Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydraulic drive
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Method for improving the aircraft hydraulic drives ability to work
EN
One of the approaches to ensure friction stability in hydraulic precise pairs can be coating their components with low-friction materials with the friction coating method using a metal, e.g. brass. The article presents the method of applying brass on the steel surface of a hydraulic pair using friction. It discusses the technology of brass plating of hydraulic precise pairs and the results of laboratory tests involving friction-brasses hydraulic precise pairs. The factors impacting the quality of brass-coating process of hydraulic precise pairs and the requirements set for hydraulic precise pairs subject to friction-brassing were also discussed.
PL
Jednym z kierunków zapewnienia stabilności tarcia w hydraulicznych parach precyzyjnych może być pokrywanie ich elementów materiałem o małym współczynniku tarcia metodą tarciowego pokrycia metalem np. mosiądzem. W artykule przedstawiono metodę nanoszenia mosiądzu na stalową powierzchnię pary hydraulicznej za pomocą tarcia. Omówiono technologię wykonania procesu mosiądzowania hydraulicznych par precyzyjnych oraz wyniki badań laboratoryjnych mosiądzowanych tarciowo hydraulicznych par precyzyjnych. Przedstawiono czynniki wpływające na jakość procesu mosiądzowania hydraulicznych par precyzyjnych oraz wymagania stawiane hydraulicznym parom precyzyjnym podlegającym tarciowemu mosiądzowaniu.
2
Content available remote Malfunctions of aviation hydraulic pumps
EN
Hydraulic pumps are among the most complex and responsible units from the point of view of aircraft flight safety. One of the most important scientific and technical problems in improving the reliability of hydraulic pumps is to understand the physical nature of the cause of damage in them and on this basis to develop measures and recommendations to ensure their reliability. The article discusses the characteristics of hydraulic piston pairs of hydraulic pumps according to the kinematics of their movement and load conditions. Selected actual damages of axial piston pumps are discussed. The paper presents a simplified 3D solid model of the cylinder-piston assembly and the mechanism for adjusting the inclination of the piston cylinder block, the axial hydraulic pump, and the model of breaking loads for selected elements of this pump. The digital solid model and element load analysis were developed in SolidWorks Simulation.
PL
Pompy hydrauliczne należą do najbardziej złożonych i odpowiedzialnych zespołów z punktu widzenia bezpieczeństwa lotu statku powietrznego. Jednym z ważniejszych problemów naukowo-technicznych podnoszenia niezawodności pomp hydraulicznych jest poznanie istoty fizycznej przyczyny powstawania w nich uszkodzeń i opracowanie na tej podstawie przedsięwzięć i zaleceń zapewniających ich nieuszkadzalność. W artykule omówiono charakterystykę hydraulicznych par tłoczkowych pomp hydraulicznych wg kryterium kinematyki ich ruchu i warunków obciążenia. Omówiono wybrane rzeczywiste uszkodzenia tłoczkowych, osiowych pomp hydraulicznych. Przedstawiono uproszczony, komputerowy model bryłowy 3D zespołu cylindrowo-tłoczkowego i mechanizmu regulacji nachylenia bloku cylindrów tłokowej, osiowej pompy hydraulicznej oraz przedstawiono model obciążeń niszczących dla wybranych elementów tej pompy. Cyfrowy model bryłowy i analizę obciążeń elementów opracowano w aplikacji SolidWorks Simulation.
EN
The linkage mechanisms with internal driving link that are used in many different machines are considered in the paper. The mechanism contains hydraulic cylinder that is hinged to the rack, a rocker arm that is pivotally attached to the driving rod and to the rack. The law of motion of a rod in a hydraulic cylinder was synthesized. The positions, angular velocities and accelerations of the hydraulic cylinder and the rocker arm are analytically determined by the methods of engineering mechanics and the theory of mechanisms and machines. Thus, brief analytical dependencies are obtained. It is shown that the angular accelerations of the hydraulic cylinder and the rocker arm are qualitatively similar to the relative acceleration of the rod. The results of the work can be used in the motion research of hydraulically driven excavator buckets, other lifting and loading, road building machines, in the actuating mechanisms of industrial robots.
4
Content available remote Analysis of hydraulic vibration drive machine for vibration abrasive processing
EN
In this work the original design of the vibration hydraulic cylinder of the drive of machine for the vibration abrasive machining is proposed, the structural and calculation scheme of the plunger vibration hydraulic cylinder is considered, also its dynamic and mathematical models of the work flow are presented and their mathematical analysis is performed.
PL
W pracy przedstawiono oryginalny projekt wibracyjnego siłownika hydraulicznego napędu maszyny do wibracyjnej obróbki ściernej, przedstawiono schemat konstrukcyjny i obliczeniowy siłownika hydraulicznego z tłokiem wibracyjnym, przedstawiono również jego dynamiczne i matematyczne modele przepływu sterowania, a także dokonano ich analizy matematycznej.
5
EN
The mathematical model of electric drive, which consists of deep groove asynchronous motor that rotates the axial pump, is substantiated, using the interdisciplinary modeling method, based on the modified Hamilton-Ostrogradsky’s principle by expanding the known Lagrange function. Resulting differential equations are represented in normal Cauchy form and are integrated numerically.
PL
W pracy na podstawie interdyscyplinarnej metody modelowania, która opiera się na zmodyfikowanej zasadzie Hamiltona- Ostrogradskiego z uwzględnieniem rozszerzenia funkcji Lagrange’a opracowano model matematyczny układu napędowego, który składa się z głębokożłobkowego silnika asynchronicznego sprzęgniętego z pompą pionową. Równania różniczkowe stanu elektromechanicznego przedstawione są w postaci normalnej Cauchy’ego, które całkowane są za pomocą metod numerycznych.
PL
Początki hydrauliki sięgają czasów, gdy człowiek wykorzystywał ruch cieczy na własne potrzeby. Nie było jeszcze sformułowanych praw, na których opiera się współczesna wiedza hydrauliczna. Pierwsze urządzenia opierające się na energii cieczy pojawiły się już w starożytności, a około 200 lat przed naszą erą wynaleziono pompę tłokową ssąco-tłoczącą. Pompa zębata została wynaleziona około 1600 roku przez J. Keplera, nie znalazła jednak wówczas praktycznego zastosowania w napędach. W następnych latach została udoskonalana, dzięki czemu znalazła szerokie zastosowanie w napędach układów hydraulicznych.
PL
Odpowiadając na zapotrzebowanie Wojskowej Akademii Technicznej, firma RDL Hydraulics zrealizowała projekt „Wyposażenie Pracowni Projektowania i Testowania Modeli Układów Napędowych Platform Lądowych”.
EN
One of the most important parameters specifying the usability of the miniaturised electrohydraulic servomechanism includes a static friction degree in its slide pairs, i.e. resistance of the slider’s movement from rest after some time of its staying at rest under pressure. Therefore, at the stage of designing and construction of the electrohydraulic servomechanism, it is important to determine the greatest static friction degree, which may arise in the slider hydraulic pair of this device during its operation. The objective of this article is to present a method for estimating the maximum static friction values in the slide pair based on the extreme value theory. The operation and loading conditions of the slide pair of the electrohydraulic servomechanism for the unmanned aircraft control system were described. The procedure for estimating the maximum static friction degree in the slide pair with the use of the extreme and probabilistic grid was presented. The extreme and probabilistic grid structure was based on the Gumbel probability graph. The graphic presentation of results of the static friction experimental studies in the slide pair on the extreme and probabilistic grid was discussed. By using the graphics method, the empirical dependence of the static friction force in the slide pair on the working fluid pressure in the hydraulic drive (loading conditions) was determined. A practical example of estimating the maximum values of the static friction force that may occur in the slider hydraulic pair of the miniaturized electrohydraulic servomechanism is shown.
9
Content available remote Hydraulic plunger pump contamination sensitivity evaluation
EN
The correct operation of the hydraulic pump and achieving the assumed durability depends on the purity of the used working fluid. The research paper discusses a method for evaluating the contamination sensitivity of a hydraulic plunger pump. The theoretical grounds for evaluating the contamination sensitivity of hydraulic plunger pumps of a hydraulic drive based on the contamination sensitivity factor were presented. An example of evaluating contamination sensitivity of an NP-34M hydraulic plunger pump was discussed.
PL
Poprawne działanie pompy hydraulicznej i jej trwałość zależy od czystości użytkowanej cieczy roboczej. W artykule przedstawiono metodę szacowanie wrażliwości zanieczyszczeniowej nurnikowej pompy hydraulicznej. Zaprezentowano podstawy teoretyczne szacowania wrażliwości zanieczyszczeniowej nurnikowych par hydraulicznych napędu hydraulicznego oparte o współczynnik wrażliwości zanieczyszczeniowej. Przedstawiono przykład szacowania wrażliwości zanieczyszczeniowej nurnikowej pompy hydraulicznej typu NP-34M.
PL
Od półtora roku na AGH w Krakowie prowadzone sa prace koncepcyjne nad projektem konstrukcji budynku o ruchomych piętrach wraz z opracowaniem systemu napędu, instalacji technicznych, ciągów komunikacyjnych, systemu odwodnień itp. Artykuł przedstawia w zarysie wyniki prac. Projekt znajduje sie w zaawansowanym stadium. Poza rozwiązaniami opisanymi w artykule w programie LUSAS trwają prace nad rozwiązaniem problemów konstrukcyjnych.
EN
This paper present the study of hydraulic loses in hydraulic valves by a pneumaticihydraulic drive. The local loses generated by hydraulic valves are important and the increase are on a stage of 10 to 20%. Vehicle properties like speed, torque, engine RPM are changed by taking into account local loses generated by hydraulic valves.
EN
Designers of hydraulically driven machines and devices are obliged to ensure during design process their high service life with taking into account their operational conditions. Some of the machines may be started in low ambient temperature and even in thermal shock conditions (due to delivering hot working medium to cold components). In order to put such devices into operation appropriate investigations, including experimental ones - usually very expensive and time-consuming, are carried out. For this reason numerical calculations can be used to determine serviceability of a hydraulic component or system operating in thermal shock conditions. Application of numerical calculation methods is much less expensive in comparison to experimental ones. This paper presents a numerical calculation method which makes it possible to solve issues of heat exchange in elements of investigated hydraulic components by using finite elements method. For performing the simulations the following data are necessary: ambient temperature, oil temperature, heat transfer coefficient between oil and surfaces of elements, as well as areas of surfaces being in contact with oil. By means of computer simulation method values of clearance between cooperating elements as well as ranges of parameters of correct and incorrect operation of hydraulic components have been determined. In this paper results of computer simulation of some experimentally tested hydraulic components such as axial piston pump and proportional spool valve, are presented. The computer simulation results were compared with the experimental ones and high conformity was obtained.
EN
A large number of hydraulic devices and systems are started in low ambient temperatures. A good example of such a device is the hoisting winch on the ship. Starting hydraulic drive units in thermal shock conditions (rapid supply of hot oil to the cold unit) may lead to incorrect operation of the actuating system, for instance, due to the loss of clearance between cooperating elements. The article presents methods to prevent the disappearance of effective clearance in a hydraulic motor started in thermal shock conditions. For this reason, the structure of the hydraulic satellite motor was complemented by elements creating special channels through which hot oil could flow and additionally heat fixed parts of the motor. This solution ensures faster heating of motor housing, thus decreasing the temperature difference between the housing and the satellites during motor start-up in thermal shock conditions.
PL
W artykule przedstawiono porównanie wyników obliczeń wytężeniowych kół zębatych otrzymanych na drodze obliczeń analitycznych oraz metodą elementów skończonych. Został przedstawiony model matematyczny i tok obliczeń oraz uzyskane wyniki dla analizowanej jednostki. Przedstawione wyniki są efektem prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Laboratorium Napędów Hydraulicznych i Wibroakustyki Maszyn Politechniki Wrocławskiej (www.lhiw.pwr.edu.pl).
EN
This article presents a comparison of the results of strength calculation of gears received by analytical calculations and finite element method. The text has been described a mathematical model, the calculation and the results of the calculations for analyzed pump unite. The presented results are the effect of ongoing research and development in Laboratory Hydraulic and Wibroacustics Machines Technical University of Wroclaw (www.lhiw.pwr.edu.pl).
EN
One of the most important tasks in a complex of activities aimed at increasing the use quality of a hydraulic drive are studies concerning the impact of operating conditions of hydraulic precise pairs on their durability. With supercritical values of the slide velocity, there is a stepwise and rapid quantitative characteristics of the wear process on the surface of a hydraulic precise pair’s elements. The phenomenon of wear by oxidation and the occurrence of adhesive seizing (tacking), created in the course of the process of mutual impact of surfaces of hydraulic precise pairs in control devices, under load resulting from a hydraulic drive’s pressure pulsation requires thorough consideration. The paper discusses operating conditions of slider pairs of hydraulic control devices associated with the kinetics of their movement and their load conditions. They were supported by results of empirical studies. General characteristics and mechanism of the wear by oxidation in a slider control pair was presented. The impact of loss of stability of a control spring in a slider control pair and the relative displacement of pair’s elements during the operating process, on the character and intensity of the adhesive seizing event were discussed. The conditions of occurrence of adhesive seizing in hydraulic slider pairs, under load resulting from pressure pulsation in a hydraulic drive were discussed.
EN
Lack of complete knowledge in the scope of the impact of operating conditions of precise pairs of hydraulic units on the character of the destructive processes arising in them, results in not taking these conditions into account at the early stages of design and manufacturing. One of such little described issues are factors causing adhesive seizing (tacking), created during the process of interaction between slider surfaces of pairs of hydraulic control devices under contact-vibration load. The articles presents general characteristics and mechanisms causing adhesive seizing (tacking) in precise pairs of hydraulic control devices under contactvibration load. It also presents a model describing the process, which causes adhesive seizing (tacking) in a slider hydraulic pair under contact-vibration load. The model allows to carry out both, qualitative, as well as quantitative analysis of the impact of vibration and load parameters on the occurrence of adhesive seizing (tacking) in slider pairs of hydraulic control devices. Practical application of the model requires the determination of the values of coefficients, which characterise the intensity of restoration and seizing resistance of metal oxides on cooperating surfaces of a hydraulic pair. An empirical method for estimating coefficients of the model and an example of estimating model coefficients for a pressure increase limiter were presented.
PL
Brak pełnej wiedzy w zakresie wpływu warunków pracy par precyzyjnych zespołów hydraulicznych na charakter powstawania w nich procesów destrukcyjnych powoduje, że na etapach projektowania i wytwarzania nie uwzględnia się tych warunków. Jednym z takich mało opisanych zagadnień są czynniki wywołujące zacieranie adhezyjne (sczepianie), powstające w procesie wzajemnego oddziaływania powierzchni suwakowych par hydraulicznych urządzeń regulacyjnych przy obciążeniu kontaktowo-wibracyjnym. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę i mechanizmy wywołujące zacieranie adhezyjne (sczepianie) w hydraulicznych parach precyzyjnych urządzeń regulacyjnych przy obciążeniu kontaktowo-wibracyjnym. Zaprezentowano model opisujący proces wywołujący zacieranie adhezyjne w suwakowej parze hydraulicznej przy jej obciążeniu kontaktowo – wibracyjnym. Model pozwala przeprowadzić zarówno jakościową, jak i ilościową analizę wpływu parametrów wibracji i obciążenia na wystąpienie zacierania adhezyjnego (sczepiania) w suwakowych parach hydraulicznych urządzeń regulacyjnych. Praktyczne wykorzystanie modelu wymaga określenia wartości współczynników charakteryzujących intensywność odtwarzania i opór ścierania tlenków metalu ze współpracujących powierzchni pary hydraulicznej. Przedstawiono empiryczną metodę szacowania współczynników modelu i przykład szacowania współczynników modelu dla ogranicznika narastania ciśnienia.
PL
Artykuł wprowadza w problematykę związaną z modelowaniem egzoszkieletu kończyn dolnych z napędem hydraulicznym. Na początku przedstawiono kinematyczny model egzoszkieletu. Wyznaczono położenie każdego z charakterystycznych punktów w przyjętym układzie współrzędnych z wykorzystaniem macierzy kosinusów. Następnie określono zmianę długości każdego z siłowników hydraulicznych podczas chodu i biegu. Drugi etap badań polegał na zamodelowaniu poszczególnych części egzoszkieletu w programie CAD w celu wyznaczenia momentów bezwładności każdego z elementów. Bazując na zaproponowanym modelu egzoszkieletu opracowano równania dynamiki i przeprowadzono symulację zmiany pozycji z przysiadu do pozycji stojącej w czasie 1 s. Uzyskane wyniki zaprezentowano na wykresach. We wnioskach końcowych nakreślono kierunki dalszych badań.
EN
This paper concerns the kinematics and dynamics of human leg exoskeleton. The biomechanics of human leg was studied and three degrees of freedom model of human leg was obtained. The article introduced in the hydraulic exoskeleton lower leg modelling. The human parts of body mass and inertial parameters were obtained from recent literature, and these parameters were used for modelling human leg and MATLAB package. On this basis, the model of the exoskeleton of the lower limbs with hydraulic actuator was proposed. As the actuators the three hydraulic motors were used. Kinematic model was developed with the appointment of kinematic parameters describing the dependence between various elements of the exoskeleton. To determine the coordinates of the landmarks of the direction cosine matrices were used. The Euler equations were determined and simulation was done by using Matlab package. The obtained results demonstrate the efficiency of the proposed approach that can be utilized to analyze the kinematics and dynamics of exoskeletons for the purpose of selection of their actuators.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy zagadnień modelowania matematycznego układu elektrohydraulicznego z zaworem proporcjonalnym i siłownikiem. Zamieszczono nieliniowy i liniowy model matematyczny analizowanego układu. Do identyfikacji parametrycznej modelu matematycznego układu zastosowano numeryczną metodę optymalizacji statycznej. Wykazano, że identyfikowane parametry modelu matematycznego są zależne od warunków obciążenia, a także od zastosowanego w procesie identyfikacji sygnału pobudzającego. W badaniach laboratoryjnych analizowano napęd hydrauliczny o mocy 2,6 kW.
EN
This paper discusses both the theoretical and practical aspects of the parametric identification of the electrohydraulic system. The numerical static optimisation method for identification of the system mathematical model was used. The influence of the excitation signals on identified parameters of the system was analysed. Changes in the parameter values were approximated by polynomial functions. The experimental investigations were carried out on a laboratory model of electrohydraulic system.
PL
W artykule przedstawiono projekt garażowego podnośnika samochodowego umożliwiającego piętrowe składowanie pojazdów. Wykorzystano mechanizm równoległowodowy umożliwiający swobodny dostęp do drzwi z obojga stron i prosty montaż.
EN
In this paper present project of garage car lift allowing vehicle bunk storage. Parallelogram mechanism used to allow free access to the door from both sides and easy installation.
20
Content available remote Badania symulacyjne ruchu żurawia HDS w systemie CAD
EN
In this article hydraulic crane simulation procedure is discussed. The proposed solution is based on computer application which is integrated with CAD system for increasing simulation efficiency. Application automatically performs the analysis and thereby eliminates unnecessary process of data transferring between CAD system and computational environment.
PL
Współczesne projektowanie maszyn i urządzeń z napędem hydraulicznym wymaga prowadzenia szerokiego spektrum badań modelowych. W tym celu wykorzystuje się wiele narzędzi oraz metod komputerowych, które oferują duże możliwości w zakresie prowadzenia symulacji.Istnieje jednak problem jednoczesnego prowadzenia badań symulacyjnych ustrojów nośnych maszyn oraz ich napędów hydraulicznych [3]. Dostępne narzędzia do projektowania i symulacji przetwarzają różne informacje o analizowanych obiektach. Systemy CAD posiadają informacje o geometrii, tolerancjach wykonania, materiałach, z których zbudowane są elementy konstrukcji, typach połączeń pomiędzy nimi, itp.Informacje te mogą być bezpośrednio wykorzystane w modułach CAE systemów CAD w celu prowadzenia analiz kinematycznych, dynamicznych bądź wytrzymałościowych. Nie można ich jednak w prosty sposób wykorzystać w systemach służących do modelowania układów hydraulicznych.W praktyce bardzo często do symulacji układów napędowych wykorzystuje się osobne środowiska obliczeniowe takie jak: Simulink, SystemModeler, SimulationX czy Vissim. Wykonywanie symulacji w różnych środowiskach wiąże się z koniecznością przenoszenia szczegółowych informacji o modelu pomiędzy nimi [4]. Zadanie to bywa niekiedy bardzo problematyczne, dlatego też podejmowane są próby tworzenia modułów obliczeniowych [1, 2] będących elementami środowiska, w którym projektowana jest maszyna bądź urządzenie hydrauliczne. Prezentowany w artykule moduł obliczeniowy dla systemu CAD przeprowadza symulację modelu w trzech etapach: I – analiza kinematyczna, II – analiza kinetostatyczna, III – analiza hydraulicznych układów napędowych. Symulacja obejmuje zarówno analizę kinematyczną ustrojów nośnych, jak i analizę dynamiczną hydraulicznych układów napędowych. Obiektem badań symulacyjnych był żuraw HDS.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.