Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heating cost
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
EN
European Directive on energy efficiency requires the settlement of energy consumers according to the actual consumption. The use of properly operating and socially acceptable settlement systems of individual heating costs contributes to energy savings in the residential sector. The paper presents the national legal requirements in this field and the possibility of using different settlement systems of heating costs. The main causes of irregularities in settlements of individual heating costs using heat cost allocators in housing sector in Poland are listed and described. There are presented proposals of existing irregularities elimination, in order to obtain adequate quality of the heating cost division in building into individual apartments.
PL
Dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej nakłada obowiązek rozliczania odbiorców energii według faktycznego zużycia. Stosowanie właściwie działających i akceptowalnych społecznie systemów rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania przyczynia się do oszczędności energii w sektorze mieszkaniowym. W artykule przedstawiono krajowe wymagania prawne w tym zakresie oraz możliwości stosowania różnych systemów rozliczeń kosztów ogrzewania. Wyszczególniono i opisano najważniejsze przyczyny występowania nieprawidłowości w rozliczeniach indywidualnych kosztów ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów w budownictwie mieszkaniowym w Polsce. Podano również propozycje usunięcia występujących nieprawidłowości, w celu uzyskania odpowiedniej jakości podziału kosztów ogrzewania budynku na lokale mieszkalne.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w województwie lubelskim. Do sezonu ogrzewczego 2010/2011 rozliczanie kosztów c.o. następowało na podstawie powierzchni lokalu, co nie mobilizowało mieszkańców do oszczędzania ciepła. Natomiast od sezonu ogrzewczego 2011/2012 opłaty za ogrzewanie określano już na podstawie wskazań elektronicznych podzielników ciepła. Badania polegały na comiesięcznym pomiarze zużycia ciepła w analizowanym budynku wielorodzinnym przez okres 5 lat (2 lata przed i 3 lata po zastosowaniu podzielników kosztów c.o.). Przedstawiono oszczędności zużycia ciepła jakie uzyskano dzięki zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania w analizowanym budynku. Przy porównywaniu zużycie ciepła w budynku przed jak i po zainstalowaniu podzielników kosztów ogrzewania uwzględniano odpowiednie współczynniki korekcyjne, aby otrzymać niezależne od temperatury zewnętrznej wyniki potrzebne do oceny skuteczności analizowanej zmiany sposobu rozliczania kosztów. Ponadto zwrócono uwagę na koszty jakie były ponoszone przez poszczególne mieszkania na potrzeby ogrzewania przed jak i po zainstalowaniu podzielników kosztów ogrzewania. Artykuł pochodzi z materiałów konferencyjnych II Studenckiej Konferencji Ogólnobudowlanej Budmika 2015 na Politechnice Poznańskiej, Poznań 22-24 kwietnia 2015 r.
EN
The article presents the results of performance tests of multi-family building located in the Lublin Province. For the 2010/2011 heating season, cost accounting for central heating depended on flat surface, which does not mobilized residents to save heat. However, since 2011/2012 heating season, heating fee has already been determined on the basis of indications of electronic heat cost allocators. The study consisted of monthly measurement of heat consumption in the respective apartment building for a period of 5 years (2 years before and three years after the application of cost allocators in the central heating). Presented heat consumption savings have been achieved by the use of heat cost allocators in the analysed building. When comparing the heat consumption in the building before and after installation of heat cost allocators, correction factors have been taken into account in order to receive results independent on the outside temperature, and needed to assess the effectiveness of the analysed changes in cost accounting. In addition, attention was paid to the costs that were incurred by individual flats before and after installation of heat cost allocators. This article is excerpted from conference proceedings of II Student Conference on General Construction Budmika 2015 Poznan University of Technology, Poznan 22-24 April 2015.
PL
W artykule omówiono model, przyjęte założenia oraz wyniki symulacji rocznego zużycia ciepła i kosztów ogrzewania budynku użytkowanego w sposób okresowy. Do analizy przyjęto model budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, zbudowany z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego TRNSYS 17. Wyniki symulacji wykazały, że niezależnie od akumulacyjności budynku, obniżanie temperatury wewnętrznej w okresie nieużytkowania zawsze powoduje zmniejszenie zużycia ciepła i zwiększenie wymaganej mocy zamówionej. Natomiast wartość obniżenia temperatury wewnętrznej, zapewniająca najmniejsze koszty ogrzewania zależy od wielu czynników: akumulacyjności budynku, struktury cen ciepła oraz czasu trwania przerwy w użytkowaniu. Dla budynku masywnego obniżenie temperatury wewnętrznej jest niewielkie (dla analizowanego budynku jest to 0-3K, zależnie od struktury cen i okresu na jaki jest zamówiona moc), natomiast dla budynku lekkiego obniżenie jest duże i w zasadzie ogranicza je zjawisko wykraplania wilgoci na powierzchni przegród.
EN
The article discusses a model, adopted assumptions and simulation of the annual heat consumption, including heating costs of the building that has been operated periodically. The building model that has been assumed for the analysis is Environmental Engineering Department of Warsaw University of Technology. The model was built by using the TRNSYS 17 simulation package. The simulation results have showed that regardless of the storage capacity of the building, the reduction of internal temperature in the period of non-use always entails reducing the heat consumption and increasing the required power ordered. However, the value of internal temperature decrease that provides the lowest cost of heating depends on many factors: thermal capacity of the building, variability of heat prices and duration of intermissions. The reduction of internal temperature in a massive building is small (for analysed building it is 0-3 K, depending on the price variability and the period for ordered power), while for light buildings the reduction is large and in fact is only limited by the phenomena of moisture condensation on the surface of the partitions.
PL
Na przykładzie budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Białymstoku opisano wpływ przenikania ciepła między mieszkaniami o różnej temperaturze na błąd wskazań przyrządów służących do rozliczania kosztów ogrzewania. Określono ilość ciepła, która może dopływać do ogrzewanych mieszkań o obniżonej temperaturze z pomieszczeń sąsiednich o temperaturze wyższej poprzez przegrody wewnętrzne. Obliczono również wielkość błędu wynikającego z nieuwzględniania w rozliczeniach przepływu ciepła między mieszkaniami. Treść artykułu wskazuje na konieczność doskonalenia systemu rozliczania kosztów ogrzewania mieszkań w budownictwie wielorodzinnym w Polsce.
EN
The influence is described of heat transfer between apartments of different temperatures on error of instruments accounting heating costs - a case study: multi-family building located in Białystok. The amount of heat has been determined in the case when it flows through interna) partitions into the heated hous-ing with a reduced temperaturę from adjacent rooms having higher temperature. The calculation includes also the amount of error resuiting from not taking into account the heat flow between flats. The content of the article points to the need to improve the system of accounting for the cost of home heating in multi-family buildings in Poland.
PL
W artykule wskazano na podstawowe problemy związane z oceną poprawności rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania dokonywanych na podstawie wskazania podzielników elektronicznych. Opisano rzeczywiste, a nie medialnie nagłośnione, wady rozliczania kosztów ogrzewania w polskim budownictwie wielorodzinnym. Przedstawiono kryteria oceny rozliczania na podstawie, tzw. wytycznych Stowarzyszenia Inżynierów Niemieckich (VDI) opublikowanych w 2009 r., które dobrze przystają także do polskich realiów budownictwa. Przeprowadzono analizę przykładowego oraz rzeczywistego rozliczenia kosztów ogrzewania wykonanego dla jednej ze spółdzielni mieszkaniowych na wschodzie Polski.
EN
The article pointed out the fundamental problems associated with the assessment of the accuracy of accounting for individual heating costs made on the basis of indications of electronic allocators. Described real and not media-publicized flaws in the heating cost accounting Polish multifamily housing. The paper presents the evaluation criteria on the basis of the socalled settlement. guidelines of the Association of German Engineers (VDI) published in 2009., which well match with the realities of the Polish construction industry. An analysis of the sample and the actual settlement costs of heating made for one of the housing associations in the eastern Polish.
EN
The energy saving tendencies, in reference to residential buildings, can be recently seen in Europe and in the world. Therefore, there are a lot of studies being conducted aiming to find technical solutions in order to improve the energy efficiency of existing, modernized, and also new buildings. However, there are obligatory solutions and requirements, which must be implemented during designing stage of the building envelope and its heating/cooling system. They are gathered in the national regulations. The paper describes the process of raising the energy standard of buildings between 1974–2021 in Poland. Therefore, the objective of this study is to show energy savings, which can be generated by modernization of thermal insulation of partitions of existing buildings and by the use of different ways of heat supply. The calculations are made on the selected multi-family buildings located in Poland, with the assumption of a 15 years payback time. It is shown that it is not possible to cover the costs of the modernization works by the projected savings with the compliance to the assumption of 15 years payback time.
8
PL
W budownictwie, zwłaszcza w budownictwie o małej intensywności zabudowy (osiedla domów jednorodzinnych, gospodarstwa rolne, schroniska, domki letniskowe), istnieje możliwość korzystania ze wszystkich źródeł energii, tak z tradycyjnych opartych na spalaniu, jak i nowoczesnych bazujących na odnawialnych źródłach energii. Patrząc na źródła energii z punktu widzenia użytkownika na czoło wysuwają się aspekty ekonomiczne pozyskiwania energii. Natomiast z punktu widzenia społecznego ważniejsze są aspekty ekologiczne. Przedstawiony referat zawiera analizę porównawczą tradycyjnych paliw i odnawialnych źródeł energii.
EN
Low-density developments (detached houses, farms, hostels, cottages) offer entire gamut of uses of both traditional fossil energy sources and modern renewable ones. From the consumer point of view the most important is the economical aspect, however from the social point of view the most important are the ecological issues. This paper presents a comparative analysis of fossil fuels and renewable energy.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki analizy ekonomicznej zastosowania pomp ciepła na tle konwencjonalnych źródeł ciepła. Poza kosztami eksploatacyjnymi systemów, w analizie uwzględniono również koszty inwestycyjne oraz wpływ czasu na opłacalność inwestycji. Koszty ciepła oszacowano na przykładzie typowego domu jednorodzinnego, wybudowanego według aktualnych wymagań ochrony cieplnej budynków.
EN
The article presents the results of economic analysis of heat pumps use against conventional heat sources. In addition to operating costs of systems, the analysis also takes into account investment costs and the effect of time on the profitability of investment. Heat costs were estimated based on example of a typical single-family house, constructed according to current requirements of the buildings thermal protection.
PL
Rozliczenia odbiorców energii według faktycznego zużycia są niezbędnym warunkiem poprawy efektywności energetycznej w budownictwie mieszkaniowym. Koszt ogrzewania lokalu mieszkalnego powinien być dobrze skorelowany z rzeczywistym zużyciem ciepła do tego celu, a metoda jego określania akceptowana społecznie. W referacie przedstawiono problematykę rozliczeń kosztów ogrzewania, ze szczególnym uwzględnieniem badań wpływu stanów eksploatacyjnych instalacji ogrzewania na dokładność podziału kosztów ogrzewania. Podano również kryteria, których spełnienie warunkuje odpowiednią jakość podziału kosztów ogrzewania w odniesieniu do krajowego budownictwa mieszkaniowego.
EN
Settlements according to actual consumption of energy are indispensable to improve energy efficiency in housing sector. The heating cost of a dwelling should be well correlated with the actual heat consumption. The method of determining heat consumption must be socially acceptable. The paper presents problems of settlement of heating costs with particular regard to research of the impact of the operating conditions in heating system on the accuracy of the heat costs allocation. There is also presented a review of the criteria whose fulfillment determines the quality of the heating cost division in housing sector.
11
Content available remote Energooszczędność hal basenowych
PL
Wzrastające ceny energii elektrycznej i ciepła zachęcają administratorów krytych pływalni do szukania oszczędności eksploatacyjnych w zakresie instalacji wentylacyjnej. Z drugiej strony administratorzy zobowiązani są do utrzymania komfortu użytkowania oraz bezpieczeństwa konstrukcji obiektu. Przy zastosowaniu układu wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej bez odzysku ciepła, ciepło tracone jest bezpowrotnie wraz z usuwanym powietrzem. Przy zastosowaniu w krytej pływalni układu wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła z centralą z asymetrycznym krzyżowym wymiennikiem ciepła można znacznie obniżyć koszty eksploatacji.
EN
Rising prices of electricity and heat encourage the public swimming pool’s administrators to look for savings in ventilation system’s operating costs. On the other hand, administrators are obliged to keep comfort and security of the buildings constructions. Using a mechanical ventilation system supply – return without heat recovery, heat is lost forever along with the exhaust air. When used in the indoor swimming pool mechanical ventilation system supply – return with heat recovery from the air conditioning unit with an asymmetric cross flow heat can significantly decrease maintain costs.
PL
W artykule, w sposób uproszczony, przeanalizowano obecne koszty ciepła wybranych typów pomp ciepła na tle konwencjonalnych źródeł ciepła z uwzględnieniem całkowitych sprawności poszczególnych systemów grzewczych. Koszty ciepła oszacowano na przykładzie typowego domu jednorodzinnego budowanego według aktualnych wymagań ochrony cieplnej budynków. Przeanalizowano koszty energii na cele ciepłej wody i ogrzewania pomieszczeń.
EN
In this article, in a simplified manner, current comparison of the heat pumps energy costs to the conventional heat sources has been made. The total efficiencies of various heating systems were included. Costs of heat energy were estimated based on an example of a typical, single-family house, constructed by the current requirements of buildings thermal protection regulations. Additionally costs of hot water and heating energy requirements were analyzed.
15
Content available remote Rozliczanie kosztów ciepła w małym budynku wielorodzinnym z kotłownią gazową
PL
Artykuł stanowi przyczynek do szerszej dyskusji na temat wiarygodności rozliczeń kosztów zużycia ciepła w budynkach mieszkalnych. Wskazano na trudności występujące w rozliczaniu indywidualnych kosztów zużycia ciepła wytwarzanego w kotłowni gazowej, w której nie ma zainstalowanych ciepłomierzy. Omówiono oryginalną metodę wyznaczania podziału kosztów paliwa na składniki odpowiadające zużyciu ciepła na centralne ogrzewanie i wytworzenie ciepłej wody. Podano zasadę obliczenia cen i opłat za ciepło zużyte w lokalach. Ukazano skutki stosowania nieprawidłowej procedury obliczeniowej.
EN
This paper is written as a contribution to a wider debate on credibility of account for heat consumption in multi-family buildings. Common problems in computing payments for consumption of heat by the individual flats, in case that a collective gas boiler room is not equipped with heat meters, are described. A novel calculation method for the gas cost allocation on components related to central heating and fabrication of hot tap water is analyzed in detail. A technique for assessment of price and payment for heat used by individual end-users is proposed. Additionally, results of application of frequently used inappropriate computational procedures are presented.
17
Content available remote Wskazanie podzielnika kosztów ogrzewania na przewymiarowanym grzejniku
PL
Istniejące instalacje centralnego ogrzewania w budownictwie wielorodzinnym w przeważającej części sezonu grzewczego pracują przy zdławionych strumieniach masy wody grzejnej. Problem ten ma szczególne znaczenie w przypadkach przewymiarowania mocy grzejnika, np. w wyniku ocieplenia powłoki budynku w procesie termomodernizacji bez wymiany grzejników. Zjawisko dławienia strumienia masy wody grzejnej powoduje zmianę pola temperatury powierzchni grzejnika, co wpływa na warunki funkcjonowania podzielnika kosztów.
EN
During most of the heating season the existing central heating installations in residential buildings work under reduced water mass flow. This problem is especially important when the heating power of a heater is oversized, e.g. as a result of thermomodernization of the building envelope without adjusting the heater size. Phenomenon of the mass flow reduction cause the change of the temperature on the heater surface, and thus it affects the conditions under which the heat cost allocator works.
18
Content available remote Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Aktualny stan prawny
PL
Na zasady rozliczania zależnych od zużycia kosztów centralnego ogrzewania i centralnie przygotowywanej ciepłej wody w budynkach wielolokalowych mają wpływ przepisy prawa cywilnego, przepisy metrologiczne, budowlane oraz przepisy Prawa energetycznego. Te dwie ostatnie kategorie przepisów mają liczne niedostatki utrudniające wprowadzenie poprawnych regulaminów rozliczeń. Unia Europejska zobowiązuje swoich członków do wspomagania ograniczenia zużycia energii w sektorze komunalno–bytowym.
EN
The rules of cost calculating for central heating and hot water systems in multi-family buildings are influenced on by civil code regulations, meteorological regulations, building rules and power engineering law. The two last categories of law have a lot of unclear matters, which makes difficult to introduce proper cost calculations regulations. European Union obligates its members to limit the consumption of energy in municipal and maintenance sector.
PL
W celu wyeliminowania niedokładności rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych powinny być podjęte wszelkie działania zmierzające do poprawy dokładności i wiarygodności stosowanych systemów rozliczeniowych. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości doskonalenia systemu indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania z wykorzystaniem podzielników kosztów, przy uwzględnieniu rzeczywistych stanów eksploatacyjnych w instalacji centralnego ogrzewania.
EN
In order to eliminate inaccuracy of individual heating cost allocation in multifamily houses every action ought to be taken to improve the accuracy and credibility of heat cost allocation systems. This paper presents possibilities of heat cost allocation systems improvement, when the real conditions in the heating installations are taken into consideration.
PL
W celu wyeliminowania niedokładności rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych powinny być podjęte wszelkie działania zmierzające do poprawy dokładności i wiarygodności stosowanych systemów rozliczeniowych. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości doskonalenia systemu indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania z wykorzystaniem podzielników kosztów, przy uwzględnieniu rzeczywistych stanów eksploatacyjnych w instalacji centralnego ogrzewania.
EN
In order to eliminate inaccuracy of individual heating cost allocation in multifamily houses every action ought to be taken to improve the accuracy and credibility of heat cost allocation systems. This paper presents possibilities of heat cost allocation systems improvement, when the real conditions in the heating installations are taken into consideration.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.