Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  high-temperature superconductors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The work discusses numerical and experimental researches, which are focused on developing a coherent model of magnetic interactions causing the levitation of the starting trolley of the unmanned aerial vehicle (UAV) catapult. The starting trolley is levitating over the catapult’s tracks, which generate the magnetic field. The levitation is made possible by the diamagnetic properties of high-temperature superconductors, placed in supports of the starting trolley. The introduction of the article briefly analyzes the catapult structure. Next, it explains the nature of associated with the Meissner and flux pinning effect magnetic interactions which causes the levitation phenomenon. The paper presents the results of numerical analysis of the magnetic field, generated by the catapult’s tracks arranged in two configurations: a “chessboard” and a “gutter” pattern. The numerical model was solved, using the finite element method. Parameterization of the numerical model was made based on the measurements of the magnetic field, generated by a single magnet.
EN
The paper attempts to determine the chemical diffusion coefficient of oxygen ions in the thin YBa2Cu3O7-x layer of the electro-resistance memory at room temperature. The measurement method was based on the assumption that in the process of switching the sample resistance by means of current pulses there is a stage of diffusion of oxygen ions in the layer of finite thickness from the source located at its surface. This layer is the oxygen depleted layer at the electrode. Its thickness was determined empirically from the amplitude characteristics of the resistive states, while the diffusion time constant was obtained from measurements of the resistance relaxation curves. The value of 5.5 • 10-18m2/s of the oxygen diffusion coefficient in YBa2Cu3O7-x obtained in this paper is in the order of magnitude consistent with the literature data obtained under similar conditions.
PL
W pracy podjęto próbę wyznaczenia współczynnika dyfuzji chemicznej jonów tlenu w cienkiej warstwie YBa2Cu3O7-x pamięci elektrorezystancyjnej w temperaturze pokojowej. Metodę pomiaru oparto na założeniu, że w procesie przełączania rezystancji próbki za pomocą impulsów prądowych występuje etap dyfuzji jonów tlenu w warstwie o skończonej grubości ze źródła zlokalizowanego przy jej powierzchni. Warstwą tą jest przyelektrodowa warstwa zubożona w tlen. Jej grubość wyznaczono doświadczalnie z charakterystyk amplitudowych stanów rezystancyjnych, natomiast stałą czasową dyfuzji otrzymano z pomiarów przebiegów relaksacji rezystancji. Otrzymana w pracy wartość 5,5•10-18 m2/s współczynnika dyfuzji jonów tlenu w YBa2Cu3O7-x jest co do rzędu wielkości zgodna z danymi literaturowymi uzyskanymi w podobnych warunkach.
EN
The paper presents the results of experimental investigations of the phenomenon of electro-resistance memory in the Ag/YBa2Cu3O7-x/Ag thin-film structure at room and liquid nitrogen temperature. On the basis of the obtained voltage-current and amplitude characteristics, the threshold values of the resistive switching voltage were determined. Differences in the levels of these voltages at different switching directions and temperatures are explained using a mechanism based on oxygen ion electro-diffusion via oxygen vacancies. Using the mathematical model of this mechanism on the basis of the switching voltage values obtained, the thickness of layers depleted in oxygen ions were determined, which play a fundamental role in the switching process. The obtained thicknesses from 1.2 to 10.6 nm are consistent with the literature data for similar structures.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych zjawiska pamięci elektrorezystancyjnej w strukturze cienkowarstwowej Ag/YBa2Cu3O7-x/Ag w temperaturze pokojowej i ciekłego azotu. Na podstawie uzyskanych charakterystyk napięciowo-prądowych i amplitudowych wyznaczono wartości progowe napięcia przełączania rezystancji. Różnice poziomów tych napięć przy różnych kierunkach przełączania oraz temperaturach wyjaśniono za pomocą mechanizmu opartego na elektrodyfuzji jonów tlenu poprzez wakansy tlenowe. Wykorzystując model matematyczny tego mechanizmu na podstawie otrzymanych wartości napięcia przełączania wyznaczono grubości warstw zubożonych w jony tlenu, które odgrywają zasadniczą rolę w procesie przełączania. Otrzymane grubości od 1,2 do 10,6 nm są zgodne z danymi literaturowymi dla podobnych struktur.
EN
This paper presents an analysis of the levitation forces applied to the launch truck of an innovative UAV (unmanned aerial vehicle) catapult system with high-temperature superconductors. The levitation force is a result of the Meissner effect that occurs between a YBCO high-temperature superconductor and the magnetic field generated by neodymium magnets. This paper is an elaboration of the experiments conducted to measure the levitation force value as a function of the gap generated by the superconductors.
PL
W pracy zaproponowana została analiza sił lewitacyjnych działających na wózek startowy innowacyjnej wyrzutni samolotów bezzałogowych, wykorzystującej wysokotemperaturowe nadprzewodniki. Siła lewitacji jest konsekwencją efektu Meissnera zachodzącego pomiędzy wysokotemperaturowymi nadprzewodnikami YBCO a polem magnetycznym wytwarzanym przez magnesy neodymowe. W pracy opisane zostały eksperymenty przeprowadzone w celu pomiaru wartości siły lewitacyjnej w funkcji szczeliny generowanej przez nadprzewodniki.
EN
This paper presents a numerical modeling method for AC losses in highly dynamic linear actuators with high temperature superconducting (HTS) tapes. The AC losses and generated force of two actuators, with different placement of the cryostats, are compared. In these actuators, the main loss component in the superconducting tapes are hysteresis losses, which result from both the non-sinusoidal phase currents and movement of the permanent magnets. The modeling method, based on the H-formulation of the magnetic fields, takes into account permanent magnetization and movement of permanent magnets. Calculated losses as function of the peak phase current of both superconducting actuators are compared to those of an equivalent non-cryogenic actuator.
6
EN
The paper presents results of the experimental research in which the electro-resistance memory effect have been observed in a thin-film structure based on a high-temperature YBa2Cu3O7-x superconductor exposed to electric current and an attempt to interpret the physical mechanism of that effect based on the processes of oxygen ion or electron trapping.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, w których zaobserwowano elektrorezystancyjne zjawisko pamięci w strukturze cienkowarstwowej opartej na nadprzewodniku wysokotemperaturowym YBa2Cu3O7-x poddanym działaniu prądu elektrycznego, oraz przeprowadzono próbę interpretacji mechanizmu fizycznego tego zjawiska w oparciu o procesy pułapkowania jonów tlenu albo elektronów.
EN
Arrays of synchronized Josephson junctions can be used as coherent frequency sources where the voltage across the junctions is connected tc the frequency only via fundamental constants. Recent results on intrinsic Josephson junctions in high temperature superconductors show problems with synchronization and self-heating effects. Thus we investigate numerically the temperature of the self-heated chain of two current-biased Josephson junctions loaded by a resonator and the conditions of synchronization in the system. For calculations we used parameters of intrinsic Josephson junctions in high temperature superconductors. We found that the increase of the accurrent at the resonant frequency results in the phase locking of junctions (coherent radiation] as well as in an increase of the temperature of each of the junctions above the nominal bath temperature of the cryostat. Both the increase of the temperature and the phase locking appear in the same interval of the bias currents.
PL
Matryce zsynchronizowanych złączy Josephsona mogą być używane jako spójne źródła częstotliwości, w których napięcie złączy jest zależne od częstotliwością tylko przez podstawowe stałe fizyczne. Wyniki ostatnich prac nad wewnętrznymi złączami Josephsona w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych wykazały problemy z synchronizacją i efektem samopodgrzewania. Dlatego badano numerycznie temperaturę samopodgrzewania łańcucha złożonego z dwóch spolaryzowanych prądowo złącz Josephsona obciążonych przez rezonator i badano stany synchronizacji w tym systemie. Do obliczeń wykorzystano parametry wewnętrznych złączy Josephsona wykonanych z nadprzewodników wysokotemperaturowych. Stwierdziliśmy, że wzrost prądu zmiennego o częstotliwości rezonansowej prowadzi do fazy blokowania złączy (spójnego promieniowania), jak również do wzrostu temperatury każdego złącza powyżej nominalnej wartości temperatury kąpieli w kriostacie. Zarówno wzrost temperatury jak i faza blokowania złączy pojawiają się w tym samym przedziale prądów polaryzujących.
EN
Investigations of a state-of-the art high-temperature ceramic superconducting tape of SF 12050 series are presented. The study focuses on current and voltage characteristics, examination of microstructure and analysis of chemical composition in superconducting tapes of SF series. In order to measure current parameters, a measuring system was designed to investigate sections of the tapes at the temperature of liquid nitrogen. The system is powered with direct current with parameters I= 0 ÷ 580A and U= 0 ÷ 8V. Measurements of critical current were taken by means of determination of the decline in voltage along the measurement section for the tape with accuracy of 1nV. Analysis of chemical composition was carried out using scanning microscope which features chemical composition microanalyser EDX. The paper presents microscope images which are a result of examination of the structures by means of light microscope and scanning microscope. The method of preparation of superconducting tapes for soldering and the method of selection of solder were also presented.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań ceramicznej wysokotemperaturowej taśmy nadprzewodzacej najnowszej generacji z serii SF 12050. W artykule przedstawiono badania dotyczące wyznaczania charakterystyk prądowo-napięciowych, obserwacji mikrostruktury oraz analizy składu chemicznego taśm nadprzewodzących z serii SF. Do badań parametrow pradowych został zaprojektowany i zbudowany układ pomiarowy umożliwiający badanie odcinkow taśm w temperaturze ciekłego azotu. Układ ten jest zasilany źródłem prądu stałego o parametrach I= 0 580A oraz U= 0 8V. Pomiary prądu krytycznego sa wykonywane przez określenie spadku napięcia na odcinku pomiarowym tasmy z dokladnoscia do1 nV na odcinku pomiarowym nadprzewodnika. Analizę składu chemicznego przeprowadzono przy zastosowaniu mikroskopu skaningowego z mikro-analizatorem składu chemicznego EDX. W pracy zamieszczone zostały obrazy mikroskopowe bedace wynikiem obserwacji struktur za pomocą mikroskopu świetlnego oraz skaningowego. Przedstawiona została rownież metoda preparatyki tasmy nadprzewodzacej do lutowania oraz sposob doboru lutowia.
EN
Most likely, magnetic separation will be one of the first industrial areas impacted by HTS technology and may represent the future migration of magnetic separators to this technology. Design for a more detailed evaluation was chosen based on an iron magnetic circuit in which ampere-turns were supplied by a superconducting BSCCO-Ag tape wound coil operating at 77 K. Two configurations for the separator were considered a ball mathx separator and a wire matrix high-gradient separator. Practical separations will be possible with such system.
PL
Separacja magnetyczna może być jednym z pierwszych obszarów zastosowań nadprzewodników wysokotemperaturowych (HTS). Analizuje się zatem szczegółowo obwód magnetyczny ze szczeliną powietrzną, w której zachodzi separacja magnetyczna. W zależności od zastosowanego rodzaju wypełnienia szczeliny (metalowe kulki, wata ferromagnetyczna) i innych parametrów, autorzy przedstawili algorytm doboru uzwojenia wykonanego z nadprzewodnika wysokotemperaturowego typu BSCCO-Ag o znanej charakterystyce.
EN
This work is a continuation of the research aiming at increasing critical transport current density jc in high-Tc superconductors. Previous investigations have revealed that application of zirconium oxide ZrO2 as dopant in amount of 2% w/w may increase j(c) by factor of 25. It was also previously shown that amount of added ZrO2 Iowered the onset temperature of the superconducting transition. In the presented paper it is shown, that the reason for this phenomenon is formation of a new non-superconducting phases of zirconium barium and copper oxide.
PL
Praca jest kontynuacją badań podjętych w celu zwiększenia krytycznej gęstości prądów transportu j(c) w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych. Wcześniejsze badania wykazały, że stosując domieszkę tlenku cyrkonu w ilości 2% wag. można zwiększyć wartość j(c) 25 razy. Wraz z koncentracją ZrO2 obniżeniu ulegała początkowa wartość temperatury przejścia nadprzewodzącego. W prezentowanej pracy wykazano, że przyczyną tego zjawiska jest powstawanie nowych nie nadprzewodzących faz cyrkonianu baru i tlenku miedzi.
14
Content available remote Field-current relaxation in the superconducting ring
EN
The analysis of the process of the magnetic field's penetration into the superconducting ring placed on the ferromagnetic core has been presented in this paper. Results which were obtained in experiments and simulation are the basis of the presented analysis. The transient response of the superconducting ring-ferromagnetic core configuration to the pulsed magnetic field has been observed in experimental research. These results enabled to describe the process of the magnetic field's penetration and a time delay which is the effect of diffusion character of the magnetic flux's movement in the superconductor. Rapid increase of the external magnetic field allowed to observe the time evolution of transient processes which is the effect of the avalanche magnetic flux's movement in the superconducting ring. A quick movement of magnetic vortexes leads to nonlinear increase of the superconducting ring's resistivity. The simulation of the magnetic processes allowed to analyze changes in the magnetic field's profile in the superconductor, which are the effects of dynamic movement of the magnetic flux.
PL
W pracy przedstawiono analizę wyników badań procesu wnikania pola magnetycznego do nadprzewodzącego pierścienia umieszczonego na ferromagnetycznym rdzeniu. Podstawę analizy stanowią wyniki uzyskane na drodze doświadczalnej oraz symulacyjnej. Badania doświadczalne polegały na wyznaczaniu odpowiedzi napięciowej układu na szybko narastający impuls zewnętrznego pola magnetycznego. Pozwoliły one scharakteryzować jakościowo proces wnikania pola magnetycznego oraz opóźnienia wynikające z dyfuzyjnego charakteru ruchu strumienia magnetycznego w objętości nadprzewodnika. Wymuszenie dużej szybkości narastania natężenia zewnętrznego pola magnetycznego pozwoliło zaobserwować przebieg procesów przejściowych, będących efektem lawinowego ruchu strumienia magnetycznego w nadprzewodzącym pierścieniu. Szybkie przemieszczanie się skwantowanego strumienia było obserwowalne w postaci nieliniowej zmiany rezystywności badanego pierścienia. W badaniach symulacyjnych obserwowano zmiany profilu pola magnetycznego w objętości nadprzewodnika, wynikające ze zmiennej dynamiki ruchu kwantowanego strumienia magnetycznego.
15
EN
This paper brings in a proposal of the method for increasing the critical current density j(c) of YBa2Cu3O7-x superconductor ceramics by introducing defects into inter granular regions. Zirconium oxide ZrO2 was used in order to obtain such effect. It was added to a pure yttrium phase in amount of 0.02, 0.2, 2, 10 and 20 % w/w. Rlesults of the critical temperature T(c) as well critical current density measurements are presented. It was shown that for amount of ZrO2 equal to 2 % w/w it is possibie to increase j(c) by factor 25.
PL
Przedstawiono propozycję zwiększenia krytycznej gęstości prądu j(c) nadprzewodnikowej ceramiki wysokotemperaturowej YBa2Cu3O7-x poprzez wprowadzanie defektów w obszary międzyziarnowe. W tym celu wykorzystano tlenek cyrkonu ZrO2, który domieszkowano do czystej fazy itrowej w ilości 0.02, 0.2, 2, 10 i 20 % wag. Przedstawiono wyniki pomiarów temperatury krytytcznej T(c) oraz j(c). Pokazano, że dla koncentracji 2% wag. ZrO2 możliwe jest zwiększenie j(c) nawet 25-krotnie.
EN
The progress in the superconductivity investigations and its applications is especially dependent on the critical current enhancement of the high temperature superconducting tapes. In the paper, the interaction of the vortices with the pinning centers appearing in the high temperature superconducting tapes and influence of the pinning centers dimensions on the critical current and pinning forces will be analyzed. The original result of the paper is that too small pinning centres lead to the disappearance of the critical current.
PL
Stały rozwój problematyki nadprzewodnictwa i jego zastosowań uzależniony jest od podniesienia wartości prądu krytycznego materiałów nadprzewodnikowych, w tym w formie wysokotemperaturowych taśm nadprzewodnikowych. W pracy zbadano oddziaływanie nici wirowych strukturalnych centrami zakotwiczenia oraz wpływ defektów strukturalnych i ich rozmiarów na prąd krytyczny wysokotemperaturowych taśm nadprzewodnikowych. Przeanalizowano w pracy rodzaje defektów strukturalnych występujących w taśmach nadprzewodnikowych oraz wpływ rozmiaru defektów na prąd krytyczny i siły zakotwiczenia. Oryginalnym rezultatem pracy jest wynik wskazujący, że zbyt małe centra zakotwiczenia prowadzą do zaniku prądu krytycznego.
EN
Interaction of the magnetic vortices in the layered structure of the high-temperature oxide superconductors with the pinning centers created by the heavy ions irradiation is investigated. The influence of this dynamic interaction on the current-voltage characteristics and critical current of the Bi:2212 high temperature superconductor is considered. The results of research allowed to determine the current-voltage characteristics dependence on the heavy ions irradiation dose, as a function of temperature and magnetic field and to predict the anisotropy of the critical current in this material, depending on the magnetic field direction.
18
Content available remote The IR photoinduced changes in the Y-Ba-Cu-O thin films
EN
The Y-Ba-Cu-O thin films are promising materials because they have not only superconducting properties but also good optical properties, particularly in the IR spectral range. We investigate the photoinduced optical changes in the IR region for oriented Y-Ba-Cu-O thin films deposited on [left angle bracket]110[right angle bracket] surface of ZnSe single crystals, using differential IR spectroscopy Fourier technique in the spectral region between 100 cm/sup -1/ and 450 cm/sup -1/. We have also found the photoinduced photodarkening effect under the influence of the CO/sub 2/ pulse laser ( lambda =10.6 mu m). The possibility of using the above-mentioned materials as promising materials for IR optoelectronics and nonlinear optics is discussed.
EN
The micropolar continuum theory is applied to superconductors of type II containing a vortex lattice. The classical electrodynamic theory of micropolar continua is supplemented by quantum-mechanical notions describing the phenomenon of superconductivity. A variational principle for dissipative processes taking place in high-temperature superconductors is formulated. The electromagnetic, mechanical and thermal fields interactions in superconductors are considered. Finally, the complete system of field equations describing these interactions is obtained together with the constitutive relations and the jump conditions on the discontinuity surface.
EN
Gauge symmetry which appears in the slave-mode approach to the t-J model of high temperature superconductivity is presented. The mean field analysis of these microscopic models lead to the continuum gauge field systems with infinitely strong coupling constant. The viability of the perturbative calculations (with finite coupling constant) are illustrated with a particularly simple field theory model. Exact resummation of the perturbation series is discussed for the Heisenberg model of strongly interacting spins in 1 + 1 dimensions which is approximated by the Schwinger model.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.