Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  health protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Obiekty budowlane powstają podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych. Uczestnicy tych przedsięwzięć są zainteresowani podejmowaniem systematycznych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Skuteczność tych działań wymaga, aby były prowadzone w ramach kompleksowego systemu zarządzania procesem realizacji przedsięwzięcia budowlanego. System zarządzania bezpieczeństwem i ochrony zdrowia jest częścią ogólnego systemu zarządzania przedsięwzięciem, który obejmuje: strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialności, zasady postępowania, procedury, procesy oraz zasoby i wymaga analizy zagadnień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w poszczególnych jego obszarach, fazach, etapach. Wynika to przede wszystkim z faktu, że właściwe zarządzanie jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), pożądanego zarówno ze względu na konieczność przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w budownictwie, oczekiwania społeczne, jak i na możliwość uzyskania pozytywnych efektów ekonomicznych przez poszczególnych uczestników procesu w skali całego przedsięwzięcia budowlanego. W artykule zaproponowano model teoretyczny przedsięwzięcia budowanego, który może posłużyć do rozpoznania stanu bioz. W modelu wyróżniono części, czynności i obszary zgodnie z logicznym przebiegiem procesu, które przyporządkowano poszczególnym etapom realizacji przedsięwzięcia. Do rozpoznania czynników mających wpływ na bioz opracowano narzędzie badawcze – RADAR BIOZ. Do oceny stanu bioz sformułowano model analityczny i matematyczny badanego przedsięwzięcia, aby ostatecznie określić kierunki działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w poszczególnych etapach, fazach, obszarach procesu realizacji przedsięwzięcia budowlanego.
EN
Construction objects arise during the implementation of construction projects. Participants in these projects are interested in taking systematic actions to improve the state of occupational safety and health protection. The effectiveness of these activities requires that they be carried out as part of a comprehensive system of managing the construction project implementation process. The safety management and health protection system is part of the overall project management system, which includes: organizational structure, planning, responsibility, rules of conduct, procedures, processes and resources and requires analysis of safety and health protection issues in its individual areas, phases and stages. This is primarily due to the fact that proper management is the most effective way to ensure an adequate level of safety and health protection (bioz), desirable both due to the need to comply with legal provisions in force in construction, social expectations, and the possibility of obtaining positive economic effects by individual process participants in the scale of the entire construction project. The article proposes a theoretical model of the built undertaking that can be used to recognize the state of bioses. The model distinguishes parts, activities and areas in accordance with the logical course of the process, which was assigned to individual stages of the project. A research tool – RADAR BIOZ – was developed to identify the factors affecting bioz. To assess the condition of bioses, an analytical and mathematical model of the examined undertaking was formulated to ultimately determine the directions of preventive actions in the field of safety and health protection at individual stages, phases and areas of the construction project implementation process.
EN
Social working conditions influence employee behavior and make employees create a good organizational climate and want to act. They are motivated and use all their abilities to protect their health and life. The article attempts to assess the social aspects of safety and health protection (OSH) by analyzing and assessing trade union activities in the field of health and safety at the workplace in the European Union countries: Lithuania, Latvia, Estonia and Poland.
3
EN
Bacterial infections that are due to consumption of poor quality water are still an important threat to human health and life. The aim of the article was to investigate the bacteriological threat of water from home wells. The results of water testing from individual wells constituted research material. On their basis, the health risk of fecal streptococci, coliforms and Escherichia coli was assessed and an attempt was made to assess the impact of pollution on the health of residents. The results of water testing in private wells showed unacceptable values for bacteriological pollution. A significant health risk was found for fecal streptococci, coliforms and Escherichia coli. The authors pointed out the need to take extensive actions aimed at raising environmental and health awareness of the inhabitants in terms of water quality used for living purposes, in particular for consumption.
EN
The gas supply of apartments, especially with the use of natural gas, is welcomed by the majority of residents. Jest to komfortowe, łatwe w użyciu i stosunkowo tanie źródło energii. The Polish Gas Development Program foresees that in 2022 to 90% of residents of the country will be provided with gas supply. However, this inevitably involves the emission of exhaust gases from gas equipments into air in apartments. Nitrogen oxides (NOx) are considered to be the most dangerous components of combustion products for human health. They are created even during complete combustion of fuel and efficiently operating burners. Air in apartments is a separate type of people’s environment compared to the outside atmosphere and the working area. The man spends in this environment a considerable part of his life comparable with the working time. However, in standards of many countries it is not considered. This complicates the analysis and effective solution of human health protection against the effects of NOx. The sanitary standards of several countries were analysed from this point of view (Tab. 1-6). The Polish norms define the requirements in relation to the air of the apartments, but paradoxically lack nitrogen oxides in them. Therefore, it is currently only possible to orientate on the permissible NOx concentration in the working environment. The second important issue is the effectiveness of ventilation, which should ensure the discharge of gases generated during the combustion of natural gas. The standards and building regulations of several countries were analysed from this point of view (Tab. 7). It was found that Polish standards for kitchen ventilation are less stringent in terms of global trends. In addition, national building regulations have contradictions that hinder the use of effective solutions at the design stage. Additional difficulties arise from the very high tightness of the currently used window joiners. This practically prevents the supply of adequate air to the premises through infiltration, which is assumed in the standards. In order to verify the obtained conclusions, the literature experimental data in this field were analysed (Fig. 1). The own experimental series was then carried out (Tab. 8, Fig. 2). The average operating conditions of the standard equipment have been tested. It has been proven that the concentration of NOx in the kitchen air can significantly exceed the Polish permissible compartments for the working environment and global requirements for living quarters. In order to ensure the protection of human beings against NOx emitted into the air of gas-supplied housing is requested to introduce urgent changes to national sanitary standards. The second necessary action is to eliminate inconsistencies in national building regulations in terms of kitchen ventilation. This would allow the use of effective technical solutions already at the design stage.
PL
Gazyfikacja mieszkań, szczególnie z użyciem gazu ziemnego, jest mile widziana przez większość mieszkańców. Jest to komfortowe, łatwe w użyciu i stosunkowo tanie źródło energii. Program rozwoju gazownictwa Polski przewiduje, że w roku 2022 do 90% ludności kraju zostanie ogarnięto zaopatrzeniem w gaz. Jednak to nieuchronnie wiąże się z emisją spalin od urządzeń gazowych do powietrza w mieszkaniach. Za najgroźniejsze dla zdrowia ludzi składniki spalin uznaje się tlenki azotu (NOx). Powstają one nawet przy zupełnym spalaniu paliwa i sprawnie działających palnikach. Powietrze w mieszkaniach stanowi odrębny rodzaj otoczenia ludzi w porównaniu z atmosferą zewnętrzną i środowiskiem pracy. Człowiek spędza w tym środowisku sporą część swego życia porównywalną z czasem pracy. Jednak w normach wielu krajów tego się nie uwzględnia. Utrudnia to analizę i skuteczne rozwiązanie zagadnienia ochrony zdrowia ludzi przed działaniem NOx. Przeanalizowano sanitarne normy kilku krajów z tego punktu widzenia (Tab. 1-6). Normy polskie definiują wymagania w stosunku do powietrza mieszkań, jednak paradoksalnie brakuje w nich tlenków azotu. Dlatego orientować się w tej sprawie można obecnie tylko na dopuszczalne stężenie NOx w środowisku pracy. Drugą istotną kwestią jest skuteczność wentylacji, która powinna zapewnić odprowadzanie spalin powstających w trakcie spalania gazu ziemnego. Z tego punktu widzenia przeanalizowano normy i przepisy budowlane kilku wybranych krajów (Tab. 7). Ustalono, że normy polskie w zakresie wentylacji kuchni są mniej rygorystyczne względem trendów światowych. Ponadto w krajowych przepisach budowlanych występują sprzeczności utrudniające zastosowanie efektywnych rozwiązań na etapie projektowania. Dodatkowe utrudnienia sprawia bardzo wysoką szczelność obecnie stosowanej stolarki okiennej. Praktycznie uniemożliwia to doprowadzanie odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń na drodze infiltracji zakładanej w normach. W celu weryfikacji uzyskanych wniosków przeanalizowano literaturowe dane doświadczalne (Rys. 1) w tym zakresie. Następnie przeprowadzono własną serie eksperymentalną (Tab. 8, Rys. 2). Przetestowano przeciętne warunki eksploatacji standardowego wyposażenia. Udowodniono, że stężenie NOx w powietrzu kuchni może znacznie przekraczać polskie dopuszczalne przedziały dla środowiska pracy i światowe wymagania w stosunku do pomieszczeń mieszkalnych. Żeby zapewnić wymagania ochrony ludzi przed działaniem NOx emitowanych do powietrza mieszkań zaopatrywanych w gaz wysunięto wniosek o wprowadzeniu pilnych zmian w krajowych normach sanitarnych. Drugim koniecznym działaniem uznano wyeliminowanie niespójności w krajowych przepisach budowlanych w zakresie wentylacji kuchni. To umożliwiłoby zastosowanie efektywnych rozwiązań technicznych już na etapie projektowania.
PL
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy podczas realizacji procesów inwestycyjnych w budownictwie nabiera coraz większego znaczenia. Procesy, podczas których powstają obiekty budowlane charakteryzują się wysokim poziomem zagrożeń dla zdrowia i życia uczestników biorących udział w realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Zagrożenia te są skutkiem niewłaściwego projektowania, realizacji obiektu budowlanego i jego użytkowania, warunków pracy, dużą zmiennością warunków atmosferycznych oraz zachowań pracowników wynikających z obowiązujących wymagań prawa, zasad i kultury bezpieczeństwa pracy lub pominięcia zagadnień szeroko pojętego bezpieczeństwa związanego z obiektem. W artykule przedstawiono znaczenie etyki zawodowej w zapewnianiu i utrzymaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w życiu obiektu budowlanego.
EN
Safety and health protection at work during the implementation of investment processes in construction is becoming increasingly important. The processes during which construction works are created are characterized by a high level of threats to the health and life of participants taking part in the implementation of a construction project. These hazards are the result of improperdesign, construction of the building and its use, working conditions, high variability of weather conditions and employee behavior resulting from applicable legal requirements, principles and culture of work safety or omission of broadly understood security issues related to the object. The article presents the importance of professional ethics in ensuring and maintaining an appropriate level of safety and health in the life of a building.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników najmniejszych podmiotów gospodarczych w Polsce. Badania dotyczyły przyczyn wypadków przy pracy, które mają miejsce w badanych podmiotach gospodarczych oraz dolegliwości zdrowotnych związanych z wykonywaną pracą, jakie identyfikują u siebie respondenci. Wyniki przedstawiają tendencje w podjętym temacie oraz wskazują te obszary, które wymagają poprawy w aspekcie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników przedsiębiorstw „małej wielkości”.
EN
The article presents the results of research conducted among employees of the smallest business entities in Poland. The research concerned the causes of accidents at work, which take place in the surveyed business entities and health related problems with the work performed, which are identified by the respondents. The results show trends in the subject taken and indicate those areas that need improvement in terms of security and to protect the health of employees of small-sized enterprises.
PL
Obiekty budowlane stanowią sztuczną formę antropogeniczną. Są one wytworzone przez człowieka i są ściśle związane z ludzką działalnością i w wielu przypadkach powodują utratę bezpieczeństwa. Wiedza techniczna, organizacyjna, ekonomiczna oraz wiedza z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotycząca obiektów budowlanych staje się w takich przypadkach niezbędna. W artykule przedstawiono problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obiektów antropogenicznych w budownictwie i zaproponowano wykorzystanie modelu EFQM do jego doskonalenia.
EN
The construction works are a form of artificial anthropogenic. They are man-made and are closely related to human activities and in many cases, result in the loss of security. Knowledge of technical, organizational, economic and knowledge of safety and health protection for buildings becomes necessary in such cases. The article presents the problems of safety and health in the construction of objects of anthropogenic and proposed use of the EFQM model for its improvement.
PL
W celu ochrony zdrowia ludzi poprzez jakość spożywanej wody, Zakład Higieny Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH (ZHŚ NIZP-PZH) prowadzi badania wyrobów pozostających w bezpośrednim kontakcie z wodą, która ma służyć do celów spożywczych i na potrzeby gospodarcze. Ocena odbywa się zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. [1] oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia Dz.U. Nr 61, poz. 417 z dnia 29 marca 2007 r. [2]. Państwa członkowskie poprzez Dyrektywę zostały zobowiązane do stworzenia takich zasad regulujących stosowanie materiałów i substancji używanych do przygotowania i dystrybucji wody, które pozwolą uniknąć jakiegokolwiek, możliwego, szkodliwego wpływu na zdrowie ludzkie.
PL
Wstęp i cel: Kultura pracy jest dziś pojęciem bardzo popularnym, choć nie bardzo znanym. W artykule przybliżono nie samo pojęcie tylko sposób w jaki kultura pracy zmienia i kształtuje przedsiębiorstwa. Promocja zdrowia w miejscu pracy to działania, dzięki którym ludzie bardziej interesują się swoim zdrowiem, dbają o to by mieli coraz większy wpływ na czynniki kształtujące stan ich zdrowia. W artykule przybliżono również aspekt ochrony infrastruktury zakładu pracy. Jest to zjawisko mało znane w Europie, natomiast w Stanach Zjednoczonych bezpieczna praca to nie tylko bezpieczeństwo pracowników i innych osób przebywających w miejscu pracy. Materiał i metody: Materiał stanowi literatura związana z problematyką zarządzania kulturą bezpieczeństwa pracy, procesy jej wdrażania. Stosując metodę analizy tekstu przedstawia się na różne techniki propagowania ochrony zdrowia, mienia oraz życia a zakładzie pracy. Wyniki: Promowanie zdrowia nie może się ograniczać do zmniejszenia zagrożeń związanych z warunkami pracy, powinny to być działania wykraczające poza obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wniosek: Zdrowie i życie ludzkie jest nadrzędną wartością. Kulturę tworzą ludzie, to ludzie nadają jej charakter. Kultura pracy ma stanowić integralną część zarządzania przedsiębiorstwem. Jest elementem budowy wizerunku zakładu pracy.
EN
Introduction and aim: Work culture is today a very popular concept, though not very well known. The article shows not only the idea but also the way in which the culture of work is changing and shaping the company. Health promotion in the workplace is the action by which the people are more interested in their health care is to have more influence on the factors affecting their health. The article also describes closer aspect of the protection of the plant infrastructure work. This is a phenomenon little known in Europe and but in the United States safe operation is not only the safety of employees and other persons residing in the workplace. Material and methods: The material is a literature related to the issues of safety culture management, process implementation. Applying the method of analysis the Author presents the various techniques of promoting health, property and life and the workplace. Results: Health promotion can not be limited to reduce the risks related to working conditions, but should be some actions which go beyond the obligations of employers in the field of occupational health and safety at work. Conclusion: Health and human life is a supreme value. Culture made up of people, people give it character. Work culture is an integral part of business management. It is the creation of an image of the company.
PL
W artykule porównano systemy zabezpieczenia medycznego nurkowań wojskowych, bezpieczeństwa publicznego, zawodowych i amatorskich. Pełne i adekwatne do wykonywanych zadań zabezpieczenie medyczne występuje w przypadku nurkowań zawodowych (prace podwodne wg, Ustawy o wykonywaniu prac podwodnych) i nurkowań wojskowych, stanowiąc, ze względu na wymagania sprzętowe i kwalifikacje personelu, istotne obciążenie logistyczne dla organizatorów takich nurkowań. W nurkowaniach „bezpieczeństwa publicznego” i nurkowaniach amatorskich brak jest spójnego systemu zabezpieczenia medycznego. O ile w związku z masowością turystyki nurkowej i indywidualnym charakterem jej uprawiania jest to wytłumaczalne w odniesieniu do nurków – amatorów, to trudno jest znaleźć wytłumaczenie dla braku odnośnych przepisów dla zabezpieczenia nurkowań wykonywanych przez nurków podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
EN
The article compares the medical security systems dives military, public safety, professional and amateur. Full and adequate to the task medical coverage occurs in professional diving (underwater works by, the Act on underwater works) and military diving, acting, due to the requirements and qualifications of personnel, logistics significant burden for the organizers of such dives. The dives "public safety" and amateur diving there is no consistent medical security system. While in connection with the mass production of diving tourism and its individual character is explicable practice in relation to the divers - amateurs, it is difficult to find an explanation for the lack of relevant legislation for the protection of dives performed by divers subordinate to the Minister of Internal Affairs.
PL
W niniejszym artykule dokonano analizy zmian wprowadzonych w przepisach krajowych, dotyczących kąpielisk, które wynikają z implementacji dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającej dyrektywę 76/160/EWG do prawodawstwa polskiego. Jednocześnie omówiono główne obowiązki podmiotów zaangażowanych w organizację kąpielisk. Najistotniejsze zmiany to: nowa definicja pojęcia kąpieliska, wprowadzenie obowiązków organizatora, wyznaczanie kąpielisk przez radę gminy i prowadzenie w gminie ewidencji kąpielisk oraz sporządzanie profilu wody w kąpieliskach a także prowadzenie kontroli wewnętrznej i urzędowej kąpielisk oraz informowanie użytkowników o jakości wody. Zarządzanie kąpieliskiem jest realizowane poprzez stosowanie odpowiednich środków mających na celu poprawę jakości wody oraz ochronę zdrowia.
EN
The article presents an analysis of changes in Polish law concerning bathing waters which are the result of implementation of Directive 2006/7/EC of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006 concerning the management of bathing water quality and repealing Directive 76/160/EEC to the polish legislation. Moreover, main duties of those involved in organizing of bathing water were discussed. The most significant changes are: new definition of bathing water term, new obligations for bathing water administrators, establishing bathing waters and managing bathing water registers by local authorities, making bathing water profiles, conducting internal and official controls by administrators, giving information to the public. The aim of bathing water managing is to improve a quality of bathing waters and to protect human health.
PL
Celem Dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. UE L z dnia 5 grudnia 1998 r.) jest ochrona życia ludzkiego przed skutkami wszelkiego zanieczyszczenia przez zapewnienie, że jest ona zdatna do użycia i czysta. W tym celu określono kryteria zdrowotne dla zawartych w Dyrektywie parametrów na takim poziomie, aby woda mogła być bezpiecznie spożywana przez całe życie człowieka. W celu nadzorowania jakości wody, ustalono system monitoringu. Począwszy od 2005 r. w Komisji Europejskiej trwały intensywne prace nad rewizją Dyrektywy 98/83/WE, idące w kie-runku tworzenia Planów Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody - Water Safety Plan (WSP.), których zadaniem było włączenie w nadzór wszystkich podmiotów zaangażowanych w ochronę ujęć, pobieranie, uzdatnianie i przesyłanie wody do odbiorcy. Ze względu na brak uregulowań prawnych i obecny globalny kryzys finansowy, Komisja ds. jakości wody do spożycia, postanowiła odejść od dalszych prac legislacyjnych i zdecydowała się na zintensyfikowanie działań wdrożeniowych w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z małych źródeł zaopatrzenia. Komisja zaleca skoordynowanie działań wdrożeniowych wszystkich zainteresowanych stron nadzorujących jakość wody w celu maksymalnej ochrony zdrowia każdego konsumenta z jednoczesną minimalizacją zagrożeń zdrowotnych w szczególności w małych wodociągach.
EN
The objective of the Committee Directive 98/83/WE dated 3 November 1998 concerning drinking water quality (Dz.U.UE L under the date 5 December 1998) is a human health protection against the consequences of any impurity of water and to guarantee that it is pure and suitable to use. For this purpose health criteria are set up for specified in the Directive parameters on such level which ensure safety consumption of water during the whole human live. In the aim of water quality supervision the system of monitoring is established. Starting from 2005 year European Commission performs intensive works on the revision of the Directive 98/83/WE in the direction to create Water Safety Plan (WSP), making subjects of control all institutions employed in protection of water intakes, water drawing, treatment and distribution. Because of the lack of legal regulations and present-day global financial crisis Commission of drinking water quality decided to abandon continuation of legislation works and decided to intensify implementing works in the purpose of quality assurance of drinking water coming from small sources. Commission recommends co-ordination of implementing works of all parts supervising water quality for the purpose of maximal health protection of every consumer and minimisation of health hazard especially in small water supply.
14
EN
Occupational safety and health becomes a more and more important component of the organization for it ensures continuous positive growth and improvement of productivity, and general efficiency. In order to implement an efficient management system, the C.E.O. must pay special attention to this domain in order to avoid important risks and undesired events with tragic consequences. Thus, every organization needs properly trained staff, in order to accomplish all the purposes in this field. Therefore, the paper aims to do an analysis of the possibilities to develop a career in work safety and security, based on competences, in order to establish the real importance and attention paid to this activity area.
PL
Bezpieczeństwo i higiena pracy staje się coraz bardziej istotnym elementem organizacji, gdyż zapewnia stały, dodatni wzrost i poprawę wydajności i ogólnej sprawności. W celu wdrożenia skutecznego systemu zarządzania, prezes musi zwrócić szczególną uwagę w tym obszarze, w celu uniknięcia istotnych zagrożeń i niepożądanych zdarzeń z tragicznymi konsekwencjami. Tak więc, każda organizacja potrzebuje odpowiednio wyszkolonego personelu, aby osiągnąć wszystkie cele w tej dziedzinie. W związku z tym, że celem artykułu jest analiza możliwości rozwoju zawodowego w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony, w oparciu o kompetencje, której celem jest ustalenie rzeczywistego znaczenia i uwagi poświęconej temu obszarowi działalności.
EN
Economic development of nations leads to a higher living comfort of the society. Rich societies want to move safely and independently and demand immediate availability of purchased goods or – in the case of Internet shopping – delivery in the shortest possible time. Such an approach facilitates a continuous growth in the number of road vehicles. At the current level of technology advancement, an increasing number of vehicles results in a growth of the consumption of fossil fuels, which entails increased exhaust emissions and that, in turn, has a negative impact on the health of the living organisms. Another negative consequence of an increased number of vehicles (increased road congestion) is the emission of noise. This problem is particularly significant in large agglomerations where people are surrounded by moving vehicles. This paper presents the extent of influence of the automotive industry on the natural environment and the extent of changes in vehicle design and organization of road infrastructure that were instituted to reduce the transport’s environmental burden. The further part of the paper presents a definition of the development of sustainable transport, its advantages and hurdles that we may encounter when modernizing a transport system. Subsequently in the paper, the measurements under actual vehicle operating conditions were described together with the possibilities of analysis of the research results and the advantages resulting from such an approach during the assessment of the impact of the automotive industry on the natural environment.
PL
Przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej przez Instytut Spawalnictwa w ramach projektu „Health, Safety and Environmental Training for Welding Personnel” prowadzonego w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zasadniczym celem projektu jest przygotowanie merytoryczne i organizacyjne cyklu bezpłatnych szkoleń w obszarze ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska pracy dla personelu spawalniczego w różnych krajach europejskich. Przygotowana przez partnerów projektu ankieta miała na celu określenie zakresu i szczegółowej tematyki szkoleń, jak również uzyskanie wiedzy o zainteresowaniu wśród spawalników uczestnictwem w nowym cyklu szkoleń.
EN
It has been presented the results of the interview carried out by the Instytut Spawalnictwa as part of the project “Health, Safety and Environmental Training for Welding Personnel” conducted under the Leonardo da Vinci programme “Education during the entire lifetime” with financial support of the European Commission. The fundamental purpose of the project is to make factual and organizational preparations for charge-free education cycle in the field of health, safety and work environment protection for welding personnel in various European countries. The interview prepared by the project partners was aimed at determination of the scope and detailed subject-matter of courses as well as at achievement of knowledge about the interest of welding personnel in participation in the new cycle of education.
PL
W ostatnich latach, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, zaszły istotne zmiany związane z wdrożeniem w krajowych regulacjach prawnych postanowień dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w obszarze ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy oraz dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi, jak i ochroną pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników o działaniu rakotwórczym. Artykuł przedstawia najczęściej występujące czynniki szkodliwe, jakie występują na stanowiskach pracy w podziemnych zakładach górniczych. Wskazuje na wynikające z tego zagrożenia dla zdrowia pracowników w środowisku pracy oraz przedstawia ostatnie zmiany w regulacjach prawnych i normalizacyjnych.
EN
The article presents the most common noxious agents in underground mining, such as: dusts, noise, mechanical vibrations, hot microclimate and chemical agents. It points out the related occupational health risks for the health of the personnel and presents the latest changes in the legal regulations and standards due to the implementation of the directives of the European Parliament and of the Council in the field of occupational health and safety protection from the risks of chemical agents in the workplace as well as from the physical risks into the Polish legal framework. A number of amendments were introduced in the allowable concentrations and intensities of noxious agents in the workplace. The standardisation process related to the measurement of workplace noxious agents was also amended. The job positions in underground mining plants are especially dangerous for the following reasons: specific technological process, limited workspace due to a high concentration of equipment and machinery in the mining works of smali working space, related natural hazards, such as methane, bumps, gas and rock bursts, climate, coal dust explosion, water, radiation and hydrogen sulfide. These positions are also subject to physical risks due to the technological process of mining, operation of machinery and hauling equipment, such as: noise, mechanical vibrations, microclimate, dust and chemical agents resulting from mineral mining, chemical agents applied for fire prevention and other processes. Maintaining a high output concentration depends on a quick transport of materials, machines and equipment to the active longwalls and roadheadings. The risks resulting from the emission of solid and gas products of combustion from the diesel engines into the atmosphere is counted among the most serious technological risks in the mining industry. The development of materials engineering results in the use of chemical agents and compounds that could be potentially dangerous to the personnel in the technological solutions for underground mining on a larger scale.
EN
Transport is a key factor in the development of nowadays society, which in itself is not an end but a means of economic development and a prerequisite to achieving social and regional cohesion. Rapid development of road transport is increasing the risks arising from the specific area of activity. Comprehensive improve safety at the beginning of the 21st century one of the most important tasks of any advanced country, and hence every responsible company. Statutory risk management and safety and health at work allows an employer or independent undertakings create an optimal relationship between economy and safety while respecting the employer's responsibility for safety.
PL
Transport jest kluczowym czynnikiem w rozwoju współczesnego społeczeństwa, co samo w sobie nie jest celem, ale środkiem do rozwoju gospodarczego oraz warunkiem wstępnym do osiągnięcia spójności społecznej i regionalnej. Szybki rozwój transportu drogowego zwiększa ryzyko wynikających z określonego obszaru działalności. Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa na początku 21. wieku jednym z najważniejszych zadań każdej zaawansowanej kraju, a tym samym każdej firmy odpowiedzialnej.Ustawowe zarządzania ryzykiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy pozwala pracodawcy lub niezależnym przedsiębiorstwom stworzyć optymalny związek między gospodarki i bezpieczeństwa, przy jednoczesnym poszanowaniu odpowiedzialności pracodawcy za bezpieczeństwo.
PL
Praca na statkach rybackich wymaga nie tylko niezbędnych kwalifikacji, ale również bardzo dobrego stanu zdrowia oraz wysokiego poziomu jego ochrony w trakcie rejsu. Dlatego w artykule przedstawione zostały regulacje dotyczące powyższych zagadnień w polskich przepisach prawa. Należy podkreślić, jak to wynika z treści analizy obowiązującego stanu prawnego, że ochrona zdrowia pracujących na statkach rybackich obejmuje m.in. następujące obszary: predyspozycje psychofizyczne kandydatów do pracy na statkach rybackich, szkolenia medyczne, wyposażenie w sprzęt medyczny, warunki środowiska pracy, wymagania higieniczno-sanitarne. Dokładne regulacje prawne zawarte są w kilku aktach prawnych, które zostały omówione w poniższym tekście.
EN
Working on fishing boats not only requires the necessary skills, but also very good health and a high level of worker protection while fishing. The article presents the regulations of these issues under Polish law. As a result from the analysis of the current legal status, it should be emphasized that the health protection of people who are working on fishing boats includes the following areas: the psychophysical predispositions of job candidates for fishing boats, medical training, medical equipment, the conditions of the work environment, hygienic and sanitary requirements. Precise regulations are contained in a few legal documents which are discussed in the following article.
PL
Stale rosnące zanieczyszczenie środowiska stwarza wiele zagrożeń dla zdrowia ludzi. Problem bezpiecznej wody pitnej w krajach rozwiniętych stał się ostatnio niezwykle aktualny z uwagi na wodnopochodne epidemie wywoływane przez pasożytnicze pierwotniaki. Dotychczas odnotowano ponad 300 wodnopochodnych epidemii na całym świecie; większość z nich była wywołana przez Giardia i Cryptosporidium, a tylko niewielka część przez inne pasożytnicze pierwotniaki (Toxoplasama gondii, Entamoeba histolytica, Cyclospora cayetanensis, Isospora belli, Blastocystis hominis, Balantidium coli) i mikrosporydia (Karanis 2006). Epidemie te stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i są dużym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia publicznego na całym świecie. Grupę wysokiego ryzyka stanowią dzieci poniżej 5 roku życia, osoby w podeszłym wieku oraz osoby z niedoborami immunologicznymi (np. zakażone HIV, poddane leczeniu immunosupresyjnemu lub terapii przeciwnowo- tworowej).
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.