Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydrofobizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Zapobieganie degradacji murów licowych
EN
The aim of the research presented in the paper was to evaluate the feasibility of using hydrophobic preparations based on organosilicon compounds for protection treatment on the lightweight concrete modified with sawdust. The experimental part of the work concerns the physical and mechanical properties of lightweight concrete and the influence of two hydrophobic agents on the contact angle of the material. Lightweight concrete contact angle (θw) was determined as a time function using one measuring liquid. Water repellent coatings in lightweight concrete structure with the coarse aggregate sawdust (CASD) using electron microscopy were presented. The effectiveness of hydrophobisation of porous lightweight concretes was determined on the basis of the research. For the hydrophobic surface, the contact angle decreased and it depended on the used agents. The lowest contact angle of 40.2° (t=0) was obtained for reference concrete before hydrophobisation and 112.2° after hydrophobisation with a methyl-silicone resin based on organic solvent. The results of scientific research confirm the possibility to produce lightweight concretes modified with CASD with adequate surface protection against external moisture.
PL
Celem badań przedstawionych w pracy była ocena możliwości zastosowania preparatów hydrofobowych na bazie związków krzemoorganicznych do zabezpieczania betonu lekkiego modyfikowanego trocinami. Część doświadczalna pracy dotyczy właściwości fizycznych i mechanicznych betonu lekkiego oraz wpływu dwóch preparatów hydrofobowych na kąt zwilżania materiału. Określono kąt zwilżania betonu lekkiego (θw) w funkcji czasu za pomocą jednej cieczy pomiarowej. Za pomocą mikroskopu elektronowego pokazano powłoki hydrofobowe w strukturze betonu lekkiego, w którym zastosowano trociny jako kruszywo grube (CASD). Na podstawie badań określono skuteczność hydrofobizacji porowatych betonów lekkich. Dla powierzchni hydrofobowej zmniejszył się kąt zwilżania i był on zależny od zastosowanych środków. Najniższy kąt zwilżania 40,2° (t=0) uzyskano dla betonu wzorcowego przed hydrofobizacją i 112,2° po hydrofobizacji żywicą metylo-silikonową na bazie rozpuszczalnika organicznego. Wyniki badań naukowych potwierdzają możliwość otrzymywania betonów lekkich modyfikowanych za pomocą CASD z odpowiednią ochroną powierzchni przed działaniem wilgoci z zewnątrz.
EN
Biological corrosion (biodeterioration) of a building material resulting from the presence of micro- and macroorganisms that occupy the stone impairs its properties and may even lead to its full damage (disintegration). The stone conservation procedures usually start with surface disinfection and are followed by consolidation (stone structure strengthening) and surface hydrophobization (inducing water repellency). Thus, the stone is penetrated almost simultaneously by a range of various chemicals. The combined interaction of the substances of various chemistry may lower their effectiveness and even result in a failure to obtain the desired stone restoration. Author’s SEM observations have proved that some of the biocidal substances hamper a later introduction ofchemicals, which eitherform appropriate films consolidating the sandstone structure or make the stone hydrophobic. Such adverse effects of the multichemical stone treatment have also been evidenced by the measurements of the sandstone compression strength and water absorbability
PL
W artykule wskazano środek Hermon jako produkt prac naukowo-badawczych przedsiębiorstwa OKTIMA Sp. z o.o. w Bydgoszczy i efekty jego stosowania. Technologia zabezpieczeń murów przed działaniem czynników wilgotnościowych jest objęta patentem, działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: Patent nr 192514 na wynalazek pt. Środek do odgrzybiania i hydrofobizacji murów. Środek ten znalazł zastosowanie w szeregu przypadków zabezpieczania murów przed wilgocią, w szczególności podnoszoną kapilarnie wskutek nieskutecznych zabezpieczeń izolacją poziomą (lub jej brakiem). Pokazane zastosowanie tego środka ukazuje jego skuteczność mimo braku fizycznej ingerencji w głąb muru.
EN
The article indicates the Hermon measure as a product of research and development of OKTIMA Sp. z o.o. in Bydgoszcz and the effects of its use. The technology of wall protection against the effects of humidity factors is covered by a patent operating in the Republic of Poland: Patent No. 192514 for the invention entitled A remedy for mucilage and hydrophobization of walls. This measure has been used in a number of cases of wall protection against moisture, in particular capillary rising due to ineffective protection against horizontal (or lack of) insulation. The shown applications of this remedy show its effectiveness despite the lack of physical interference into the wall.
PL
W artykule zawarto wyniki badań wytrzymałości na ściskanie i zginanie zaprawy cementowej. Podjęto próbę wyjaśnienia otrzymanych zależności poprzez wykonanie dalszych analiz, tj. szybkość hydratacji przy użyciu kalorymetru izotermicznego oraz udział poszczególnych hydratów z wykorzystaniem badań termograwimetrycznych. Dodatkowo, wykorzystując porozymetrię rtęciową, oszacowano wpływ domieszki PDMS oraz MESI na strukturę wewnętrzną zapraw.
EN
The article includes compressive and bending strength test results for cement mortar. Undertaken was an attempt at explaining the dependencies arrived at, through further analyses, meaning, the hydration rate using an isothermal calorimeter and the share of individual hydrates with the usage of thermogravimetric tests. In addition, using mercury intrusion porosimetry, estimated was the influence of the PDMS and MESI additives on the internal structure of mortar.
PL
Nadanie właściwości hydrofobowych porowatym materiałom budowlanym ma kluczowe znaczenie dla ich trwałości. Chociaż hydrofobizacja powierzchniowa jest przeprowadzana z dobrymi rezultatami, hydrofobizacja w masie jest nadal wyzwaniem. Prawidłowe zastosowanie hydrofobizacji w masie pozwoliłoby zmodyfikować właściwości całego komponentu, a nie tylko jego warstwy powierzchniowej. Hydrofobizacja objętościowa polega na dodaniu do świeżej mieszanki domieszki, która ograniczyłaby wchłanianie wody przez całą objętość materiału. Stosowanie środków hydrofobowych jest sposobem na ochronę porowatych materiałów budowlanych przed wilgocią i wodą a tym samym wpływa na wydłużenie okresu eksploatacji elementów budowlanych. Jednymi z najnowszych środków hydrofobowych są domieszki oparte na związkach krzemoorganicznych. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem siloksanów na absorpcję wody, kąt zwilżania i nasiąkliwość zaprawy cementowej.
EN
Bestowing hydrophobic properties on porous construction materials is of key significance to their durability. While surface hydrophobisation is conducted with good results, hydrophobisation within the bulk mass remains a challenge. The correct utilisation of hydrophobisation in the bulk mass would permit the modification of the properties of the entire component, and not just of its outer surface. Volumetric hydrophobisation entails adding to the fresh mix an admixture that would reduce the uptake of water by the entire volume of the materiał. The use of hydrophobic materials is a method of protection of porous construction materials against humidity and water, thus influencing the period of utilisation of structural components. Some of the most modern hydrophobic resources are admixtures based on silicon-organic compounds. The presented paper shows results of tests of the influence of siloxanes on the absorption of water, the contact angle and the absorptivity of mortar.
EN
The article presents the laboratory investigations of the basic thermal and hygric parameters of standard lightweight aggregate-concrete and lightweight aggregate-concrete supplemented with municipal sewage sludge. Both types of concrete are based on light aggregates, commonly used in the Polish building market. In order to improve the hygric parameters of the material, such as water absorptivity, the admixture of water emulsion of reactive polisiloxanes was applied. Within the presented research, together with basic moisture parameters estimation, capillary rise process was monitored using Time Domain Reflectometry (TDR) modified sensors. Hygric parameters were supplemented with the estimation of thermal conductivity coefficient λ determined using stationary method. The analysis of thermal and hygric properties of concrete confirmed the applicability of lightweight aggregate-concrete with sewage sludge supplementation for further production.
PL
Związki krzemoorganiczne są stosowane z dobrym rezultatem do powierzchniowej ochrony porowatych materiałów budowlanych. W pracy podjęto próbę zastosowania domieszek opartych na krzemie do hydrofobizacji objętościowej porowatych zapraw i zaczynów cementowych. Przeprowadzono podstawowe badania w celu określenia wpływu dwóch domieszek: poli(dimetylosiloksanu) oraz wodnego roztworu żywicy metylosilikonowej. W pracy przedstawiono pierwsze wyniki badań nad wpływem siloksanów na wytrzymałość na ściskanie, absorpcję wody i mikrostrukturę zaprawy cementowej oraz kąt zwilżania zaczynów cementowych. Stwierdzono duży, korzystny wpływ poli(dimetylosiloksanu) na zmniejszenie absorpcji wody. Jednak niekorzystne zmniejszenie wytrzymałości zaprawy musi być wyjaśnione, co wymaga badań po dłuższym czasie dojrzewania zaprawy.
EN
Organosilicon compounds have been used with good results for the surface protection of porous building materials. The paper attempts to use silicon-based admixtures for volumetric hydrophobization of cement mortar and paste. Basic research was carried out to determine the effect of two organosilicon admixtures: based on poly (dimethylsiloxane) and an aqueous solution of a methyl silicone resin. The paper presents the results of research on the influence of siloxanes on the compressive strength, water absorption and microstructure of cement mortar and the wetting angle of cement paste. The effect of poly(dimethylsiloxane) to reduce water absorption is particularly advantageous. But its negative impact on the mechanical properties must be solved. The use the water solution of methyl silicone resin as hydrophobic admixtures to bulk treatment requires further research taking into account the long-term studies.
9
Content available remote Impregnaty w pracach remontowo-naprawczych. Cz. 2, Hydrofobizacja
PL
W artykule omówiono cel hydrofobizacji, a także warunki jej stosowania. Przedstawiono materiały do wykonywania impregnacji hydrofobizującej oraz ich podstawowe zalety i wady.
EN
The article discusses the purposes of hydrophobisation and the conditions of its application. Materials are presented used for the execution of hydrophobic finishing as well as their basie advantages and drawbacks.
10
Content available remote Wytwarzanie powłok z użyciem organofunkcyjnych silanów
PL
Zaprezentowano wyniki badań mających na celu ocenę powłok otrzymywanych z użyciem preparatów do hydrofobizacji. Podłożem bazowym, poddawanym modyfikacji był piaskowiec, granit oraz podłoże szklane. Badaniom poddano preparaty dostępne komercyjnie oraz ich modyfikacje dokonane z wykorzystaniem oleju silikonowego i organofunkcyjnego silanu. Ocenę właściwości hydrofobowych wykonano poprzez pomiar kątów zwilżania modyfikowanych materiałów.
EN
B-Si glass, sandstone and granite surface were modified by coating with com. hydrophobic formulations and their mixts. with silicone oil and organofunctional silanes and studied by measuring their wetting angles. A substantial increase in the sandstone and granite hydrophobicity was achieved. The glass surface showed low hydrophobizability.
11
Content available remote Zabezpieczanie żelbetowych obiektów inżynierskich metodą hydrofobizacji
PL
Beton jest niezmiennie jednym z najczęściej stosowanych materiałów konstrukcyjnych, również w przypadku konstrukcji mostów, estakad czy wiaduktów. Wraz z upływem lat, niezwykle ważnym problemem staje się degradacja betonu, która może przyspieszać korozję stali zbrojeniowej i drastycznie obniżać nośność konstrukcji. W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania hydrofobizacji wgłębnej do naprawy żelbetowych obiektów inżynierskich. Przedstawiono korzyści wynikające z właściwego zabezpieczenia konstrukcji żelbetowych przed niszczącym oddziaływaniem promieniowania UV, szkodliwych gazów czy postępującą korozją chlorkową, zwłaszcza w przypadku budowli mostowych. Wskazano również na potrzebę kalkulacji kosztów realizacji inwestycji wraz z przewidywanymi kosztami utrzymania obiektu oraz duży udział kosztów obsługi logistycznej w całkowitych kosztach prac naprawczych.
EN
Concrete is, unchangeably, one of the most frequently applied building materials, also in the case of bridges, overpasses or viaducts. Along with the aging of such structures, the degradation of concrete, which may accelerate the corrosion of reinforcing steel and drastically decrease the load-bearing capacity of the structure, becomes an important issue. The paper analyzes the possibilities of using deep hydrophobisation in repairing reinforced concrete engineering structures. The benefits of properly securing reinforced concrete structures from the damaging effects of UV radiation, the influence of harmful gases, or progression of chlorine induced corrosion have been presented, especially in regards to bridge structures. The need to calculate the costs of carrying out investments along with the expected costs of maintaining such structures, as well as the high share of costs connected with logistics, has also been indicated in the total costs of repair works.
12
Content available remote Hydrofobizacja strukturalna metodą iniekcji materiałów drobnoporowatych
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących możliwości hydrofobizacji skał wapiennych metodą iniekcji. Omówiono zagadnienia dotyczące hydrofobizacji jednej ze skał wapiennych – opoki wapnistej.
EN
The article presents the results of studies of water repellent capacity of limestones applied through injection. The aspects of hydrophobization are discussed for one type of limestone, namely calcareous bedrock.
PL
Wykonanie bariery przecinającej kapilarne podciąganie wilgoci w istniejącym murze, czyli wtórnej hydroizolacji poziomej, ocenia się jako jedno najtrudniejszych, z technicznego punktu widzenia, zadań z zakresu ochrony budynku przed wodą i wilgocią. Tak zwane metody mechaniczne, choć (pod warunkiem prawidłowego ich wykonania) zapewniają całkowite zahamowanie kapilarnego transportu wody w przegrodzie, ze względu na posiadane ograniczenia w praktyce stosowane są o wiele rzadziej niż metody chemiczne. Z kolei metody chemiczne, określane też jako iniekcyjne, choć powszechnie stosowane, związane są z większym ryzykiem częściowego lub całkowitego niepowodzenia. Skuteczność metod iniekcyjnych, którą należy rozumieć jako odpowiedni spadek wilgotności w strefie powyżej wykonanej przepony, uzależniona jest od wielu parametrów, takich jak rodzaj materiału z jakiego wykonano przegrodę, jej struktury, obecność (lub nie) rys i wolnych przestrzeni, poziom zawilgocenia, sposób aplikacji, sposób wykonania otworów iniekcyjnych, stosowane ciśnienie robocze czy też użyty środek iniekcyjny. Poziom wiedzy na temat procesów zachodzących w murze podczas wykonywania przepony a także w okresie jej funkcjonowania wciąż pozostaje niezadowalający. Z drugiej strony poszukuje się nowych rozwiązań, które pozwolą na szybsze i pewniejsze wykonanie przepony poziomej w murze. W artykule przedstawiono prowadzone w ostatnich latach, w kraju i za granicą, badania dotyczące skuteczności wtórnych izolacji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie wykonywanych metodą iniekcji chemicznej w ścianach murowanych. Opisano typy stosowanych próbek, sposób prowadzenia badań jak również omówiono uzyskane wyniki.
EN
From technical point of view, the execution of a barrier against capillary action in an existing wall, i.e. installing a secondary horizontal waterproofing is one of the most difficult tasks in the area of building protection against water and moisture. The so-called “mechanical” methods, provided they are executed correctly, ensure complete stoppage of capillary action within a waterproofing barrier but due to the practical limitations, they are used significantly less often than the chemical methods. On the other hand, the chemical methods also known as injection technology, are commonly used but they are associated with bigger risk of partial or complete failure. The efficiency of injection methods which was defined as an expected drop in humidity in the zone above the executed waterproofing, depends on many parameters, such as type of material, material structure, scratches (or no scratches) and free spaces, level of humidity, application method, creation method used for making injection openings, working pressure applied and the injection agent used. Knowledge among the experts about the processes occurring within a wall during the installation of waterproofing and during its use still remains unsatisfactory. The search for new, faster and more efficient solutions for installing horizontal waterproofing in walls is under way. In this article, the results of efficiency tests were presented for secondary waterproofing systems against capillary action in brick walls, made using chemical injection. The tests have been conducted in recent years in Poland and abroad. The following items were described: types of samples used, test methods as well as the discussion of the test results.
EN
The article presents the laboratory examinations of the basic physical parameters of gravelite-concrete modified by municipal sewage sludge and gravelite-concrete, obtained of light aggregates, commonly applied in Polish building market. To decrease water absorptivity of the concrete blocks, the admixture of water emulsion of reactive polisiloxanes was applied. For the presented blocks, capillary rise process was monitored together with moisture influence on heat conductivity coefficient λ determined using TDR probes and plate apparatus. Analysis of heat-moisture properties of concrete confirmed usefulness of gravelite with sewage sludge addition for further production.
PL
Produkcja ekologicznych i energooszczędnych materiałów budowlanych staje się powszechną technologią poprawy efektywności energetycznej budynków zgodnie z przepisami dyrektywy UE 2006/32/WE3. Jednym z materiałów stosowanym w budownictwie energooszczędnym ze względu na swoje właściwości cieplno-wilgotnościowe jest keramzytobeton. Do otrzymywania keramzytobetonu coraz częściej stosuje się kruszywa lekkie modyfikowane komunalnym osadem ściekowym. Osady ściekowe stwarzają zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, dlatego też muszą być poddawane odpowiedniej przeróbce. Jedną z metod ich utylizacji jest zagospodarowanie do produkcji energooszczędnych bloczków keramzytobetonowych. Często jednak charakteryzują się one wysoką nasiąkliwością, co powoduje transport wody podciąganej kapilarnie. Wpływa to w istotny sposób na proces przepływu ciepła, tym samym zwiększając kilkukrotnie przewodnictwo cieplne materiałów. Artykuł przedstawia badania podstawowych cech fizycznych keramzytobetonu modyfikowanego komunalnym osadem ściekowym oraz keramzytobetonu uzyskanego z kruszywa lekkiego powszechnie stosowanego na rynku. W celu obniżenia nasiąkliwości betonów jako domieszkę zastosowano wodną emulsję reaktywnych polisiloksanów. Dodatkowo wykonano pomiary podciągania kapilarnego oraz jego wpływu na współczynnik przewodzenia ciepła λ w próbkach modelowych przy wykorzystaniu sond TDR i aparatu płytowego. Analiza cech cieplno-wilgotnościowych betonów potwierdziła przydatność keramzytu z dodatkiem osadu ściekowego do ich produkcji.
PL
Oceniono wpływ hydrofobizacji powierzchni cegły ceramicznej pełnej za pomocą preparatu na bazie nanopolimerów z dodatkiem nanokrzemionki na trwałość powłoki badanego materiału. Twardość powierzchniową wyznaczono po 14 dniach sezonowania próbek po hydrofobizacji oraz po 20 cyklach: zanurzanie w wodzie — suszenie próbek.
EN
The surface of solid ceramic brick was hydrophobized with apreparation based on nanopolymers with added nanosilica. The effect of hydrophobization on the surface durability was evaluated. The surface hardness was determined after seasoning of the samples for 14 days and 20 cycles of immersion in water followed by drying.
PL
Estryfikowano natywną skrobię ziemniaczaną długołańcuchowym nienasyconym kwasem olei­nowym w obecności lipazy pochodzącej z Candida antarctica, immobilizowanej na nośniku polimerowym. Reakcję prowadzono w polu mikrofalowym oraz w warunkach ogrzewania konwencjonalnego. Przebieg estryfikacji potwierdzono za pomocą spektroskopii w podczerwieni FT-IR i magnetycznego rezonansu jądrowego 1H NMR, proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Stwierdzono, że otrzymany produkt termoplastyczny wykazuje większą hydrofobowość niż natywna skrobia ziemniaczana.
EN
An attempt has been made to prepare hydrophobic, thermoplastic material through esterification of potato starch with long-chain unsaturated fatty acid. The esterification was conducted in the presence of fungal lipase from Candida antarctica immobilized on apolymer carrier. Reaction was conducted in amicrowave field and, for comparison, under conventional heating. The completion of the esterification reaction was confirmed by spectroscopic FT-IR and 1H NMR methods, X-ray powder diffraction and scanning electron microscopy (SEM). It was found that the obtained product exhibited higher hydrophobicity than native potato starch.
17
Content available remote Hydrofobizowane tynki z zeolitem
PL
Artykuł poświęcony jest ocenie skuteczności hydrofobizacji tynków z zeolitem. Hydrofobizację w masie uzyskano, stosując domieszki hydrofobowe. Hydrofobizację powierzchniową wykonano przy użyciu wodnej emulsji żywicy metylosilikonowej w wodorotlenku potasu i alkiloalkoksysilanu w rozpuszczalniku organicznym. Przeprowadzono badania podstawowych parametrów mechanicznych i fizycznych. Wszystkie próbki użyte w badaniach wykazały dobrą odporność na krystalizację soli po 15 cyklach. Hydrofobizacja przy użyciu mineralnej zaprawy uszczelniającej (Z2) nie chroni w wystarczającym stopniu zaprawy z zeolitem przed korozją mrozową, a hydrofobizacja powierzchniowa w znacznym stopniu wpłynęła na mrozoodporność tynków.
EN
The article is devoted to assessing the effectiveness of hydrophobisation of plasters with zeolite. Hydrophobisation of the mass was performed using a hydrophobic admixture and surface hydrophobisation was produced using: a water-based emulsion of methyl silicone resin in potassium hydroxide and alkyl-alkoxy-silane in organic solvents. Measurements of the basic mechanical and physical parameters were carried out. All the samples used in the research demonstrated good resistance to salt crystallization after 15 cycles. Hydrophobisation by the use of mineral waterproofing grout (Z2) does not protect to a sufficient degree mortar with zeolite against corrosion frost. Surface hydrophobisation had a considerable impact on the frost-resistant properties of the plasters.
18
Content available remote Analysis of the physical properties of hydrophobised lightweight-aggregate mortars
EN
The article is devoted to assessing the effectiveness of hydrophobic and air entraining admixtures based on organ silicon compounds. Mortars with lightweight clay aggregate were the subjects of this investigation. Hydrophobisation of the mass was performed using a hydrophobic admixture and surface hydrophobisation was produced using a methyl silicone resin solution with a high VOC content, a water-based emulsion of methyl silicone resin in potassium hydroxide (KOH) and low molecular alkyl-alkoxy-silane in organic solvents. In this paper, measurements of the basic mechanical and physical parameters were carried out. Compressive strength, flexural strength, density, open porosity, total porosity, absorptivity, capability to diffuse water vapour, frost resistance, sodium sulphate corrosion resistance and the thermal conductivity coefficient were determined. The mortars show high absorptivity of about 26%. Hydrophobisation is ineffective after the period of 14 days - the longer the contact of the preparation with water, the weaker the effectiveness of impregnation becomes. All the samples used in the research demonstrated good resistance to salt crystallization after 15 cycles. Impregnation by the use of mineral waterproofing grout (L2) does not protect to a sufficient degree mortar with lightweight aggregate against damage caused by frost. However, surface hydrophobisation had a considerable impact on the frost-resistant properties of the mortars.
PL
Artykuł poświęcony jest ocenie skuteczności hydrofobowych i napowietrzających domieszek na bazie związków krzemoorganicznych. Przedmiotem badań były zaprawy z keramzytem. Hydrofobizację w masie wytworzono, stosując domieszki hydrofobowe z kolei hydrofobizację powierzchniową wykonano przy użyciu roztworu żywicy metylo-silikonowej o dużej zawartości ZLO, emulsji na bazie wody z żywicy metylo-silikonowej w wodorotlenku potasu (KOH) i małocząsteczkowego alkilo-alkoksy-silanu w rozpuszczalniku organicznym. W niniejszej pracy przeprowadzono badania podstawowych parametrów mechanicznych i fizycznych. Zostały wykonane następujące badania: wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałości na zginanie, gęstość, porowatość otwarta i całkowita, nasiąkliwość, zdolność do dyfuzji pary wodnej, mrozoodporność, odporność na korozję siarczanu sodu, współczynnik przewodności cieplnej. Zaprawy wykazują wysoką nasiąkliwość około 26%. Hydrofobizacja jest nieskuteczna po upływie 14 dni, im dłuższy kontakt materiału z wodą, tym słabsza skuteczność impregnacji. Wszystkie próbki użyte w badaniu wykazały dobrą odporność na krystalizację soli po 15 cyklach. Impregnacja przy użyciu mineralnej zaprawy uszczelniającej (L2) w wystarczającym stopniu nie chroni zaprawy z keramzytem przed uszkodzeniami powodowanymi przez mróz. Hydrofobizacja powierzchniowa miała znaczny wpływ na mrozoodporność zapraw.
PL
W ostatnich latach zwiększa się zainteresowanie zagadnieniem hydrofobizacji materiałów budowlanych, w tym szczególnie kamienia naturalnego i ceramiki. O co chodzi w tym mądrze brzmiącym terminie? W skrócie - o to, by powierzchnia cegieł czy dachówek nie chłonęła wody, a jednocześnie odznaczała się zdolnością odparowywania wilgoci, która już znajduje się w materiale.
PL
W artykule przedstawiono ocenę stanu technicznego komina murowanego z cegły oraz zaproponowano zakres prac remontowych. Badania skuteczności hydrofobizacji komina poprzedziła dokładna diagnostyka obiektu, która polegała na sprawdzeniu m.in. zawartości soli i stopnia zawilgocenia płaszcza komina, ponieważ wysoki stopień zasolenia i duża zawartość wody w porach materiału wyklucza zastosowanie hydrofobizacji. Materiał badawczy stanowiła cegła pobrana z płaszcza przemysłowego komina murowanego. W części eksperymentalnej dokonano obiektywnej oceny preparatów, które mogą być wykorzystane do hydrofobizacji powierzchni komina.
EN
The aim of the research presented in the paper was to evaluate the technical condition of the masonry chimney and to propose scope of modernization process. The studies of effectiveness of hydrophobization were preceded by a thorough diagnosis of the building, which involved checking of the salt content and the degree of moisture of chimney jacket. If the salt content and water content in the pores of the material were too high the hydrophobization could not be used. In presented paper the brick from industrial jacket of chimney was tested. Experimental section contains an objective evaluation of preparations which can be used for the chimney surface hydrophobization.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.