Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  human health
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Wpływ bisfenolu a na zdrowie człowieka
EN
The migration of low molecular weight compounds is one of the most important problems associated with the packaging of plastics and other plastics intended for contact with food products. Bisphenol A (BPA) is one of the most common migration substances. Bisphenol A (BPA, 2,2-bis (4-hydroxyphenyl) propane) is used in the production of containers, such as baby bottles and resins, which line metal cans for food and drink. BPA is also used as a plasticizer to soften and increase flexibility in polyvinyl chloride (PVC) products. It also has medical applications in dental sealants and composites used for filling. BPA attracts special attention of scientists due to widespread use in food packaging. It has been observed to occur in large quantities in human body fluids, disrupting the endocrine system. Developing fetuses, infants, children and pregnant women are most at risk of BPA exposure. There are also some concerns about the negative effects of BPA exposure in adult men, as bisphenol A may cause production abnormalities, thereby disrupting sex hormone production and fertility. An extensive literature search showed 49 studies linking BPA to human health. This review presents literature showing the relationship between BPA exposure and adverse health effects in the perinatal, pediatric and adult periods, including effects on reproduction, metabolic diseases and other health effects. These studies cover both prenatal and postnatal exposure, and include several study regimens and population types, which provides increasing support that BPA exposure can be harmful to humans, especially regarding behavioral effects in children.
PL
Po wielu latach wracamy do artykułu Aleksandra Paliwody, który ukazał się w naszym czasopiśmie w nr 8/2000, a to dlatego, że chłodnictwo odgrywa w życiu człowieka coraz ważniejszą rolę i to zarówno zdrowego jak i chorego. Stosowanie techniki chłodniczej wydatnie przyczynia się do prowadzenia skutecznej walki o nasze zdrowie, zarówno wtedy, gdy nam ono dopisuje i chcemyje zachować, jak i wtedy, gdy odmawia posłuszeństwa i chcemy je odzyskać. Jak twierdzi Autor, nauka w tym nauka o racjonalnym żywieniu nie dąży do wynalezienia jakiegoś eliksiru życia zapewniającego nam nieśmiertelność, a jedynie stara się poznać potrzeby ludzkiego organizmu, w tym zasady racjonalnego odżywiania i ogólnej higieny życia, aby stworzyć warunki i szanse na długowieczność w dobrej kondycjifizycznej i psychicznej.
EN
After many years we remind the paper by Aleksander Paliwoda published in our journal no 8/2000. The reason is more and more important role of refrigeration in the life of as well healthy as ill people. Refrigeration technology significantly contributes to the effective fight for our health both when we feel good and we want to stay healthy and when we want to regain it. According to the author, science including the science of rational nutrition, does not seek to invent any elixir of life that gives us immortality, but only tries to learn the needs of the human body; including the princioles of rational nutrition and general hygiene of life, to create conditions and opportunities for longevity in good physical and mental condition.
PL
Mikotoksyny są wtórnymi metabolitami niektórych grzybów pleśniowych i mogą występować w wielu pokarmach spożywanych przez ludzi. Są to toksyny odporne na procesy technologiczne (np. gotowanie, smażenie, pieczenie, destylację, fermentację). Najczęściej zanieczyszczają produkty pochodzenia roślinnego (zboża, przetwory zbożowe, warzywa, orzechy), ale mogą być obecne również, w żywności pochodzenia zwierzęcego. Przyjmuje się, że około 25% światowych zbiorów może być nimi skażone. Mikotoksyny niszczą plony oraz są przyczyną mikotoksykoz. Według niektórych badań mikotoksyny mogą być wytwarzane bezpośrednio w ustroju człowieka po spożyciu żywności zakażonej grzybami pleśniowymi. W pracy przedstawiono zagrożenia zdrowia ludzi wywołane przez toksyny grzybów pleśniowych mogących występować w żywności. Scharakteryzowano najważniejsze grupy mikotoksyn pod względem ich występowania i toksyczności.
EN
Mycotoxins are secondary metabolites of some fungi species and can be found in many foods consumed by humans. These toxins are resistant to technological processes (cooking, frying, baking, distillation, fermentation). Mycotoxins most often contaminate products of animal and plant origin (cereals, processed cereals, vegetables, nuts). It is estimated that about 25% of the world’s harvest may be contaminated with them. Mycotoxins damage crops and cause mycotoxicosis. According to some studies, mycotoxins can be produced in human body after eating food contaminated by fungi. This article presents human health risks caused by mycotoxins found in food. The most important groups of mycotoxins were characterized in terms of their occurrence and toxicity.
PL
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) występują powszechnie w środowisku, a rozwój technologiczny powoduje, że rośnie stopień narażenia człowieka na te zanieczyszczenia. Stanowią one bardzo liczną grupę związków organicznych charakteryzujących się obecnością dwóch lub więcej sprzężonych pierścieni aromatycznych w cząsteczce. Wiele WWA to związki genotoksyczne i rakotwórcze. Związki te mogą się tworzyć zarówno w samej żywności (pierwotnie), jak i podczas procesów jej przemysłowego przetwarzania, utrwalania czy przygotowywania do spożycia. W przeciągu ostatnich kilkunastu lat udało się przeprowadzić wiele badań jakościowych i ilościowych WWA w różnych produktach żywnościowych. Celem artykułu jest charakterystyka głównych WWA oraz aktualna ocena występowania i zawartości WWA w artykułach spożywczych produkcji krajowej w odniesieniu do wymagań w ustawodawstwie Unii Europejskiej.
EN
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are commonly found in the environment, and technological development increases human exposure to these pollutants. They are a large group of organic compounds characterized by the presence of two or more conjugated aromatic rings in the molecule. Many PAHs are genotoxic and carcinogenic. These compounds can form in the food itself (initially), as well as during the processes of its industrial processing, preparation for consumption or preservation. Over the past several years, many qualitative and quantitative tests of PAHs have been carried out in various food products. The purpose of the article is to characterize the main PAHs and to evaluate the occurrence and content of PAHs in food products of domestic production in relation to the requirements of the European Union legislation.
5
Content available remote Substancje chemiczne w e-papierosach i ich wpływ na zdrowie człowieka
PL
Przedstawiono zagrożenia zdrowotne wynikające ze stosowania e-papierosów. Omówiono substancje chemiczne wykorzystywane w e-papierosach, a także skład chemiczny wdychanego aerozolu i jego działanie na organizm człowieka. Dotychczasowa wiedza pozwala jednoznacznie stwierdzić, że stosowanie e-papierosów nie jest bezpieczne dla zdrowia.
EN
A review, with 73 refs., health threats, chem. substances and effects of e-cigarettes on the human body.
6
PL
Na podstawie dostępnej literatury przedmiotu przedstawiono informacje dotyczące polichlorowanych dibenzodioksyn i dibenzofuranów powszechnie występujących w środowisku oraz zaprezentowano ich źródła uwalniania do środowiska. Wskazano także najważniejsze źródła narażenia człowieka na te związki i mechanizm ich toksycznego działania.
EN
A review, with 93 refs., of sources, toxicity and legal occurrence limitations of the title compds.
7
Content available remote Metale ciężkie w środowisku i ich wpływ na zdrowie człowieka
PL
Dokonano przeglądu literatury na temat źródeł emisji kadmu, arsenu, ołowiu, rtęci, chromu i kobaltu oraz jej wpływu na zdrowie ludzkie.
EN
A review, with 106 refs., of Cd, As, Pb, Hg, Cr and Co emission sources their impacts on human health.
8
Content available remote Czarne chmury nad białym betonem
PL
Toksyczne oddziaływanie rtęci i jej związków na zdrowie człowieka oraz negatywne jej oddziaływanie na środowisko naturalne jest znane od dawna. Natomiast w ostatnim czasie zwrócono znaczną uwagę nad znalezieniem źródeł emisji tego pierwiastka. Należy zaznaczyć, że rtęć oraz jej związki są jednymi z głównych składników smogu, co powoduje, że bardzo łatwo mogą dostać się do organizmu człowieka i środowiska naturalnego, powietrza, gleby i wód powierzchniowych. Rtęć i jej związki wykazują dużą zdolność do kumulacji w organizmach żywych i przyrodzie, pozostając w nim przez długi okres, wywołując bardzo niekorzystne zmiany. Jak wykazały prowadzone na szeroką skalę badania, Polska jest największym emitentem tego pierwiastka w Europie.
EN
The toxic effects of mercury and its compounds on human health and its negative effects on the environment have long been known. Recently, however, considerable attention has been paid to finding sources of emissions of this element. It should be noted that mercury and its compounds are one of the main components of smog, which means that they can easily get into the human body and the environment, air, soil and surface waters. Mercury and its compounds show a high ability to accumulate in living organisms and nature, remaining in it for a very long period of time causing very adverse changes. As demonstrated by extensive research, our country is the largest emitter of this element in Europe.
EN
The rare earth elements (REE) are vital to innovation technologies and society and are important for the industry, especially for high-tech solutions. In the modern world, anumerous applications have been developed using rare earth elements (REE), implying human exposures and raising unclear questions as to REE-associated health effects. Protecting the environment and public health from disadvantageous actions of rare earth elements mining and processing as emerging pollutants is urgently desired to achieve sustainable development. All activities in mining processes like extraction, separation and after recycling of REE elements could create rick to human health and environment. In the paper the role of management in safety aspects during mining and processing of rare earth elements has been highlighted. In the paper, the potential dangerous and damaging effects on the environment and human health have been identified - the potential risk in the processing as well as the possibilities of preventing the occurrence of hazards have been analyzed.
11
Content available remote Substancje chemiczne w żywności jako zagrożenie zdrowotne
PL
Związki między żywnością a zdrowiem człowieka od najdawniejszych czasów były przedmiotem zainteresowania naukowców. Żywność oprócz składników odżywczych zawiera takie substancje, jak stabilizatory, konserwanty, barwniki, przeciwutleniacze, emulgatory, metale ciężkie, azotany(V) i azotany(III). Stanowią one ogromne zagrożenia dla zdrowia. Jakość zdrowotna żywności i wartość odżywcza racji pokarmowych to dwa skorelowane ze sobą, istotne parametry zdrowotne, które można świadomie kształtować. Jakość zdrowotna żywności determinowana jest zawartością naturalnych związków toksycznych, drobnoustrojów chorobotwórczych i pasożytów, zanieczyszczeń środowiskowych i technicznych. Z kolei wartość odżywcza żywności dotyczy zawartości i biodostępności niezbędnych dla organizmu składników oraz ich wzajemnych proporcji.
EN
A review, with 44 refs., of substances added intentionally to food as stabilizers, preservatives, dyes, antioxidants, emulsifiers as well as chem. impurities introduced during food prod. (heavy metals, nitrates and nitrites) and the impact of the presence of both types of chems. in food on the health risk of consumers.
PL
Omówiono polskie i międzynarodowe przepisy określające standardy bezpieczeństwa i higieny pracy z lekami cytostatycznymi oraz działania prewencyjne podejmowane w celu ochrony personelu medycznego narażonego w pracy na działanie tych czynników chemicznych.
EN
A review with 65 refs.
13
Content available remote New technical challenges for operators
EN
The subject of the article are new challenges for operators of machines and technical devices, in particular in the digital industry. The present reality of the environment in which man lives and works is increasingly complex. This results in certain disorders. Combined with the health, lifestyle and development aspects of medicine, shaping the operator's reliability, remains an extremely difficult challenge. Modern technologies have enabled older workers to function on the labor market, returning to work after successful treatment of illnesses, that have recently eliminated those group of man from labor market. The above results with the new set of requirements for the development of a reliable operator of various machines and devices. Significant dispersal of men health determinants from biological, environmental, social, cultural, economic and political causes with great difficulties in consolidating specific actions, which are also a challenge for years to come.
PL
Przedmiotem artykułu są nowe wyzwania dla operatorów maszyn i urządzeń technicznych w szczególności w przemyśle cyfrowym. Współczesne środowisko ludzkiej działalności w coraz większym stopniu wiąże się z koniecznością korzystania z nowoczesnej technologii i życia w złożonym i trudnym środowisku. Powoduje to określone niekorzystne zaburzenia u operatorów. Rozwój techniki umożliwia skuteczne przedłużenie życia człowieka i doskonalenia potencjału operatora i urządzeń technicznych. W połączeniu ze zdrowiem, stylem życia i rozwojem medycyny, kształtowanie niezawodności operatora maszyn i urządzeń jest nadal niezwykle trudnym wyzwaniem. Nowoczesne technologie umożliwiły również starszym pracownikom skuteczne funkcjonowanie na rynku pracy.
PL
Uranu nam nie zabraknie, bo w znanych zasobach na lądzie przy obecnej technologii jądrowej starczy go na ponad 200 lat, a po wprowadzeniu cyklu zamkniętego z wielokrotnym wykorzystaniem paliwa na dziesiątki tysięcy lat. Opanowano też już technikę wydobywania uranu z wody morskiej, co zapewnia nieograniczone źródła tego pierwiastka. Co więcej, wbrew zarzutom Greenpeace’u wydobycie uranu stwarza mniejsze zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska niż wydobycie węgla. Dane z najuboższych krajów afrykańskich (Niger, Namibia) i z bogatych krajów OECD (Australia) potwierdzają, że wypadkowość i dawki promieniowania są bardzo małe. Np. dla kopalni Rossing w Namibii przy wydobyciu uranu wystarczającym do wytworzenia energii elektrycznej większej niż cała zużywana w Polsce liczba wypadków śmiertelnych to zero, zapalenia skóry, zachorowania na pylicę płuc, utraty słuchu – zero, podczas gdy w górnictwie węglowym w Polsce w 2016 r. było 1279 wypadków, w tym 10 wypadów ze zgonami ludzi. Dane dla USA też wskazują, że wydobycie uranu stwarza mniejsze zagrożenie dla ludzi i środowiska niż wydobycie węgla.
EN
Nuclear power will not be short of uranium, because the known resources on land will be enough at present technology state for another 200 years, and after introduction of closed fuel cycle with multiple fuel recycling - for ten thousand years or more. Also, the uranium dissolved in sea water can be recovered – the technology has been already mastered, and the resources are unlimited. Moreover, contrarily to Greenpeace accusations, uranium mining involves less hazards to environment and human health than mining of coal. This is shown with data from the poorest African states such as Niger or Namibia, or OECD countries such as Australia. For example in the case of Rossing uranium mine in Namibia, producing uranium sufficient to cover all electricity needs in Poland, the number of deaths was zero, similarly the number of skin diseases, lung diseases, hearing loss were zero, and number of radiation exposures above limits – zero. On the other hand, in 2016 in Polish coal mining there occurred 1279 work accidents, of which 10 with loss of life. The data from the USA also show that the uranium mining is less dangerous for environment and people than coal mining.
EN
The organic food sector is one of the most dynamically developing food sector branches nowadays. Increased interest in organic food production and consumption is a response to the growing negative effects of agriculture intensification, which has contributed to environmental degradation and reduced food safety. The aim of the study was to identify and analyse the strengths and weaknesses, as well as the opportunities and threats of the organic food sector in the context of its impact on the environment and human health. The research material consisted of data collected by analysing literature of the subject. The results are presented using a SWOT matrix. It was found that organic agriculture has more strengths than weaknesses, and that taking advantage of the identified opportunities and minimizing existing threats would affect its further development, with benefits to the environment and humans.
PL
Sektor żywności ekologicznej jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów branży spożywczej. Wzrost zainteresowania produkcją ekologiczną jest m.in. odpowiedzią na narastające negatywne skutki intensyfikacji rolnictwa, która przyczyniła się do degradacji środowiska i zmniejszenia bezpieczeństwa żywności. Celem niniejszej pracy była identyfikacja i analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń sektora żywności ekologicznej, w kontekście wpływu na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. Materiał badawczy stanowiły dane zebrane na podstawie analizy literatury przedmiotu. Wyniki zostały przedstawione w formie macierzy analizy SWOT. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w rolnictwie ekologicznym mocne strony przeważają nad słabymi, a wykorzystanie zidentyfikowanych szans i minimalizowanie istniejących zagrożeń wpłynęłoby na jego dalszy rozwój, z korzyścią dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.
EN
The article describes aspects related to the impact of toxic components of exhaust gases from motor vehicles, which are equipped with spark-ignition engines for environmental pollution and a negative impact on human health. The paper presents aspects related to the structure of passenger cars in Poland and the European Union, which are in operation and subject to mandatory control tests. The methodology of performing mandatory periodic check-ups in diagnostic stations and on the basis of the developed research results also includes a group of vehicles that does not meet the legal requirements for the measurement of exhaust emissions. The results of passenger car tests in selected European Union countries have been presented.
PL
W artykule opisane zostały aspekty związane z wpływem toksycznych składników gazów wylotowych z pojazdów samochodowych, które są wyposażone w silniki o zapłonie iskrowym na zanieczyszczenie środowiska oraz negatywny wpływ na zdrowie ludzi. W pracy przedstawione zostały aspekty związane ze strukturą samochodów osobowych w Polsce i Unii Europejskiej, które znajdują się w eksploatacji i podlegają obowiązkowym badaniom kontrolnym. Opisano również metodykę wykonywania obowiązkowych okresowych badań kontrolnych w stacjach diagnostycznych oraz na podstawie opracowanych wyników badań wyodrębniona została grupa pojazdów, która nie spełnia wymagań prawnych w zakresie pomiarów emisji spalin. Przedstawione zostały wyniki badań samochodów osobowych w wybranych krajach Unii Europejskiej.
PL
Do niewątpliwych zalet wykorzystania potu i łez, jako materiału diagnostycznego, należy nieinwazyjne i bezbolesne pobranie, co ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci, osób starszych, a także niepełnosprawnych.
PL
Amitraza, jako pestycyd stosowany rutynowo przez pszczelarzy do walki z warrozą, o udowodnionej szkodliwości dla zdrowia człowieka, jest związkiem, którego obecność w miodzie powinna być pod stałą kontrolą.
19
PL
W publikacji zaprezentowano krótką historię sztucznego światła, podkreślając jego zbawienny wpływ na rozwój cywilizacji, ale także pokazując skutki foto-zanieczyszczenia związanego z marnowaniem energii i brakiem upowszechnienia informacji o ekologicznych, społecznych i ekonomicznych skutkach niefrasobliwego gospodarowania światłem. Szczególną uwagę zwrócono na potencjalnie negatywny wpływ sztucznego oświetlenia na świadczenia ekosystemów, które opierają się o różnorodność biologiczną Planety a ta niejednokrotnie zmienia się pod wpływem sztucznego światła.
EN
The publication presents a brief history of artificial light, highlighting its salutary effect on the development of civilization, but also showing the effects of photo-pollution associated with wasting energy and the lack of dissemination of information on the ecological, social and economic consequences of light-duty management. Particular attention has been paid to the potential negative impact of artificial lighting on ecosystem services that rely on biodiversity on Earth, and this is often altered by artificial light.
EN
With the use of parametric and multi-criteria optimization digital tools, buildings can be designed to respond to various requirements. Recently, an expanded understanding of building performance acknowledges that all factors acting on buildings (climate, energies, information, human agents) are not static and fixed, but rather mutable and transient. This paper explores the possibilities of architectural design to benefit human condition, which encompasses physical and mental wellbeing, environmental quality of life during the Climate Change era. The first part of the paper defines the main factors (such as: lack of green nature and sunlight, noise and pollution) which are influencing the formation of psychological disorder in big cities. The negative impact of these factors is constantly increasing in the time of Climate Change progressing. The second part presents results of the research program undertaken at West Pomeranian University of Technology in Szczecin by author. The program (Climate Change Adapted Architecture and Structure) goes on to attempt to solve the problem through architectural design. This study highlights a social problem, such as mental well-being, resulting from urbanization or effects of the climate change, and serves as a useful background for further research on the possibilities of redefining sustainable and human friendly design.
PL
Cyfrowe narzędzia parametryczne oraz wielokryterialne narzędzia optymalizacyjne sprawiają, że budynki mogą być projektowane w odpowiedzi na różne żądania. Obecnie, w rozszerzonym rozumieniu performance-u budowli przyjmuje się, że czynniki oddziałujące na budynek (klimat, energia, informacja, czynnik ludzki) nie są statyczne i stałe, lecz zmienne i przejściowe. Artykuł przedstawia możliwości projektowania miast z uwzględnieniem tych czynników i wynikające z tego korzyści dla człowieka, zwłaszcza jego zdrowia psychicznego podczas postępującej zmiany klimatu. W pierwszej części artykułu przedstawia się główne czynniki (takie jak: brak zieleni i nasłonecznienia, hałas i zanieczyszczenia), które występują w dużych miastach, a które mają wpływ na stany psychiczne. Wpływ tych czynników nieustannie wzrasta podczas postępujących zmian klimatu. W drugiej części przedstawia się próbę rozwiązania tego problemu przez projektowanie architektoniczne w ramach programu naukowego (Adaptacja architektury i konstrukcji do zmian klimatu) kierowanego przez autorkę w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Wyniki tych studiów rzucają nowe światło na problem socjalny, a zwłaszcza zapewniania dobrego samopoczucia w środowisku zurbanizowanym w czasie zmian klimatycznych. Otwierają także drogę do dalszych badań nad i w zakresie projektowania przyjaznego człowiekowi miejskiego środowiska zrównoważonego.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.