Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ice cream
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przeprowadzono badania ankietowe na temat preferencji konsumenckich w stosunku do sorbetów owocowych. Badaniom poddano 120 osób, ankietę przeprowadzono w sposób internetowy. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż sorbety są stosunkowo rzadko spożywane przez badanych respondentów, a w przypadku ich konsumpcji ulubionym smakiem jest sorbet truskawkowy. Spośród badanych marek najpopularniejsza była marka Grycan.
EN
Surveys were conducted on consumer preferences in relation to fruit sorbets. 120 people were subject to the survey and the questionnaire was carried out online. Based on the conducted tests, it was found that sorbet is relatively rarely consumed by the respondents, and strawberry sorbet could be their favourite taste. Among the examined brands, the Grycan brand was the most popular.
PL
W Polsce od kilku lat utrzymuje się tendencja wzrostowa spożycia lodów, zwłaszcza w sezonie letnim, co związane jest z dużą sezonowością zarówno produkcji, jak i konsumpcji lodów. Napowietrzanie lodow oraz ich podatność na topnienie powoduje, że produkty te są szczegolnie wrażliwe na wahania temperatur, a ze względu na swój skład chemiczny stanowią doskonałą pożywkę dla rozwoju niepożądanej mikroflory. Celem pracy była ocena jakości fizykochemicznej i mikrobiologicznej lodów spożywczych i tradycyjnych dostępnych na rynku radomskim. Do badań pobierano próbki lodów oferowanych przez regionalną lodziarnię jako wyrób własny (tradycyjny) oraz od producentów ogólnopolskich (Nestle, Algida i Zielona Budka) – lody przemysłowe. Łącznie pobrano 40 próbek lodów. Próby pobierano w sezonie letnim (lipiec-sierpień) i zimowym (grudzień-styczeń).W każdej próbie lodów oznaczono zawartość tłuszczu, białka, suchej masy, kwasowość (pH i °SH) i puszystość. Prowadzono rownież oznaczenia, w kierunku wykrywania bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella i Listeria monocytogenes oraz liczby Enterobacteriaceae. Lody producentów regionalnych charakteryzowały się ogólnie niską jakością. Aż 75% prób nie spełniało wymagań mikrobiologicznych pod względem liczby Enterobacteriaceae, co świadczy o nieprzestrzeganiu higieny podczas ich produkcji, zwłaszcza w sezonie letnim. Istotnie większym napowietrzeniem charakteryzowały się lody przemysłowe (98,12%), zawierając w swoim składzie więcej suchej masy i tłuszczu w stosunku do lodów tradycyjnych. Ani lody tradycyjne, ani przemysłowe nie przekraczały normy pod względem puszystości.
EN
For several years, there has been an upward trend in the consumption of ice cream in Poland, especially in the summer season. It is related to the high seasonality of both ice cream production and consumption. Aeration of ice cream and their susceptibility to melting cause that these products are particularly sensitive to temperature fluctuations, and because of their chemical composition, they are an excellent medium for the development of undesirable microflora. The aim of the study was to assess the physicochemical and microbiological quality of ice cream, including industrial and traditional ones, available on the Radom market. Ice cream samples offered by a regional ice cream as an own product (traditional), and distributed by the nationwide producers (Nestle, Algida and Zielona Budka) – industrial ice cream were collected for the research. A total of 40 ice cream samples were collected. The samples were collected in the summer season (July-August) and winter season (December-January). The contents of fat, total protein, dry matter, acidity (pH and °SH) and fluffiness were determined in each sample of ice cream. In accordance with the applicable standards, the detection of pathogenic bacteria from the genus Salmonella and Listeria monocytogenes, and determination of the number of Enterobacteriaceae were also carried out. The ice cream from regional producers was generally of low quality. As many as 75% of the samples did not meet the microbiological requirements in terms of the number of Enterobacteriaceae. It indicates a failure to comply with hygiene during their production, especially in the summer season. Significantly greater aeration was characteristic for the industrial ice cream (98.12%), containing more dry matter and fat compared to the traditional products. Both traditional and industrial ice cream did not exceed the standard in terms of fluffiness.
EN
The research is aimed at evidencing that ice-cream formulations incorporating algae can have health-benefiting effects on human body. The main task of the project is to design ice-cream product line that distinguish itself from regular ice-cream by increased anti-oxidant activity resulted from inclusion of the algae extract. The currently known research evidences that ice-cream can be effective as carriers of health-promoting probiotic bacteria, which in turn encourages also application of other microorganisms in particular algae of specific strains (e.g. Spirulina platensis) as a supplement to ice-cream. In submitted research, the level of polyphenols and antioxidant activity expressed as degree of inhibiting generation of cationo-free radical from DPPH•+ solution were analyzed. Preliminary results based on antioxidative activity tests measured with potential to quench free radicals have shown that ice-cream formulations enriched with algae extract exhibit significantly higher potential achieving inhibition level of 39.7% in the mint ice cream samples as compared to 32.8% inhibition for the control sample without algae. Furthermore, each of the examined samples (dairy, pistachio, mint) ice creams versions supplemented with Spirulina were characterized by enhanced antioxidant activities expressed as potential to quench free radicals and the carotenoids content.
4
Content available remote Quality evaluation of take home vanilla ice cream
EN
Ice cream is a very popular dessert and is consumed usually during summer. Popularity of eating this cold, frozen sweet is slightly rising in Poland. Although impulse ice creams are consumed mostly in summer, family (take home) ice creams are popular and consumed during other seasons as well. One of the most popular tastes of this kind of ice cream is vanilla. Vanilla is a natural and expensive aroma and is often replaced by artificial vanillin. Therefore it causes different price of products including this flavouring, ice cream as well. What is important, the price of ice cream should stand for high quality of any product. That is why the aim of this study was to investigate this dependency and quality evaluation of selected vanilla ice cream. The study showed, that there was not ice cream which could fulfil the highest requirements and that high price does not always stand for high quality.
PL
W artykule omówiono tradycyjne źródła białek w lodach oraz ich funkcje odżywcze i technologiczne. Przedstawiono także tendencje w stosowaniu zamienników białka pochodzących od różnych ssaków oraz roślinnych zamienników białkowych. Wybór zamienników białka mlecznego w lodach to nie tylko zmiana właściwości żywieniowych, ale także poszukiwania nowych funkcji technologicznych. Białka mają istotny wpływ na kształtowanie struktury i konsystencji wyrobu. W celu otrzymywania lodów z zamiennikami, porównywalnych w smaku i barwie do tych z tradycyjnym białkiem mlecznym, w procesie technologicznym należy uwzględnić właściwą ilość odpowiedniego stabilizatora, dodatek aromatu oraz zastosowanie barwnika.
EN
The traditional sources of proteins used in ice cream and their functional, nutritional and technological values are discussed. Some trends in the application of protein substitutes extracted from mammalian and plant tissues are also presented. The choice of the substitutes of milk protein in ice cream is not only related to the change of nutritional properties, but also results in obtaining new technological features. Proteins have a significant influence on the structure and consistency of the product. However, to generate the ice cream with substitutes comparable in the taste and color with these ones of traditional milk protein, the appropriate amount of stabilizing system, flavor and food dye should be applied in technological process.
PL
13 grudnia 2014 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Od 13 grudnia 2016 r. nałoży ono na producentów obowiązek zamieszczania na opakowaniu informacji o wartości energetycznej i odżywczej. Oznacza to duże zmiany dla wielu branż przemysłu spożywczego. Nowe przepisy ujednolicają wymagania dotyczące etykietowania. Na etykietach projektowanych zgodnie z nowymi przepisami pojawią się nowe dane. Informacje te mają służyć ochronie zdrowia konsumentów i ułatwić im dokonywanie świadomych wyborów.
EN
From the 13th of December 2014, the Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers will be applied. From the 13th of December 2016 the second part of this document will become the obligation for the producers. They will be obliged to place the energy and nutrition information on the label. This means big changes for many sec tors of the food industry. The new rules harmonize labeling requirements. The labels designed in accordance with the new rules will contain the new data. This information should provide high level of health protection for consumers and facilitate their conscious choices.
PL
Celem podjętych badań była próba uzyskania mrożonych deserów mlecznych. W rym celu wykorzystano serek homogenizowany o smaku truskawkowym oraz jogurt o smaku truskawkowym, które poddano procesowi zamrażania oraz przechowywania przez 30 dni w zróżnicowanych warunkach temperaturowych. Zamrożone desery poddano ocenie organoleptycznej oraz zmierzono topliwość zgodnie z metodyką stosowaną podczas badania lodów. Badane produkty różniły się między sobą składem chemicznym, co miało wpływ na ich ocenę organoleptyczną oraz topliwość. Planowane są dalsze badania w celu pozyskania mrożonego jogurtu, który będzie posiadał właściwe cechy organoleptyczne po zamrożeniu oraz przechowywaniu.
EN
The aim of the study was to obtain a frozen dairy desserts. For this purpose the cream cheese with strawberry flavor and strawberry flavored yogurt were subjected to freezing and storage for 30 days at different temperature conditions. Frozen desserts were subjected to an organoleptic and melting behavior was measured according to the methodology used in the study of ice cream. The products differed in chemical composition, which had an impact on their organoleptic assessment and melting behavior. Further research is planned to obtain frozen yogurt, which will have appropriate organoleptic characteristics after freezing and storage.
PL
Celem publikacji była ocena prawdopodobieństwa występowania gronkowców w lodach mlecznych. Oznaczenie liczby gronkowców przeprowadzono na podłożu Baird-Parkera RPF w próbkach lodów wytwarzanych przemysłowo i w małych cukierniach. Liczba gronkowców w produktach nie przekroczyła 2,5 log jtk/g we wszystkich badanych próbkach. Stwierdzono, że liczba bakterii w lodach pochodzących z cukierni była zależna od rodzaju dodatków smakowych. Skonstruowano model probabilistyczny w celu oceny prawdopodobieństwa zagrożenia wynikającego ze spożywania lodów zawierających mikroorganizmy zdolne do syntezy enterotoksyny w zależności od liczby gronkowców i interakcji zachodzących w przechowywanych lodach.
EN
The aim of the publication was to assess the likelihood of occurrence of staphylococci in ice cream products. Staphylococci count in samples of ice cream produced commercially in small bakeries was determined using Baird - Parker RPF medium. The count of staphylococci in the products did not exceed 2.5 log CFU / g in all tested samples. The results indicated that the bakery ice cream bacteria count was associated with flavoring additive type. Probabilistic model was constructed to evaluate the likelihood of hazards resulting from the consumption of ice cream containing micro-organisms capable of synthesising enterotoxin depending on the number of staphylococci and interaction in stored ice cream.
PL
Przeprowadzono badania przechowalnicze lodów familijnych o smakach waniliowym i czekoladowym, wyprodukowanych przez dwóch producentów. Materiał badawczy przechowywano przez 360 dni w trzech różnych wariantach temperaturowych. Zamiany jakości oceniono na podstawie wykonywanej co 30 dni oceny organoleptycznej, oznaczania puszystości, kwasowości, zawartości suchej masy oraz topliwości. Za wyjątkiem puszystości stwierdzono różnice o istotnym znaczeniu pomiędzy badanymi cechami lodów familijnych poddanych badaniom, w zależności od ich producenta. Oceniane lody posiadały wysoki poziom jakości.
EN
Ice storage studies of family-size ice cream of vanilla and chocolate flavors, produced by two manufacturers, were conducted. The research material was stored for 360 days in three different temperature variations. Conversion quality rated on the basis of performed every 30 days organoleptic assessment, determination of fluffiness, acidity, dry matter content and melting. With the exception of fluffiness differences were found between the importance of the investigated characteristics of family-size ice cream undergoing tests, according to their manufacturer. Rated ice cream had a high level of quality.
PL
W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące lodów ze szczególnym uwzględnieniem aspektów żywieniowych i technologicznych prozdrowotnych dodatków stosowanych do ich produkcji. Scharakteryzowano poszczególne składniki tradycyjnych lodów mlecznych, a także dodatki prozdrowotne, które mogą być stosowane w produkcji deserów mrożonych, np. probiotyki, prebiotyki i synbiotyki, zamienniki tłuszczu, zamienniki cukru, zamienniki białka mleka krowiego czy kwasy tłuszczowe omega-3.
EN
In the article, the selected problems concerning ice cream, with the particular consideration of nutritional and technological aspects of health-promoting additives, employed in their production, have been discussed. The particular components of traditional ice cream as well as health-promoting additives, which may be used in production of frozen desserts, were characterized. They include e.g. probiotics, prebiotics and synbiotics, fat substitutes, sugar replacers, cow milk protein substitutes, or omega-3 fatty acids.
PL
W artykule omówiono sytuację polskiego rynku lodziarskiego. Wymieniono ogólne wymagania bioterapeutyczne szczepów probiotycznych stosowanych jako suplement do produkcji mlecznych produktów fermentowanych. Omówiono również żywotność i stabilność bakterii fermentacji mlekowej w nowym środowisku, jakim są lody.
EN
This article gives a brief overview of the situation of the Polish ice cream market. There were presented biotherapeutical requirements for probiotic strains supplemented to the fermented dairy products. There were also discussed the viability and stability of lactic acid bacteria in new environment, i.e. in ice cream.
PL
Lody są produktem o wysokiej wartości odżywczej. Podstawowy skład lodów tradycyjnych to masło, mleko, cukier, syrop skrobiowy, substancje stabilizująco-emulgujące oraz dodatki smakowe i barwiące. Poszczególne surowce i dodatki pełnią ważne funkcje technologiczne i żywieniowe. Tradycyjne surowce w lodach można zastąpić zamiennikami, dotyczy to tłuszczu, cukru (sacharozy), białka mlecznego. Zamienniki stosowane są w lodach przeznaczonych dla osób z pewnymi ograniczeniami żywieniowymi (np. diabetyków) lub w lodach o obniżonej kaloryczności.
EN
Ice creams are the products of high nutritional value. Traditional ice creams contain the following basic ingredients: butter, milk, sucrose, starch syrup, stabilisers, emulsifiers, flavours and colorants. Particular raw materials and additions have the important technological and nutritional functions. The traditional components of ice creams like far, sucrose or milk protein can be replaced with their substitutes. The substitutions should be applied in ice cream designed for people suffering from food intolerance (e.g. diabetics) or in law caloric ice cream.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.