Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  health safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ze względu na konieczność zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2, jak również rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) prawodawca przyjął szereg regulacji, które mają chronić bezpieczeństwo zdrowotne. Znowelizował on dla potrzeb walki z COVID-19 już obowiązujące przepisy prawne, a także wprowadził nowe rozwiązania. Istotne znaczenie będą miały w tym zakresie również zasady postępowania podczas stanu epidemii wprowadzonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Konieczność podjęcia działań ochronnych wymusza na organach władzy publicznej wprowadzenia szeregu ograniczeń dotyczących korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela. W związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 te ograniczenia są daleko idące, ale niezbędne dla zahamowania niebezpieczeństwa. Celem artykułu jest określenie zasad postępowania w czasie stanu epidemii ogłoszonego w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Metody badawcze zastosowane w artykule, to metoda dogmatyczno-prawna oraz metoda teoretyczno-prawna.
EN
Due to the necessity to prevent, counteract and fight against SARS-CoV-2 virus infections as well as due to the spread of the disease caused by the virus (COVID-19), an employer has applied a number of regulations to protect health safety. The employer has amended legislations and has introduced new solutions. In this respect, the rules of conduct during the epidemic, implemented with regard to the SARS-CoV-2 virus, will be of major importance. The necessity to take protection measures forces public organs to introduce numbers of limitations connected with freedoms and human and civil rights. In connection with the counteracting and fighting against COVID-19, these limitations are farreaching yet necessary to stop the danger. The aim of the article is to determine the rules of procedure during the epidemic announced in connection with the spreading of COVID-19. The testing methods used in the article include the dogmatic-legal method and the theoretical-legal method.
EN
With contemporary challenges and threats, health safety is more and more often taken into account in various European safety and health programmes. The European Union plays an important role in the improvement of public health, prevention and treatment of diseases, reduction in the number of sources of hazards to human health, and alignment of health strategies between member states. This paper presents the problems related to the management of health safety in the European Union. Furthermore, based on the analysis of EU documents, the strategic objectives of health safety management in member states were enumerated, with examples of coordination, cooperation and exchange of practices.
EN
This paper focuses on the methods to reduce social inequalities through appropriate public health management implemented within the EU. In the initiatives taken by the EU, it is important to contribute to the achievement of greater equality in terms of health in all social groups in the member states, and to reduce heterogeneity between countries in combating health inequalities by focusing on their socioeconomic determinants related to health and lifestyles. The research method adopted in this paper was the analysis of documents related to direct actions on health safety and health policy within the European Union.
PL
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy podczas realizacji procesów inwestycyjnych w budownictwie nabiera coraz większego znaczenia. Procesy, podczas których powstają obiekty budowlane charakteryzują się wysokim poziomem zagrożeń dla zdrowia i życia uczestników biorących udział w realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Zagrożenia te są skutkiem niewłaściwego projektowania, realizacji obiektu budowlanego i jego użytkowania, warunków pracy, dużą zmiennością warunków atmosferycznych oraz zachowań pracowników wynikających z obowiązujących wymagań prawa, zasad i kultury bezpieczeństwa pracy lub pominięcia zagadnień szeroko pojętego bezpieczeństwa związanego z obiektem. W artykule przedstawiono znaczenie etyki zawodowej w zapewnianiu i utrzymaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w życiu obiektu budowlanego.
EN
Safety and health protection at work during the implementation of investment processes in construction is becoming increasingly important. The processes during which construction works are created are characterized by a high level of threats to the health and life of participants taking part in the implementation of a construction project. These hazards are the result of improperdesign, construction of the building and its use, working conditions, high variability of weather conditions and employee behavior resulting from applicable legal requirements, principles and culture of work safety or omission of broadly understood security issues related to the object. The article presents the importance of professional ethics in ensuring and maintaining an appropriate level of safety and health in the life of a building.
PL
Osoby zatrudnione w sektorze ochrony zdrowia ze względu na charakter pracy, z racji wykonywanego zawodu są szczególną grupą eksponowaną na szereg czynników szkodliwych i niebezpiecznych znajdujących się w ich miejscu pracy, co oznacza zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia oraz naraża ich na wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Etiologia tych zagrożeń jest bezpośrednio związana z miejscem i specyfiką ich pracy. W artykule, spośród zagrożeń towarzyszących personelowi medycznemu podczas ich codziennej pracy, przedstawione zostaną następstwa zdrowotne stosowania leków przeciwnowotworowych, potocznie zwanych cytostatykami. Leki cytostatyczne (inaczej leki cytotoksyczne) to grupa substancji naturalnych i syntetycznych używanych w chemioterapii nowotworów, które działają toksycznie na komórki nowotworowe. W przypadku personelu, który ma długotrwały kontakt z nimi (tj. podczas ich rozpuszczania, podawania czy nawet pielęgnowania pacjentów poddanych terapii cytostatykami) mogą one stanowić poważne zagrożenie zdrowotne dla tychże pracowników. Natomiast problematyka wymienionych zagrożeń zdrowia ujęta zostanie w kontekście zwiększenia poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników ochrony zdrowia i leczonych pacjentów.
EN
Due to the type of their work and profession practised, people employed in the health protection sector are particularly exposed to a number of harmful and dangerous factors which exist in their workplace, posing a thread to the health and even life of medical personnel and putting them at risk of workplace accidents and occupational diseases. The etiology of those threads is directly connected with the workplace and specific nature of work of medical personnel. This paper discusses, from among other threads to which medical personnel is exposed in their everyday work, the adverse health effects of handling antineoplastic agents popularly referred to as cytostatics. Cytostatic (or cytotoxic) drugs are natural and synthetic substances used in chemotherapy to treat cancer, having a toxic effect on neoplastic cells. Cytostatic drugs can constitute a serious thread to health of medical personnel, having prolonged contact with those agents (i.e. while dissolving and administering the drugs or even looking after the patients undergoing cytostatic treatment). The aforesaid health threads are discussed with a view to increasing the feeling of health safety among healthcare personnel and patients.
PL
W artykule przedstawiono analizę czynników biologicznych, chemicznych i psychofizycznych, które stanowią zagrożenie dla pracowników zajmujących się systemami fotowoltaicznymi w sensie instalatorsko-eksploatacyjnym. Wskazano także działania na poziomie indywidualnym, organizacyjnym i systemowym, które powinny być podjęte aby zminimalizować ryzyka zagrożeń.
EN
This paper presents an analysis of biological, chemical and psychophysical factors, which pose a threat to workers engaged in photovoltaic systems in the installation and operating sense. Individual, organizational and systemic actions are indicated, which should be taken to minimize the risk of hazard.
PL
W artykule przedstawiono analizę czynników fizycznych, które stanowią zagrożenie dla pracowników zajmujących się systemami fotowoltaicznymi w sensie instalatorsko-eksploatacyjnym. Wskazano także działania na poziomie indywidualnym, organizacyjnym i systemowym, które powinny być podjęte aby zminimalizować ryzyka zagrożeń.
EN
This paper presents an analysis of physical factors, which pose a threat to workers engaged in photovoltaic systems in the installation and operating sense. Individual, organizational and systemic actions are indicated, which should be taken to minimize the risk of hazard.
PL
Na podstawie wyników analiz składu chemicznego wód geotermalnych rozpoznanych w około sześćdziesięciu ujęciach w różnych regionach Polski, wskazano czynniki warunkujące ich wykorzystanie do różnych celów. W opracowaniu tych wskazań uwzględniono: temperaturę wody, ogólną zawartość rozpuszczonych składników mineralnych oraz ich rodzaj (zwłaszcza dominujących ilościowo), a także zawartość składników biochemicznie aktywnych, tj. swoistych leczniczych lub potencjalnie szkodliwych dla zdrowia człowieka. Stężenie tych składników, zwłaszcza radonu, jodków i związków siarki (II), decyduje o sposobie wykorzystania wody i formach zabiegu, a także systemie funkcjonowania basenów kąpielowych.
EN
On the waters intakes basis of obtained of the chemical composition analyses results of about 60 geothermal waters recognized in different regions in Poland, the conditions of their usefulness for various purposes were indicated. In determining of these conditions, the fallowing were defined water temperature, total amount of dissolved mineral compounds and types of mineral compounds (especially quantitative predominantly) and the content of biochemically active compounds – of specific therapeutic effectiveness or potentially harmful to human health. Concentration of biochemically active compounds, especially radon, iodides and sulphur (II) compounds determines usefulness of different kinds of water and forms of treatment among them procedures of functioning basins for recreation and therapeutic purposes.
EN
The article presents a health security organization in the state of crisis. Dynamically changing types of threats kind of forced state bodies to organize the National System of Emergency Medicine. It also elects other entities and their powers that have an impact on the safety-relevant health. In addition it also presents current threat of biological weapons.
PL
W artykule autorzy zaprezentowali organizację bezpieczeństwa zdrowotnego w stanach kryzysowych. Dynamicznie zmieniające się rodzaje zagrożeń, wymusiły nie, jako na organach państwowych organizację Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wytypowano również inne podmioty i ich kompetencje mające relewantne znaczenie na bezpieczeństwo zdrowotne. Ponadto przedstawiono współczesne zagrożenie bronią biologiczną.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań poziomu hałasu środowiska na dwóch wybranych ulicach tzw. osiedlowych. Hałas jest problemem cywilizacyjnym, lokalizowanym nie tylko w centrach miast ale także ulicach wewnątrz osiedli mieszkaniowych. Zagrożenie hałasem zwiększa wraz z nie stosowaniem się kierowców do Prawa o ruchu drogowym, zbyt słabą infrastrukturą drogową i słabą jakością nawierzchni. Badania przeprowadzono zgodnie z wymogami metodyki referencyjnej, którą określa Uchwała Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. (Dziennik Ustaw Nr 140 Poz. 824). Do pomiarów zasto-sowano całkujący miernik dźwięku SON – 50 o pierwszej klasie dokładności o zakresie pomiarowym 15 – 135 dB. Poziom dźwięków na obu ulicach różnił się zależnie od pory dnia. W dzień średni poziom hałasu przekraczał ujęte w normach prawnych wartości. Dla samochodów lekkich wynosił on LAeq D = 59,3 dB; zaś dla samochodów ciężkich d LAeq D = 57 dB. Natomiast w ciągu nocy poziom dźwięków był niższy od wartości dopuszczalnych. Dla samochodów lekkich wynosił on LAeq N = 49,4 dB, zaś dla samochodów ciężkich LAeq N = 50 dB. Na podstawie uzyskanych wyników z badań stwierdzono, że ko
EN
In this publication we’ve analyzed noise pollution on two „estate roads”. Noise is a problem, not only in urban centers but also the streets within residential areas. Noise pollution increases with no driv-ers use to the Law on Road Traffic, too poor road infrastructure and poor quality of roads. The study was conducted in accordance with the requirements of the reference methods to be determined by resolution of the Minister of Environment of 16 June 2011. (Journal of Laws No. 140 pos. 824). For measurements used integrating sound meter SON - 50 for first class precision with a measuring range of 15 - 135 dB. On both roads noise level varied on the time of the day. During the day, the noise level exceeds included in the nor-legal framework of values. For passenger cars LAeq D = 59.3 dB, heavy cars LAeq D = 57 dB. While during the nightsound level was lower than the limit value. Passenger cars LAeq N = 49.4 dB, for heavy cars LAeq N = 50 dB. The results of the research can be concluded that analyzed traffic noise on the streets is not exceeded in relation to the acts.
EN
The article presents the results from drinking water sanitary assessment from water supply system. Water samples were collected during five months period. Based on the selected lowest and highest water flows during the five months period, water samples from water distribution system were collected through sixteen sampling programs. Samples were taken on the well meter, domestic lines with water main and water installation inside the buildings (tap water). The collected samples were analyzed for number of microorganisms after 72 h of incubation at 22±2°C temperature. Samples points were classified according to the defined risk levels.
PL
W artykule omówiono wyniki badań dotyczących oceny sanitarnej wody transportowanej miejską siecią wodociągową. Badania prowadzono w szesnastu seriach badawczych przez pięć miesięcy. Próbki wody pobierano w godzinach największych i najmniejszych przepływów wody, w reprezentatywnych punktach systemu dystrybucji: w studni wodomierzowej oraz na przyłączach i w instalacjach wewnętrznych wybranych obiektów użyteczności publicznej. Jako kryterium oceny zmian jakości wody w systemie dystrybucji przyjęto liczebność mikroorganizmów inkubowanych w temperaturze 22±2°C przez 72 godziny. Dodatkowo przeprowadzono ocenę ryzyka, na podstawie której sklasyfikowano miejsca poboru próbek wody według zdefiniowanych poziomów ryzyka.
PL
Jednym z nowych zagrożeń bezpieczeństwa żywności, które pojawiło się w krajach wysoko rozwiniętych, jest terroryzm żywnościowy, który oznacza zamierzone użycie środków spożywczych do rozprzestrzeniania patogennych czynników biologicznych, chemicznych i radioaktywnych w celu dokonania aktów terrorystycznych. W artykule opisano podstawowe czynniki zagrożenia terrorystycznego, a także przedstawiono zarys działań związanych z zapobieganiem terroryzmowi żywnościowemu w USA, UE i w Polsce.
EN
One of the new food safety hazards, which appears in highly developed countries is food terrorism. The term means deliberate use of foodstuffs as a vehicle of biological, chemical and radio-nuclear agents for terrorist acts. In this article some fundamental agents of potential terrorist threats and some basic information on prevention of food terrorism in USA, EU and Poland are discussed.
PL
Główną ideą przyjętego sześć lat temu wspólnotowego prawa żywnościowego było podjęcie wszelkich niezbędnych środków, które gwarantowałyby, że niebezpieczna żywność nie znajdzie się na rynku, a opracowane systemy bezpieczeństwa będą w pełni skuteczne. Dlatego w nadzorze nad produkcją żywności starano się uwzględnić wszystkie jej aspekty - od produkcji podstawowej i produkcji pasz do sprzedaży i dostawy żywności do konsumenta Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia konsumentów wymaga od producentów żywności spełnienia bardziej rygorystycznych przepisów.
14
Content available remote Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesie lutowania indukcyjnego
PL
Przedstawiono podstawowe zasady jakimi powinien kierować się pracownik na stanowisku lutowania indukcyjnego. Opracowanie jest jedynie sygnałem problemów, jakie należy uwzględnić w instrukcjach stanowiskowych bhp. Przedstawiono podstawowe praktyczne zasady bezpiecznej pracy na stanowisku lutowniczym, których powinien przestrzegać pracownik.
EN
In the article you can find rudiments for an employee, holding a position of inductive welder. This is just an indication, of what elements should have been taken under consideration, during preparing "Health and Safety" rules for this specific position. Elementary practical advices can be found in this article as well.
PL
Osiągnięcia nowoczesnej biotechnologii takie jak organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) i żywność, która jest z nich produkowana budzi wiele kontrowersji. Obecnie obowiązujące regulacje prawne z tego zakresu umożliwiają nadzór nad GMO wprowadzanym do obrotu oraz możliwość identyfikacji na wszystkich etapach przetwarzania i dystrybucji. Uregulowania prawne zobowiązują podmioty wprowadzające GMO do obrotu do odpowiedniego znakowania takich wyrobów. Duże znaczenie do GMO przywiązują sieci handlowe. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru zostały przedstawione w standardach BRC i IFS. Każde przedsiębiorstwo, które prowadzi produkcję z udziałem GMO, musi stworzyć system minimalizujący możliwość wystąpienia zanieczyszczenia produktów niezawierających GMO produktami, w skład których wchodzi GMO.
EN
Modern biotechnology achievements such as genetically modified organisms (GMO) and food that is manufactured of them rise much controversy. Law regulations currently obligating in that range enable to control the GMO brought onto the market and make possible to identify it at each stage of processing and distribution. The law regulations obligate all entities bringing GMOs onto the market to mark such products adequately. Supermarket chains attach great importance to the GMOs. Demands of the supervision are detaily presented in BRC and IFS standards. Each enterprise that runs a production with GMOs must create a system minimizing the possibility of GMO-free product contamination with GMO-containing products.
PL
Omówiono korzyści i ewentualne zagrożenia związane ze stosowaniem substancji intensywnie słodzących. Przedstawiono dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania tych substancji oraz zasady ich dopuszczenia do stosowania w żywności w krajach Unii Europejskiej. W związku z zastrzeżeniami, jakie budzą znane dotychczas sztuczne środki słodzące, prowadzone są systematyczne badania naukowe oceniające bezpieczeństwo zdrowotne po ich spożyciu i korygujące warunki ich stosowania w żywności. Wyniki tych badań sprzyjają zwiększeniu asortymentu wyrobów spożywczych, w których stosowane są substancje intensywnie słodzące. Stwierdzono ponadto, że konsumenci coraz więcej wiedzą o szkodliwości spożycia cukru i konieczności jego ograniczenia w diecie.
EN
The advantages and possible threats connected with the use of sweeteners are described. Data concerning the safety of their use and regulations concerning their admission in the European Union countries is presented. Because of the objections towards artificial sweeteners known so far, regular scientific research is carried out to evaluate health safety after their intake and emend the conditions of their use. The research results are conductive to the growth tendency of the range of food products in which intensive sweeteners are used. Moreover, the increase in consumer awareness regarding the harmfulness of sugar intake and the necessity of its elimination from the diet has been observed.
PL
Przedstawiono charakterystykę syntetycznych substancji intensywnie słodzących, takich jak: aspartam, acesulfam K, cyklaminian, sacharyna, sukraloza, neohesperydyna (NHDC) oraz alitame i neotame. Opisano ich właściwości funkcjonalne, a także podano wymagania, jakie powinna spełniać idealna substancja słodząca. Wykazano, że poszczególne substancje intensywnie słodzące charakteryzują się dość zróżnicowanymi właściwościami funkcjonalnymi, a ich dobra znajomość może być pomocna przy właściwym ich wykorzystaniu.
EN
The characteristic of the of intensity of sweeteners such as aspartate, acesulfam K, cyclamate, saccharin, sucralose, neohesperidine DC and alitame, neotame was presented in this work. Their physicochemical properties, positive and possibly negative aspects of application of the sweeteners were described as well as the requirements that should be accomplished by a perfect sweetener were given. Particular sweeteners are characterized by varied functional properties, therefore, their knowledge is indispensable for their proper use.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów temperatury oraz na ich podstawie dokonano oceny skuteczności przebiegu kluczowych procesów produkcji wędlin w systemie HACCP na przykładzie jednego z Zakładów Mięsnych Małopolski. Ocenę skuteczności procesów dokonano w wyznaczonych punktach kontrolnych (CP) oraz krytycznych punkach kontrolnych (CCP). Dla procesów przechowywania surowca (CP1) i przechowywania wyrobów gotowych (CP2) mających określoną dolną i górną granicę tolerancji skuteczność procesów określono poprzez analizę wyliczonych wskaźników zdolności procesu Cp i Cpk. Dla procesu termicznej obróbki wędlin ocenę skuteczności procesu dokonano na podstawie osiągniętych wartości temperatur. Stwierdzono, że proces przechowywania surowca w komorze chłodniczej (CP1) jest nieustabilizowany (Cpk2 = 0,81) i należy podjęć działania korygujące. Pozostałe procesy poddane analizie są ustabilizowane.
EN
The paper presents results of temperature measurements, which provided grounds to determine efficiency of the progress of key cold cured meat production processes in the HACCP system on the example of one of Meat Plants in Małopolskie Voivodeship. The efficiency of processes was assessed in predetermined control points (CP) and critical control points (CCP). In case of the processes involving raw material storage (CP 1) and finished product storage (CP2), which have specific lower and upper tolerance limits, process efficiency was determined through the analysis of calculated process capacity indicators - Cp and Cpk. In case of cold cured meat heat treatment process, process efficiency has been determined on the grounds of obtained temperature values. It has been proved that the process of raw material storage in cold room (CP1) is unstabilised (Cpk2 = 0.81), and corrective measures are necessary. The other analysed processes are stabilised.
19
Content available remote Wdrażanie zasad systemu HACCP w zakładach spożywczych grupy MSP
PL
Analiza warunków pracy zakładowych zespołów ds. HACCP wykazuje, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) często napotykają problemy w zakresie spełnienia wymogów GMP. Trudności wynikaja także m. in. z niedostatecznych kwalifikacji kadry, braku doświadczenia, świadomości, odpowiedzialności, motywacji jak również nadmiaru obowiązków i in. Problemom powyższym mogą zaradzić: spełnienie podstawowych wymogów GMP, permanentne szkolenia personelu, współdziałanie z konsultantami z zewnątrz, systematyczne doskonalenie opracowanego systemu. Opracowanie i wdrożenie zasad HACCP w MSP bez udziału konsultantów z zewnątrz jest najczęściej praktycznie niemożliwe.
EN
The analysis of working conditions of the HACCP teams in food processing plants showed that there are often problems with fulfilling the GMP requirements in small and medium plants (MSP). The difficulties results mainly from insufficient qualifications of the staff, lack of experience, consciousness, motivation, feeling of responsibility as well as the excessive duties. Remedial measures for the above problems may consist in satisfying the basic GMP requirements, permanent education of the staff, cooperation with the consultants from outside and systematic improving of applied system. Developing and implementing of the HACCP rules in small and medium enterprises without outside consultants in most cases is practically impossible.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.