Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 575

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heating
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
1
Content available remote Heating of an electrical contact by a vacuum arc
EN
The electric arc is a self-sustained electric discharge characterized by a very high current density at the cathode and a low cathode voltage. This corresponds to high power densities causing heating, melting and evaporation of the electrical contact. The erosion of an electrical contact implies a limitation of the lifetime of the electrodes in the electric interruption devices. The cathode and anode spot are defined as superheated regions of cathode and anode surfaces from which the metal vapor emerge. The Heat sources of a contact are the Joule heat produced by the current and the impinging positive ions on the surfaces. The hot surface emits electrons and metal vapor. In this paper, the heating process of an electrical contact with an electric arc in vacuum is considered. We present a numerical simulation of an electrical contact heated by an arc in vacuum for tungsten, copper and aluminum electrodes. The purpose is the identification of the main source of heating of the electrical contact in vacuum arc discharge. We also investigate the time needed for an electrode to reach the melting and vaporization temperature and compare these times to those experimentally obtained by some authors on arcs with duration less than 100 nanoseconds.
PL
W artykule analizowano proces nagrzewania elektrod kontaktu w próżni. Przedstawiono numeryczną symulację nagrzewania przez wyładowanie elektryczne. Analizowano też czas po którym metal topnieje I odparowuje.
EN
In low-voltage (LV) electrical networks metal-oxide varistor (MOV) surge arresters connected in parallel are often used against overvoltages. The paper presents the results of laboratory experiments, during which pairs of parallel connected MOV surge arresters were subjected to surges of specified energy. The tests determined energy distribution between surge arresters for AC burst voltage stresses, temperatures recorded on their surface using contact sensors and temperature distribution images (IR thermograms). The analysis of results and conclusions are also presented.
PL
W sieciach niskiego napięcia stosowane są zwykle tlenkowe ograniczniki przepięć. W artykule przedstawiono wyniki badań, podczas których pary równolegle połączonych ograniczników poddano działaniu narażeń o określonej energii. Badano rozkład energii pomiędzy ograniczniki dla narażeń przebiegami AC oraz rejestrowano termogramy IR i temperatury na ich powierzchni, mierzone czujnikami kontaktowym. Przedstawiono analizę wyników badań i wnioski.
3
Content available remote Gazowe promienniki podczerwieni w nowoczesnych magazynach spedycyjnych
PL
Magazyny ze względu na różne sposoby funkcjonowania wymagają indywidualnego podejścia do systemu grzewczego. W artykule przedstawiono znaczenie funkcjonalności magazynów w aspekcie ogrzewania i dane dotyczące zużycia w nich energii. Omówiono zasady projektowania ogrzewania z promiennikami gazowymi, parametry tych urządzeń i nowoczesne rozwiązania odzysku ciepła.
EN
Due to various functionalities, warehouses need an individual approach to the design of a heating system. The article presents the importance of the functionality of ware­houses in the aspect of heating as well as data on their energy consumption. The principles of designing a heating system with gas-fired radiant heaters, the parameters of these devices and modern solutions of waste heat recovery are discussed.
PL
PGE Energia Ciepła, należąca do Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Spółka, jako lider nowoczesnego ciepłownictwa, stawia na rozwój sieci ciepłowniczych i inwestycje proekologiczne, zakłada całkowite odejście od węgla na rzecz gazu do 2023 r.
PL
Wprowadzanie innowacji do sieci ciepłowniczych i elektrowni jest jednym z celów nie tylko Unii Europejskiej w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego, ale także wielu innych państw na świecie. Woda o właściwych parametrach stanowi gwarancję dłuższego cyklu życia istotnych elementów sieci ciepłowniczej, takich jak przewody rurowe, kotły, czy wymienniki ciepła, co ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne, a z drugiej strony optymalizuje koszty i gwarantuje szybki zwrot inwestycji.
6
Content available Szanse i zagrożenia dla rozwoju kogeneracji
PL
Obecnie trwa bardzo intensywna dyskusja nad kształtem energetyki zarówno na poziomie polskim, jak i europejskim. Nowe regulacje prawne, dotyczące w głównej mierze zagadnień ochrony środowiska, stawiają przed energetyką coraz to trudniejsze wyzwania, co wymusza wprowadzanie zmian i modernizacji. To z kolei rodzi pytania: jaki kształt energetyka powinna przybrać i czy jest tam miejsce dla kogeneracji? W artykule tym przedstawiono wybrane szanse i zagrożenia dla kogeneracji. Jest to szczególnie ważne, ponieważ przy braku polityki energetycznej państwa (od 2013 r. obecnie mamy tylko projekt) trudno jest ocenić, czy kogeneracja będzie wspieranym rozwiązaniem w systemie energetycznym Polski, czy nie.
PL
Rozsądne zarządzanie portfelem gazu i energii elektrycznej przy układach kogeneracyjnych może generować nawet milionowe oszczędności - kluczem jest know-how.
8
Content available Przyszłość systemów ciepłowniczych
PL
Energetyka jako sektor szeroko rozumiany ulega obecnie dynamicznym zmianom. Do tej pory zmiany technologiczne, które zachodziły w sektorze energetycznym wynikały z relatywnie powolnego rozwoju poszczególnych technologii. To jednak nie powodowało generalnych zmian zasady funkcjonowania. W systemie elektroenergetycznym istniały i istnieją centralne źródła zasilania, system wysokiego średniego i niskiego napięcia oraz odbiorcy. Ten schemat wytwarzania i przesyłu ulega obecnie ewolucji z systemu przepływu jednokierunkowego energii od centralnych źródeł do odbiorcy - w kierunku systemu rozproszonego, gdzie znaczna część energii elektrycznej wytwarzana jest i konsumowana lokalnie przez rozproszonych odbiorców i nie wychodzi poza lokalną sieć niskich napięć.
9
Content available Opiniowanie w zakresie kogeneracji
PL
Ustawa z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wymaga od wytwórcy szeregu dokumentów, pozwalających na dopuszczenie do systemu wsparcia, a następnie pozyskiwania premii. Wśród tych dokumentów znajdują się również Opinie sporządzone przez akredytowane jednostki.
PL
Grupa Enea wybuduje w Pile nowe kogeneracyjne źródło ciepła współpracujące z instalacją OZE. Inwestycja MEC Piła o wartości ponad 48 mln zł znalazła się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i otrzymała dofinasowanie. Projekt przyczyni się do modernizacji pilskiej energetyki cieplnej, a instalacja oparta o trzy źródła gazowe pomoże ograniczyć emisje i przeciwdziałać smogowi.
11
Content available Mapy strat ciepła
PL
Bazując na doświadczeniach z ostatnich projektów, bez względu na to jaką technologię zastosowano przy budowie sieci ciepłowniczej, badania termowizyjne całego obszaru eksploatacji wykrywają miejsca awarii. Zarówno tych, których spodziewano się na starszych odcinkach, ale również tych które jeszcze długo pozostałyby w ukryciu. Mam tu na myśli wykrycie usterek na rurach preizolowanych, które zauważono dopiero na mapach strat ciepła.
PL
Podstawą wytwórczej części polskiego systemu elektroenergetycznego są węglowe elektrownie i elektrociepłownie. Około 12% energii elektrycznej wytwarza się w węglowej kogeneracji, co jest możliwe dzięki wyposażeniu dużych miast w rozległe sieci ciepłownicze. Na system elektroenergetyczny składają się również elektrociepłownie gazowe, elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe, fotowoltaiczne. Energetyka tworzy spójny system dzięki wysoko- średnio- i niskonapięciowym liniom przesyłu oraz dystrybucji energii elektrycznej. Na system elektroenergetyczny mają również bezpośredni lub pośredni wpływ stosowane w ciepłownictwie pompy ciepła, ciepłownie geotermalne, biogazownie, instalacje solarne i technologie wschodzące, jak np. elektromobilność.
13
Content available Kogeneracja, czyli tania energia i czyste powietrze
PL
Kogeneracja - jednoczesne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej - może być szansą dla wielu miast na efektywną walkę z zanieczyszczeniem powietrza i ekonomiczne wsparcie zakładów ciepłowniczych w dobie coraz bardziej rygorystycznej polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
14
Content available Kij w mrowisko. Przepisy a rzeczywistość
PL
W dobie dążenia do osiągania jak najwyższych wskaźników efektywności energetycznej, zmniejszania realnego zapotrzebowania ciepła obiektów, powszechnej automatyzacji oraz w przeddzień wprowadzenia od 2021 r. nowych norm izolacyjności budynków i wskaźników zużycia energii, łącznie ze słynnym już wskaźnikiem zużycia energii pierwotnej dla budynków wielorodzinnych EP=65 kWh/m2/r., chyba nadszedł czas na pytanie: czy nasz punkt odniesienia, nasza baza wyjściowa, do której porównujemy obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła obiektów jest prawidłowa? A mianowicie, czy obliczeniowe temperatury powietrza zewnętrznego oraz podział Polski na strefy klimatyczne przyjmowane zgodnie z normą PN-EN12831:2004 i PN-EN 12831:2006 jest prawidłowy.
PL
Znaczna redukcja emisji zanieczyszczeń środowiska i poprawa jakości powietrza, to główny cel prowadzonych od wielu lat przez PGNiG TERMIKA SA programów modernizacji zakładów produkcyjnych, a także realizacji nowych inwestycji. Spółka ma też w planach działania akwizycyjne, które umocnią jej ogólnopolski zasięg.
16
Content available Elektrociepłownia w sercu miasta
PL
50 lat temu krakowska ciepłownia - obecnie oddział PGE Energia Ciepła - rozpoczęła swój pierwszy sezon grzewczy. Siedem lat później zaczęto tu produkować również energię elektryczną. Obecnie krakowska elektrociepłownia wytwarza energię elektryczną, a także dostarcza ciepło i ciepłą wodę użytkową, dbając o komfort mieszkańców i stosując ekologiczne rozwiązania. Ma też ambitne plany na przyszłość.
17
Content available Czy i komu opłaca się kogeneracja?
PL
W artykule omówiono powody stosowania kogeneracji opartej o paliwa gazowe, przedstawiono zasadę działania i korzyści płynące z tego rozwiązania. Omówiono konkretny przypadek zastosowania kogeneracji. Przedstawiono obliczenia opłacalności wybudowania instalacji kogeneracyjnej i wskazano sposoby finansowego wsparcia inwestycji.
18
PL
Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji weszła w życie niemal równy rok temu. W tym czasie została ona już raz znowelizowana, a przewidziane w niej wsparcie zatwierdziła Komisja Europejska. Wydano także szereg dotyczących jej aktów wykonawczych. Wydaje się zatem, że jest to dobra okazja do przybliżenia prawnych aspektów wsparcia dla kogeneracji w ich obecnym kształcie.
EN
The typical combined heat and power plants requires the introduction of additional heating medium. The alternative solution is the direct integration of the exhaust gases from heat engine. The high temperature, surplus oxygen and low water content of the GTs exhaust gases enabled the successful integration at industrial scale as: preheated combustion air for industrial furnaces, heat source for drying and for absorption chillers. The article comprises the reference list for direct exhaust gas integration of GTs produced by GE, the processes overview, GTs selection criteria, as well as the review of documented GTs applications in process industry focusing on technical and economic considerations. The described solutions allowed to reduce the specific energy consumption in the range from 7 to 20% or the costs of energy consumption by 15-30%. The overall efficiency of cogeneration plant above 90% was achieved. The preliminary assessment of potential applications for GTs produced by GE with TEG integration in Polish process industry is done.
EN
Poland is one of the heaviest users of district heating systems in Europe, and those district heating systems are mainly coal-fired. This study describes the correlation between emission of gaseous air pollutants and the combustion parameters of WR coal-fired water grate boilers (WR-25, WR-10, WR-8M). Air pollution emissions loads were measured during boiler work in conditions other than standard (start-up, extinction, load fluctuations). A negative impact of compounds such as HCl, HF, CO and NH3 in emission standards for various heat sources has been noted.
PL
Polska należy do największych użytkowników systemów ciepłowniczych w Europie, które wciąż w większości opalane są węglem kamiennym. W artykule opisano korelację pomiędzy emisją gazowych zanieczyszczeń powietrza i parametrami spalania węglowych wodnych kotłów rusztowych typu WR (WR-25, WR-10, WR-8M). Wielkości gazowych emisji zanieczyszczeń powietrza były mierzone podczas pracy kotłów w warunkach odbiegających od normalnych (rozruch, wygaszanie, zmiana obciążenia). Zaobserwowano negatywny wpływ związków, takich jak: HCl, HF, CO oraz NH3.
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.