Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  humidification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zmienność parametrów powietrza zewnętrznego wymusza stosowanie w systemach wentylacji i klimatyzacji nawilżania powietrza. Dotyczy to zarówno systemów klimatyzacji komfortu, jak i systemów klimatyzacji technologicznej. W artykule scharakteryzowano obecnie stosowane metody i urządzenia do nawilżania powietrza, oraz zaprezentowano wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania do tego celu głowic z mikrootworami. Otrzymane wyniki porównano z wynikami dla nawilżania za pomocą dysz płaskich. Wyznaczona efektywność nawilżania za pomocą głowic mikrootworowych jest na poziomie 0,016. Rozwiązanie porównawcze charakteryzuje się efektywnością na poziomie 0,12.
EN
Variability of outdoor air parameters determine the use of air humidifiers in air conditioning and ventilation systems. This concerns both the comfort air conditioning systems and the technological air conditioning systems. The article presents the methods and commonly used devices for humidifying the air Article also presents the results of investigations the possibility of using the microjet heads for humidification purpose. The experimental results obtained for humidifying air by using microjet were compared with results for humidification with flat nozzles. The determined humidification efficiency by of microjet head is at the level of 0.016. The comparative solution is characterized by an efficiency of 0.12.
PL
W artykule zawarto informacje o nawilżaniu wodnym, jego realizacji, istotnych czynnikach wpływających na intensywność tego procesu. Omówiono też sposoby nawilżania i pokrótce scharakteryzowano obecne na rynku rodzaje nawilżaczy.
EN
Air in installations is humidified by water aerosol or water vapour. It is introduced to air with duct humidifiers or humidifiers constituting a part of the humidifying section in an air conditioning station.
PL
W artykule przedstawiono analizę zapotrzebowania na energię końcową gmachu głównego Muzeum Narodowego w Krakowie. Analizę przeprowadzono na podstawie komputerowych symulacji kształtowania się mikroklimatu wewnątrz budynku za pomocą programu WUFI®plus. Obliczenia wykonano dla dziewięciu wariantów uwzględniających trzy zakresy dopuszczalnych wahań wilgotności względnej powietrza wewnętrznego oraz trzykrotności wymian powietrza. Najbardziej korzystne, ze względów energetycznych, jest utrzymywanie wilgotności względnej w najszerszych dopuszczalnych granicach oraz maksymalne możliwe zmniejszenie krotności wymian powietrza.
EN
The paper presents an analysis of final energy demand for main building of The National Museum in Krakow. The analysis was performed based on computer simulations of formation of microclimate inside the building using WUFI®plus software. Calculations were performed for nine variants including three ranges of acceptable variation of internal relative humidity, and three air exchange rates. The most preferred, for reasons of energy use, is to keep the relative humidity in the widest acceptable limits and a maximum possible reduction in air exchange rates.
PL
Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania obróbki cieplnej w prażaku nasion grochu i fasoli do wytwarzania nowych produktów będących zamiennikami orzeszków ziemnych. Badania obejmowały procesy nasycania (nawilżania) nasion różnymi wodnymi roztworami soli, cukru i melasy, a następnie prażenie ich w założonych zakresach temperaturowo-czasowych. Tak preparowane nasiona poddane zostaną ocenie sensorycznej. Wyniki badań i ich analiza wykazały, iż odpowiednio dobrane metody przygotowania i nasycania (nawilżania) nasion, a następnie obróbka cieplna w prażaku w temperaturze 150-160°C, dają możliwość otrzymania, nowych, atrakcyjnych i wysokobiałkowych produktów.
EN
The purpose of the work was to evaluate the possibilities of using thermal processing of pea and bean seeds in a roaster to make new products constituting substitutes for peanuts. The scope of the research covered seed saturation (humidification) processes using various water solutions of salt, sugar and molasses, and then roasting within the assumed temperature-time ranges. Seeds prepared in this way will be subject to sensory evaluation. Research results and their analysis have proven that properly selected methods for seed preparation and saturation (humidification), and then thermal processing in a roaster at the temperature of 150-160°C, allow to obtain new, attractive, highprotein products.
PL
Nawilżanie powietrza w centralach klimatyzacyjnych odbywa się przez bezpośredni wtrysk pary wodnej lub także bezpośredni kontakt powietrza z wodą w aparatach kontaktowych zwanych komorami zraszania lub komorami o powierzchniach zraszanych. Wilgotność powietrza wpływa na warunki komfortu cieplnego człowieka. Wilgotność względna powietrza w granicach 30-60% ma niewielki wpływ na odczucia cieplne człowieka. Przy wilgotności względnej powyżej 70% para wodna może lekko wykraplać się na zimnych przegrodach. Skażenia mikrobiologiczne w zależności m.in. od wilgotności powietrza urządzeń technologicznych i instalacjach m.in. klimatyzacyjnych mają wpływ na rozwój bakterii chorobotwórczych. Pomijając aspekty ekonomiczne, nawilżanie parą powietrza w centralach klimatyzacyjnych ma znacznie wiele zalet w porównaniu do nawilżania wodą. Nawilżanie wodą powietrza nawiewanego przez urządzenie klimatyzacyjne nie jest sterylne (nie należy stosować w niektórych procesach technologicznych produkcji żywności) w przeciwieństwie do nawilżania parą wodną.
PL
Podano wyniki badań efektywności nawilżania powietrza z wykorzystaniem aparatu fontannowego dla pięciu wypełnień o różnych rozmiarach i kształtach cząstek.
EN
The results of an investigation are presented concerning the performance of air humidification with the use of a fountain apparatus in the case of five fillings containing particles of various dimensions and shapes.
7
Content available remote Interdigit dielectrometry of water vapour induced changes in granular starch
EN
Purpose: of this paper was a practical approval whether fringe field interdigit dielectrometry (FFID) can be useful for sensible monitoring of water molecules behavior within granular-starch-population sample during it’s humidification process. Design/methodology/approach: used was to design methodology and perform series of measurements involving calibration of a measuring system, sample preparation and to record initial stage of starch-granules population samples humidification process as dielectric parameters response on the step of ambient atmosphere relative humidity (~0 to ~100%) at room temperature. Findings: it was found that FFID enables to follow and isolate new features and characteristic stages of water vapors behavior during humidification of vacuum- dried starch granules population. The measurement of dielectric properties of freely stacked granules population with unperturbed inter-granular contacts areas differs from the one, during which this contacts are being broken. Research limitations/implications: the possibility of new insight into humidification of micro-granular matter sample (starch granules population). It implies the necessity of collective (of global scale) model of dielectric properties creation. The evolution of dielectric permittivity is correlated with mass increase (water dipoles number) and adsorption rate as well as with absorption of water molecules within the granules population. Dielectric energy losses are correlated with evolution of interaction between water molecules and bio-polymeric matrix. Practical implications: huge amounts starch granules are produced transported and stored so proper understanding of wheat response on humidity change is also of great practical importance. Originality/value: of this paper relays on the fact that FFID was applied for the first time to starch granules population and it turned out to be effective tool in monitoring and modeling of dielectric properties of microgranular matter population and for granular starch in particular. It is important in modeling of collective dielectric properties of this kind of matter as well as of practical reasons specified above.
PL
Medycyna potrzebuje ciągle nowych, zaawansowanych narzędzi do lepszej diagnozy schorzeń. Duży postęp w dziedzinie elektroniki pozwala na konstruowanie coraz bardziej złożonych przyrządów do oceny stanów zdrowotnych człowieka. Jedną z funkcji nosa jest ogrzanie i odpowiednie nawilżenie powietrza dostającego się do krtani i płuc oraz odzyskanie części wilgoci i ciepła z powietrza wydychanego przez nos. W pracy przedstawiono higrometr punktu rosy, w którym wykorzystano specjalnie zaprojektowany półprzewodnikowy mikrosystem. Przenośny system pomiarowy został zaprojektowany i zbudowany do pomiaru szybkich zamian wilgotności powietrza w górnych drogach oddechowych. Przedstawiono wskaźniki charakteryzujące funkcję nawilżania powietrza wpadającego do płuc oraz funkcję odzyskiwania wilgoci z powietrza wydychanego. Wyniki z trwających badań klinicznych będą wykorzystane do poszukiwania korelacji pomiędzy wskaźnikami a schorzeniami górnych dróg oddechowych.
EN
The medicine still requires new, more advanced tools for better human body diagnoses.The great developments in electronics allow to construct more and more sophisticated instruments for tests of human body functionality. There are two most important functions: heating and humidifying to optimal level of reaching throat and lungs air and partly absorption of humidity and heat from expired air. The paper presents the dew point hygrometer based on a semiconductor microsystem structure gathering impedance detector, heater and thermoresistor. The portable measurement system was specially designed and fabricated for laryngological applications. The hygrometer can measure dynamic changes of dew point temperature which is the absolute unit of humidity. New factors describing condition and capability of human breathing system are proposed. During ongoing clinical tests, still increasing amount of data will allow precisely investigate correlations between humidifying process and some diseases.
PL
W pracy przedstawiono różne metody nawilżania i obróbki termicznej obłuszczonych ziarniaków pszenicy miękkiej i ich wpływ na niektóre właściwości fizyczne. Określano wilgotność początkową i końcową (po procesach obróbki termicznej) badanych obiektów oraz ich wytrzymałość mechaniczną (na podstawie testu jednoosiowego ściskania pojedynczych ziarniaków na maszynie Instron). Badania ukierunkowano pod kątem przygotowania ziarniaków do dalszej obróbki (preparowania), dającej możliwości ich szerszego wykorzystania w przemyśle spożywczym.
EN
Paper presented the different methods of humidification and thermal processing of dehulled soft wheat grain and their influence on some physical grain features. The initial and final moisture contents (before and after thermal processing) of tested objects were determined as well as their mechanical strength (uniaxial compression test of particular grains in the Instron apparatus). The research was directed towards the preparation of grain to further processing (preparation) and extended use in the food industry.
10
Content available remote Method of pea seed coat removal
EN
The effect of humidification and thermal treatment on the efficiency of coat removal from ground pea seeds was studied. Pea seeds were crushed in a roller mill of the type H 181. Seed coats were separated from the mixture obtained in an air stream. The process of seed coat removal was evaluated taking into consideration the apparent and total efficiency of seed hulling, fraction purity and effective productivity. The best results of seed coat removal were archieved for seeds whose humidity amounted to ca. 13%.
PL
Badano wpływ obróbki nawilżająco-termicznej na wydajność efektywną usuwania okrywy nasiennej z rozdrobnionych nasion grochu. Rozdrabnianie nasion grochu prowadzono na mlewniku typu H 181. Z mieszaniny powstałej po rozdrobnieniu nasion wydzielano okrywę nasienną w strumieniu powietrza. Miarą oceny procesu usuwania okrywy nasiennej były: efektywność pozorna i całkowita obłuskiwania nasion, czystość frakcji i wydajność efektywna. Najlepsze efekty usuwania okrywy nasiennej uzyskano, gdy nasiona miały wilgotność do ok. 13%.
EN
White lupine and pea seeds were crushed in a roller mill of the type H 181. The mixture obtained was subjected to pneumatic separation. The process was evaluated taking into consideration the granulometric composition and bulk density of ground cotyledons and seed coats. The best results were achieved for seeds which were dried before grinding to humidity lower than 13%.
PL
Rozdrabnianie nasion łubinu białego i grochu prowadzono na mlewniku typu H 181. Otrzymaną mieszaninę poddano separacji pneumatycznej, wydzielając z niej okrywę nasienną. Miarą oceny procesu rozdrabniania był skład granulometryczny i gęstość usypna rozdrobnionych liścieni i okrywy nasiennej. Najlepsze efekty uzyskano, stosując przed rozdrabnianiem suszenie nasion do wilgotności poniżej 13%.
EN
In order to remove their coats, white lupine seeds were erushed in a roller mill of the type H 181. The mixture obtained was subjected to pneumatic separation. The process was evaluated taking into consideration the apparent and total efficiency of seed coat removal, fraction purity and effective productivity. The best results of seed coat removal were achieved for seeds which were dried before grinding to humidity of ca. 13%. Seed crushing and coat separation resulted in the high purity of the cotyledon fraction (ca. 10% of seed coats), the highest crude protein level (43%) and the lowest crude fiber content of the cotyledon fraction (ca. 6%). Effective productivity was equal to ca. 2t/h.
PL
Usuwanie okrywy z nasion łubinu białego prowadzono, stosując rozdrabnianie nasion na mlewniku typu H 181, a następnie poddając otrzymaną mieszaninę separacji pneumatycznej i wydzielając z niej okrywę nasienną. Miarą oceny procesu były: efektywność pozorna i całkowita usuwania okrywy ansiennej, czystość frakcji i wydajność efektywna. Najlepsze efekty usuwania okrywy nasiennej uzyskano, stosując przed rozdrabnianiem tylko suszenie nasion do wilgotności ok. 13%. Po rozdrobnieniu nasion i separacji okrywy nasiennej uzyskano dużą czystość frakcji liścieni (ok. 10% cząstek okrywy nasiennej), najwyższy poziom białka ogólnego (43%) i najniższą zawartość włókna surowego we frakcji liścieni (ok. 6%), a wydajność efektywna wynosiła ok. 2 t/h.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.