Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  image reconstruction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
In this paper, the new version of imaging algorithm for Ultrasound Transmission Tomography was presented. This algorithm was comprehensively tested with both synthetic and real measurement data. Different configuration of an internal objects were considered. In order to improve the quality of imaging the input data were treated by Principal Component Analysis. The algorithm proved its usefulness and its weak sides which have to be improved in the future.
PL
W tym artykule przedstawiono nową wersję algorytmu w Ultradźwiękowej Tomografii Transmisyjnej. Przedstawiony algorytm był wszechstronnie przetestowany zarówno dla danych syntetycznych jak i na danych pomiarowych dla różnych konfiguracji obiektów wewnętrznych. W celu poprawienia jakości obrazowania, dane wejściowe poddane zostały Analizie Składowych Głównych. Zaproponowany algorytm wykazał się swoją użytecznością a także ujawnił swoje słabe strony, które w przyszłości mogą zostać usunięte.
2
Content available remote Object detection using radio imaging tomography and tomographic sensors
EN
The article presents the method of detecting objects using radio tomography and tomographic sensors. The solution is based on measuring the radio signal strength between the transmitter and receiver. When measuring the object between the transmitter and the receiver, the value of the signal strength changes as a result of reflection, absorption or dispersion of electromagnetic waves. The application can determine the position using many Wi-Fi signal sources. The main task of the radio tomography presented in the work is to detect the presence of people in specific rooms in real time. As part of the research enabling image reconstruction, a transmission model was used. The measuring system consisted of sixteen antennas. The measured values were the received power expressed in dBm units in a straight line between the individual antennas.
PL
Artykuł przedstawia metodę wykrywanie obiektów za pomocą tomografii radiowej i czujników tomograficznych. Rozwiązanie opiera się na pomiarze siły sygnału radiowego między nadajnikiem a odbiornikiem. W przypadku pomiaru obiektu między nadajnikiem a odbiornikiem wartość siły sygnału zmienia się w wyniku odbicia, absorpcji lub rozproszenia fal elektromagnetycznych. Aplikacja może określić pozycję za pomocą wielu źródeł sygnału Wi-Fi. Głównym zadaniem przedstawionej w pracy tomografii radiowej jest wykrywanie obecności ludzi w określonych pomieszczeniach w czasie rzeczywistym. W ramach badań umożliwiających rekonstrukcję obrazu zastosowano model transmisyjny. System pomiarowy składał się z szesnastu anten. Mierzone wartości były mocą odbieraną wyrażoną w jednostkach dBm w linii prostej między poszczególnymi antenami.
EN
The article presents image reconstruction in ultrasonic transmission tomography using the Fermat principle. The application consists of an ultrasound tomograph built by the authors and an algorithm implemented to solve the problem of image reconstruction. The solution enables the analysis of processes taking place in the facility without interference. The obtained tomographic imaging can be a picture of the geometry of the examined area. This allows location in the analysed area. The work developed an algorithm based on the Fermat principle as a technique of low computational complexity for real-time image reconstruction using an ultrasound tomograph.
PL
W artykule przedstawiono rekonstrukcja obrazu w ultradźwiękowej tomografii transmisyjnej z wykorzystaniem zasady Fermata. Aplikacja składa się z tomografu ultradźwiękowego zbudowanego przez autorów oraz zaimplementowane algorytmu do rozwiązywania zagadnienia rekonstrukcji obrazu. Rozwiązanie umożliwia analizę procesów zachodzących w obiekcie bez ingerencji. Uzyskane obrazowanie tomograficzne może być obrazem geometrii badanego obszaru. Pozwala to na lokalizację w analizowanym obszarze. W pracy opracowano algorytm oparty na zasadzie Fermata jako technice o niskiej złożoności obliczeniowej do rekonstrukcji obrazu w czasie rzeczywistym za pomocą tomografu ultradźwiękowego.
4
Content available remote Analysis of geospatial areas using electrical resistance tomography
EN
The article presents an analysis of geospatial areas using electrical resistive tomography. Tomography can be used to calculate conductivity by measuring potential differences in a flood embankment. The problem is that each material has unique conductivity. This method collects data on the edge of the tested area, by which the conductivity distribution in the tested object is determined. An inverse problem has been resolved to visualize the properties of the object being tested. The optimization of the objective function uses so-called regularization based on total variation regularization. The best results were obtained by the Gauss-Newton method with Laplace regularization.
PL
W artykule przedstawiono analizę obszarów geoprzestrzennych z wykorzystaniem elektrycznej tomografii rezystancyjnej. Tomografię można wykorzystać do obliczenia przewodności poprzez pomiar różnic potencjałów w wale przeciwpowodziowych. Problem polega na tym, że każdy materiał ma niepowtarzalną przewodność. Ta metoda zbiera dane na brzegu badanego obszaru, za pomocą których określa się rozkład przewodności w badanym obiekcie. Rozwiązano problem odwrotny w celu wizualizacji właściwości testowanego obiektu. W optymalizacji funkcji celu zastosowano tak zwaną regularyzację opartą na regularyzacji całkowitej zmienności. Najlepsze wyniki uzyskano metodą Gaussa-Newtona z regularyzacją Laplace'a.
EN
Positron Emission Tomography image reconstruction needs a map of photon attenuation probability to provide the correct solution. This map is generally provided by an independent imaging modality. However, it might suffer for artifacts due to patient motion in sequential systems or from intrinsic limitation of the second modality (e.g.: bones that cannot be identified in MR images). It has been shown that such map can be estimated from the PET data themselves, but the solution to this problem has much worse conditioning than the tomographic problem. In this work we propose a new algorithm based on the use of multiple L1 regularization terms in the attenuation sub-problem, to incorporate prior knowledge. We also chose optimal maximizers for both sub-problems: preconditioned gradient descent for the emission one and split-Bregman for the attenuation one. The algorithm was then tested using digital phantom simulations. The proposed algorithm proved to provide accurate quantification over a large range of strength of the regularization terms. The algorithm is also able to reconstruct objects outside of the region where the problem is uniquely determined and it is able to fix the undetermined global scaling factor of joint attenuation and emission estimation. Thanks to the maximizers chosen, the algorithm is computationally less expensive than the current standard.
EN
Monitoring of industrial processes is an important element ensuring the proper maintenance of equipment and high level of processes reliability. The presented research concerns the application of the deep learning method in the field of ultrasound tomography (UST). A novel algorithm that uses simultaneously multiple classification convolutional neural networks (CNNs) to generate monochrome 2D images was developed. In order to meet a compromise between the number of the networks and the number of all possible outcomes of a single network, it was proposed to divide the output image into 4-pixel clusters. Therefore, the number of required CNNs has been reduced fourfold and there are 16 distinct outcomes from single network. The new algorithm was first verified using simulation data and then tested on real data. The accuracy of image reconstruction exceeded 95%. The results obtained by using the new CNN clustered algorithm were compared with five popular machine learning algorithms: shallow Artificial Neural Network, Linear Support Vector Machine, Classification Tree, Medium k-Nearest Neighbor classification and Naive Bayes. Based on this comparison, it was found that the newly developed method of multiple convolutional neural networks (MCNN) generates the highest quality images.
PL
Monitorowanie procesów przemysłowych jest ważnym elementem zapewniającym właściwą eksploatację urządzeń i wysoki poziom niezawodności procesów. Prezentowane badania dotyczą zastosowania metod głębokiego uczenia w obszarze eksploatacji zbiornikowych reaktorów przemysłowych. W procesach przemysłowych opartych na reakcjach chemicznych zachodzących wewnątrz procesowej tomografii ultradźwiękowej (UST). Opracowano nowatorski algorytm wykorzystujący jednocześnie wiele klasyfikacyjnych splotowych sieci neuronowych (CNN) do generowania monochromatycznych obrazów 2D. Aby osiągnąć kompromis między liczbą sieci a liczbą wszystkich możliwych wyników pojedynczej sieci, zaproponowano podział obrazu wyjściowego na klastry 4-pikselowe. W związku z tym liczba wymaganych CNN została czterokrotnie zmniejszona i istnieje 16 różnych wyników z jednej sieci. Nowy algorytm został najpierw zweryfikowany przy użyciu danych symulacyjnych, a następnie przetestowany na danych rzeczywistych. Dokładność rekonstrukcji obrazu przekroczyła 95%. Wyniki uzyskane przy użyciu nowego algorytmu klastrowego CNN zostały porównane z pięcioma popularnymi algorytmami uczenia maszynowego: płytką sztuczną siecią neuronową, maszyną liniowego wektora wsparcia, drzewem klasyfikacji, klasyfikacją średniego k-najbliższego sąsiada i naiwnym Bayesem. Na podstawie tego porównania stwierdzono, że nowo opracowana metoda wielu splotowych sieci neuronowych (MCNN) generuje obrazy o najwyższej jakości.
EN
The paper describes an innovative ultrasound imaging method called Doppler Tomography (DT), otherwise known as Continuous Wave Ultrasonic Tomography (CWUT). Thanks to this method, it is possible to image the tissue cross-section in vivo using a simple two-transducer ultrasonic probe and using the Doppler effect. It should be noted that DT significantly differs from the conventional ultrasound Doppler method of measuring blood flow velocity. The main difference is that when measuring blood flow, we receive information with an image of the velocity distribution in a given blood vessel (Nowicki, 1995), while DT allows us to obtain a cross-sectional image of stationary tissue structure. In the conventional method, the probe remains stationary, while in the DT method, the probe moves and the examined tissue remains stationary. This paper presents a method of image reconstruction using the DT method. First, the basic principle of correlation of generated Doppler frequencies with the location of inclusions from which they originate is explained. Then the exact process and algorithm in this method are presented. Finally, the impact of several key parameters on imaging quality is examined. As a result, the conclusions of the research allow to improve the image reconstruction process using the DT method.
EN
Currently, methods such as conventional ultrasound B-mode scanning (US), computerized X-ray tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), standard X-ray diagnostics, radioisotope imaging and thermography are used to visualize the internal structure of tissue in vivo and to diagnose the patient. Doppler tomography (DT) is an innovative method of reconstructing the image of the tissue section using ultrasonic waves and Doppler effect. In contrast to the currently applied solutions (US), this method uses a continuous wave, which, in theory, allows one to operate with higher energy and to detect smaller inclusions within the examined tissue. This study focuses on the analysis of DT simulation in circular geometry, where a two-transducer ultrasonic probe circulating around the tested object is used to measure the useful signal. In this paper, the influence on the tested object’s cross-section imaging quality of both the simulated Doppler signal’s registration parameters, and the calculation algorithm’s parameters, were analyzed.
9
Content available remote Wareable mobile measuring device based on electrical tomography
EN
In this article, we describe modelling of an advanced system of electrical tomography for biomedical applications. The collection of tomographic data must be as fast as reliable, in order to take into account the algorithms of reversing the tomography with almost real-time update. To provide a high-level application programming interface using standard communication protocols and execute user-level programs. System architecture and prototype designs for biomedical electrical tomography are presented. Details of the implementation are explained for two prototype devices: a separate FPGA / microcontroller chip and a hardware microprocessor containing a system that contains a microprocessor, peripherals and an FPGA system. The algorithms of electrical reconstruction of impedance tomography have been tested. New results of the reconstruction of the numerically simulated phantom were presented. The calculations were made for the defined model by solving the inverse problem.
PL
W tym artykule opisujemy modelowanie systemu zaawansowanej platformy tomografii elektrycznej do zastosowań biomedycznych. Zbieranie danych tomograficznych musi być tak szybkie, jak niezawodne, aby uwzględnić algorytmy odwracania tomografii z niemalże aktualizacją w czasie rzeczywistym. Aby zapewnić interfejs programowania aplikacji wysokiego poziomu przy użyciu standardowych protokołów komunikacyjnych i wykonywać programy na poziomie użytkownika. Przedstawiono architekturę systemu i projekty prototypów dla biomedycznej tomografii elektrycznej. Szczegóły implementacji objaśniono dla dwóch prototypowych urządzeń: oddzielnego układu FPGA / mikrokontrolera i mikroprocesora sprzętowego zawierającego układ, który zawiera mikroprocesor, urządzenia peryferyjne i układ FPGA. Przetestowano algorytmy elektrycznej rekonstrukcji tomografii impedancyjnej. Przedstawiono nowe wyniki rekonstrukcji symulowanego numerycznie fantomu. Obliczenia zostały wykonane dla zdefiniowanego modelu poprzez rozwiązanie problemu odwrotnego.
EN
Further tests of EVT4 data acquisition system for electrical capacitance tomography are presented. The modular system, which can have up to 32 channels with an individual analogue to digital converter, was designed to ensure small uncertainty of capacitance measurement at high speed of imaging. The system’s performance in the context of 3D imaging was experimentally verified. In particular, we show that the measurement of changes in capacitance due to a small change of an electric permittivity distribution for the most distant electrodes in a suitably designed 3D sensor is possible using our system. Cross-plane measurements together with the measurements for the pairs of most distant electrodes are essential for accurate reconstruction of 3D distributions. Due to sensitivity of capacitance measurements obtained in the hardware, the measurements for all electrode pairs can be used in the inverse problem – the system of equations can be extended. Although the numerical condition number of a matrix of such a system is high, image reconstruction is possible from the data obtained in our system. The results of 3D image reconstruction for simple test objects are shown.
PL
Przedstawiono dalsze testy systemu akwizycji danych EVT4 do elektrycznej tomografii pojemnościowej. Modułowy system, który może mieć do 32 kanałów z indywidualnym przetwornikiem analogowo-cyfrowym, został zaprojektowany w celu zapewnienia małej niepewności pomiaru pojemności przy dużej prędkości obrazowania. Wydajność systemu w kontekście obrazowania 3D została zweryfikowana eksperymentalnie. W szczególności pokazujemy, że możliwy jest pomiar zmian pojemności wywoływanych niewielką zmianą rozkładu przenikalności elektrycznej dla najbardziej odległych elektrod odpowiednio zaprojektowanego czujnika 3D przy pomocy naszego systemu. Pomiary międzypłaszczyznowe wraz z pomiarami par elektrod najbardziej odległych są niezbędne do dokładnej rekonstrukcji rozkładów 3D. Ze względu na wrażliwość pomiarów pojemności uzyskanych w opracowanym urządzeniu, pomiary dla wszystkich par elektrod mogą być wykorzystane w problemie odwrotnym – układ równań może zostać rozszerzony. Chociaż współczynnik uwarunkowania numerycznego macierzy takiego układu jest wysoki, możliwa jest rekonstrukcja obrazu z wykorzystaniem danych uzyskiwanych w naszym systemie. Pokazane są wyniki rekonstrukcji obrazu 3D dla prostych obiektów testowych.
EN
Magnetoacoustic Tomography with Magnetic Induction (MAT-MI) is a new hybrid imaging modality especially dedicated for non-invasive electrical conductivity imaging of low-conductivity objects such as e.g. biological tissues. The purpose of the present paper is to determine the optimal scanning step assuring the best quality of image reconstruction. In order to resolve this problem a special image reconstruction quality indicator based on binarisation has been applied. Taking into account different numbers of measuring points and various image processing algorithms, the conditions allowing successful image reconstruction have been provided in the paper. Finally, the image reconstruction examples for objects’ complex shapes have been analysed.
PL
Tomografia magnetoakustyczna ze wzbudzeniem indukcyjnym (MAT-MI) to nowa hybrydowa technika obrazowania dedykowana szczególnie do nieinwazyjnego obrazowania obiektów o niskiej konduktywności elektrycznej, takich jak na przykład tkanki biologiczne. Celem niniejszej pracy jest określenie optymalnego kroku skanowania zapewniającego najlepszą jakość rekonstrukcji obrazu. W celu rozwiązania tego problemu zastosowano specjalny wskaźnik jakości rekonstrukcji obrazu bazujący na binaryzacji. W artykule przedstawiono warunki umożliwiające pomyślne zrekonstruowanie obrazu biorąc pod uwagę różną liczbę punktów pomiarowych oraz różne algorytmy przetwarzania obrazu. W końcowym etapie pracy przeanalizowano przykłady rekonstrukcji obrazu dla obiektów o bardziej złożonych kształtach.
EN
In this paper a new version of discretisation model for Ultrasonic Transmission Tomography is presented. The algorithm has been extensively tested for synthetic noisy data on various configurations of internal objects. In order to improve the imaging quality, the pixels/voxels have been enlarged compared to the figures inscribed in pixels/voxels however no more than figures described on the standard square pixels or cubic voxels. The proposed algorithm provides better quality of imaging.
PL
W tym artykule zaproponowano nową wersję dyskretyzacji modelu dla Ultradźwiękowej Tomografii Transmisyjnej. Przedstawiony algorytm był wszechstronnie przetestowany dla danych syntetycznych zaszumionych dla różnych konfiguracji obiektów wewnętrznych. W celu poprawienia jakości obrazowania, piksele/woksele zostały powiększone w stosunku do figur wpisanych w piksele/woksele, jednak nie więcej niż figury opisane na standardowych kwadratowych pikselach lub sześciennych wokselach. Proponowany algorytm zapewnia lepszą jakość obrazowania.
13
Content available remote Moisture wall inspection using electrical tomography measurements
EN
This paper presents solutions examining the brick wall dampness using electrical tomography. Different prototype measuring systems based on electrical tomography devices and the laboratory measurement devices were prepared. The prepared constructions contain 16 and 32 electrodes for measuring moisture in the brick wall on one side and two-sided. Electrical tomography, which is based on measuring potential difference, can be used to inspect historical buildings. The way in which we can define state of wall depends on the fact that every material has the unique conductance. To realize this measurement there are necessary electrodes, meters, AC generator, multiplexer and PC with LABview or the tomography device.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania sprawdzające wilgotność murów przy użyciu tomografii elektrycznej. Przygotowano różne prototypowe systemy pomiarowe oparte na elektrycznych urządzeniach tomograficznych oraz systemie laboratoryjnym. Przygotowane konstrukcje zawierają 16 i 32 elektrody do pomiaru zawilgocenia murów z cegły z jednej strony i z obu stron. Do kontroli zabytkowych budynków można wykorzystać tomografię elektryczną, która oparta jest na pomiarze różnicy potencjałów. Sposób, w jaki możemy określić stan murów, zależy od tego, że każdy materiał ma unikalną konduktywność. Do wykonania pomiarów potrzebne są elektrody, mierniki, generatory prądu zmiennego, multiplekser i PC z LABview lub urządzenie tomograficzne.
EN
An image reconstruction with use of EIT method has been found useful in many areas of medical, industrial and environmental applications. Papers show that computational systems used for image reconstructions are utilizing parallel and distributed computations and multi-tier architecture, as well as monolithic architecture. The aim of our research is to define an analytical system architecture that will be able to combine a variety of image reconstruction algorithms with their representations in different programming languages. Based on examples described in different proceedings and research papers, a microservices architecture seems to be an interesting alternative to the monolithic one.
PL
Zaprezentowano postępy prac związanych z budową system analitycznego służącego do rekonstrukcji obrazów obiektów badanych za pomocą elektrycznej tomografii impedancyjnej. Celem system jest elastyczność pozwalająca na integrację wewnątrz jednego system modułów analitycznych bazujących na różnych algorytmach rekonstrukcji obrazu identyfikowanego obiektu. Kolejnym ważnym wymaganiem jest możliwość oprogramowania modułów analitycznych za pomocą najczęściej wykorzystywanych w tej dziedzinie językach programowania. System zapewnia komunikację z urządzeniem za pośrednictwem łączy internetowych, co pozwala na zdalne sterowanie i pobieranie wyników pomiarów. Dodatkowym założeniem stawianym aplikacji jest możliwość korzystania z dowolnego źródła danych (urządzenie typu tomograf, baza danych, systemy plików) poddawanych analizie, a wyniki rekonstrukcji mają być dostępne dla każdego urządzenia komputerowego. Zaprezentowano dwa rodzaje architektury aplikacji, monolityczną i opartą o mikro usługi.
EN
Computed Tomography (CT) is an imaging technique that allows to reconstruct volumetric information of the analyzed objects from their projections. The most popular reconstruction technique is the Filtered Back Projection (FBP). It has the advantage of being the fastest technique available, but also the disadvantage to require a high number of projections to retrieve good quality reconstructions. In this article we propose a segmentation method for tomographic volumes composed of few materials. Our method combines existing high-quality variational segmentation frameworks with the data consistency approach used in tomography and discrete tomography. We show that our algorithm performs well under high noise level and with moderately low number of projections, and that the data consistency significantly improves the segmentation, at the cost of only one FBP reconstruction and forward projection.
16
Content available remote Realizacja pamięci skojarzeniowej z zastosowaniem modelu uczenia maszynowego
PL
W pracy przedstawiono model systemu nauczania maszynowego wykorzystujący transformacje biortogonalne oparte na macierzach Hurwitza-Radona. Uniwersalne właściwości proponowanego modelu nauczania maszynowego zilustrowano przykładem analizy polegającym na rekonstrukcji obrazu na podstawie niepełnych danych.
EN
The paper presents a model of machine learning system using biorthogonal transformations based on Hurwitz-Radon matrices. The universal properties of the proposed machine learning model are illustrated by an example of an image reconstruction analysis based on incomplete data.
EN
Electrical Capacitance Tomography is used to visualize a spatial distribution of electric permittivity in a tomographic sensor. ECT is able to create even thousands of frames per second which is suitable for application in the industry, e.g. monitoring of multiphase flows or material mixing. A tool for sensor modelling and image reconstruction is needed in order to develop improved solutions and to better understand phenomena in ECT. A software for 2D and 2D modelling is developed in the Division of Nuclear and Medical Electronics. In this paper a Matlab toolbox called ECTsim for 3D modelling is presented.
PL
Elektryczna tomografia pojemnościowa jest używana do obrazowania przestrzennego rozkładu przenikalności elektrycznej w sondzie tomograficznej. Elektryczna tomografia pojemnościowa pozwala uzyskać nawet kilka tysięcy obrazów na sekundę co sprawia, że znajduje zastosowanie w przemyśle, na przykład do monitorowania przepływów wielofazowych lub mieszania materiałów. Dla uzyskania lepszych rezultatów obrazowania i lepszego zrozumienia zjawisk zachodzących w elektrycznej tomografii pojemnościowej potrzebne są narzędzia do modelowania i rekonstrukcji obrazów. W Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Medycznej rozwijane jest oprogramowanie do modelowania 2D i 3D. W artykule przedstawiono pakiet ECTsim dla środowiska Matlab do modelowania trójwymiarowego.
18
Content available Charakterystyka wybranych technik ukrywania obrazu
PL
Zważywszy, że różne techniki utajniania obrazów są znane od dawna, lecz nie znalazły szerszego zastosowania, być może ze względu na ich mankamenty, w tej publikacji zostaną opisane niektóre rodzaje technik sekretnego podziału obrazów, które już są. Autor ma na celu przeglądnięcie tych technik i ich podsumowanie.
EN
Considering that different techniques of hiding images are known for a long time, but have not found wider application, perhaps because of their shortcomings. In this publication are described some types of techniques secret sharing images that are already in use. The author aims to review these techniques and summarizes their features.
EN
On-line monitoring of synchrotron 3D-imaging experiments requires very fast tomographic reconstruction. Direct Fourier methods (DFM) have the potential to be faster than standard Filtered Backprojection. We have evaluated multiple DFMs using various interpolation techniques. We compared reconstruction quality and studied the parallelization potential. A method using Direct Fourier Inversion (DFI) and a sinc-based interpolation was selected and parallelized for execution on GPUs. Several optimization steps were considered to boost the performance. Finally we evaluated the achieved performance for the latest generation of GPUs from NVIDIA and AMD. The results show that tomographic reconstruction with a throughput of more than 1.5 GB/sec on a single GPU is possible.
EN
X-ray computed tomography (CT) experiments performed at synchrotron radiation facilities require adequate computing and storage resources due to the large amount of acquired and reconstructed data produced. To satisfy the heterogeneous needs of beamline users, flexible solutions are also required. Moreover, the growing demand of quantitative image analysis impose an easy integration between the CT reconstruction process and the subsequent feature extraction step. This paper presents some of the software solutions adopted by the SYRMEP beamline of the Italian synchrotron radiation facility Elettra. By using the enhanced version of the reconstruction software here presented as well as data reduction and data analysis tools, beamline users can easily implement an integrated and comprehensive approach to the digital image processing and image analysis required by a tomography-oriented scientific workflow.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.