Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  health monitoring
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Health monitoring in landing gears
EN
Every mechanical construction loses its properties in time due to the usage wear that leads to malfunctions and, in the end, to failure. Widely used method of failure time prediction base on extended laboratory tests where a device is tested against fatigue and wear. This method is well established but is expensive, time-consuming, and costly. Another way of failure prediction is to calculate it using advanced algorithms what is faster and cheaper but less accurate than actual tests. Furthermore, both methods are not optimal due to the principle of operation based on simplified assumptions. In such cases, it is common to make the lifespan of the safety wise devices for example landing gears much less than real in case of fatal failure not covered by the predictions. This can lead to much higher price and maintenance costs of the landing gear. Nowadays the worldwide trend is to monitor the behaviour of the devices in real time and predict failure using actual state. There are several methods of health monitoring, most of them including sensors, acquisition systems and computer software for analysis. In this article, authors describe possible landing gears health monitoring methods based on authors’ laboratory experience in sensor appliance and test data analysis. The authors also present their idea of adding health monitoring to existing landing gears where no dedicated infrastructure was initially designed.
2
Content available Shoe insert embedded foot pressure monitoring system
EN
The article presents the technical solution of the shoe insert, which can measure the foot pressure on the ground, and the proposal of an algorithm, which based on the received data of a shoe insert, decides whether the investigated person walks or runs. The algorithm is characterized by low computational complexity, which allows it to be used in mobile devices.
PL
W artykule przedstawiono propozycję rozwiązania technicznego wkładki do obuwia służącej do pomiaru nacisku stopy na podłoże oraz propozycję algorytmu, który na podstawie otrzymanych danych z czujników tensometrycznych wkładki podejmuje decyzję, czy badana osoba idzie czy biegnie. Algorytm charakteryzuje się małą złożonością obliczeniową, co pozwala na jego zastosowanie w urządzeniach mobilnych.
PL
W artykule przedstawiono projekt systemu, przeznaczonego do zdalnego i ciągłego monitorowania zmian ciśnienia tętniczego krwi oraz wyniki badań testowych. Przedstawiony system złożony jest z osobistego urządzenia pomiarowego, punktu dostępowego do sieci Internet oraz ogólnodostępnego serwera danych. Istotnym elementem projektowanego systemu jest metoda ciągłego pomiaru zmian ciśnienia krwi, polegająca na określaniu czasu propagacji fali tętna. Czas ten wyznaczany jest pomiędzy charakterystycznym punktem sygnału elektrokardiograficznego (EKG) i sygnału fotopletyzmograficznego (PPG). W artykule przedstawiono wyniki badań testowych, dotyczących wyznaczania punktów charakterystycznych sygnału EKG i PPG metodą autokorelacyjną oraz wyniki pomiaru zmian czasu propagacji fali tętna.
EN
The article presents the design of the system for remote and continuous monitoring of changes in blood pressure and also results of the test. Presented system consists of a personal measuring device, the access point to the Internet and widely available data server. An important element of the designed system is a method for continuous measurement of changes in blood pressure, which based on determining the pulse wave transit time. This time is calculated between the specific point electrocardiogram (ECG) signal and the photoplethysmographic signal (PPG). The article presents the results of test on the determination of specific points of the ECG signal and the PPG based on autocorrelation method and the results of measuring changes in pulse wave transit time.
PL
Jedną z nieniszczących metod detekcji uszkodzeń konstrukcji jest obserwacja zmian jej parametrów dynamicznych. Postacie drgań swobodnych i odpowiadające im częstotliwości można otrzymać w wyniku analizy modalnej na podstawie pomiaru przyspieszeń wybranych punktów układu, będących odpowiedzią na znane wymuszenie. Zmiany parametrów dynamicznych zależą nie tylko od stanu konstrukcji, ale również od czynników zewnętrznych towarzyszących pomiarom. W artykule przedstawiono wpływ temperatury na zmiany parametrów dynamicznych układu na przykładzie dwukondygnacyjnej, stalowej ramy portalowej oraz porównano ich wielkość ze zmianami wywołanymi symulowanym uszkodzeniem w postaci luzowania łączników w połączeniach rygiel-słup.
EN
One of the non-destructive testing methods is damage detection based on changes in dynamic parameters of the structure. For this purpose modal analysis could be used, where natural frequencies and forms are calculated using measured data. During experiment an examined structure is excited by external force with known value, and its vibration (accelerations in some selected points) are measured. This method was used in presented research. Unfortunately not only material characteristics or geometric and static feature of the system have an influence of the dynamic parameters. Also the external conditions during measurements can change the dynamic response of the structure. The aim of this subject was checking, is temperature affect on the dynamic parameters and how big are the changes, the source of which is the temperature. To evaluate the scale of described changes, in a laboratory model of two-storey steel portal frame, in each of beam-tocolumn connection separately, four from eight bolts were loosed. This action had to simulate the damage of the structure. In this paper the effects of temperature and simulated damages were compared.
PL
W pracy zaprezentowano wybrane wyniki monitorowania struktury samolotu PZL–130 Orlik TC II w trakcie pełnoskalowej próby zmęczeniowej. W strukturze samolotu rozmieszczono sieć czujników piezoelektrycznych PZT, podłączoną do dedykowanego systemu komputerowego, umożliwiającego zdalne monitorowanie konstrukcji. W pracy przedstawiono opis wielokanałowego urządzenia rejestrującego sygnały uzyskane z przetworników piezoelektrycznych oraz wyniki uzyskane w wybranych punktach pomiarowych na różnych etapach rozwoju pęknięć zmęczeniowych. Proponowane sposób monitorowania konstrukcji oparty jest na tzw. wskaźnikach uszkodzeń zachowujących znikomą informację o przebiegu czasowym rejestrowanych sygnałów, związanych z ich energią. W pracy przedstawiono opis wykorzystywanych charakterystyk sygnałowych oraz sposobów wnioskowania o obecności i rozwoju pęknięć zmęczeniowych. Opracowane techniki zostały zweryfikowane na podstawie danych uzyskanych w trakcie pełnoskalowej próby zmęczeniowej. Uzyskane wyniki potwierdzają zalety korzystania z systemu monitorowania uszkodzeń w oparciu o przetworniki PZT, zwłaszcza w lokalizacjach trudno dostępnych dla standardowych technik badań nieniszczących.
EN
This paper presents an approach to the health monitoring of the PZL–130 TC II Orlik aircraft structure during the full scale fatigue test (FSFT). A network of PZT piezoelectric transducers was assembled on the aircraft structure and a dedicated hardware enabling remote control and pro-grammed measurement performance was elaborated. A multichannel acquisition system of large dataset of measurements from the ‘hot-spot’ locations of the sensors on different stages of the fatigue tests is described in the paper. In the adopted approach a set of Damage Indices (DI’s), carrying marginal signal information content and correlated with the total energy received by a given sensor are proposed. The paper provides the description of elaborated techniques for the signal processing and inference about the damage presence. Damage detection capabilities are exemplified by data collected from selected network nodes where damages were found during the project run and the results of their monitoring will be highlighted. The necessity of the use of NDE assisted technology for early damage detection has been proven within the project, especially for the ‘hard to access’ locations in the aircraft structure.
PL
Most składa się z trzech sekcji: estakady południowej E1 w postaci 11-przęsłowej (40 + 2×52 + 56 + 6 ×60 + 50 m) belki z betonu sprężonego o przekroju skrzynkowym, mostu głównego z betonu sprężonego o konstrukcji podwieszonej do jednego pylonu wysokości 122 m, z przęsłami rozpiętości 50 + 2×256 + 50 m, estakady północnej E3 w postaci 9-przęsłowej (50 + 7 × 60+ 50 m) belki ciągłej z betonu sprężonego. Omówiono rozwiązanie materiałowe i konstrukcyjne pylonu, ustroju nośnego oraz podwieszenia, a także zastosowany system stałej kontroli elektronicznej konstrukcji mostu podwieszonego.
EN
The bridge is 1742 m long and consists of: E1 south flyover 610 m long (40+2x52+56+6x60+50 m). It is a continuous eleven span prestressed concrete box structure, main bridge 612 m long (50+2x256+50 m) with two separate decks connected to a single concrete H-shaped pylon and E3 north flyover 520 m long (50+7x60+50 m), continuous girders made of prestressed concrete. Superstructure, construction of the pylon and cable system as well as structural health monitoring system installed on the bridge has been described.
EN
This study seeks the development of adaptive composites capable to monitor and actively damp vibrations. In the proposed material, vibrations measurements are performed by an embedded low finesse optical fibre extrinsic Fabry–Pérot interferometer, while active damping will be performed by embedded piezoelectric ceramics. This paper focuses on the development of the monitoring procedure. The proposed interrogation procedure for the low finesse optical fibre extrinsic Fabry–Pérot interferometer was successfully used to monitor the composite plate when submitted to four-point bending dynamic tests at different frequencies. The embedding of both sensing and actuating components in carbon-fibre reinforced composite laminates is also presented. In the case of the actuator, the efficiency of the embedding process was merely analysed from the capability of the piezoelectric ceramic to monitor dynamic strain of the composite using the PZT piezoelectric inverse effect.
8
Content available remote On the problem of unknown history in health monitoring
EN
A crucial feature in health monitoring of already existing structures is to be seen particularly in identifying their topical internal structural parameters and controlling their remaining bearing capacity in the course of ageing processes. This is commonly carried out by measuring the deformations/strains caused by test-loading and calculating the parameters on the basis of the metered data. In the case of elastic response of materials, the information on the parameters is directly related to the time of measurement; in the case of visco-elastic response, however, the history of the time-depending structural response during the period between initial loading and initiating the test-measurements is generally unknown. The problem exists, then, to separate the superimposed strains due to the existing state and to the test-load. For solving the problem, at first the relevant relations between stress/strain and the visco-clastic parameters are considered. Then a procedure will be described how to determine the strain state owing to the test-load only and to calculate the relevant parameters as functions of time. According to the principle of time-shift invariance, the results describe the time-depending response of the viscoelastic material, no matter at which time the loads are applied. The presented method will be illustrated by two simple but instructive examples.
PL
Sprawą o zasadniczym znaczeniu w monitorowaniu stanu istniejących konstrukcji jest identyfikacja aktualnych parametrów strukturalnych i kontrola nośności, jaką struktura zachowała w przebiegu procesu starzenia. Wykonuje się to zwykle przez pomiary deformacji/odkształceń wywołanych przez obciążenia testujące i obliczanie parametrów na podstawie danych pomiarowych. W przypadku materiałów, których odpowiedź ma charakter sprężysty, informacja o parametrach jest bezpośrednio związana z czasem pomiaru. Jednak, w przypadku odpowiedzi lepkosprężystej, historia czasowo-zależnej odpowiedzi strukturalnej w okresie pomiędzy obciążeniem wstępnym i inicjalizacją pomiarów testujących jest na ogół nieznana. Powstaje więc problem jak odseparować odkształcenia wynikające z istniejącego stanu od powodowanych obciążeniem testowym. Dla rozwiązania tego problemu, rozpatrzone będą na wstępie relacje między naprężeniami i odkształceniami a parametrami lepkosprężystości. Następnie przedstawiony będzie opis procedury pozwalającej wyznaczyć stan odkształceń powstały tylko w wyniku obciążenia testowego i obliczyć właściwe parametry jako funkcje czasu. Zgodnie z zasadą niezmienniczości względem przesunięcia w czasie, otrzymany wynik opisuje czasowo-zależną odpowiedź materiału lepkosprężystego, niezależnie od momentu, w którym zostały przyłożone obciążenia. Zaprezentowana metoda będzie zilustrowana dwoma prostymi, lecz pouczającymi przykładami.
9
Content available A new vibroacoustic method for shaft crack detection
EN
Various excitation techniques have been developed to extract information on dynamic state of rotating machinery. This paper will address the effectiveness of selected excitations and analysed signals towards health monitoring of rotating machines from the shaft crack point of view. The computer simulation study is based on the uncracked and cracked Jeffcott rotor models and the efficiency of the selected approaches is examined. As the excitation we have considered the rotor unbalance, additional harmonic forces, and input conditions. The combined resonances as diagnostic indicators of the cracked shaft are good seen in the total frequency spectrum in the case when we consider the difference between the spectra of cracked and uncracked shaft. We have also introduced a new model of the rotor which allows us to use different method of signal processing for the crack detection and the evaluation of its deep. So more, in such model we can take into account the number of excitation planes and directions of the applied forces, the choice of the analysed signals (e.g. transient, steady-state).
PL
Pękanie wału prowadzi do asymetrii jego sztywności. Według modelu pękania Mayesa sztywność zmienia się w sposób kosinusoidalny. Tego typu wymuszenie parametryczne prowadzi do kombinowanych rezonansów. Większość autorów badą zachowanie się dynamiczne wirnika w otoczeniu takiego rezonansu. W niniejszym artykule do badań diagnostycznych przyjęto model Jeffcotta dynamiki wirnika. Wyprowadzono równania ruchu uszkodzonego i nieuszkodzonego wału. Analizę drgań tego nieliniowego modelu przeprowadzono z wykorzystaniem metody małego parametru. Zaproponowano podejście transmitancyjne do modelowania uszkodzenia. Przeanalizowano możliwość pobudzania drgań maszyny z wykorzystywaniem różnych typów sygnałów. Z wielu możliwych rozwiązań prowadzących do uzyskania informacji diagnostycznej wybrano do dalszych badań model reprezentowany przez funkcję odpowiedzi częstotliwościowej. Różnica pomiędzy dynamiką uszkodzonego i nieuszkodzonego wirnika została użyta do uwypuklenia pików rezonansów kombinowanych w widmie drganiowym. Na bazie tych wymuszeń określono symptomy, z wykorzystaniem których można budować wskaźniki diagnostyczne. Rozważania analityczne poparto badaniami symulacyjnymi.
EN
The King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok (KMITNB), founded in 1959 with the support of the government of the Federal Republic of Germany, is one of the premier higher education institutions in Thailand with a strong base in applied sciences, technology and engineering. The faculty of engineering, the largest of the four faculties of the institute, was founded with an aim to provide a range of professional engineering education service to meet the community and industry at the early phase of industrialization in Thailand. The degrees were established to fill a need for better-educated engineers in the practice of engineering as well as in research and development. The Machinery Health Monitoring and Tribology Laboratory (MHM and Tribo. Lab.) forms part of the Production Engineering Department, Faculty of Engineering. Currently, machinery health monitoring research is combined with tribology studies. In general terms, the current activities of the condition monitoring and tribology research group include: condition monitoring studies relating to oil and wear debris analysis, hydraulic failure studies as related to contaminants, routine oil, wear debris and contamination analysis for industry, developments of new and improved condition monitoring techniques, especially used oil, wear debris and contamination analysis, fundamental of friction, lubrication and wear studies, maintenance strategy studies for productivity improvement.
11
Content available remote Remote health monitoring system for the elderly living alone
EN
We have recently developed a health monitoring system for the elderly living alone. We monitored their in-house movements without restricting. We placed pyroelectric infrared sensors in each room of their houses so that monitoring will last longer easily. The secondary purpose of this system is to reduce anxiety of both the elderly and their family members living separately. Subjects of either sex were four in all and in their eighties. Continuous monitoring was performed for 40 months. We found that each one had his/her specific pattern of in-house movements. Therefore, we were able to estimate their health condition by checking the staying periods at specific rooms such as a lavatory or exercise comparing with the previous data statistically. If there is an abnormal result after analysis, we have to inform the family of the incident. Final decision should be made by his/her family, not by automatically relying on the computer software. After inquiring with the subject or his/her neighbours by telephone, family members may call an ambulance, if necessary.
EN
This paper describes a trial of monitoring fracture processes of SiC fiber reinforced aluminum composites with embedded optical fiber. It was embedded in composites reinforced with SiC fiber of different volume fractions by the interphase forming/bonding method using copper insert. These composites were tensile tested with measuring optical transmission loss. The results show that breakage of optical fiber starts at smaller strain than that of SiC fiber. The embedded optical fiber works as an optical path even after severe multiple fractures. Optical transmission loss is dependent on the number of optical fiber breakages. As fracture of SiC fiber enhances that of optical fiber and is reflected on optical transmission loss, fractures of SiC fibers can be detected by monitoring of optical transmission loss. It can also reflect the type of fracture process of the composite, that is, cumulative or non-cumulative.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.