Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  horse bean
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem niniejszej pracy była analiza składu pierwiastkowego zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych występujących na nasionach bobiku uprawianego w bezpośrednim otoczeniu składowiska odpadów komunalnych. Skład pierwiastkowy zanieczyszczeń chemicznych na powierzchni badanych nasion oraz w glebie analizowano metodą EDS za pomocą mikroskopu elektronowego NOVA NANO SEM s 300. Analizy mikrobiologiczne przeprowadzono metodą seryjnych rozcieńczeń. Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały na powierzchni nasion bobiku uprawianego na obszarze i w bezpośrednim otoczeniu składowiska komunalnego obecność zarówno makro- i mikroelementów, jak i pierwiastków z grupy metali ciężkich, a także występowanie bakterii i grzybów. Wykazano, że usytuowanie poletka względem składowiska miało istotny wpływ na stwierdzone na powierzchni nasion bobiku zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne.
EN
The aim of the work was to evaluate the effect of municipal solid waste landfill on the chemical and microbiological contaminants present on seeds surface of horse bean grown in its vicinity. Elemental composition of chemical contaminants on the seeds surface and in the soil was analyzed with the electron microscopy NOVA NANO SEM s 300 with EDS technique. Microbiological analyzes were performed by serial dilutions. Conducted analyses revealed presence of macro and trace elements, including heavy metals, as well as the presence of bacteria and fungi on the surface of faba bean seeds grown in the area of landfill and in its immediate vicinity. It has been shown that the localization of plot to the landfill had a significant effect on chemical and microbiological contaminants identified on the seed surface of horse bean.
PL
W badaniach podjęto próbę wskazania przydatnych środków do zaprawiania nasion bobiku i soi. W celu porównania skuteczności ograniczania występowania sprawców zgorzeli siewek założono doświadczenia laboratoryjne i szklarniowe na trzech odmianach bobiku (Amulet, Albus i Granit) i trzech odmianach soi (Augusta, Bohema i Merlin). Do zaprawiania nasion zastosowano dwa środki pochodzenia roślinnego: Biosept 33 SL, który zawiera wyciąg z grejpfruta oraz miazgę z czosnku; Polyversum WP zawierający organizm antagonistyczny Polyversum oligandrum oraz syntetyczną zaprawę Vitavax 200 FS, która zawiera s.cz. karboksynę i tiuram. W doświadczeniu szklarniowym (wazonowym) określano wschody roślin, procent porażonych roślin oraz stopień porażenia przez sprawców zgorzeli siewek. Porównywano również masę części nadziemnej i korzeni. W doświadczeniu laboratoryjnym analizowano energię kiełkowania nasion oraz zasiedlenie przez grzyby. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość zastosowania badanych zapraw w rolnictwie ekologicznym w celu ograniczania zgorzeli siewek.
EN
The research makes an attempt to indicate agents useful for seed dressing of horse bean and soybean. In order to compare the effectiveness of control of root rot pathogens, laboratory and greenhouse experiments were carried out on three horse bean cultivars (Amulet, Albus and Granit) and three soybean cultivars (Augusta, Bohema and Merlin). Two agents of plant origin were used for seed dressing: Biosept 33 SL, containing grapefruit extract and garlic pulp, Polyversum WP, containing antagonistic organism Polyversum oligandrum, and synthetic seed dressing Vitavax 200 FS, whose active ingredients include carboxin and thiram. The greenhouse (pot) experiment was conducted to assess plant seedling emergence, percentage of infested plants and infection rate by root rot pathogens. Also weight of above-ground parts and roots was compared. The laboratory experiment analyzed seed germination energy and colonization by fungi. The obtained results demonstrated the possibility of using the examined seed dressings in ecological agriculture for root rot control.
PL
Badano wpływ: prędkości siewu i szerokości szczeliny wysiewającej na równomierność dozowania nasion bobiku odmiany "Tim" w ilości 380 kg*ha-1, nowym kołeczkowym zespołem wysiewającym, przeznaczonym do wysiewu trzech, różnych wymiarowo grup nasion: drobnych, średnich i grubych. Wykazano, że zespół wysiewający [Markowski, Rawa 2009a, b; 2010a, b], z punktu równomierności dozowania nasion, może być stosowany w siewnikach uniwersalnych do dozowania i wysiewu nasion grubych.
EN
The subject of the analysis was the impact of the sowing speed and the width of the sowing hole on the uniformity of dosing of horse bean seeds of the "Tim" variety in the quantity of 380 kg*ha-1, a new pin sowing unit intended for sowing of three groups of seeds that differ in size: fine, medium and coarse seeds. It was shown that, as far as the uniformity of dosing of seeds is concerned, the sowing unit [Markowski, Rawa 2009a, b; 2010a, b] can be used in universal seeders for dosing and sowing of coarse seeds.
PL
W latach 2004-2006 przeprowadzono na glebie lekkiej dwa trzyczynnikowe doświadczenia polowe. Celem przeprowadzonych badań, było określenie wpływu uzupełniającego deszczowania, systemów uprawy i nawożenia mineralnego na wybrane cechy biometryczne dwóch morfotypów bobiku. Stwierdzono wpływ zastosowanych czynników na niektóre cechy biometryczne bobiku.
EN
Two three-factor field experiments were carried out in years 2004-2006 on light soil. The purpose of completed research was to determine the impact of complementary sprinkling irrigation, cultivation systems and mineral fertilization on selected biometric properties of two horse bean morphotypes. The impact of applied factors on certain horse bean biometric properties has been confirmed.
EN
The work aimed to determine the effect of a supplement of bottom sediment dredged from the Rożnów Reservoir to a substratum on Fe, Mn, Zn and Cu uptake. The pot experiment conducted in 2005 used the substrata prepared from very acid light soil and the bottom sediment. Maize and horse bean cultivated after each other were the test plants. The results of the experiment revealed that the bottom sediment added to the substratum significantly affected the uptake of the analyzed elements by plants. Iron content ranged from 86.0-154.1, manganese 50.6--1315, zinc 23.25--187.9 and copper 2.16--13.38 mg ź kg-1 d.m. The bottom sediment supplement to the substratum considera-bly diminished manganese and zinc content in biomass of both plants. From the viewpoint of the plant fodder usefulness excessive amounts of zinc were assessed in horse bean from the control and from treatments where small supplements of the bottom sediment were introduced into the substratum; in these cases exceeded manganese concentrations were also registered. The mass ratios Fe : Mn in the investigated plants ranged from 0.11 to 1.85 and in the case of Zn : Cu from 4.69 to 37.9. Bottom sediment added to the substratum markedly changed the value of both ratios. In each case the sediment admixture to the substratum improved fodder usefulness of the plants by narrowing Zn : Cu ratio and widening Fe : Mn ratio with increasing share of the sediment in the substratum. Dredged bottom sediment added to the substratum generally improved biomass quality with respect to the concentrations of the analyzed elements.
PL
Badano wpływ dodatku osadu dennego bagrowanego ze Zbiornika Rożnowskiego do podłoża na pobieranie przez rośliny Fe, Mn, Zn i Cu. W 2005 r. przeprowadzono doświadczenie wazonowe, w którym do sporządzenia podłoży użyto glebę lekką, bardzo kwaśną i osad denny. Roślinami testowymi były kukurydza i bobik uprawiane po sobie. Wyniki doświadczenia wskazują, że osad dodawany do podłoża znacząco wpływał na pobieranie badanych pier-wiastków przez rośliny. Zawartość żelaza kształtowała się w granicach 86,0--154,1, manganu 50,6--1315, cynku 23,25--187,9 a miedzi 2,16--13,38 mg ź kg-1 s.m. Dodatek osadu do podłoża znacznie zmniejszył zawartość manganu i cynku w biomasie obydwu roślin. Oceniając przydatność roślin na paszę, stwierdzono nadmierne ilości cynku w bobiku z obiektu kontrolnego oraz przy małych dodatkach osadu do podłoża, a także przekroczenia zawartości manganu. Zakres stosunków masowych Fe:Mn w badanych roślinach wynosił 0,11--1,85; natomiast Zn : Cu 4,69--37,9. Osad denny dodawany do podłoża znacznie zmieniał wartość obydwóch tych ilorazów. W każdym przypadku dodatek osadu do podłoża poprawiał jakość paszową roślin, zawężając stosunek Zn : Cu oraz rozszerzając Fe:Mn w miarę zwiększania udziału osadu w podłożu. Osad denny bagrowany dodawany do podłoża generalnie poprawiał jakość biomasy pod względem zawartości badanych pierwiastków.
PL
Badano wpływ szerokości międzyrzędzi, prędkości siewu oraz szerokości szczeliny roboczej w kołeczkowym zespole wysiewającym przy zmiennej długości odcinka pomiarowego i stałej dawce wysiewu 360 kg/ha na nierównomierność dozowania nasion bobiku. Z analizy regresji wielu zmiennych z krokową procedurą eliminacji zmiennych nieistotnych otrzymano równanie stopnia drugiego, zawierające następujące czynniki - prędkość siewu, szerokość międzyrzędzi i długość odcinka pomiarowego.
EN
The influence of width of area between rows, speed of sowing as well as width of working crevice of pin sowing unit at variable length of measured section and at seed dosage 360 kg/ha on non-uniformity of horse bean seeds dosage was studied. Regression analysis with steep-wise procedure of insignificant variables reduction let to get equation of second degree, in which speed of sowing, width of area between rows and length of measured section are crucial factors.
PL
W pracy dokonano analizy warunków opadowych na obszarze Polski Północno-Wschodniej w aspekcie wymagań wodnych grochu (gleby lekkie) i bobiku (gleby średnie i ciężkie), wykorzystując dane meteorologiczne dotyczące miesięcznych sum opadów w latach 1971-2000. Generalnie, na całym obszarze, od kwietnia do czerwca notowano więcej sytuacji z ekstremalnymi niedoborami opadów w stosunku do zapotrzebowania bobiku i grochu, natomiast w lipcu - więcej przypadków z ekstremalnymi nadmiarami. W kwietniu i maju stopień ryzyka pojawienia się sytuacji z ekstremalnymi opadami był najwyższy w północno-zachodniej części regionu i malał w kierunku wschodu i południowego wschodu. W czerwcu i lipcu ryzyko występowania sytuacji ekstremalnych było w miarę równomiernie rozłożone w całym regionie i wynosiło od 20 do 40%.
EN
The paper presents results of analysis of the effects of water supply on pea (light soils) and horse bean (medium heavy and heavy soils) grown in northeastern Poland based on meteorological dataset (monthly sums of precipitation) covering the period from 1971 to 2000. The general findings suggest that the highest risks of extreme deficits of precipitation with respect to pea and horse bean demands occurred in the period from April to June, however, the extreme excesses occurred in July. The results also suggest that the distributions of precipitation from April to May were most unfavorable in the northern part of analyzed region and improved south-eastward, but in July the risk of the occurrence of extreme situation was even all over the region (20-40%).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.