Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 144

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  implanty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote Biodegradowalne stopy na bazie Mg
PL
Materiały biodegradowalne to materiały, które po spełnieniu swojej funkcji rozkładają się do prostych związków, które są naturalne dla otoczenia. Do tego rodzaju materiałów można zaliczyć specjalnego typu polimery, które mogą być stosowane na opakowania i torebki. W materiałach tych pokłada się duże nadzieje na zmniejszenie ilości śmieci, które produkują ludzie, co ma w znaczący sposób pomóc chronić nasze środowisko.
EN
The article presents an overview of currently used polymer materials in various areas of medicine. Most often, polymeric materials are used in the production of medical equipment, cardiology, surgery, dentistry. They are mainly used, among others for the production of gloves, surgical sutures, various type of containers, specula or drip. Currently, by using additive manufacturing techniques, anatomical models of bone structures, surgical templates and implants are made of polymer materials. Thanks to their use, it is possible to significantly reduce the duration of the procedure and increase its precision. By using biodegradable polymers, it is possible to regenerate or replace damaged or diseased tissues or organs. Based on the analysis carried out, huge progress was noted in the use of polymeric materials in the field of medicine through the use of additive methods. However, there is a need for further synthesis of new and modification of existing polymers in the aspect of contact with the patient’s body.
PL
Artykuł stanowi przegląd materiałów polimerowych wykorzystywanych obecnie w różnych obszarach medycyny. Najczęściej materiały te znajdują zastosowanie w produkcji sprzętu medycznego, w kardiologii, chirurgii, stomatologii, głównie do produkcji rękawiczek, nici chirurgicznych, różnego rodzaju pojemników, wzierników, kroplówek. Obecnie, dzięki zastosowaniu przyrostowych technik wytwarzania, z materiałów polimerowych są wykonywane modele anatomiczne struktur kostnych, szablony chirurgiczne oraz implanty. Ich użycie umożliwia znaczne zredukowanie czasu przeprowadzania zabiegu oraz zwiększenie jego precyzji. Wykorzystanie polimerów biodegradowalnych pozwala na zregenerowanie albo zastąpienie uszkodzonych lub zmienionych chorobowo tkanek i organów. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono ogromny postęp w zakresie stosowania materiałów polimerowych w obszarze medycyny dzięki wykorzystaniu metod przyrostowych. Nadal jednak istnieje potrzeba opracowywania metod syntezy nowych oraz modyfikacji już istniejących polimerów, predestynowanych do aplikacji, w których mają one styczność z organizmem pacjenta.
EN
In recent years, there is increasing interest to create biodegradable metallic cardiovascular stents instead of using their permanent form. The most interesting materials for this purpose are iron and its alloys. However, in order to use it in clinical application, their degradation rate and biological performance need to be optimized. One promising solution is coating the metal with conducting polymer films. In this work, short overview of the use of the biodegradable iron and iron modified with polypyrrole as materials for cardiovascular stents is presented.
PL
Zastosowanie biodegradowalnych, metalicznych stentów naczyniowych staje się alternatywą dla obecnie używanych ich stałych form. Długotrwała obecność metalowego stentu w tętnicy może prowadzić do powikłań, takich jak zakrzepica czy restenoza w stencie. Odrębnym problemem może być pęknięcie stentu. Dlatego też, prowadzone są badania nad ich biodegradowalnymi formami. W tym celu stosowane są aktywne metale takie, jak na przykład żelazo, których biodegradowalność oparta jest na procesie korozji. Jednak, użycie tych materiałów do zastosowań klinicznych wymaga optymalizacji ich szybkości degradacji. Obiecującym rozwiązaniem jest powlekanie powierzchni takich metali warstwami z polimerów przewodzących. W pracy przedstawiono krótki przegląd wykorzystania biodegradowalnego żelaza oraz żelaza modyfikowanego powłokami z polipirolu, jako materiałów dla stentów sercowo-naczyniowych.
PL
Przedstawiono efekt prac B+R objętych projektem pt. „Zaprojektowanie struktur powierzchni indywidualnych implantów medycznych wyprodukowanych w technologii hybrydowej z użyciem głowicy laserowej”, zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój POIR.01.01.01. Udoskonalono technologię ubytkową obróbki implantów z medycznych stopów tytanu i opracowano technologię laserowej modyfikacji powierzchni implantu.
EN
The effect of R&D works covered by the project entitled „Designing the surface structures of individual medical implants, produced in hybrid technology using a laser head”, implemented as part of the Smart Growth Operational Programme No. POIR.01.01.01. The technology of waste machning of implants from medical titanium alloys has been improved and the technology of laser surface modification of the implant has been developed.
PL
Stop tytanu z aluminium i wanadem jest jednym z najczęściej używanych stopów tytanu w implantologii. Ti6Al4V charakteryzuje się dobrymi właściwościami i jest względnie tani. Na stopie wytworzono warstwy metodą anodowania, przy zastosowaniu trzech różnych elektrolitów i różnych parametrów procesu. Na wszystkich próbkach otrzymano nanorurki.
EN
Titanium alloy with aluminum and vanadium is one of the most commonly used titanium alloy in implantology. Ti6Al4V has good properties and is relatively cheap. Oxide layers on the alloy were made by anodising process using three different electrolytes and different process parameters. Nanotubes were obtained on all samples.
PL
Praca swą treścią obejmuje analizę obciążeń i odkształceń występujących w elementach stosowanych na implanty stomatologiczne. Analiza została wykonana przy wykorzystaniu metody elementów skończonych za pomocą oprogramowania Autodesk Inventor professional. Porównano dwa rozwiązania: pierwsze z implantem wykonanym z ZrO2, drugie z implantem Ti-6Al-4V. Wartości analizowanych obciążeń dotyczyły przyjętych w literaturze sytuacji biomechanicznych. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wskazanie korzystniejszego skojarzenia ze względu na występujące wartości naprężeń i odkształceń.
EN
The paper refers to loads and deformations occurring in elements used in stomatology implants. The analysis was conducted by using Finite Elements Method and Autodesk Inventor Professional software. There have been two solutions compared: one with implant made of ZrO2, the other with implant made of Ti6Al4V. The values of submitted loads referred to the ones approved in biomechanical literature. The results allowed to point at better solution as far as stress and strain values occurring are concerned.
7
Content available remote Hydroxyapatite deposition on the laser modified Ti13Nb13Zr alloy
EN
The Ti13Nb13Zr alloy was subjected to laser modification with the Nd:YAG laser provided that such treatment would increase the surface roughness followed improved adhesion of hydroxyapatite (HAp) coatings The hydroxyapatite was deposited by electrophoretic method in suspension of 0.5 g HA powder and 100 ml ethyl alcohol. The deposition was carried out for 10 min at 10 V voltage followed by drying at room temperature for 24 h and heating at 800°C for 1 h in vacuum. The thickness of the HAp coatings was found as of about 4.06 μm to 9.05 μm. The examinations of surfaces were carried out at each stage of the experiment with the ultra-high resolution scanning electron microscope. The measurements of surface roughness after laser treatment and after HAp deposition were performed with the Hommel Etamic Waveline profilograph.
PL
W artykule przedstawiono porównanie materiałów polimerowych oraz ceramicznych używanych w stomatologii oraz metody ich badań, jak również zostały opracowane i przedstawione wyniki tych badań. Do analizy struktury materiałów wykorzystano spektroskopie Ramana oraz skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) wyposażony w spektrometr dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDS).
EN
This article presents analyze the structure of the used poly(methyl methacrylate) PMMA, opaker, dentyna and enamel in stomatology practice. Next part presents properties of this materials. In order to analyze the structure of the used materials were used Raman spectroscopy. To examine the morphology and chemical composition of the resulting of materials was carried out using a scanning electron microscope (SEM) with energy dispersive spectrometer (EDS).
9
Content available remote Individual implants of a loss of palate fragments fabricated using SLM equipment
EN
Purpose: The aim of the article is to present the new conception of design and manufacturing individual implants of a loss of palate fragments using Selective Laser Melting equipment. Design/methodology/approach: The designed virtual model of scaffolds have been produced in a process of selective laser melting (SLM). For their preparation titanium alloy powder - Ti6Al4V of suitable granulation and shape has been used. Thus obtained scaffolds have been observed in a scanning electron microscope. The structure of the pores is compatible with the shape of a designed unit cell. The outcarried EDS analysis has confirmed the chemical composition of the tested material. Findings: In the framework of research innovative porous biomimetic materials called scaffolds with the well-defined regular structure of open pores have been used. Virtual implant models have been made using Computer Aided Materials Design. They have the geometrical dimensions corresponding to a fragment of a loss of a human palate. Porous and regular structure with defined geometric dimensions and shape are designed in the form of the unit cell, which has then been subjected to the multiplication process. Practical implications: The scaffolds fabricated in the SLM process create conditions for their application as implants of a loss of palate fragments. Originality/value: Implants for the whole palate or its part, required due to mechanical injuries, tumorous diseases or cleft palate are original at the basis of a literature review.
10
Content available remote Specyfika mechanicznej obróbki wykończeniowej implantów i endoprotez
PL
W artykule opisano zastosowania obróbek wykończeniowych w luźnych kształtkach ścierno-polerskich i strumieniowo-ściernych w produkcji wyrobów dla chirurgii. Przedstawiono wyniki badań własnych oraz zastosowań przemysłowych związanych ze szlifowaniem i polerowaniem zębów z tworzyw sztucznych, metalowych płytek kostnych i wkrętów do chirurgii, a także stentów oraz endoprotez stawów.
EN
In this paper there are described the applications of finishing treatments by grinding or polishing loose chips and shot blasting in production processes of parts for surgery. We presented effects of our studies and industrial applications for grinding and polishing plastic artificial teeth, metal bone plates and surgical screws. There are also presented the examples of stents and endoprothesis.
PL
W pracy omówiono zagadnienie biomateriałów stosowanych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu do produkcji protez ścięgien i więzadeł. Dokonano opisu ich charakterystyki poprzez przegląd dostępnej literatury oraz badań naukowych.
EN
The aim of this article are biomaterials which are used in orthopedics and traumatology for artificial tendons and ligaments production. The paper describes their characteristics received by review of getatable literature and research.
EN
Processes of mechanical destruction of implants, dental prosthetics elements, and orthodontic apparatus considerably limit their operating lifetime and the comfort of patients. Processes of destruction of kinematic joint elements caused by fretting and fretting corrosion processes are an important problem, albeit one that is not yet fully understood. This paper presents the results of fretting and fretting corrosion studies conducted on 316L implantation steel, which is used in dentistry, particularly in prosthetic and orthodontic applications. Tests were performed by means of an original device of the authors' own design, with the application of methodology developed by the authors. Fretting and corrosion tests were carried out in phosphate buffered saline (PBS) as well as in the presence of natural saliva and its substitutes. Own compositions of artificial saliva were developed for the purposes of studies. Observations of sample surfaces were performed using a scanning electron microscope (SEM) and a confocal microscope. Test results indicate a significant influence of fretting on the corrosion of 316L steel (fretting corrosion) as well as the important role of the studied fluids (saliva and its studies) in these processes. It was stated that the saliva substitute containing mucin III was characterized by the most favorable tribological characteristics. During fretting tests, intensive phenomena of materials conveyance into the friction contact area were observed.
PL
Procesy destrukcji metalicznych implantów, elementów protetyki stomatologicznej i aparatów ortodontycznych znacznie ograniczają ich trwałość eksploatacyjną i komfort pacjentów. Szczególnym zagadnieniem, aczkolwiek dalece niepoznanym, są procesy niszczenia elementów połączeń kinematycznych wywołane procesami frettingu i fretting – korozji. W pracy przedstawiono wyniki badań frettingu i fretting-korozji stali implantacyjnej 316L – używanej w stomatologii, szczególnie w zastosowaniach protetycznych i ortodontycznych. Badania realizowano za pomocą oryginalnego urządzenia własnej konstrukcji, z wykorzystaniem metodyki opracowanej przez autorów. Badania frettingu i korozji przeprowadzone zostały w buforze fosforanowym (PBS) jak również w obecności śliny naturalnej i jej substytutów. Na potrzeby badań opracowano własne kompozycje sztucznych ślin. Obserwacje powierzchni próbek prowadzone były z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) oraz mikroskopu konfokalnego. Wyniki badań wskazują na znaczący wpływ frettingu na niszczenie korozyjne stali 316L (fretting-korozja), a także na istotną rolę badanych płynów (śliny i jej substytutów) w tych procesach. Stwierdzono, że najkorzystniejszymi charakterystykami tribologicznymi charakteryzował się substytut śliny zawierający mucynę III. W trakcie testów frettingu obserwowano intensywne zjawiska przenoszenia materiałów w strefie kontaktu tarciowego.
PL
Najpopularniejsze w stomatologii nanocząstki, takie jak nanosrebro, nanozłoto, nanokrzemionka czy nanohydroksyapatyt znalazły zastosowanie między innymi w materiałach kompozytowych, masach wyciskowych, systemach wiążących, preparatach przeciwpróchniczych, a także w pastach do zębów. Produkty ulepszone dzięki nanocząsteczkom wykorzystywane są w niemal każdym gabinecie stomatologicznym, a dentyści chwalą różnorodne właściwości tych preparatów, takie jak: lepsze wyniki pracy, łatwa polerowalność, lepsze dopasowanie koloru, a także długotrwały efekt. Nanotechnologia w stomatologii w przyszłości będzie się rozwijała w takich obszarach jak implantologia, diagnostyka i leczenie raka jamy ustnej oraz nanoroboty dentystyczne. Stosowanie nanopreparatów w praktyce dentystycznej jest znacznie bardziej rozpowszechnione niż wskazuje polska literatura naukowa i popularno-naukowa oraz ogólna wiedza o nanotechnologii w społeczeństwie.
EN
Nanoparticles, such as nanosilver, nanogold, nanosilica or nanohydroxyapatite hydroxyapatite can be applied in dentistry as components of composite materials, impression masses, binding systems, anticaries preparations, as well as toothpastes. Products enhanced with nanoparticles are used in almost every dental office. Dentists appreciate several properties of these preparations, such as improved performance, easy polishing, better color matching and long-lasting effect. Considering the direction of the development of nanotechnology in dentistry in the future, these are areas such as implantology, diagnosis and treatment of oral cancer and dental nanorobots. The use of nano-preparations in dental practice is much more widespread than one would expect on the basis of Polish literature and popular science and general knowledge about nanotechnology in society.
14
EN
Transcutaneous energy transmission (TET) systems are designed to deliver power from an in vitro primary power source to in vivo implantable secondary over relatively large air gaps via magnetic coupling. This paper proposes an optimization method with given output power to meet different practical application. The transmission efficiency is the objective function; primary and secondary coils are design variables; constraints are based on bifurcation phenomenon and components peak over-voltage and peak withstand current. We have used experimental prototype to verify the analytical results.
PL
System transmisji energii przezskórny TET stosowany jest do bezprzewodowego zasilania implant za pośrednictwem pola magnetycznego. W artykule zaprezentowano metody optymalizacji systemu na przykładach praktycznych aplikacji.
PL
Próby łączenia jelit za pomocą implantów sięgają początków XIX w, kiedy to opracowane zostały pierwsze pierścienie zespalające przez Denansa (1827) i Henroza (1826). Kolejna konstrukcja zaproponowana przez Murphyego, tzw. guzik Murphyego, stała się inspiracją dla komercyjnych implantów, ulegających fragmentacji pierścieni Valtrac® (Biofragmentable Anastomotic Ring) do zespoleń jelitowych, których produkcję w latach osiemdziesiątych XX wieku rozpoczęła firma Davis & Geck. Równocześnie rozwijane były techniki zespalania jelit za pomocą staplerów (Hültl 1908, Petz 1924, Androsov 1950), które również w latach osiemdziesiątych XX wieku stały się jednym ze standardów postępowania w chirurgii jelita grubego. Prace nad opracowaniem skutecznego, łatwego w aplikacji i ulegającego w pełni biodegradacji implantu do zespoleń jelit nadal trwają. Zakładają one dążenie do możliwie najmniejszego uszkodzenia tkanek, zapewnienia szczelności zespolenia i odpowiedniej wielkości jego światła, przy zachowaniu prawidłowego ukrwienia i niewywoływaniu nadmiernego napięcia w jelitach. Jedną z propozycji nowoczesnego rozwiązania problemu związanego z zespalaniem jelita grubego może stanowić w pełni biodegradowalny układ pierścieni wykonany z poliestrów alifatycznych mocowanych bezszwowo. Aplikacja pierścieni zakłada odwinięcie zespalanych części jelita na zewnątrz jego światła, a następnie ich połączenie przez docisk dzięki odpowiedniemu systemowi blokującemu. Prototypy implantów do zespalania jelit otrzymano metodą wtrysku przy użyciu wtryskarki ślimakowej Multiplas. Temperatura wtrysku wynosiła 160-170°C, a ciśnienie w układzie 60-90 kg/cm2. Prototypy implantów wykonano z polimeru resorbowalnego - polilaktydu PLA firmy NatureWork, USA (PLA Ingeo 3251D). Pierwsze doświadczenia prowadzone in vitro i in vivo wskazują, że wykonane implanty mogą z powodzeniem spełniać wspomniane powyżej założenia i dodatkowo dzięki łatwej aplikacji znacznie skrócić czas trwania operacji. Zaproponowana konstrukcja układu pierścieni oraz właściwości fizyko-mechaniczne zastosowanego materiału polimerowego pozwoliły w prosty sposób zespolić jelito uzyskując jednakowy regulowany docisk na jego obwodzie.
EN
The attempts at integrating intestines by means of implants date back to the beginning of the 19th century, when integrating rings were developed by Denans (1827) and Henroz (1826). Another construction, proposed by Murphy, the, so called, Murphy’s button, became an inspiration for commercial implants – the Valtrac® fragmentable rings (Biofragmentable Anastomotic Rings) for intestine integration, whose production was initiated in 1980s by Davis & Geck. Simultaneously developed were techniques of intestine integration with the use of staplers (Hültl 1908, Petz 1924, Androsov 1950), which, also in the 1980s, became one of the standards for large intestine surgery procedures. Works on the development of an effective, easily applicable and fully biodegradable implant for intestine integration are still being conducted. The main goal, providing a minimal tissue damages, is to obtain a leakproof anastomosis with a proper size of its inner diameter along with the preservation of the adequate blood supply and no excessive tensions in the intestines. One of the proposals of a modern solution to the problem connected with large intestine integration can be a fully biodegradable system of rings made of seamless-mounted aliphatic polyesters. The applying procedure assumes turning parts of the intestine, which are meant to be integrated, inside-out and stretching their edges on the rings. Next, rings are joined together by pressing them “face to face” and locking with the appropriate seamless blocking system. Prototypes of large intestine integration implants were obtained by the injection moulding (screw injection moulding machine Multiplas). The injection temperature was 160-170°C and the pressure in the system was 60-90 kg/cm2. The implant prototypes were prepared from a polymer – the PLA polylactide by NatureWork, USA (PLA Ingeo 3251D). The initial in vitro and in vivo experiments show that the elaborated implants can successfully meet the above mentioned assumptions and, additionally, because of their easy application, significantly shorten the time of the surgical procedure. The proposed construction of the ring system and the physico-mechanical properties of the applied polymer material made it possible to easily integrate the intestine and achieve a similar, regulated, pressure on its circumference.
EN
In laparoscopic operations of abdominal hernias some recurrences still take place, even when applying a surgical mesh. This is usually caused by a failure of the connection between the tissue and the implant. The study deals with the influence of an implant’s orientation on forces in joints, which connect the mesh to human tissues. In the paper, the implant is modelled as a membrane structure within framework of the Finite Element Method. Two models are analysed: in the first one interaction between the mesh and a fascia is taken into account, in the second this interaction is not considered. Computations are conducted for two different material types of the implants: one with isotropic properties and second one with orthotropic properties. The models are validated by comparing dynamic numerical analysis with experimental outcomes, where load was simulating intraabdominal pressure during postoperative cough. Due to displacements of joints during activities like bending sideways or torsion of an abdomen, influence of kinematic extortions on forces in the joints is analysed. The outcome shows that position of the orthotropic implants is crucial and may strongly change the level of forces in the joints.
PL
W artykule zwrócono uwagę na waSną rolę badań tribologicznych w ocenie jakości biomateriałów i implantów. Podano wyniki badań tribologicznych implantów krążka międzykręgowego kręgosłupa, prowadzone na specjalnym symulatorze. Wyznaczono wpływ obciążenia i rodzaju materiałów na współczynnik tarcia i zużycia. Badania prowadzono dla par trących typu „metal – polietylen”. Obejmy metalowe implantów wykonano ze stopów 316L, CoCrMo, Ti6Al4V. Elementy pośrednie (jądro miaSdSyste) wykonano z UHMWPE. Wskazano na ważną rolę produktów zuzycia w procesie uzytkowania implantów.
EN
In this article, the important role of tribological tests in the evaluation of the quality of biomaterials and implants was emphasised. The results of tribological tests of intervertebral disk spinal implants, conducted on a special simulator, were presented. The influence of load and material types on friction and wear coefficients was determined. Tests were conducted for “metal – polyethylene” type friction pairs. The metal clamping rings of implants were made from 316L, CoCrMo, Ti6Al4V alloys. Intermediary elements (nucleus pulposus) were made from UHMWPE. The important role of wear products during the process of implant exploitation was indicated.
EN
This article includes the assessment of fibrous medical devices as well as borderline products from the point of view of expenditures necessary for the realisation of research and implementation in industrial and clinical practices, the range of practice implementation benefits as well as potential barriers restricting studies and implementation. The scale of investment necessary for the realisation of research and implementation in industrial practices in relation to the benefits of implementing them in practice as well as the limitations that restrict the research and implementation of selected fibrous technologies for medical devices are discussed in detail.
PL
W artykule omówiono technologie włókienniczych wyrobów medycznych biorąc pod uwagę poziom koniecznych nakładów na realizację badań oraz wdrożenie rezultatów tych badań, skalę korzyści wdrożenia do praktyki oraz ewentualne, zidentyfikowane zgodnie z obecnym stanem wiedzy, bariery ograniczające procesy badawcze oraz komercjalizacyjne. Oszacowano także obecny stan zaawansowania badań nad włókienniczymi wyrobami medycznymi w kraju i za granicą wraz z próbą oceny stopnia ich gotowości do wdrożenia do praktyki i przewidywanego okresu komercjalizacji.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.