkich państw naszego globu. Zapotrzebowanie na tego rodzaju dobra zewnętrzne w przypadku wielu krajów istnieje zawsze, jednak jego zakres jest regulowany poprzez sytuację gospodarczą i polityczną, aktualne warunki środowiskowe oraz wiele innych czynników. Warto zatem przyjrzeć się, jak zmieniały się wartości importu paliw i energii elektrycznej przez dwadzieścia jeden lat, poczynając od roku 1995. Wliczone do stawki zostają wszystkie kraje obecnej formy UE (łącznie z Wielką Brytanią).
PL
Obrót substancjami kontrolowanymi jest skrupulatnie sprawdzany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny, a ich import, eksport i sprzedaż na terenie kraju musi być zarejestrowany. Jednostki wykonujące badania z wykorzystaniem tego typu substancji muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa użycia, przechowywania i utylizacji.
PL
Celem artykułu jest charakterystyka międzynarodowego rynku węgla energetycznego bazująca na najnowszych dostępnych danych. Informacje sięgają pierwszej połowy 2018 roku. W artykule skupiono się na opisie trzech największych eksporterów i importerów węgla energetycznego. Reprezentantów w wymienionych kategoriach wyłoniono posługując się najnowszymi światowymi statystykami dotyczącymi 2017 roku. W 2017 r. światowa produkcja węgla energetycznego wyniosła 5,68 mld ton i przewyższyła produkcję z 2016 r. o 4%. Od kilku lat niezmiennie światową czołówkę eksporterów węgla energetycznego stanowią: Indonezja, Australia i Rosja. Łącznie te trzy państwa w 2017 r. dostarczyły na rynek międzynarodowy 73% węgla energetycznego. Natomiast za 46% importu węgla energetycznego w skali globalnej (dane za 2017 r.) odpowiadają trzy kraje azjatyckie: Chiny, Indie i Japonia. W przypadku każdego z tych sześciu wymienionych państw (czyli dla: trzech głównych światowych eksporterów i trzech głównych światowych importerów) w artykule zaprezentowano wolumeny odnoszące się do produkcji, eksportu lub importu węgla. Zamieszczono także kierunki dostaw lub głównych eksporterów węgla do danego kraju. Pod koniec artykuły przedstawiono sytuację cenową, jaka wystąpiła na w pierwszej połowie 2018 roku na rynku europejskim oraz azjatyckim.
EN
The purpose of the article was to characterize the international steam coal market based on the latest available data. The information goes back to the first half of 2018. The article focuses on the description of the three largest exporters and importers of steam coal. Representatives in these categories were selected using the latest global statistics on 2017. In 2017, global production of steam coal amounted to 5.68 billion tons and exceeded production in 2016 by 4%. For several years, invariably the world’s leading exporters of steam coal are: Indonesia, Australia and Russia. In total, these three countries in 2017 supplied 73% of steam coal to the international market. However, for the 46% of global steam coal imports (data for 2017), three Asian countries are responsible: China, India and Japan. For each of the six listed countries (i.e. for: three major global exporters and three major global importers), the paper presents volumes related to coal production, export or import. The directions of deliveries or major coal exporters to a given country were also included. At the end of the article, the price situation was presented, as it appeared in the first half of 2018 on the European and Asian markets.
PL
Na polskim rynku mleka i produktów mlecznych systematycznie rosną obroty handlu zagranicznego o coraz bardziej wewnątrzgałęziowym charakterze. Branża mleczarska pozostaje eksporterem netto i w bilansie rynkowym eksport ma duże znaczenie, gdyż produkcja mleka jest większa od jego zużycia. Duża skala eksportu powoduje, że ceny krajowe są silnie skorelowane z cenami światowymi. W handlu zagranicznym przeważają produkty konsumpcyjne, ale do krajów trzecich eksportowane są duże ilości trwałych produktów mlecznych (odtłuszczonego mleka w proszku – OMP, masła, serów dojrzewających). Dodatnie saldo wymiany w handlu zagranicznym potwierdza konkurencyjność krajowego mleczarstwa na rynku międzynarodowym.
EN
The value of Polish foreign trade in milk and dairy products has been growing on a regular basis. However the trade becomes more and more of inter-branch nature. Polish dairy sector still remains a net exporter. Hence, milk production considerably exceeds its consumption and dairy exports are of great importance in the balance sheet. Bulk exports means strong correlation between the domestic and the world prices. The structure of exports is dominated by processed products ready for consumption. However, the preserved products (skimmed milk powder - SMP, butter, hard ripening cheeses) are also important in the export portfolio. The surplus achieved in foreign trade confirms the competitiveness of Polish dairy sector on international markets.
EN
Poland has been dependent on natural gas supplies from the East for many years. This dependence is a problem for our country, as it reduces the energy independence and energy security of Poland. Therefore, attempts to change this situation have been made for many years. The construction of the gas terminal in Świnoujście was the most spectacular investment in this area. It will allow covering up to half of Polish gas demand, thus limiting the dependence on supplies from the east. Domestic natural gas resources, whose deposits are located in the Polish Lowland, Permian deposits of the Fore-Sudetic and Greater Poland region, and in Carboniferous and Permian deposits of Western Pomerania, are also used. Natural gas also occurs in the Carpathian Foredeep and in the economic zone of the Baltic Sea. However, the amounts of natural gas produced in Poland are not enough to cover the demand for this raw material. In 2017, the production amounted to 3.9 billion cubic meters, which allowed to cover less than one-quarter of the demand. Poland’s hopes for shale gas faded after unsatisfactory results of shale gas exploration. This is the reason for the importance of natural gas imports. In 2017 year it amounted to 11.4 billion cubic meters. To ensure stable supplies, gas pipelines and storage facilities are also needed. Recently, there have been numerous investments in this area, while the main project is the construction of the Baltic Pipe gas pipeline connecting Poland and Norway. The connections with Lithuania, the Czech Republic and Slovakia are also of strategic importance for Poland. The gas consumption in Poland is constantly increasing; this trend is likely to continue. Therefore, the current investments are of great importance.
PL
Polska od wielu lat jest zależna od dostaw gazu ziemnego ze wschodu. Zależność ta jest problemem dla naszego kraju, ponieważ zmniejsza niezależność energetyczną i bezpieczeństwo energetyczne Polski. Dlatego próby zmiany tej sytuacji zostały podjęte wiele lat temu. Najbardziej spektakularną inwestycją w tym zakresie była budowa terminalu gazowego w Świnoujściu. Pozwoli to na pokrycie do połowy polskiego zapotrzebowania na gaz, ograniczając tym samym zależność od dostaw ze wschodu. Wykorzystywane są również krajowe zasoby gazu ziemnego, których złoża znajdują się na Niżu Polskim, złoża permskie w regionie przedsudeckim i wielkopolskim oraz w utworach karbońskich i permskich Pomorza Zachodniego. Gaz ziemny występuje również w zapadlisku przedkarpackim oraz w strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Jednak ilość gazu ziemnego produkowanego w Polsce nie wystarcza na pokrycie zapotrzebowania na ten surowiec. W 2017 roku produkcja wyniosła 3,9 miliarda metrów sześciennych, co pozwoliło pokryć mniej niż jedną czwartą zapotrzebowania. Polska nadzieja na wydobycie gazu łupkowego upadła po niezadowalających wynikach poszukiwań geologicznych. Import gazu ziemnego do Polski jest znaczny. W 2017 roku wyniósł on 11,4 miliarda metrów sześciennych. Aby zapewnić stabilne dostawy, potrzebne są również gazociągi i magazyny. Niedawno przeprowadzono wiele inwestycji w tym obszarze, a głównym projektem jest budowa gazociągu Baltic Pipe łączącego Polskę i Norwegię. Połączenia gazociągami z Litwą, Czechami i Słowacją mają także strategiczne znaczenie dla Polski. Zużycie gazu w Polsce stale rośnie; ten trend prawdopodobnie będzie się utrzymywał, dlatego też aktualne inwestycje mają ogromne znaczenie dla gospodarki.
PL
Ministerstwo Energii oraz PSE S.A. reagując na potrzeby rynku energii w zakresie niepokrywania przez rynek kosztów stałych jednostek wytwórczych, opracowało projekt ustawy o rynku mocy. Mimo iż mechanizm ten swoim zakresem obejmie zasięg krajowy, będzie musiał otrzymać akceptację Komisji Europejskiej. Już w tym momencie można wskazać, że nieuwzględnienie wytwórczych zdolności importowych, wzbudzi jej zastrzeżenia. W rzeczywistości jednak dopuszczenie udziału zdolności zewnętrznych w nowoutworzonym mechanizmie, mogłoby okazać się zbyt pochopne, w szczególności, że pierwsza wersja rynku mocy z pewnością zostanie poddana modyfikacjom w zależności od zidentyfikowanych mankamentów. Nie zmienia to jednak faktu, że należy być świadomym znaczenia importu dla mechanizmu zdolności wytwórczych. Zrozumienie jego wad i zalet jest możliwe przyglądając się doświadczeniom dwóch rynków amerykańskich, tj. PJM i NYISO bowiem w tych przypadkach import uczestniczy w mechanizmach mocy. Jednak należy mieć na uwadze fakt, że udział źródeł zewnętrznych nie oznacza tylko możliwości zwiększenia dostępnych zdolności wytwórczych w celu pokrycia przyszłego zapotrzebowania, ale może przyczynić się do postawienia kraju organizującego rynek w pozycji importera. W konsekwencji zwiększa to zależność od zasobów zewnętrznych. Zarówno w zakresie PJM jak i NYISO rozpoznano specyficzne problemy towarzyszące omawianemu zagadnieniu, dlatego też istotnym jest skorzystanie z doświadczeń tych rynków przy tworzeniu polskiego rynku mocy.
EN
The Ministry of Energy and PSE SA responding to the needs for covering the generation units fixed costs have elaborated, a draft of law on the capacity market. Although the mechanism will be nationwide, it must be a subject of the European Commission Notification. Already at this point, it is possible to assume that excluding import capacities from the mechanism, may raise the Commission objections. However, the admission of the external capacities participations, especially in the newly created mechanism, could prove to be ill-considered. What is more the first version of the mechanism will be certainly modified, depending on the identified shortcomings. It does not change the fact how important for the capacity mechanism is the interconnector participation. Understanding the pros and cons of the capacity mechanism is possible if looking at American market experience, ie. PJM and NYISO, since in these cases the import takes part in the capacity mechanisms. However, it should be noted that the external capacities participation is not just the possibility of increasing capacity availability, in order to meet future demand, but it could contribute to place the hosting country as a capacity importer. Consequently, it could increase dependence on external generation resources. When analyzing American capacity markets some problems have been recognized. Therefore, creating the Polish capacity market, it is of great importance to learn from the foreign experience.
PL
Do produkcji żywności w Polsce wykorzystuje się głównie surowce pochodzące z krajowego rolnictwa. Wraz z rozwojem procesu internacjonalizacji polskiej gospodarki żywnościowej, zwiększa się jednak znaczenie surowców pochodzących z importu. W okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej udział produktów importowanych w łącznych zasobach surowcowych sektora żywnościowego przekroczył 1/3. Produkty te wytwarzane są głównie z surowców pochodzących z innych stref klimatycznych. Wykorzystanie krajowych i importowanych surowców inaczej przedstawia się w poszczególnych sektorach produkcji żywności, co wynika z różnych uwarunkowań ich funkcjonowania.
EN
Food production in Poland is mainly based on raw materials derived from domestic agriculture. Together with the development of the internationalization process of Polish food economy, the importance of raw materials coming from imports is increasing. In the period of Poland’s membership in the European Union the share of imported products in the total stock of raw material resources has exceeded 1/3. These products are mainly raw materials from other climatic zones. The use of domestic and imported raw materials is different in particular sectors of food production, due to the various conditions of their operation.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.