Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  human
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Układ nerwowy człowieka składa się z układu ośrodkowego oraz układu obwodowego. Nadrzędną funkcję nad całością organizmu pełni ośrodkowy układ nerwowy, stanowiący mózg i rdzeń kręgowy.
EN
Implementation of European directives is closely related to the quality of production and the associated operational safety, maintenance of machines and mechanical systems, both mobile or stationary, in order to reduce the dynamic load (vibration and noise) on the working environment, not only during their operating state but also during their design, production, and setting of the vibration isolation components. Reducing the dynamic load of mechanical systems and their components is reflected in the working environment by reduced emissions and immissions of noise and vibration. The presented paper investigates the methods and conditions for noise and vibration control, focusing mainly on increasing the quality of rotating machine components, such as bearings by means of effective vibration isolation of the machines. The solution of this problem requires theoretical analysis and methodology for the measurement of the mechanical systems involved. The results of the vibroacoustic measurements were analysed in terms of the low frequency vibration and noise level (quality) of bearings and conditions for effective vibration isolation of the machines using vibroacoustic diagnostic method. Furthermore, the impact on the working environment was also analysed. Finally, the paper suggests some actions to be taken to effectively reduce the unwanted vibrosound energy in working places, also using recycled material as a vibration isolation element.
EN
Sustainable development when understood as a process of social, economic and environmental change that ensures a balance between profit and development costs, is a kind of ethical project. The fundamental assumption behind the implementation of the idea of sustainable development is, therefore, the awareness of holding responsibility both in the context of actions of whole companies as well as individuals. The issue of responsibility covers many aspects and problems, hence, it is worth considering the concept of responsibility in its theoretical and practical dimension. The aim of this article is to present selected philosophical concepts of understanding responsibility.
EN
The authors of the article, based on literature studies, notes a current significant increase in the role and importance of professional preparation of employees, which is closely related to the rate of civilizational progress, including the extremely dynamically developing automation of numerous industrial and non-industrial areas. In this light, it seems that breaking the mental barriers to the automation process in order to strengthen its acceptance could play a decisive role in creating the development of the labor market and education
EN
The article proposes a phenomenological model of a passenger car. The model includes the biomechanical model of human bodies in the sitting position of Muksian and Nash acting as passengers, while the driver’s weight has been reduced to the concentrated weight of the loading seat. The research carried out in this study consisted of passing the vehicle through a transverse obstacle along the so-called speed bump. Vehicle passes through the threshold at three different speeds: 10km/h, 20km/h, and 30km/h. The purpose of the conducted experiments was to initially estimate the values of accelerations acting especially on the passenger at selected driving speeds. On the basis of conducted tests, it was possible to verify the numerical model of the vehicle overcoming the obstacle on the road. This approach allows the use of the proposed model to verify the forces and accelerations affecting the passenger, specified before any selected specific biomechanical model of the human person, for example, a model of pregnant women in this configuration allows us to estimate the forces and accelerations acting on the embryo while overcoming some obstacles on the road.
PL
Artykuł zawiera wytyczne dotyczące prawidłowego wykonania i analizy pomiarów wpływu drgań na ludzi znajdujących się w budynkach odbierających drgania w sposób bierny. Zalecenia dotyczą zarówno wymagań sprzętowych, jak i wyboru punktów pomiarowych oraz analizy zarejestrowanego sygnału. Niezwykle ważnym aspektem pomiaru wpływu drgań na ludzi w budynkach jest wybór lokalizacji punktów pomiarowych. W różnych normach istnieją różne wytyczne, które są w artykule porównywane. Osobną kwestią jest wybór zakresu pomiarowego i wybór filtrów korekcyjnych do analizy. Podstawową sprawą natomiast jest określenie czasu trwania drgań, który należy wziąć pod uwagę w analizie. Ostatni problem metodyki pomiarowej wpływu drgań na ludzi związany z analizą danych pomiarowych to częstotliwość próbkowania zarejestrowanego sygnału.
PL
W artykule przedstawiono wzrost znaczenia rysunku wraz z rozwojem człowieka i jego percepcji wzrokowej. Omówiono, jak istotnym narzędziem stał się alfabet rysunkowy wykorzystywany do rejestracji obrazu oraz jak zmieniał się na przestrzeni wieków stosunek artystów i odbiorców do rysunku. W tekście ukazano rangę tej dyscypliny na przykładach z dzisiejszych i minionych czasów. W wyniku prowadzonych obserwacji i ćwiczeń rysunkowych stwierdzono, że połączenia neuronowe wykorzystywane w akcie myślenia rysunkiem rozwijają i poszerzają pole percepcji wzrokowej. Doświadczenie zawodowe i dokonane obserwacje dowiodły, że współczesny świat, w którym żyjemy na co dzień, komunikuje poprzez różne media, jednak najsprawniejszym i najbliższym ludzkim umiejętnościom jest rysunek – graficzny sposób wyrażania myśli.
EN
The article presents the importance of drawing along with the development of man and his visual perception. It was discussed how important the drawing alphabet used to register the image became and how the attitude of artists and recipients to drawing has changed over the centuries. The text shows the rank of this discipline using examples from today and from the past. As a result of observations and drawing exercises, it was found that the neural connections used in the act of thinking by drawing develop and expand the field of visual perception. Professional experience and observations have shown that the modern world in which we live every day communicates through various media, however, the most efficient and closest to human skills is – drawing, the graphic way of expressing thoughts.
8
Content available Marksizm w refleksji Kołakowskiego
PL
Publikacja podejmuje kwestie filozoficznych założeń i zainteresowań Leszka Kołakowskiego będącego u progu swej twórczości. W początkach lat pięćdziesiątych XX wieku rozpoczyna się szczególny okres, tak w historii wielkich grup społecznych, jak i opisujących tamten znaczący i tragiczny czas filozofów. Tekst jest próbą przybliżenia filozoficznych argumentów oraz moralnych rozterek i postaw przemawiających na rzecz dokonywanych wyborów. Wyborów tyle znamiennych, że w poważnym stopniu kształtujących obraz ówczesnej rzeczywistości.
EN
The work of Leszek Kołakowski focuses primarily on the philosophical concepts of human existence. The philosopher is interested in man as an individual being and a member of great social formations. The publication discusses the social situation of man and his moral condition conditioned by revolutionary historical and social changes. The philosopher searches for an answer to the question about the meaning of human presence in the world and whether this sense can be found.
9
Content available Kołakowski. Od marksizmu do rewizjonizmu
PL
Publikacja przedstawia istotny i znamienny, ale też stosunkowo krótki fragment w twórczości filozoficznej jednego z najwybitniejszych myślicieli współczesnej humanistyki, Leszka Kołakowskiego. Praca koncentruje się na wczesnym, młodzieńczym okresie kształtowania poglądów przyszłego filozofa i przedstawia intelektualne i moralne motywy dokonywanych wyborów. Ten czas twórczości zostaje podporządkowany i uwarunkowany sytuacją społeczno-polityczną Polski po II wojnie światowej, co odgrywa zasadniczą rolę w percepcji tego okresu i podejmowanych decyzjach. Aktywne zaangażowanie młodego Kołakowskiego w nurt powojennych przemian i wpływ na tworzenie nowej rzeczywistości stanowiło tak sprzeciw wobec tragicznego doświadczenia wojny, jak również realizację młodzieńczej pokusy i iluzji budowania nowoczesnego człowieka.
EN
Leszek Kołakowski subordinates his work to issues related to the essence of human existence, both in the individual dimension and subjected to the inevitable influences of historical processes. All works of the author concentrate on the human being, his social, political and moral status, and the conditions of his rooting in the metaphysical and cultural order. The early stage of Kolakowski's work is a problem of a man whose freedom is confronted with the powerful force of historical necessity, transforming in a revolutionary way the mentality of the individual and the structure of the existing cultural formation.
EN
The term “ergonomics” means practical learning which determines the conditions for the optimal adjustment of tools, equipment, technology and organizational structures to meet the needs of employees. In an age of scientific-technological progress systematic research on human work supported by technology is indispensable. Technical civilization is not the “non-humanistic” world. Its creators enter into ethical relationships with recipients. The process of work humanization must be considered on three cognitive levels: theoretical, axiological and practical. This approach is neither contradictory nor competitive to the traditional understanding of ergonomic tasks, but is complementary to it. It is significant as it teaches how to use the achievements of knowledge wisely to facilitate and take human life to a higher level, also in moral terms.
11
Content available remote The science of intelligent architecture
EN
This paper introduces a compelling new way to think about the education and practice of architecture. “Intelligent architecture” is founded on the basis of how the human mind perceives and interacts with the material world. Perhaps surprisingly, this scientifically-conceived process for architectural design and building leads to a more human architecture, one with a renewed respect for traditional systems of architectural design. Scientific insight into architecture’s origins and manner of conception gives us a profound appreciation of useful solutions embedded in our architectural heritage. This development reverses a century-old practice in industrial-modernist architecture, which advocated erasing the past rather than learning from it. By understanding essential human engagement with the built environment, architects are able to foster greater human wellbeing in the material structures they build.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia nowy, atrakcyjny sposób myślenia o edukacji i praktyce architektonicznej. „Inteligentna architektura” opiera się na tym, jak ludzki umysł postrzega i współdziała z materialnym światem. Być może zaskakujące jest, że ten naukowo pomyślany proces projektowania architektonicznego i budowania prowadzi do bardziej ludzkiej architektury, z odnowionym szacunkiem dla tradycyjnych systemów architektonicznych. Wgląd naukowy w pochodzenie architektury i sposób jej pojmowania daje nam głębokie uznanie dla użytecznych rozwiązań osadzonych w naszym dziedzictwie architektonicznym. Rozwój ten odwraca stuletnią praktykę w architekturze industrialno-modernistycznej, która opowiadała się za usuwaniem przeszłości, a nie uczeniem się od niej. Rozumiejąc zasadnicze zaangażowanie ludzi w budowane środowisko, architekci mogą przyczynić się do większego dobrobytu ludzi w budowanych przez nich materialnych strukturach.
12
Content available remote Empirical research of human-weapon system
EN
Rapid firing of the Skorpion vz.61 machine gun was registered at a police shooting range. The shooting was executed by a policeman from the secret service. The registration was done with the use of a fast digital camera Phantom v9.1 together with the necessary equipment. With the use of the specialised TEMA software, which serves to analyse the recorded image, the courses of the variation of kinematic quantities characterizing the weapon movement were obtained. On the basis of the courses of the variation of the displacement, velocity and acceleration over time, the behaviour of the machine gun in thirteen characteristic points of its operation was specified.
PL
Na strzelnicy policyjnej została przeprowadzona rejestracja strzelania ogniem seryjnym z pistoletu maszynowego Skorpion wz.61. Strzały oddane zostały przez policjanta ze służb specjalnych. Rejestrację przeprowadzono przy wykorzystaniu szybkiej kamery cyfrowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Przy wykorzystaniu specjalistycznego programu TEMA, służącego do przeprowadzania analizy zarejestrowanego obrazu, uzyskano przebiegi zmienności wielkości kinematycznych charakteryzujących ruch broni. Na podstawie otrzymanych przebiegów zmienności przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia w funkcji czasu określono zachowanie się pistoletu maszynowego w trzynastu charakterystycznych punktach jego działania.
PL
Celem badań ankietowych była ocena wiedzy na temat zdrowotnego aspektu interakcji między zwierzętami domowymi, ich właścicielami a otoczeniem. Badania przeprowadzono na liczącej 52 osoby populacji w wieku od 21 do 40 lat. Wyniki ankiety wykazały, że interakcje właścicieli ze zwierzętami są istotnym elementem, mogącym mieć wpływ na zdrowie zarówno ich samych, jak i osób spoza ich otoczenia. Stwierdzono brak dostatecznej wiedzy na temat biologicznych zagrożeń stanowiących ryzyko zdrowotne w interakcjach człowiek – zwierzęta domowe. Istotnym wnioskiem wynikającym z niniejszych badań było stwierdzenie niskiego poziomu wiedzy na temat higienicznych aspektów transmisji biologicznej w relacjach zwierzęta domowe – właściciele.
EN
Many species of both bacteria, viruses, protozoa, which inhabit the body of the animal, excreted in the feces, hair and saliva are the source of infection for people outside the circle of cohabitation in the same place. Of knowledge and level of hygiene owners or custodians of animals depends on the ability to transmit so "transient" micro-flora. The aim of the publication was to present the knowledge of the owners or keepers of hygiene in interactions with animals. The survey on knowledge about the hygienic aspects of human interaction-pet consisted of 52 people - pet owners aged 20 to 41 years the majority of respondents declared that the frequency of hand washing which has no reflection in reality. The study also showed insufficient knowledge of the respondents in terms of the risks of transmission of micro-flora by pet owners to persons outside the circle pet-owner.
14
Content available The theoretical model of human — weapon system
EN
Rapid firing of two bullets from the Skorpion submachine gun vz. 61 cal. 7,65 mm towards the target located at a distance of 25 [m] was registered at a police shooting range. The tests confirmed the opinion of the users regarding the presence of significant weapon dispersion. This undesirable effect prompted the authors to undertake work in order to improve the dynamic properties of weapons. Experimental studies provided information on the kinematics of movement of human — weapon system. On the basis of the courses of variation of displacement, velocity and acceleration over time, the behaviour of a machine gun in thirteen characteristic points of its operation was specified. The verification of bullet holes and analysis of recorded images showed a slight deviation of movement of the objects under examination from the vertical plane. Therefore, a physical model of human — weapon system with five degrees of freedom in the vertical plane was formulated. On the basis of the physical model, a mathematical model of human — weapon system was derived, which can be classified as linear, determined, variable over time, dissipative and constrained.
PL
Na strzelnicy policyjnej przeprowadzono rejestrację procesu wystrzelenia z pistoletu maszynowego Skorpion wz. 61 kal. 7,65 mm ogniem seryjnym dwóch pocisków do tarczy znajdującej się w odległości 25 [m]. Przeprowadzone próby potwierdziły opinię użytkowników o występowaniu znacznego rozrzutu broni. Występowanie niepożądanego zjawiska skłoniło autorów do podjęcia prac zmierzających do poprawienia właściwości dynamicznych broni. Badania doświadczalne dostarczyły informacji na temat kinematyki ruchu układu człowiek — broń. Na podstawie otrzymanych przebiegów zmienności przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia w funkcji czasu określono zachowanie się pistoletu maszynowego w trzynastu charakterystycznych punktach jego działania. Weryfikacja przestrzelin i analiza zarejestrowanych obrazów wykazała nieznaczne odstępstwo ruchu badanych obiektów od płaszczyzny pionowej. W związku z tym sformułowano w płaszczyźnie pionowej model fizyczny układu człowiek — broń o pięciu stopniach swobody. Na podstawie modelu fizycznego wyprowadzono model matematyczny układu człowiek — broń, który można zakwalifikować do liniowych, zdeterminowanych, zmiennych w czasie, dyssypatywnych i nieswobodnych.
15
Content available Patrząc na rzekę – wrocławski waterfront
PL
Prezentowany projekt i przyjęte w nim rozwiązania stanowią pretekst do szerszej dyskusji na temat roli rzeki w mieście – w przeszłości, współcześnie oraz w przyszłości. W artykule przedstawiono główne założenia projektu, którego celem było stworzenie koncepcji strategii urbanistycznej umożliwiającej maksymalną interakcję miasta z rzeką, m.in. poprzez elementy projektowanej struktury. Zaprezentowano koncepcję sieci urbanistycznej obiektów o komplementarnej funkcji oraz szczegółowe rozwiązanie jednego z nich – od umiejscowienia go w tkance miejskiej po rozwiązanie detalu architektonicznego. Projektowana strategia działać ma na zasadzie układu krwionośnego, gdzie rolę głównych arterii odgrywać ma system dróg wodnych. Pozostałe systemy transportu służyć mają jako elementy uzupełniające – pozwalając na dotarcie do punktów węzłowych sieci i kontynuację podróży za pomocą transportu wodnego. Projektowane budynki mają pełnić funkcję „spinaczy” miasta z rzeką, a ponadto swoistych elektrowni, bazujących na odnawialnych źródłach energii i zasilających elektryczne środki transportu – rowery, łodzie oraz samochody. W tym celu obiekty wyposażono w liczne rozwiązania ekologiczne – zarówno architektoniczne, jak i instalacyjne.
EN
The presented project and its established solutions may constitute a pretext for a broader discussion on the role of the river in the city – in the past, nowadays and in the future. The article presents the main aims of the project. The purpose of the design is to create a concept of urban planning strategy that would enable the highest possible degree of interaction between the city and the river. This goal could be achieved, among others, by the components of the designed structure. The paper presents the concept of an urban network which consists of facilities having complementary functions with respect to each other, as well as a detailed design of one such facility, starting from placing it within the city’s structure and concluding with the description of architectural detail. The entire strategy is supposed to work analogously to a cardiovascular system: the main arteries in this case being the systems of water routes. The remaining transportation systems are to be treated as supplementary – allowing to get to the network hubs, where the journey could be continued by means of water transportation. Designed buildings are to play the role of “clips” between the city and river. Moreover, they might be treated as a sort of power plants, based on renewable energy sources. They are designed to supply electric vehicles – bicycles, boats and cars. For this purpose buildings were equipped with numerous ecological solutions – both architectural and installation.
PL
Szlaki migracji PBDE z materiałów polimerowych do składników środowiska nie są do końca poznane, stąd badania dotyczące tego zagadanienia są obiektem zainteresowania wielu ośrodków naukowych.
PL
Obecność w różnych elementach środowiska związków z grupy PBDE nie pozostaje obojętna dla zdrowia organizmów żywych. Wykazano, że zaburzają one produkcję hormonów tarczycy: trójjodotyroniny i tyroksyny, przez co wpływają na ogólną gospodarkę hormonalną organizmów żywych, w tym ludzi.
EN
Purpose: The curvature morphology of the articulating surfaces determines the physiological movement pattern. We quantitatively examined the curvature morphology of the tibiotalar articulating surfaces and specified their geometric contact patterns. Methods: Geometrically equivalent cartographic nets were marked on the talar and tibial articulating surfaces of true-to-scale moldings of 20 human ankle joints (intervals of 5 mm) to relate corresponding articulating units of the surfaces. The corresponding contours of the net lines were compared, and the incongruity of articulating surfaces could thus be quantified locally. Results: All tibial sagittal net lines represented circular arcs. Along the sagittal talar net lines, the curvature radii increased medially from anterior to posterior but decreased laterally. Each net line could be approximated by three circular arcs. Examining these three parts of the talar net lines, the anterior sagittal curvature radii increased from medial to lateral, whereas the posterior radii decreased. The tibial and talar transversal net lines were congruent. The articulation surfaces showed a transversal contact line in every dorsal/plantar joint position. The degree of local congruity was solely ascertained by the incongruity of the corresponding sagittal net lines. The maximal degrees of congruity were found laterally for dorsal flexion, laterally/centrally for neutral joint position, and centrally/medially for plantar flexion. Conclusions: By the transversal line contact, the contact area is broadened over the articulating surfaces from lateral to medial. In dorsal flexion, compressive loads are mainly transferred by lateral/anterior zones and in plantar flexion by medial/posterior zones of the articulating surfaces. Reconstruction of the transversal contact line is essential.
PL
W ,krótkich opracowaniach" wielu autorów podejmuje się - dostrzegane dość powszechnie - kwestie konsolidacji technologii i humanistyki, w badaniach nad rozwojem wiedzy o wirtualnej organizacji działań (WOD) i społeczeństwie informacyjnym. Kwestie konsolidacji rozważane są z perspektywy nauk ścisłych i technicznych, nauk o organizacji i zarządzaniu, a także z perspektywy nauk humanistycznych. Uwzględnia się elementy inżynierii informacyjnej i inżynierii biznesu w innowacyjnym rozwoju społeczeństwa informacyjnego, rozpatrywane z pozycji nauk informatycznych i nauk o zarządzaniu. Zwraca się uwagę na znaczenie udziału nauk humanistycznych i społecznych w ustalaniu kierunków transdyscyplinarnych badań nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego, co wiąże się z dostrzeganą potrzebą kształtowania ładu informacyjnego - poprawności danych i kultury (prawdy, dobra wspólnego) - w strukturach wirtualnych społeczeństwa informacyjnego.
EN
In the "short papers" many authors shall be - perceived quite commonly - problems of consolidating technologies and the humanities in research on the development of knowledge about virtual activities organization (VAO) within information society. Consolidating issues are considered from the perspective of sciences and engineering sciences, the sciences of organization and management as well as the seen from the perspective of human sciences. It takes into account elements of information and business engineering in an innovative development of the information society, dealt with the items of information sciences and management sciences. Draws attention to the importance of the humanities and social sciences in determining the directions of transdisciplinary research into the development of the information society, which is associated with the perceived need for development of information governance - data validation and culture information (truth, the common good) - in the virtual structures of the information society.
EN
With the growth of robot technology, robots that assist learning have attracted increasing attention. However, users tend to lose interest in educational-support robots. To solve this problem, we propose a model of emotional expression based on human-agent interaction studies. This model in which the agent autonomously expresses the user’s emotions establishes effective interactions between agents and humans. This paper examines the psychological effect of a robot that is operated by the model of emotional expressions and the role of this effect in prompting collaborative learning.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.