Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hot rolling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono przebieg i wyniki badań przemysłowych wykonanych w ramach 1 Etapu projektu, którego końcowym celem jest opracowanie innowacyjnej stali elektrotechnicznej nowej generacji, przeznaczonej na blachy transformatorowe o wysokiej przenikalności magnetycznej (wysokiej indukcji 1,9 T i małej stratności 0,8 W/kg) z ziarnem zorientowanym (typ HGO) wraz z technologią jej wytwarzania w zakresie: wytapiania w konwertorze z obróbką pozapiecową uwzględniającą próżniowe odgazowanie stali w demonstracyjnej instalacji, ciągłego odlewania wlewków płaskich i walcowania ich na gorąco na półwyrób do dalszego przerobu. Pozostałe etapy wytwarzania blach transformatorowych obejmujące walcowanie na zimno, międzyoperacyjną obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną oraz obróbkę powierzchniową stanowią tajemnicą przedsiębiorstwa. W ramach 1 Etapu projektu wykonano symulacje numeryczne i fizyczne wytapiania, odlewania i walcowania na gorąco stali o założonych parametrach jakościowych, celem uzyskania materiału do dalszych badań. Określono parametry wytapiania i odlewania zapewniające uzyskanie odpowiedniej jakości stali o maksymalnej zawartość tlenu całkowitego 12 ppm i udziale powierzchniowym wtrąceń niemetalicznych max. 0,05%, oraz wymagania techniczno-technologiczne urządzenia do obróbki ciekłej stali w próżni, stanowiącego instalację demonstracyjną, a także opracowano model reologiczny stali transformatorowej dla procesu walcowania blach na gorąco, z użyciem którego przeprowadzono wstępne symulacje w celu uzyskania rozkładów temperatury, odkształcenia i prędkości odkształcenia w walcowanym paśmie.
EN
The article presents the process and results of industrial tests carried out as part of the 1st Stage of the project, the final goal of which is to develop an innovative new-generation electrical steel designed for the manufacture of transformer plates with high magnetic permeability (high inductance of 1.9 T and low lossiness of 0.8 W/ kg) and with oriented grain (HGO type) together with the technology of its production in the scope of: melting of steel in a converter with ladle treatment taking into account vacuum degassing of steel in a demonstration installation, continuous casting of flat ingots and their hot rolling for further processing. The remaining stages of transformer plate production, including cold rolling, inter-operational heat and thermo-chemical treatment, as well as surface treatment operations, are a trade secret. As part of the 1st Stage of the project, numerical and physical simulations of melting, casting and hot rolling of steel with assumed quality parameters were carried out in order to obtain material for further research. The melting and casting processes parameters were determined to ensure obtaining the appropriate quality of steel with a maximum total oxygen content of 12 ppm and the surface fraction of non-metallic inclusions of max. 0.05%, technical and technological requirements for the device for liquid steel processing in vacuum constituting the demonstration installation were determined, and a rheological model of transformer steel for the sheet hot-rolling process was developed, with the use of which preliminary simulations were carried out to obtain temperature, deformation and strain rates in the rolled strip.
EN
The objective of the paper was to describethe concept of a virtual, digital equivalent to a physical process. The basic idea of the virtual counterpart for the process called a digital twin is described first. Following this the hybrid computer system dedicated to the design of the optimal manufacturing technology for thin steel strips is presented. The models used in the system and the database are described. Numerical tests showing capabilities of the system recapitulate the work.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prób walcowania na gorąco blach warstwowych w linii do badań w skali półprzemysłowej (LPS), z zastosowaniem jednego przepustu z gniotem względnym około 40%. Próby technologiczne wykonano na blachach warstwowych, będących połączeniami stali: S235JR, S355J2, 42CrMo4 i X5CrNi18-10. Wykonano próby wytrzymałościowe na zginanie i ścinanie z uzyskanych połączeń. Badania mikrostruktury przeprowadzono przy użyciu mikroskopu świetlnego. Wyniki pracy wskazują na możliwość wytworzenia unikatowych wyrobów łączących w sobie cechy stali z gatunków S235JR, S355J2, 42CrMo4 i X5CrNi18-10 bezpośrednio w procesie walcowania na gorąco.
EN
The article presents the results of experiments of one pass rolling of layered sheets with relative reduction ~40%. The experiments were carried out in the semi industrial line to simulation of hot rolling process (LPS)on layered plates from steels: S235JR, S355J2, 42CrMo4 and X5CrNi18-10. Bending and shearing strength tests were carried out. Microstructure investigation was carried out with the use of a light microscope. The results of the work indicate the possibility of creating unique products composed of different types of steels: S235JR, S355J2, 42CrMo4 and X5CrNi18-10 in hot rolling process.
PL
Bardzo często w okresach kryzysów gospodarczych pojawiają się uciążliwe niedomagania w zakresie utrzymania produkcji na odpowiednim poziomie ilościowym oraz jakościowym zapewniającym stały rozwój. Podołanie rosnącym potrzebom wymaga znacznego wysiłku w zapewnieniu pożądanego zespołu cech użytkowych przy zachowaniu odpowiedniej ekonomiki wytwarzania. Z tymi problemami, szczególnie w ostrej formie, spotykają się przedsiębiorstwa wyposażone w przestarzałe urządzenia produkcyjne, które swoją szansę na przeżycie upatrują w doskonaleniu procesów technologicznych opartych o wiedzę. Rosnące zapotrzebowanie na funkcjonalne stopy miedzi, charakteryzujące się takimi szczególnymi zespołami własności użytkowych, jak korzystna kombinacja wysokich własności mechanicznych oraz konduktywności elektrycznej i cieplnej, stabilne właściwości w warunkach eksploatacyjnych, odporność na korozję oraz zużycie ścierne, odporność na zmienne obciążenia mechaniczne, cieplne i prądowe. Spełnienie tych oczekiwań wymaga dobrania odpowiednich składników stopowych miedzi jak też technologii osiągania odpowiedniej i stabilnej struktury stopów. Dotyczy to głównie stopów miedzi podatnych do utwardzania wydzieleniowego, dyspersyjnego, roztworowego oraz umacniania odkształceniowego. Szczególną uwagę przywiązuje się do wytwarzania silnie rozdrobnionej struktury stopów (ultrafine grain size – UFG). Jedną z metod osiągania silnie rozdrobnionej struktury jest cykliczne przeginanie i prostowanie (continous repetitive corrugation and straightening – CRCS). Metodę tę wykorzystano z powodzeniem do zdecydowanej poprawy własności taśm z miedzi chromowej, podatnej do utwardzania wydzieleniowego, dla stopu CuNi2Si1 oraz dla brązu cynowego i mosiądzów. Otrzymane rezultaty stanowiły pewną zachętę do wykorzystania metody przeginania i prostowania dla metali o sieci regularnej, przestrzennie centrowanej A2. W tym celu do badań wybrano pręty walcowane na gorąco o przekroju 12x12 mm ze stali w gat. S235JR. Ze względu na wymiary prętów oraz dostępność urządzenia do przeginania i prostowania ograniczona została liczba cykli oraz zwiększono wartość odkształcenia i naprężenia.
EN
The periods of economic crises very often see serious problems in the maintenance of production at the appropriate quantitative and qualitative level as required for constant development. To meet the growing needs it is necessary to put considerable effort in ensuring the desired set of functional properties while maintaining adequate production economics. Those problems, especially in a severe form, are encountered by companies equipped with outdated production facilities, the companies which see their chance of survival in improvement of production processes based on the knowledge. There is a growing demand for functional copper alloys characterized by specific sets of functional properties such as advantageous combination of high mechanical properties with electrical and thermal conductivity, stable properties in operating conditions, resistance to corrosion and abrasive wear, resistance to changing mechanical, thermal and current loads. Meeting these expectations requires selection of appropriate copper alloy components as well as a relevant technology to achieve adequate and stable structure of alloys. This applies mainly to copper alloys which are susceptible to precipitation, dispersion, solution and strain hardening. Particular attention is paid to production of a highly fragmented structure of alloys (ultrafine grain size – UFG). One of the methods for production of highly fragmented structure consists of continuous repetitive corrugation and straightening (CRCS). This method was successfully applied for significant improvement of properties of copper alloys strips. The produced results provided some incentive to apply the method of corrugation and straightening to metals with body centred A2 lattice. For this purpose, hot-rolled S235JR steel grade rods of 12x12 mm section were used. Because of the dimensions of the rods and availability of corrugation and straightening equipment the number of cycles was reduced while the values of stress and strain were increased.
EN
The paper presents implementation of computer system dedicated to flexible design of hot rolling technologies. The system allows to compose a production line, which includes rolling, cooling and coiling devices with all the parameters dedicated to control the manufacturing process. VirtRoll system is implemented in mixed client-server architecture including both strong server and strong client sides, where the first one is based on Model-View-Controller (MVC) Angular approach, and the latter one is based on PHP Restful API. Moreover, the server side is responsible for submission of computing jobs to High Performance Computing (HPC) infrastructure to obtain fast and reliable results. The most important advantage of the system is a flexible material models definition giving the possibility to introduce innovative materials models into the final design of the modern hot rolling processes.
PL
Artykuł przedstawia system komputerowy dedykowany do elastycznego projektowania technologii walcowania na gorąco. System umożliwia komponowanie linii produkcyjnych składających się z urządzeń do walcowania, chłodzenia oraz zwijania. System VirtRoll został zaimplementowany w architekturze mocnego klienta i mocnego serwera, gdzie pierwszy z nich zaimplementowany został zgodnie z rozwiązaniem Model-Widok-Kontroler (MVC) Angular, natomiast drugi w technologii Restful API umożliwiającej bezpośrednie wysłanie zapytania na serwer WWW. Ponadto, serwer odpowiada za zlecanie zadań obliczeniowych na infrastrukturę sprzętową obliczeń wysokiej wydajności (HPC) w celu osiągnięcia szybkich i wiarygodnych wyników. Najważniejszą korzyścią z opracowania systemu jest jednak możliwość elastycznego definiowania modeli materiałowych, co pozwala na wprowadzanie innowacyjnych materiałów do projektów technologii walcowania na gorąco.
EN
Magnesium alloy AZ61 was processed by hot rolling up to a large thickness reduction (~89%) in several routes with intermediate annealing. The hot rolling process was conducted at 450°C and at a 1.5 s−1 strain rate. The structure and texture evolution as well as the mechanical properties during processing were investigated. The structure studies showed that, during the hot-rolling process, a large number of twins formed, which had an impact on the mechanical properties of the hot-rolled samples. After annealing for 15 minutes, the twins were no longer observed in the annealed samples, causing a significant decrease in hardness. Moreover, an investigation of the hardness showed that annealing for 15 minutes did not remove all of the hardening effects nor did the hardness of the annealed samples decrease to the value before hot rolling. The texture investigations showed that the texture of the hot-rolled samples was a typical basal-type texture. However, the basal pick was split into two tilted towards the rolling direction (RD). The texture changed during annealing while the new strong texture components evolved. The annealing led to an increased intensity of <1010>{1120} texture component and enhanced ductility. It was concluded that the texture changes observed in the present investigations may lead to the enhanced ductility of magnesium alloys and, therefore, help us design a deformation scheme for magnesium alloys consisting of several thermomechanical routes.
PL
Stop magnezu AZ61 został odkształcony przez walcowanie na gorąco do sumarycznego zgniotu 89%, w kilku przepustach z wyżarzaniem międzyoperacyjnym. Walcowanie odbywało się w temperaturze 450°C, a prędkość odkształcenia wynosiła 1,5 s−1. W pracy badano wpływ struktury oraz tekstury na własności mechaniczne stopu AZ61. Badania strukturalne pokazały występowanie dużej liczby bliźniaków po walcowaniu na gorąco, co miało wpływ na własności mechaniczne. Po wyżarzaniu przez 15 minut struktura nie zawierała bliźniaków oraz zaobserwowano spadek własności mechanicznych badanych próbek, ale nie do wartości sprzed walcowania. Z kolei badania teksturowe wykazały, że po walcowaniu na gorąco powstaje tekstura typu bazalnego, z dwoma pikami odchylonymi od [0001] w kierunku walcowania. Po wyżarzaniu zaobserwowano dodatkowy komponent tekstury, <1010>{1120}, co spowodowało poprawę własności plastycznych badanego materiału. Zaobserwowane zmiany strukturalne i teksturowe wpływają silnie na własności plastyczne stopu AZ61, dzięki czemu możliwe jest odpowiednie zaprojektowanie procesu walcowania tego materiału.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów procesu walcowania na właściwości mechaniczne i mikrostrukturę stali C70D przeznaczonych na walcówkę. Proces walcowania przeprowadzono na półciągłej walcarce laboratoryjnej w VSB - Ostrawa. Badania ilościowe mikrostruktury stali perlitycznej wykonano z zastosowaniem nowego programu komputerowy „PILS” - Pearlite Inter-Lamellar Spacing. Wyniki przedstawionych badań będą wykorzystane do optymalizacji procesu walcowania na walcowni typu MORGAN wyposażonej w system regulowanego chłodzenia Stelmor.
EN
The article presents the results of tests of influence of the thermo-mechanical treatment parameters on the mechanical properties and microstructure of steel C70D for wire rod. The process of rolling was conducted in simulation in continuous finishing train arrangement of four rolling stands in a laboratory in VSB Ostrava. Quantitative analysis of microstructure pearlitic steel was determined using new computer program called PILS (from Pearlite Inter-Lamellar Spacing). Results of presented tests will be applied for optimisation of the rolling process on rolling mill type MORGAN equipped with a system of regulated cooling Stelmor.
PL
W pracy dokonano oceny wpływu warunków odkształcenia plastycznego na gorąco na wartość naprężenia uplastyczniającego wielofazowej stali C-Mn-Al-Si. Badania wykonano przy użyciu plastomeru skrętnego. Wykazano istotny wpływ parametrów cieplno-mechanicznych odkształcenia na uzyskane wartości naprężenia uplastyczniającego badanej stali w zakresie temperatur walcowania na gorąco.
EN
In the paper is presented the analysis of an influence of hot deformation condition on the yield stress value of C-Mn-Al-Si multiphase steel. The torsion plastometer was used in this research. It was proved significant effect of the parameters of thermo-mechanical deformation for obtained yield stress value in the range of hot rolling temperatures.
EN
This paper comprehends the effects of finish rolling temperature (FRT) and Nb-microalloying on the microstructural evolution and resultant properties of a low carbon direct quenched steel in the yield strength category of ≥900 MPa. Results indicate that a decrease in FRT close to Ar3 temperature significantly influenced the microstructure following phase transformation, especially at the subsurface (~50-400 μm) of the rolled strip. On decreasing the FRT, the subsurface microstructure revealed a fine mixture of ferrite and bainite obviously as a result of strain-induced transformation, whereas the structure at the centreline remained essentially martensitic. Further, Nb-microalloying promoted the formation of ferrite and bainite even at higher FRTs, thus influencing the mechanical properties. The microstructures of the hot-rolled strips were further corroborated with the aid of CCT diagrams.
EN
The article presents the results of tests of influence of the thermo-mechanical treatment parameters on the mechanical properties and microstructure of steel 23MnB4 for cold-upsetting. Measurements of the ferrite grains and pearlite colonies were conducted with the use of Met-Ilo program supplemented by additional procedures dedicated to structure analysis of ferritic-pearlitic steel. The process of rolling was conducted in simulation in semi-continuous finishing train arrangement with different temperature and cooling rate. Elaborated procedure of quantitative analysis of microstructure and conducted mechanical properties tests will be used during preparations of modified technologies of wire rod rolling to prepare products made of steel, the microstructure of which is characterised higher utility properties.
EN
A carbide-free bainitic microstructure is suitable for achieving a combination of ultra high strength and high ductility. In this work, a steel containing nominally 0.34C-2Mn-1.5Si-1Cr (wt.%) was produced via industrial hot rolling and laboratory heat treatments. The austenitization (900°C, 30 min.) and austempering (300-400°C, 3 h) treatments were done in salt bath furnaces. The austempering treatments were designed to approximately simulate the coiling step, following hot rolling and run-out-table cooling, when the bainitic transformation would take place and certain amount of austenite would be stabilized due to suppression of carbide precipitation. The microstructures and various mechanical properties (tensile properties, bendability, flangeability, and room and subzero temperature impact toughness) relevant for applications were characterized. It was found that the mechanical properties were highly dependent on the stability of the retained austenite, presence of martensite in the microstructure and the size of the microstructural constituents. The highest amount of retained austenite (~ 27 wt.%) was obtained in the sample austempered at 375°C but due to lower austenite stability and coarser overall microstructure, the sample exhibited lower tensile ductility, bendability, flangeability and impact toughness. The sample austempered at 400°C also showed poor properties due to the presence of initial martensite and coarse microstructure. The best combination of mechanical properties was achieved for the samples austempered at 325-350°C with a lower amount of retained austenite but with the highest mechanical stability.
EN
The objective of this work was development of the computer system VirtRoll, which allows designing of the arbitrary rolling line and performing numerical simulations using high efficiency hardware architectures. Selection of the mechanical, thermal, microstructural and phase transformation models, which allow decreasing the computing costs while the accuracy of simulations is maintained on the reasonable level, was one of the objectives of the paper. Thus, metamodel was applied in the mechanical part and a simple finite element approach was used in the thermal part of the hot rolling model. Simulations of microstructure evolution in hot rolling and phase transformations during the laminar cooling were based on modified Avrami equation. The system was designed in the client-server architecture, in which client part is in the form of the graphical interface. This interface allows to design of rolling line. The server part is composed of: i) controllers which prepare computing tasks, ii) middleware layer responsible for launching and monitoring of the computing tasks, iii) the layer of numerical computations. Deal.II library dedicated to solve partial differential equations was used for the time step adaptations. All these parts led to short computing times and additionally allowed parallel solution of the optimization tasks. Simulations of thermal-mechanical-microstructural phenomena were performed for the rolling-cooling sequence and the results allowed validation of the system.
EN
Purpose: The aim of the paper is to determine the impact of vanadium microaddition on mechanical properties and microstructure of two steel grades with a different content of V, applied for production of casing pipes used in the extractive industry. Design/methodology/approach: Pilger process technology with subsequent normalizing was used. The tests were carried out on an industrial batch produced in the Rurexpol Department, and the research was done with the use of industrial research laboratories of Alchemia S.A. Group. The microstructure and mechanical properties were determined in the initial state and after normalizing at two temperatures: 940°C and 880°C. Static tensile test and Charpy V impact test have been applied. Findings: Mechanical properties, macrostructure and microstructure of steel pipes, obtained during production under industrial conditions, have been analyzed in the article. The effects of V content and hot-working and normalizing treatment affect substantially the mechanical properties and microstructure of the investigated steels. Research limitations/implications: It was found that the application of vanadium microaddition to the normalizing process after the hot-rolling has a beneficial effect on a strength-toughness balance only at a narrow range of technological parameters of the normalizing. Practical implications: The knowledge of the vanadium microaddition effect on the industrial production route is indicated in the paper. Originality/value: : The effect of vanadium microaddition has been proved to be very sensitive to the temperature conditions of the heat treatment.
PL
W pracy dokonano oceny wpływu warunków odkształcenia na gorąco na wartość naprężenia uplastyczniającego stali o złożonej mikrostrukturze (Complex Phase − CP). Badania zostały wykonane z zastosowaniem plastometru skrętnego. Wykazano bardzo istotny wpływ parametrów cieplno-mechanicznych odkształcenia na poziom wartości naprężenia uplastyczniającego badanej stali w zakresie temperatur walcowania na gorąco.
EN
In the paper have been made the analysis of an influence of hot deformation condition on the yield stress value of Complex Phase (CP) steel. In the research torsion plastometer was used. It was proved that the strain rate has a very significant influence on a level of yield stress values of examined steels in the hot rolling temperature range.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów procesu walcowania na właściwości mechaniczne i mikrostrukturę stali C70D przeznaczonych na walcówkę. Proces walcowania przeprowadzono na półciągłej walcarce laboratoryjnej w VSB − Ostrawa. Badania ilościowe mikrostruktury stali perlitycznej wykonano z zastosowaniem nowego programu komputerowego „PILS” − Pearlite Inter-Lamellar Spacing. Wyniki przedstawionych badań będą wykorzystane do optymalizacji procesu walcowania na walcowni typu MORGAN wyposażonej w system regulowanego chłodzenia Stelmor.
EN
The article presents the results of tests of influence of the thermo-mechanical treatment parameters on the mechanical properties and microstructure of steel C70D for wire rod. The process of rolling was conducted in simulation in continuous finishing train arrangement of four rolling stands in a laboratory in VSB Ostrava. Quantitative analysis of microstructure pearlitic steel was determined using new computer program called PILS (from Pearlite Inter-Lamellar Spacing). Results of presented tests will be applied for optimisation of the rolling process on rolling mill type MORGAN equipped with a system of regulated cooling Stelmor.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów procesu walcowania (temperatura, warunki chłodzenia) na właściwości mechaniczne i mikrostrukturę stali 23MnB4 przeznaczonych do spęczania na zimno. Wyniki przedstawionych badań będą wykorzystane do optymalizacji procesu walcowania na walcowni typu MORGAN wyposażonej w system regulowanego chłodzenia Stelmor. Odpowiednio dobrane warunki wieloetapowego chłodzenia natryskiem wodnym oraz w linii Stelmor umożliwiają otrzymanie w walcówce ze stali niskowęglowej struktury ferrytyczno-perlitycznej zapewniającej spęczanie do ⅓ wysokości początkowej. Otrzymane informacje z wykonanych badań dla stali 23MnB4 będą przydatne przy optymalizacji procesów obróbki cieplno-plastycznej.
EN
The article presents the results of tests of influence of the thermo-mechanical treatment parameters (such as temperature, cooling conditions) on the mechanical properties and microstructure of steel 23MnB4 indicated for cold-heading. The process of rolling was conducted in simulation in continuous finishing train arrangement of four rolling stands in a laboratory of Faculty of Metallurgy and Materials Engineering VSB Ostrava. Results of presented tests will be applied for optimisation of the rolling process on rolling mill type MORGAN equipped with a system of regulated cooling Stelmor. Achieved results for steel 23MnB4 will be useful for optimisation of heat-plastic treatment in order to achieve products with good mechanical properties.
PL
Przeprowadzono próby walcowania na gorąco stali w gatunku X60MnAl20-3 z dodatkiem wanadu, stosując zróżnicowane parametry walcowania − temperaturę, gniot. Określono właściwości mechaniczne oraz mikrostrukturę walcowanej stali. Przeprowadzone badania ułatwią dobór parametrów procesu, pozwalających na uzyskanie optymalnych właściwości wyrobu końcowego.
EN
The aim of research was hot rolling high manganese steel X60MnAl20-3 with vanadium addition using different rolling parameter − temperature, draft. The mechanical properties and microstructure has been determinate. The developed variant of testes steel will allow to choose parameters of rolling process, required to obtain optimal properties of the final product.
EN
The production programme of ironworks Železiarne Podbrezová a.s. deals primarily with the production of seamless steel tubes rolled from billets from company’s foundry. This paper deals with the study of the transverse defects causes of tubes, especially eccentricity that is evaluated at each technological node separately. The problem of tube eccentricity is considered as a p rimary factor of geometrical deviation. The current method of eccentricity evaluation has been examined. Part of the paper comes up also with the continuous evaluation of tube eccentricity in real production runs. This evaluation takes place once a month, with 98% of seamless tubes produced with eccentricity not exceeding 5%. Conclusions in this paper are decisive for taking preventive measures for eccentricity to occur and also for fixing the measurement methodology for eccentric tubes.
PL
Program produkcji huty Železiarne Podbrezová a.s. obejmuje głównie wytwarzanie rur stalowych bez szwu walcowanych z wlewków pozyskanych z własnej odlewni tej spółki. Niniejszy artykuł opisuje wyniki badań przyczyn powstawania wad poprzecznych rur, a głównie mimośrodowości rur, które to wady są oceniane na każdym węźle technologicznym oddzielnie. Za główną przyczynę powstawania problemu niewspółśrodkowości przekroju poprzecznego rury są odpowiedzialne odchyłki geometryczne. Stąd ich pomiar i analiza stanowi o sukcesie wytwórczym. W artykule przedstawiono metodę oceny mimośrodowości obecnie stosowaną w hucie. Znacząca część prezentowanych wyników pochodzi również z ciągłej oceny mimośrodowości rury zebranych z rzeczywistych cykli produkcyjnych. Ocena ta odbywa się raz w miesiącu. Stwierdzono, że 98% produkowanych rur bez szwu ma mimośrodowość nieprzekraczającą 5%. Wnioski z tej pracy mają decydujące znaczenie dla podjęcia środków zapobiegawczych dla dalszego ograniczenia poziomu występowania wad poprzecznych, które mogą się pojawiać i uzasadnia wybór metodyki pomiaru mimośrodowości rur.
EN
The work addresses the production of medium-Mn steels with an increased Al content. The special attention is focused on the identification of non-metallic inclusions and their modification using rare earth elements. The conditions of the thermomechanical treatment using the metallurgical Gleeble simulator and the semi-industrial hot rolling line were designed for steels containing 3 and 5% Mn. Hot-working conditions and controlled cooling strategies with the isothermal holding of steel at 400°C were selected. The effect of Mn content on the hot-working behaviour and microstructure of steel was addressed. The force-energetic parameters of hot rolling were determined. The identification of structural constituents was performed using light microscopy and scanning electron microscopy methods. The addition of rare earth elements led to the total modification of non-metallic inclusions, i.e., they replaced Mn and Al forming complex oxysulphides. The Mn content in a range between 3 and 5% does not affect the inclusion type and the hot-working behaviour. In contrast, it was found that Mn has a significant effect on a microstructure.
PL
Przedstawiono zakres wykorzystania modułu B linii do półprzemysłowej symulacji procesów wytwarzania wyrobów z metali i stopów (LPS) oraz wyniki badań uzyskane w ramach aktualnie realizowanych i zakończonych w latach 2012–2014 wybranych projektów europejskich i krajowych oraz prac zleconych przez ośrodki badawcze i przedsiębiorców przemysłowych krajowych i zagranicznych. W module B-LPS wykonano fizyczne symulacje walcowania na gorąco wlewków pochodzących z wytopów doświadczalnych i z wsadów z zewnątrz, na pręty i blachy. Walcowanie wyrobów płaskich prowadzono z zastosowaniem regulowanego walcowania z obróbką cieplno-plastyczną i regulowanego chłodzenia po walcowaniu. Materiał po walcowaniu poddano badaniom obejmującym pomiar właściwości mechanicznych i metalograficzną ocenę stanu struktury.
EN
This paper presents the range of application of module B of the line for semi-industrial simulation of processes related to manufacturing of metal alloys and products (LPS) as well as results of investigations obtained under selected European and domestic projects in progress and completed in the years 2012–2014 and works commissioned by the research centres and domestic and foreign industrial entrepreneurs. Physical simulations of hot rolling of ingots from experimental melts and external charges for bars and sheets were carried out in the B-LPS module. The rolling of fl at products was carried out using controlled rolling with thermo-mechanical treatment and controlled cooling after rolling. After rolling, the material was subject to investigations including the measurement of mechanical properties and metallographic assessment of structure condition.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.