Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  high pressure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule opisano pracę innowacyjnego systemu chłodzenia adiabatycznego zastosowanego w zakładzie przemysłowym produkującym żywność. Efektem pracy SCA były zyski energetyczne, są one jednak jedynie efektem ubocznym. Głównym celem było zapewnienie bezawaryjnej pracy agregatu wody lodowej chłodzonego powietrzem, gdyż w okresach wysokich temperatur powietrza zewnętrznego przechodził on w stan awaryjny i nie zapewniał oczekiwanego chłodzenia.
EN
The article describes the work of the innovative adiabatic cooling system used in the food manufacturing plant. The SCA operation resulted in energy gains. But they are only a side effect, because the main goal was to ensure trouble-free operation of the air-cooled chiller. It was due to periods of high outside air temperatures, when chiller got failure and did not provide expected cooling effect.
PL
Artykuł omawia zagadnienia związane z uszczelnianiem kolumn rur okładzinowych na obszarze Niżu Polskiego. W części wstępnej publikacji omówiono uwarunkowania geologiczno-techniczne panujące podczas wykonywania prac wiertniczych w głębokich otworach Niżu Polskiego oraz trudności jakie mogą wystąpić podczas realizowania wierceń. W części badawczej zaprezentowano wyniki testów receptur zaczynów cementowych prowadzonych w warunkach HPHT. Badania laboratoryjne wykonywano w Zakładzie Technologii Wiercenia w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym. Ramowe składy receptur zaczynów cementowych opracowane zostały w INiG – PIB przy współpracy z Serwisem Cementacyjnym działającym przy firmie Exalo należącej do grupy PGNiG. Testy zaczynów cementowych wykonywane były zgodnie z normami: Przemysł naftowy i gazowniczy – Cementy i materiały do cementowania otworów – Część 1: Specyfikacja (PN-EN ISO 10426-1:2009) oraz Przemysł naftowy i gazowniczy – Cementy i materiały do cementowania otworów wiertniczych – Część 2: Badania cementów wiertniczych (PN-EN ISO 10426-2:2003). Zaczyny cementowe sporządzano na bazie 10% lub 20% solanki NaCl. W testowanych recepturach jako spoiwo wiążące zastosowano cement wiertniczy G HSR o wysokiej odporności na siarczany. Do uszczelniania kolumn rur o średnicy 9⅝” zaproponowano dwa rodzaje zaczynów: „lekkie” oraz o „normalnej” gęstości, które badano w temperaturze 80°C. Dla kolumny rur o średnicy 7” zamieszczono propozycję ciężkich zaczynów cementowych (o regulowanej gęstości) testowanych w 95°C i 120°C. Z kolei dla kolumn rur o średnicy 5” opracowano receptury o „normalnej” gęstości dla temperatur 130°C i 160°C. Wprowadzenie do zaczynu dodatków obniżających gęstość (w przypadku zaczynu górnego dla rur o średnicy 9⅝”) pozwoliło na uzyskanie receptur o regulowanej gęstości od około 1500–1650 kg/m3 . Z kolei dodatek obciążający (dodawany do receptur proponowanych do uszczelniania rur 7”) pozwolił na opracowanie zaczynów o gęstości w granicach od około 2060 do około 2350 kg/m3 . Zastosowanie odpowiednio dobranych opóźniaczy wiązania nowej generacji, umożliwiło sporządzanie receptur dla bardzo wysokich temperatur (do 160°C). Opracowane receptury zaczynów mogą znaleźć zastosowanie w procesie cementowania kolumn rur okładzinowych podczas prac prowadzonych na Niżu Polskim w trudnych warunkach geologiczno-technicznych.
EN
The article discusses issues related to casing pipe columns sealing in the Polish Lowlands. The introductory part of the publication presents geological and technical conditions prevailing during drilling the deep boreholes in the Polish Lowlands and difficulties that may occur during drilling. The authors present the results of cement slurries recipies tests conducted under HPHT conditions. Laboratory tests were carried out at the Drilling Technology Department in Oil and Gas Institute – National Research Institute. Slurry recipes had been developed in the Oil and Gas Institute – NRI in collaboration with the Cementing Service operating at the Exalo company belonging to the PGNiG group. Cement slurry tests were carried out in accordance with the following standards: Petroleum and natural gas industries – Cements and materials for well cementing – Part 1: Specification (PN-EN ISO 10426-1:2009) and Petroleum and natural gas industries – Cements and materials for well cementing – Part 2: Testing of well cements (PN-EN ISO 10426-2:2003). Cement slurries were prepared with 10% or 20% NaCl brine as a base. The G HRS cement with high sulfate resistance was used as a binder. Two types of slurry were proposed for sealing 9⅝” casing: “lightweight” and “normal” density, which were tested at 80°C. High-density cement slurries (with adjustable density) tested at 95°C and 120°C were proposed for 7” casing column. In turn, for 5” casing column recipes with “normal” density were developed for temperatures of 130°C and 160°C. The application of density-reducing additives to the slurry (in the case of lead cement slurry of 9⅝” casing) allowed us to obtain formulations with adjustable density from 1500 to 1650 kg/m3 . In turn, the weighting material added to the slurries for sealing 7” casings allowed us to develop slurries with a density ranging from 2060 to 2350 kg/m3 . The use of appropriately selected new generation setting retarders made it possible to prepare formulations for very high temperatures (up to 160°C). The developed cement slurry formulations can be used in the process of cementing casing columns in boreholes in the Polish Lowlands in difficult geological and technical conditions.
EN
High-pressure jet grouting pile is a kind of stratum reinforcement technology developed in recent years. Due to its characteristics of high solid strength, fast construction, low noise, safety and reliability, low cost, controllable reinforcement diameter, strong adaptability to stratum, and good reinforcement effect for soft soil, loose soil and water-rich stratum, high-pressure jet grouting pile technology has been more and more widely used in foundation treatment, water stop, and seepage prevention, tunnel lining and other fields in recent years. As a country with a relatively late development of underground construction engineering, Vietnam has little research on special geotechnical reinforcement technology, especially on special geotechnical reinforcement technology around urban underground construction engineering, especially on its theoretical analysis and practical application. Therefore, this thesis combines the Vietnam Trung Hoa tunnel project as an example, using the theoretical calculation formula and field monitoring measurement comparing the two methods, the high pressure jet grouting pile system research in Vietnam in the underground engineering reinforcement principle and application effect, get to the actual engineering design and construction has a guiding significance to the research, provides the reference for future similar projects. Finally, the application effect of high-pressure jet grouting pile in underground building reinforcement project is evaluated, which proves that high-pressure jet grouting pile has good applicability and economic benefit in underground building reinforcement project in Vietnam.
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania wysokich ciśnień jako skutecznej technologii poprawiającej bezpieczeństwo produkcji mięsa i przetworów mięsnych. Scharakteryzowano możliwości jej zastosowania zarówno jako szybkiej i nietermicznej metody utrwalania, jak i kreowania produktów o nowych cechach funkcjonalnych i sensorycznych. Metoda HPP pozwala na zachowanie w mięsie i produktach mięsnych wartości odżywczej i wydłużenie okresu przydatności do spożycia bez użycia konserwantów lub dodatków. W zależności od zastosowanego poziomu ciśnienia, HPP pozytywnie wpływa na cechy sensoryczne, reologiczne i teksturalne mięsa i przetworów mięsnych. Przy krótkim czasie przetwarzania w temperaturze otoczenia następuje unieczynnienie większości mikroorganizmów chorobotwórczych i powodujących psucie produktów. HPP może służyć do obniżenia zawartości soli (sodu) w przetworach, jednakże w ograniczonym zakresie, wynikającym ze zwiększonego wycieku lub pogorszenia zespolenia kawałków mięsa.
EN
The paper presents the possibilities of using high pressures as an effective technology to improve the safety of meat and meat production. The possibilities of its application both as a fast and non-thermal method of preservation as well as creation of products with new functional and sensory features have been characterized. The HPP method allows to maintain nutritional value in meat and meat products and to extend the shelf life without the use of preservatives or additives. Depending on the applied pressure level, HPP positively affects the sensory, rheological and textural characteristics of meat and meat products. With a short processing time at ambient temperature, the majority of pathogenic microorganisms that spoil products are inactivated. HPP may be used to lower the salt (sodium) content in the products, however, to a limited extent resulting from increased leakage or deterioration of meat pieces.
PL
Skuteczność i efekty wynikające z zastosowania HPP do produkcji żywności zostały dobrze przebadane na każdym etapie procesu produkcyjnego, wykazując istotne korzyści, które nie wyczerpują wszystkich oczekiwań producentów i konsumentów żywności. Wymagane są dalsze badania stosowania metody HPP do utrwalania żywności. Dotychczasowe wyniki badań potwierdzają niszczące działanie wysokich ciśnień na drobnoustroje. Jest ono tym skuteczniejsze, im wyższe jest ciśnienie, jednakże niektóre mikroorganizmy przeżywają nawet przy ciśnieniu 1200 MPa, natomiast zbyt niskie ciśnienie może powodować wzrost tempa namnażania drobnoustrojów. Praca ma na celu przedstawienie dotychczasowych efektów badań oraz wady i zalety stosowania tej metody do przedłużania trwałości wybranych produktów spożywczych.
EN
The effectiveness and effects of using HPP for food production have been well investigated and passed many tests at every stage of the production process, showing many important benefits that do not exhaust all expectations of food producers and consumers. Further research on the use of the HPP method for food preservation is required. The results so far have confirmed the destructive effects of high pressures on microorganisms. It is the more effective the higher the pressure were applied, however some microorganisms are resistant even at the pressure reaching 1200 MPa, while too low pressure can increase the rate of multiplication of microorganisms. The work aims to present the current research results and the advantages and disadvantages of using this method to extend the shelf life of selected food products.
6
Content available remote Cement slurries for sealing high temperature and high reservoir pressure boreholes
EN
A number of cement slurries proposed for sealing casing string in boreholes, where dynamic temperatures are in the range range from about 110 to about 150o C and pressures from 45 to 90 MPa, were investigated and analyzed in this article. In developing recipes were guided by the requirements to be met by cement slurry for the cementing of casing in the conditions of the occurrence of very high temperatures and reservoir pressures. Before the application of cement slurry in industrial conditions, the density, viscosity, thickening time, cement setting, free water and compressive strength of cement stone were examined. Developed cement slurries for HPHT conditions in research carried out in the Oil and Gas Institute – National Research Institute, had densities in the range from 1865 to 1890 kg/m3 and after appropriate fluidifying were characterized by good rheological parameters. Thickening times of the developed cement slurries ranged from approx. 4 to approx. 6 ½ hours, and can be successfully adjusted (most effectively with a suitably selected additive of sodium lignosulfonate in an amount of about 0,25÷1%). The initial viscosities of the cement slurries tested in the HPHT consistometer were small (about 10 Bc). The course of changes in the consistency of cement slurries was “rectangular”, and time between the consistency of 30 and 100 Bc was generally short (about 10 minutes or less). Cement stones formed after bonding of developed cement slurries were characterized by extremely high mechanical parameters. After 2 days, compressive strength of most tested samples exceeded 25 MPa, and after 7 days of hydration, the compressive strength was about 35 MPa. The cement slurry recipes presented in the article can be used for sealing casing strings in our country or in Ukraine (where cementation is performed in deep boreholes).
PL
W artykule przedstawiono opis i analizę badań szeregu zaczynów cementowych proponowanych do uszczelniania kolumn rur okładzinowych w otworach wiertniczych, w których występują temperatury dynamiczne w zakresie od około 110°C do około 150°C i ciśnienia od 45 MPa do 90 MPa. Przy opracowywaniu receptur kierowano się wymaganiami, jakie powinien spełniać zaczyn cementowy użyty do cementowania rur okładzinowych w warunkach występowania bardzo wysokich temperatur oraz ciśnień złożowych. Przed zastosowaniem zaczynu cementowego w warunkach przemysłowych zwracano uwagę na jego gęstość, lepkość, czas gęstnienia, wiązanie, filtrację, odstój wody oraz wytrzymałość kamienia cementowego na ściskanie. Opracowane w INiG – PIB zaczyny cementowe do warunków HPHT posiadały gęstości od 1865 kg/m3 do 1890 kg/m3 i po odpowiednim upłynnieniu cechowały się dobrymi parametrami reologicznymi. Czasy gęstnienia zaczynów cementowych wynosiły od około 4 godzin do około 6,5 godziny i można je z powodzeniem regulować (najskuteczniej za pomocą odpowiednio dobranego dodatku lignosulfonianu sodowego w ilości około 0,25÷1%). Lepkości początkowe zaczynów badanych w konsystometrze ciśnieniowym były niewielkie (wynosiły około 10 Bc). Przebieg zmian konsystencji zaczynów cementowych miał charakter „prostokątny”, a czas pomiędzy uzyskaniem konsystencji 30 Bc i 100 Bc był z reguły krótki (około 10 minut lub krócej). Kamienie cementowe powstałe po związaniu opracowanych zaczynów cechowały się niezwykle wysokimi parametrami mechanicznymi. Już po 2 dniach wytrzymałość na ściskanie większości badanych próbek przekraczała 25 MPa, natomiast po 7 dniach hydratacji wynosiła około 35 MPa. Zaprezentowane w artykule receptury zaczynów mogą być zastosowane podczas uszczelniania kolumn rur okładzinowych w naszym kraju lub na obszarze Ukrainy (gdzie mamy do czynienia z wykonywaniem prac cementacyjnych w głębokich otworach wiertniczych).
7
Content available remote High pressure Raman study of layered semiconductor TlGaSe2
EN
Raman spectroscopy measurements of a monoclinic layered semiconductor TlGaSe2 were performed in a pressure range up to 10.24 GPa. The pressure-induced first-order phase transition accompanied by reconstruction of the layer structure was observed at the pressure P ~ 0.9 GPa. The mode-Grüneisen parameters of intralayer bonds were calculated for TlGaSe2. The contribution of thermal expansion to temperature changes of phonon frequencies was defined. The type of intralayer bonds and their pressure transformation were analyzed in layered TlGaSe2. It was shown that the nature of intramolecular forces in molecular crystals and intralayer forces in layered GaS, GaSe and TlGaSe2 is similar.
EN
The advantages of microwave reactors in chemistry have been exploited in many fields, but the proper reactor design still make a challenge. Areas where microwave technology is applied are drying, chemical decomposition, powder synthesis, sintering, and chemical process control. This article goes through the measurement and construction material’s problems, especially in chemical synthesis of various nanoparticles. Issues of reactor’s operation modes, materials used for microwave devices, and solvents are discussed. Examples of nanoparticles reactor’s synthesis are given. The article describes typical problems encountered in research laboratories when preparing nanostructured powders.
PL
Zalety technologii ogrzewania mikrofalowego są wykorzystane w wielu dziedzinach, między innymi w mineralizacji, syntezie proszków, syntezach organicznych, spiekaniu oraz w suszeniu. W artykule omówiono zagadnienia związane z pomiarami parametrów reakcji oraz konstrukcji reaktorów dedykowanych do syntez chemicznych. Główną uwagę poświę- cono trybom pracy reaktorów, materiałom konstrukcyjnym, a także problemom eksploatacji w urządzeniach mikrofalowych dedykowanych do otrzymywania nanoproszków różnego typu i przeznaczenia. Artykuł pokazuje możliwe problemy, które mogą wystąpić w laboratorium badawczym w którym używa się reaktorów mikrofalowych, szczególnie w syntezach nanocząstek.
9
Content available remote Properties of high-pressure sodium lamp by different supply methods
EN
This article presents current-voltage characteristics and waveforms of instantaneous values of current, voltage and power of the high-pressure sodium lamp when it is powered from the mains with inductive ballast or from inverter by force rectangular current. The presented results may be useful for designing a new construction of high-pressure sodium lamps.
PL
W artykule przedstawiono charakterystyki prądowo – napięciowe oraz przebiegi czasowe prądu, napięcia i mocy wysokoprężnej lampy sodowej przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej ze statecznikiem indukcyjnym oraz przy zasilaniu poprzez falownik wymuszający prostokątny przebieg prądu. Przedstawione wyniki mogą być przydatne przy projektowaniu nowych konstrukcji układów zasilających wysokoprężne lampy sodowe.
EN
N-type polycrystalline skutterudite compounds Ni0.15Co3.85Sb12 and Fe0.2Ni0.15Co3.65Sb12 with the bcc crystal structure were synthesized by high pressure and high temperature (HPHT) method. The synthesis time was sharply reduced to approximately half an hour. Typical microstructures connected with lattice deformations and dislocations were incorporated in the samples of Ni0.15Co3.85Sb12 and Fe0.2Ni0.15Co3.65Sb12 after HPHT. Electrical and thermal transport properties were meticulously researched in the temperature range of 300 K to 700 K. The Fe0.2Ni0.15Co3.65Sb12 sample shows a lower thermal conductivity than that of Ni0.15Co3.85Sb12. The dimensionless thermoelectric figure-of-merit (zT) reaches the maximal values of 0.52 and 0.35 at 600 K and 700 K respectively, for Ni0.15Co3.85Sb12 and Fe0.2Ni0.15Co3.65Sb12 samples synthesized at 1 GPa.
EN
This paper reports on analyses and testing of sensitive power electronics components encapsulation concept, enabling operation in harsh, especially high pressure environments. The paper describes development of the concept of epoxy modules that can be used for protecting of the power electronics components against harsh environmental conditions. It covers modeling of the protective capsules using a simple analytical approach and Finite Element Method (FEM) models and validation of the developed models with the high pressure tests on samples fabricated. The analyses covered two types of the epoxy modules: of sphere- and elongated- shape, both with electrical penetrators that enable electrical connection of the encapsulated components with external power sources as well as other power modules and components. The tests were conducted in a pressure chamber, with a maximum applied pressure of 310 bars, for which online strain measurements have been conducted. The experimental results were compared with the simulation results obtained with analytical and FEM models, providing validation of the models employed. The experimental part of this work was conducted in collaboration with Polish Naval Academy in Gdynia.
12
Content available remote Hydrothermal synthesis and thermoelectric properties of PbS
EN
In this paper, hydrothermal approach combined with high pressure sintering method was employed to synthesize PbS. The X-ray diffraction results show that single phase PbS can be obtained by a simple hydrothermal method. The scanning electron microscope results show that the PbS sample has nearly cubic shape and preserves well crystallized and coarse grains after high pressure sintering. The thermoelectric performance of PbS obtained in this study is comparable to that of a PbS sample prepared by conventional method. The carrier type and concentration of PbS can be tuned effectively by doping with Bi. The maximum figure of merit for PbS doped with 1 mol% Bi reaches 0.44 at 550 K, which is about 30 % higher than that of undoped PbS. These results indicate that hydrothermal method provides a viable and controllable way of tuning the electrical transport and thermoelectric properties for PbS.
EN
The nonlinearity parameter B/A, internal pressure, and acoustic impedance are calculated for a room temperature ionic liquid, i.e. for 1-ethyl-3-methylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl] imide for temperatures from (288.15 to 318.15) K and pressures up to 100 MPa. The B/A calculations are made by means of a thermodynamic method. The decrease of B/A values with the increasing pressure is observed. At the same time B/A is temperature independent in the range studied. The results are compared with corresponding data for organic molecular liquids. The isotherms of internal pressure cross at pressure in the vicinity of 70 MPa, i.e. in this range the internal pressure is temperature independent.
EN
Air dry potato starch (84.9% d.s.) was subjected to pressurizing under the pressure of 50, 100, 250, 500, 750, 1000 and 2000 MPa for 1 h. The physical properties of pressurized starch, such as morphology, surface and crystalline structure, gelatinization parameters, were studied by means of scanning and atomic force microscopy (SEM/AFM), X-ray diffraction (X-ray), differential scanning calorimetry (DSC). The susceptibility to the amylolytic enzyme (α-amylase) was also measured. Application of pressure in the range of 50–2000 MPa results in an increase in the compressed potato starch bulk density, change in the contours of the granules from oval to polyhedral, increase in the roughness of the granule surface, vanishing of the X-ray reflexes generated by the orthogonal structure and weakening of the reflexes generated by the hexagonal structure, lowering of the enthalpy of starch gelatinization, and the enhancement of hydrolytic susceptibility of starch granules to the amylolytic enzyme.
15
EN
Thermoelectric materials PbTe were synthesized by high pressure method. The microstructure and temperature dependence of thermoelectric properties were studied. Some second phases with nano-structure were found in the high pressure synthesized samples. Compared with that of PbTe prepared at an atmospheric pressure, the samples prepared by high pressure method had smaller grain sizes, lower resistivity and lower phonon thermal conductivity. The maximum figure of merit, Z reached 8.86 × 104 K1 for the sample prepared at 4 GPa. This value was about twice times higher than that of the sample prepared at ambient pressure and it matched to that of highly doped PbTe.
EN
The paper compares the simulation results concerning two types of dangerous failures of the autoclave filled with hazardous media subjected elevated pressure (420 MPa). A nonstationary, 2-D axisymmetric, physical-numerical model of the system is proposed. It is assumed that it is possible to break off the mandrel of the autoclave or the whole cork assembly. In both cases the broken off structural elements are driven by the leaking medium and the leakage of the high pressure liquid into the environment is present. It is accompanied by the formation of the shock wave propagating in the air. The maximum speed and kinetic energy of the broken off elements has been determined, along with the characteristics of the shock wave. On the basis of parameters characterizing the shock wave generated by the discharged liquid, a TNT equivalent was determined.
PL
Przeprowadzono ogólną analizę metod wysokociśnieniowej obróbki żywności z uwzględnieniem możliwości ich skojarzenia z zamrażaniem (P5F) i rozmrożeniem (PAT). Charakteryzując mechanizm fazowych przemian wody podczas takiej obróbki uwzględniono teksturę, barwę i stan mikrobiologiczny produktów. Przedstawiono komercyjny rozwój metod obróbki wysokociśnieniowej biorąc pod uwagę ich zalety wynikające z zachowania witamin i barwników oraz możliwości inaktywacji populacji mikroorganizmów w żywności.
XX
The basie analyze ofhigh pressure treatment of food including the possibility of its connections with freezing (P5F) and thawing (PAT) was performed. Characterizing of water phase transition during such processing, the texture, color and microbiological condition of products were considered. The commercial development of food high pressure treatment considering its advantages, i.e. vitamins and dyes keeping as well as possibilities of microorganisms inactiwtion were presented.
EN
The paper concerns the problem of discontinuity in high pressure die castings (HPDC). The compactness of their structure is not perfect, as it is sometimes believed. The discontinuities present in these castings are the porosity as follow: shrinkage and gas (hydrogen and gas-air occlusions) origin. The mixed gas and shrinkage nature of porosity makes it difficult to identify and indicate the dominant source. The selected parameters of metallurgical quality of AlSi9Cu3 alloy before and after refining and the gravity castings samples (as DI - density index method), were tested and evaluated. This alloy was served to cast the test casting by HPDC method. The penetrating testing (PT) and metallographic study of both kinds of castings were realized. The application of the NF&S simulation system allowed virtually to indicate the porosity zones at risk of a particular type in gravity and high-pressure-die-castings. The comparing of these results with the experiment allowed to conclude about NF&S models validation. The validity of hypotheses concerning the mechanisms of formation and development of porosity in HPDC casting were also analyzed.
EN
During recent decades the number of high-pressure crystallographic studies has rapidly increased. This has been possible owing to the diamond-anvil cell, a small, relatively cheap and save apparatus breaking all records of static pressure. The diamond-anvil cell is suitable for diffraction structural studies, optical and IR spectroscopy and many other types of physical measurements; it can be also applied as a microscopic chemical reaction chamber. High pressure is now often used for synthesizing super-hard materials, new polymorphs and solvates with unique properties required in high-tech applications as well as in food processing and pharmaceutical industry.
EN
The paper presents the results of laboratory studies of the 200 MPa pressure effect on specific surface area of clay. The original high-pressure investigation stand was used for the pressure tests. Determination of the specific surface area was performed by the methylene blue adsorption method. The results of the specific surface area test were compared for non-pressurized clays and for clays pressured in a high-pressure chamber. It was found that the specific surface area of pressurized soil clearly increased. This shows that some microstructural changes take place in the soil skeleton of clays.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.