Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydroliza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Wyznaczono termodynamiczne parametry lipazy z trzustki wieprzowej, wykorzystując dane doświadczalne z badania zmiany aktywności lipazy w zależności od temperatury. Model matematyczny opisujący wpływ temperatury na aktywność lipazy z trzustki wieprzowej wyprowadzono przy założeniu, że reakcja hydrolizy oleju z oliwek przez lipazę przebiega zgodnie z kinetyką pierwszego rzędu ze względu na stężenie enzymu. Wyznaczono wartości temperatury optymalnej Tₒₚₜ, energii aktywacji Eₐ i energii dezaktywacji Ed, które wynosiły odpowiednio: 306,78 ± 0,54 K, 86,75 ± 11,47 kJ/mol, 122,12 ± 7,26 kJ/mol.
EN
Exptl. data on the temp. relationship of porcine pancreas lipase activity published by K. Bagi et al., 1997, were used to calc. the optimal temp., activation energy and deactivation energy of the olive oil hydrolysis rate according a resp. math. model of the reaction. The calc. values were 306.78 ± 0.54 K, 86.75 ± 11.47 kJ/mol, 122.12 ± 7.26 kJ/mol, resp.
PL
Istotą technologii Power to Gas jest wytworzenie gazu (wodoru lub metanu) przy wykorzystaniu energii elektrycznej. Zazwyczaj wykorzystuje się w tym celu jej nadwyżki, pochodzące ze źródeł fotowoltaicznych lub wiatrowych. technologia Power to Gas umożliwiająca integrację systemu elektroenergetycznego z systemem gazowym przez wtłoczenie wodoru do systemu gazowniczego. Zabieg ten umożliwia to magazynowanie energii, zarówno w sieci, jak i w istniejących już magazynach. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest to, że rozległość sieci gazowniczych dystrybucyjnych i przesyłowych pozwala na transport energii na duże odległości. Zatłaczanie wodoru do systemu gazowniczego jest opłacalne, lecz infrastruktura systemu gazowego pozwala na wtłaczanie jedynie ograniczonej i określonej ilości wodoru.
EN
The essence of the Power to Gas technology is to produce gas (hydrogen or methane) with the use of electric energy. For this purpose, its surplus is usually used that comes for photovoltaic or wind sources. The Power to Gas technology allows to integrate a power grid system with a gas system by pumping hydrogen into a gas system. This procedure enables to store energy, both in a network and in already existing storage facilities. An additional advantage of this solution it that widespread gas distribution and transmission networks allow to transport energy on large distances. Pumping hydrogen into a gas system is cost-effective, but the infrastructure a gas system allows to pump in only a limited and specific quantity of hydrogen.
PL
Opracowano efektywną metodę otrzymywania ε-kaprolaktonu w wyniku chemo-enzymatycznego utleniania Baeyera i Villigera cykloheksanonu. Jako biokatalizator etapu generowania in situ nadkwasu zastosowano natywną formę lipazy B z Candida antarctica. Opracowano układ reakcyjny, w którym równoobjętościowa mieszanina prekursora nadkwasu (kwasu dekanowego) oraz cykloheksanonu pełniła funkcję rozpuszczalnika, a 35-proc. wodny roztwór nadtlenku wodoru w 2-krotnym molowym nadmiarze był utleniaczem. Uzyskano wysoką wydajność (81%) i selektywność (96%) produktu w krótkim czasie reakcji (2 h) w łagodnych warunkach (45°C, ciśnienie atmosferyczne). Proponowane rozwiązanie umożliwia prowadzenie procesu w sposób bezpieczny, z wyeliminowaniem stosowania dodatkowych rozpuszczalników. Dodatkowo, formowanie się emulsji zwiększa efektywność wymiany masy, dzięki czemu uzyskuje się korzystniejsze wskaźniki technologiczne niż w opisanych dotychczas procesach chemo-enzymatycznego utleniania cykloheksanonu do ε-kaprolaktonu.
EN
A mixt. of cyclohexanone, decanoic acid (1:1 by vol.) as well as 35% aq. H₂O₂ was applied. Cyclohexanone was used as both reagent and solvent. Native form of lipase B Candida antarctica was used as a biocatalyst to generate in situ an org. peracid. The high yield of product (81%) with very high selectivity (96%) was achieved after 2 h under mild conditions (45°C, atm. pressure).
4
Content available Chemical recycling of polyesters
EN
In the presented paper, two basic strategies that can be used in the processes of chemical recycling of polyester material were described. The first of them involves increasing the molar mass of recycled materials in the solid-state polycondensation (SSP) process and/or joining their chains with various types of substances easily reacting with the end groups of polyesters (so-called extending agents). The essence of the second strategy is the degradation of the material under the influence of various protogenic agents (such as water, alcohols, glycols and amines) to obtain low-molecular products or oligomers that can be used as raw materials in the synthesis of many classes of polymers. The methods that are already used in PET [poly(ethylene terephthalate)] recycling and the possibility of their extension to other types of polyesters are both shown.
PL
W pracy przedstawiono dwie podstawowe strategie możliwe do wykorzystania w procesach chemicznego recyklingu tworzyw poliestrowych. Pierwsza z nich polega na zwiększeniu masy molowej utylizowanych tworzyw polimerowych w procesie polikondensacji w ciele stałym (SSP) i/lub łączeniu ich łańcuchów za pomocą różnego typu substancji łatwo reagujących z grupami końcowymi poliestrów (tzw. czynników przedłużających). Istotą drugiej strategii jest degradacja tworzywa pod wpływem różnych czynników protogennych (takich jak: woda, alkohole, glikole i aminy) w celu uzyskania produktów małocząsteczkowych lub oligomerów, które można wykorzystać jako surowce w syntezie wielu klas materiałów polimerowych. Omówiono metody stosowane już w recyklingu PET [poli(tereftalanu etylenu)], a także możliwość ich rozszerzenia na inne gatunki poliestrów.
5
Content available remote Coagulant cost optimization for surface water coagulation process
EN
This paper presents the results of a study concerning application of different coagulants used in surface water coagulation process. Even though the use of this process is quite wide-spread and several different coagulants are used it would be vital to identify which coagulants are the most effective from the economical point of view. The choice of parameter, such as doses, contact time, speed of mixing are important for cost optimization while maintaining satisfactory results for WTP. Four of the most effective coagulants were taken to the second stage. Three of the four coagulants chosen for the second stage of the study were the same for both tests regardless at water quality parameters. The cost of the process depended above all on raw water contamination, and therefore the coagulant dosage. An analysis of the results has shown that only the non pre-hydrolyzed coagulant allowed for high process effectiveness at low process costs. This coagulant was also the only one to require a pH correction after coagulation. However, this did not significantly increase the coagulation cost.
PL
Drewno topoli (Populus sp.) rozdrobnione do postaci wiórów (frakcja 0,43-1,0 mm) poddano ekstrakcji mieszaniną chloroform-etanol. Tak przygotowane wióry posłużyły do uzyskania celulozy metodą Kürschnera i Hoffera i holocelulozy metodą z użyciem chloranu(III) sodu. Następnie celulozę i holocelulozę poddano hydrolizie enzymatycznej za pomocą handlowych enzymów Dyadic Cellulase CP CONC (pH 5,3) i Dyadic Xylanase 2XP CONC (pH 5,4). Hydrolizowano także drewno nieekstrahowane. Proces hydrolizy enzymatycznej prowadzono przez 24 h i 60 h. Hydrolizaty po 60 h poddano dodatkowo fermentacji alkoholowej przy zastosowaniu drożdży gorzelniczych (Saccharo-myces cerevisiae). Uzyskany alkohol poddano destylacji prostej i analizie HPLC.
EN
Poplar wood (Populus sp.) was ground to chips (0.43-1.0 mm) and extd. with a CHCl3/EtOH mixt. to obtain Kürschner-Hoffer cellulose and chlorite holocellulose. All the materials were hydrolyzed with Dyadic Cellulase CP CONC (pH 5.3) and Dyadic Xylanase 2XP CONC (pH 5.4) for 24 and 60 h. Non extd. wood was also hydrolyzed for comparison. The hydrolyzates after 60 h were fermented to EtOH with a distillery yeast (Saccharomyces cerevisiae). The resulted alc. was septd. by simple distn. and analyzed by high-performance liq. chromatog.
EN
Placket Burman design (PBD) and central composite design (CCD) were employed to study the adsorption of Reactive Orange 4 (RO4) on sesame stalk. In the study conducted with the PBD, a total of seven parameters (initial dye concentration, initial pH of solution, temperature, amount of adsorbent, particle size, contact time, and shaking speed) were studied, and four of these were found to influence the adsorption of dye. A mathematical model equation was developed by using the CCD. Analysis of variance (ANOVA) indicated a high coefficient of determination (R2= 0.93). The initial dye concentration, amount of sesame stalk, contact time, and initial pH were shown to be very significant (p < 0.05) for RO4 adsorption. The data for the adsorption of RO4 at equilibrium on sesame stalk were analyzed by the Langmuir, Freundlich, and Tempkin models. Temperature increase from 20 to 60 degrees C enhanced the adsorption capacity of the monolayer from 84.75 to 178.57 mg/g. The rate constants were calculated for various initial concentrations of the dye by using pseudo-first and pseudo-second order kinetic and particle diffusion adsorption models. The kinetic evaluations showed that the experimental data were in accordance with the pseudo-second order model.
8
Content available remote Enzymatic activity of some industrially-applied cellulolytic enzyme preparations
EN
Enzymatic hydrolysis is the essential step in the production of 2nd generation biofuels made from lignocellulosic biomass, i.e. agricultural or forestry solid wastes. The enzyme-catalysed robust degradation of cellulose and hemicellulose to monosaccharides requires the synergistic action of the independent types of highly-specific enzymes, usually offered as ready-to-use preparations. The basic aim of the study was to experimentally determine the enzymatic activity of two widely industrially-applied, commercially available cellulolytic enzyme preparations: (i) Cellic® CTec2 and (ii) the mixture of Celluclast® 1.5L and Novozyme 188, in the hydrolysis of pre-treated lignocellulosic biomass, i.e. (a) energetic willow and (b) rye straw, or untreated (c) cellulose paper as well, used as feedstocks. Before the hydrolysis, every kind of utilized lignocellulosic biomass was subjected to alkaline-based (10% NaOH) pre-treatment at high-temperature (121°C) and overpressure (0.1 MPa) conditions. The influence of the type of applied enzymes, as well as their concentration, on the effectiveness of hydrolysis was quantitatively evaluated, and finally the enzyme activities were determined for each of tested cellulolytic enzyme preparations.
9
Content available remote Podatność polilaktydu na degradację w wybranych składnikach kosmetyków
PL
Celem pracy była ocena podatności polilaktydu (PLA) na degradację w wybranych składnikach kosmetyków oraz określenie wpływu modyfikacji PLA na szybkość jego degradacji. Degradację prowadzono w temperaturze 40oC w: wodzie, etanolu, etanolowym roztworze kwasu salicylowego i ciekłej parafinie. Podatność na degradację oceniano na podstawie obserwacji makro- i mikroskopowych powierzchni, zmian masy, twardości i krystaliczności PLA przed degradacją i po niej w wybranych mediach. Stwierdzono, że PLA jest podatny na degradację w niektórych mediach, będących składnikami kosmetyków, a szybkość procesu jego rozpadu zależy od rodzaju medium degradacji i od zastosowanej modyfikacji PLA. Uzyskane wyniki mogą stanowić wskazówkę dla projektantów opakowań dotyczącą możliwości wykorzystania PLA w przemyśle opakowaniowym produktów kosmetycznych.
EN
The estimation of degradability of poly(lactide) (PLA) in the selected cosmetic ingredients and determination of the influence of modification of PLA on the rate of degradation process was the subject of this paper. Degradation was carried out in distilled water, ethanol, salicylic acid in ethyl solution and liquid paraffin at the temperature 40°C. The degradability of PLA was studied by macro- and microscopic observations of surfaces, changes of weight, hardness and crystallinity of polymer samples before and after incubation. The obtained results indicate that PLA was susceptible to degradation in selected cosmetic ingredients. The rate of degradation process depends on the type of medium and used modification of PLA. These results can provide indications for designers of packaging concerning the possibility of the use of PLA in the packaging industry of cosmetic products.
EN
Waste PET can be reused as partial or complete substitute of an aggregate in a concrete composition or as a concrete reinforcement. However, the main drawback of such applications is the hydrolysis of ester linkages of poly(ethylene terephthalate) in highly alkaline environment of the cement matrix. To prevent alkaline hydrolysis, the PET fibres were coated with commercially available ethylene/vinyl acetate copolymer (EVA). Effectiveness of the use of copolymer EVA as a protection layer against strong alkali solutions has been demonstrated and discussed. Chemical changes in PET fibres after alkaline treatment have been referred to mechanical properties of the fibres. Mechanical properties, like compressive and flexural strength of the composites as well as the long-term durability performance of recycled PET fibres in alkaline environment were also investigated. The preliminary results indicated that the introduction of the PET fibres does not deteriorate the mechanical strength of the concrete composite.
EN
Soil nitrogen transportation and transformation are important processes for crop growth and environmental protection, and they are influenced by various environmental factors and human interventions. This study aims to determine the effects of irrigation and soil salinity levels on nitrogen transportation and transformation using two types of experiments: column and incubation. The HYDRUS-1D model and an empirical model were used to simulate the nitrogen transportation and transformation processes. HYDRUS-1D performed well in the simulation of nitrogen transportation and transformation under irrigated conditions (R2 as high as 0.944 and 0.763 for ammonium and nitrate-nitrogen simulations, respectively). In addition, the empirical model was able to attain accurate estimations for ammonium (R2 = 0.512-0.977) and nitrate-nitrogen (R2 = 0.410-0.679) without irrigation. The modelling results indicated that saline soil reduced the rate of urea hydrolysis to ammonium, promoted the longitudinal dispersity of nitrogen and enhanced the adsorption of ammonium-nitrogen. Furthermore, the effects of soil salinity on the nitrification rate were not obviously comparable to the effects of the amount of irrigation water. Without irrigation, the hydrolysis rate of urea to ammonium decreased exponentially with the soil salinity (R2 = 0.787), although the nitrification coefficient varied with salinity. However, the denitrification coefficient increased linearly with salinity (R2 = 0.499).
EN
Greige PLA knitted fabric was scoured with sodium carbonate in the presence of non-ionic detergent followed by bleaching with hydrogen peroxide. The scoured and bleached fabrics were processed in a laboratory IR dyeing machine over arange of temperatures, pH and time intervals. The levels for temperature, time and pH were so selected as to simulate the industrial scale disperse and reactive dyeing systems. The processed fabric was tested for weight loss and tensile strength to assess the degradation of PLA during simulated dyeing processes. Various commercially available protein derivatives were also added to the simulated dyeing bath to investigate their effect in retarding the degradation of fibres. SEM was employed to investigate the surface morphology of fibres.
PL
Badano podatność włókien polilaktydowych na rozkład hydrolityczny podczas symulowanego procesu barwienia. Dzianinę polilaktydową oczyszczano za pomocą węglanu sodu w obecności niejonowego detergentu, a następnie wybielano przy użyciu nadtlenku wodoru. Oczyszczoną i wybieloną dzianinę poddawano obróbce w laboratoryjnym urządzeniu do barwienia, w przedziałach temperatury, pH i czasu, symulujących warunki rzeczywistego procesu barwienia przemysłowego. Na podstawie wyników badań wytrzymałości na rozciąganie oraz ubytku masy barwionej dzianiny oceniano stopień degradacji włókien PLA. Do kąpieli barwiącej dodawano różne, handlowo dostępne pochodne białkowe i, na podstawie analizy zdjęć wykonanych skaningowym mikroskopem elektronowym, określano ich wpływ na opóźnianie degradacji włókien PLA podczas procesu barwienia.
13
Content available remote Enzymatyczna hydroliza wiązania peptydowego z oporami dyfuzyjnymi
PL
Przedmiotem badań była reakcja sprzęgania wybranej cząsteczki modelowej H-D-Tyr-OMe z nośnikiem stałym CM Sepharose. Reakcje prowadzono w buforach do aktywacji i sprzęgania różniących się odczynem pH w celu znalezienia warunków sprzyjających efektywnej immobilizacji. Następnie prowadzono hydrolizę utworzonego wiązania Ugand (aminokwas) - nośnik z wykorzystaniem różnych enzymów proteolitycznych (termolizyna, proteaza z B. licheniformis (subtylizyna), α-chymotrypsyna, proteaza z Rhizopus sp.). Sprawdzano także przebieg hydrolizy peptydów immobilizowanych na nośniku stałym. Badania wykazały potrzebę ustalenia warunków dla procesów sprzęgania i hyrolizy, w tym uwzględnienie oporów sferycznych w dostępie enzymu do substratu, celem uzyskania jak najwyższej wydajności.
EN
The object of the study was the coupling reaction of the selected molecule model HD-Tyr-OMe CM Sepharose solid support. The reactions were carried out in buffers for activation and coupling in a different pH value to find favorable conditions for the effective immobilization. Then, the hydrolysis of formed ligand (amino acid) - the carrier was carried out using different proteolytic enzymes (thermolysin, protease from B. licheniformis (subtilisin), α-chymotrypsin, protease from Rhizopus sp.). Also the hydrolysis of peptide immobilized on a solid support was checked. The research showed the need to optimize conditions for the formation of ligand -carrier bond and followed by the enzymatic hydrolysis, including the spherical access resistance of enzyme to substrate in order to obtain the best efficiency.
14
Content available remote Czy warto stosować biopolimery i ich modyfikacje?
PL
Przedmiotem badań była selektywna transformacja dwóch grup związków fosforoorganicznych epoksy- oraz winylofosfonianów do odpowiednich pochodnych, z wykorzystaniem całych komórek bakterii lub grzybów. Aktywność hydrolityczną względem modelowego epoksyfosfonianu wykazywał tylko szczep Aspergillus niger, podczas gdy szczepy Cladosporium herbarum oraz Fusarium oxysporum zdolne były do degradacji trwałego wiązania C-P w winylofosfonianach, w zadanych warunkach procesu.
EN
The subject of research was the selective transformation of the two groups of organophosphorus compounds, epoxy- and vinylphosphonates, to the corresponding derivatives, using whole cells of bacteria or fungi. Hydrolytic activity towards model epoxphosphonate was observed only in the case of Aspergillus niger, whereas Cladosporium herbarum and Fusarium oxysporum were able to degrade stable C-P bond in vinylphosphonates, under defined experimental conditions.
16
Content available remote Modelowanie i symulacja redukcji NOXx w selektywnym reaktorze katalitycznym
PL
Praca przedstawia modelowanie i wstępne obliczenia działania redukującego tlenków azotu w selektywnym reaktorze katalitycznym (SCR) z ujęciem termolizy i hydrolizy czynnika redukującego urea (AdBlue). Pokazano wirtualny schemat układu reaktora wraz z model obliczeniowym ujmującym reakcje chemiczne hydrolizy i termolizy oraz reakcje redukcji z udziałem katalizatora między amoniakiem i związkami tlenowymi azotu. W pracy pokazano wyniki obliczeń stopnia redukcji poszczególnych tlenków azotu oraz zmiany temperatury wewnątrz reaktora i na wylocie z reaktora dla przyjętych wstępnie wartości parametrów wlotowych oraz przyjętej geometrii selektywnego reaktora katalitycznego. Obliczenia wykonano za pomocą programu GT-Power ver.7.3.
EN
The work presents modelling and initial calculations of reduction activity of nitrogen oxides in a reactor with Selective Catalytic Reduction (SCR) with taking into account the hydrolysis and thermolysis reactions of reduction medium such as urea (AdBlue. The virtual scheme of the reactor system is presented with the calculation model containing the chemical reactions of hydrolysis, thermolysis and surface reduction reactions between ammonia and oxygen compounds of nitrogen with a presence of the catalyst. The calculation results of reduction ratio of the particular nitrogen oxides and variations of temperature inside the reactor and in at outflow are presented for the assumed initial parameters of the exhaust gases and assumed geometry of the SCR reactor monolith. The calculations were carried out by means of GT-Suite program ver.7.3.
PL
Celem badań było określenie możliwości zastosowania właściwości elektrycznych tłuszczu mlekowego do określania jego jakości na podstawie zmian hydrolitycznych. Wyniki badań wykazały, że największe zmiany parametrów elektrycznych uzyskano w zakresie od 0 do 10% udziału tłuszczu mlekowego zhydrolizowanego w ogólnej objętości tłuszczu, co odpowiada wzrostowi kwasowości do 8,9ºK oraz zawartości wolnych kwasów tłuszczowych (WKT) do poziomu wywołującego zdecydowane zmiany sensoryczne (19,09 mEq/100 g tłuszczu). Największe zależności, określone wartościami współczynnika korelacji, uzyskane między wartościami impedancji (Z) i równoległej pojemności elektrycznej (Cp) zmierzonymi przy częstotliwości 10 i 100 kHz a kwasowością tłuszczu i zawartością WKT uzasadniają celowość prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.
EN
The objective of this study was to determine the feasibility of electrical properties of milk fat for determination of its quality based on hydrolytic changes. Study results demonstrated that the greatest changes of electrical parameters were achieved at 0 to 10% of hydrolyzed milk fat content in the total fat content, which corresponds to acidity increase to 8.9 K and free fatty acids (FFAs) content increase to the level inducing significant sensory changes (19.09 mEq/100 g fat). The greatest dependencies expressed by the values of correlation coefficients and achieved between values of impedance (Z) and parallel electrical capacitance (Cp) measured at frequencies of 10 and 100 kHz and fat acidity and FFAs content indicate the advisability of continuing research in this respect.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wód odprowadzanych ze zlikwidowanych kopalń północnej i wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W wodach tych obserwowane są efekty procesów utleniania i hydrolizy minerałów siarczkowych skutkujące powstaniem kwaśnych wód, które następnie ulegają neutralizacji za pomocą jonu węglanowego. W miejscach odprowadzania wód ze zlikwidowanych kopalń północnej i wschodniej części Zagłębia do wód powierzchniowych obserwowane są osady związków żelaza, głównie tlenowodorku żelaza - goethytu.
EN
The article presents the results of water discharged from abandoned coal mines of the northern and eastern part of the Upper Silesian Coal Basin. The effects of the oxidation and hydrolysis of sulfide minerals are observed in these waters resulting in the origination of sour waters, which are later on neutralized with a carbonate ion. In places at which water is disposed off from abandoned coal mines of the northern and eastern part of the Basin into the surface waters deposits of iron compounds are observed, especially iron hydroxides - goethite.
PL
Badano hydrolizaty białek serwatkowych, otrzymane z udziałem zewnątrzkomórkowej proteazy serynowej wydzielonej z drożdży Yarrowia lipolytica. Przebieg degradacji białka monitorowano ilościowo oznaczając stopień hydrolizy (DH), a także jakościowo przy wykorzystaniu wysokosprawnej chromatografii cieczowej w układzie odwróconych faz (RP-HPLC) oraz elektroforezy w żelu poliakrylamidowym (SDS PAGE). Stwierdzono, że uzyskane hydrolizaty wykazywały zróżnicowany stopień degradacji wynoszący 20–51%. W analizowanych próbach określono również aktywność przeciwutleniającą, zarówno jako zdolność wymiatania wolnych rodników DPPH, a także redukcji jonów Fe³⁺ oraz helatowania jonów Fe²⁺. Najsilniejsze właściwości przeciwutleniające wykazywał 24-godzinny hydrolizat koncentratu białek serwatkowych WPC-80.
EN
α-Lactalbumin, β-lactoglobulin and whey protein concentrate were degraded with serine protease isolated from Yarrowia lipolytica yeast for 24 h. The reaction course was followed by degree of hydrolysis (20–51%), chromatog. and electroforesis. The antioxidant activity was detd. by free radical scavenging, Fe³⁺ redn. and Fe²⁺ chelating activity. The whey protein hydrolyzate showed the highest antioxidant activity after 24 h long hydrolysis.
EN
In 2011, the European Union produced about 45 million tons of meat and in this time Poland occupied the fourth place in Europe in the production of poultry and pork meat and seventh in production of beef. The consumption of poultry meat grows year by year, which results in an increase of its production. Feathers consist in 90% of keratin and they make up 5-7% of the total weight of adult chickens what causes that feathers waste is the main source of keratin. Feathers are discarded in the process of the converting of poultry as a waste product and contribute to environmental pollution. The development of the poultry industry in the world has led to the generation of more than 4 million tons per year of waste feathers. Average farm size in Poland produces about 7 tons of chicken feathers a day. Nationally, during each year 77,000 tons of waste is produced. Keratin has a high immunity to physical and chemical factors and it is the reason of searching for new methods of keratin waste conversion. It would help to avoid a problem with storage of feather wastes. Application of alkaline hydrolysis is one of the ways of feathers utilizations. During this hydrolysis the keratin swells and is subject to degradation. The increase in solubility of keratin in bases is caused by peptide and disulfide bond cleavage and it leads to increase of keratin plasticity and decrease of its strength. The aim of this study was to determine the effect of process parameters on the degree of degradation of keratin and optimize the process to achieve its maximum value.
PL
W 2011 roku w Unii Europejskiej wyprodukowano około 45 mln ton mięsa. W tym czasie Polska zajmowała czwarte miejsce pod względem produkcji mięsa drobiowego oraz wieprzowego, była również siódmym producentem wołowiny. Spożycie mięsa drobiowego wzrasta z roku na rok, co skutkuje zwiększeniem jego produkcji. Pióra zbudowane są w 90% z keratyny i stanowią 5-7% całkowitej masy dorosłych kurczaków, wskutek czego są głównym źródłem odpadów keratynowych. W trakcie procesu przetwórstwa drobiu pióra są odrzucane, a jako produkt odpadowy przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska. Rozwój przemysłu drobiarskiego na świecie doprowadził do generowania ponad 4 milionów ton odpadowych piór rocznie. Średniej wielkości ferma w Polsce generuje około 7 ton pierza kurzego w ciągu doby, a w skali kraju rocznie wytwarzane jest 77 000 ton tego odpadu. Keratyna posiada wysoką odporność na czynniki fizyczne oraz chemiczne, co jest powodem poszukiwania nowych metod przetwarzania odpadów keratynowych. Pomoże to uniknąć problemów ze składowaniem odpadowego pierza. Zastosowanie hydrolizy zasadowej jest jednym ze sposobów utylizacji piór. Podczas tej hydrolizy keratyna pęcznieje i ulega degradacji. Rozerwanie wiązań peptydowych i disiarczkowych powoduje wzrost rozpuszczalności keratyn w zasadach oraz prowadzi do zwiększenia plastyczności keratyny i spadku jej wytrzymałości. Celem badań było określenie wpływu parametrów procesu na stopień degradacji keratyny oraz optymalizacja procesu w celu uzyskania jego maksymalnej wartości.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.