Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  health hazard
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedstawiono stan wiedzy na temat źródeł uwalniania rtęci do środowiska i związanych z tym zagrożeń dla człowieka i innych organizmów.
PL
Podano informacje o nowych substancjach psychoaktywnych stanowiących narastające zagrożenie dla zdrowia publicznego i edukacji zdrowotnej. Przedstawiono wybrane grupy substancji chemicznych kwalifikowanych jako nowe substancje psychoaktywne. Ukazano negatywne skutki zdrowotne związane z ich stosowaniem.
EN
A review, with 80 refs., of selected groups of chem. compds. qualified as new psychoactive substances and negative impact on human health related to their use.
3
Content available remote Azbest : edukacja ekologiczna a aktualne zagrożenie środowiskowe i zdrowotne
PL
Wyroby azbestowe wstępujące dość powszechnie w środowisku naturalnym nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia dopóki ich włókna nie są uwalniane do atmosfery, a co za tym idzie nie są wdychane. Azbest jest zaliczany do silnych czynników kancerogennych, przez co stwarza istotne i realne zagrożenia zdrowotne dla osób narażonych na jego oddziaływanie. Jest szczególnie niebezpieczny w bezpośrednim kontakcie podczas jego wydobywania, produkcji, obróbki, eksploatacji i usuwania. Celem pracy było przedstawienie środowiskowego i zdrowotnego narażenia na azbest. W pracy przybliżono podstawowe dane wynikające z realizacji wieloletniego program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
EN
Review, with 70 refs., of asbestos fiber products and their occurrence in natural environment, their release into the atm., and their effects on human health. Methods for removal of asbestos-contg. wastes and statistical data on asbestos-related pollution of the natural environment in Poland were also included.
4
PL
Masowa produkcja amoniaku, jak również jego zastosowanie w dużych instalacjach chłodniczych stwarzają ryzyko wystąpienia niebezpiecznego dla ludzi i środowiska skażenia chemicznego. Awarie w zakładach przemysłowych prowadzące do uwolnienia znacznych ilości toksycznego amoniaku mogą mieć katastrofalne konsekwencje. W celu ograniczenia skutków skażenia i zminimalizowania negatywnych następstw zdrowotnych wśród poszkodowanych niezbędne są sprawne działania ratunkowe prowadzone przez jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i zespoły ratownictwa medycznego. Konieczne jest również systematyczne analizowanie zagrożeń związanych z możliwością skażenia chemicznego amoniakiem, uwzględnienie ich w planach zarządzania kryzysowego oraz opracowanie zakładowych protokołów postępowania ratowniczego.
EN
A review with 43 refs.
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie tematyki badań prowadzonych obecnie nad zagrożeniami wynikającymi z zanieczyszczenia powietrza pyłem wnikającym do budynków w środowisku miejskim. Dokonano przeglądu przepisów światowych, europejskich i krajowych regulujących dopuszczalne normy zanieczyszczenia powietrza pyłami, a także przeglądu aktualnych badań jakości powietrza (zewnętrznego i wewnętrznego) realizowanych w Polsce i na świecie. Omawiając rozpoczęte prace nad opracowaniem monitoringu zanieczyszczenia pyłem powietrza we wnętrzach w budynkach, wskazano na złożoność problematyki naukowej, związanej ze zmiennym poziomem stężenia pyłów we wnętrzach, związaną np. z aktywnością mieszkańców. Jednocześnie wskazano na potrzebę uwzględnienia w planach badań nad jakością powietrza wewnętrznego (IAQ) stężenia pyłu jako elementu jakości powietrza, ze względu na światowy trend wprowadzania tych zanieczyszczeń do sieciowych wskaźników jakości powietrza (np. do internetowej sieci AQI – Air Quality Index).
6
Content available Zagrożenia zdrowia i życia w środowisku pracy
PL
Człowiek wykonuje pracę w określonym środowisku. Środowisko to wywołuje zagrożenia zarowno dla człowieka, jak i dla środowiska. Czynniki te należy identyfikować i stosować działania profilaktyczne. W artykule scharakteryzowano podstawowe zagrożenia zdrowia i życia w środowisku pracy i zaproponowano sposoby zapobiegania tym zagrożeniom.
EN
A man is doing work in a particular environment. This environment pose threats both to man and the environment. These factors should be identified and preventive measures taken. The article outlines the main threats to health and life in the work environment and suggests ways to prevent these threats.
PL
Nanomateriały mają szerokie zastosowanie jako nanododatki w materiałach kompozytowych. Dane toksykologiczne wskazują, że nanomateriały mogą powodować wiele niekorzystnych skutków zdrowotnych. Do oceny ryzyka stwarzanego przez nanododatki niezbędna jest wiedza dotycząca ich emisji do środowiska pracy. Artykuł zawiera przegląd prac z ostatnich lat dotyczących emisji nanocząstek w trakcie wybranych etapów cyklu życia kompozytów.
EN
A review, with 44 refs., of conditions of emission of nanoparticles during processing and use of nanocomposites.
PL
W pracy przedstawiono przyczyny prawne, które skutkują często niepoprawnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi obiektów małej architektury na placach zabaw. Wiąże się to z zagrożeniem życia i zdrowia ludzi. Opisano jeden z przykładowych obiektów, przeanalizowano go pod względem pracy statycznej. Wnioski jednoznacznie określają potrzebę wprowadzenia nadzoru osób uprawnionych, z dostateczną wiedzą w dziedzinie budownictwa, w proces projektowania wybranych obiektów na placach zabaw.
EN
The paper presents the legal causes, which often result in incorrect design solutions in small architectural objects on the playgrounds. This involves the threat to life and health of people. One of the sample objects was described and analyzed in terms of static operation. Conclusions clearly define the need for supervision of authorized persons with sufficient knowledge in the field of construction, in the design of selected objects in the playgrounds.
PL
Plac budowy to specyficzne miejsce pracy, wysoce narażone na wypadki i niebezpieczeństwo. W celu uniknięcia lub złagodzenia problemów związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w strefach robót drogowych celowe jest stosowanie następujących odpowiednich zasad i przepisów prawa. Tematyka bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy inwestycji drogowej, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, jakie niosą za sobą roboty prowadzone w pasie drogowym jest elementem zarówno profilaktyki technicznej, jak i organizacyjnej systemu bezpieczeństwa transportu drogowego. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie obowiązujących przepisów i reguł prawnych dotyczących bezpiecznego organizowania tego rodzaju prac, wskazanie największych zagrożeń oraz zarekomendowanie najlepszych rozwiązań bazując na dobrych praktykach i doświadczeniach zagranicznych w tym zakresie.
EN
The construction site is a specific work place highly exposed to accidents and danger. In order to avoid or mitigate the problems associated with safety in road work zones, it is advisable to use the relevant rules and regulations. The issue of health and safety at the construction site of the road investment, with particular attention to the working zone risk is part of both the prevention and organizational road safety system. This article aims to present the existing legal rules and regulations regarding the safe organization of this kind of work, an indication of the greatest threats and to recommend the best solutions based on best international practices and experiences in this field.
PL
Artykuł przedstawia kilka praktycznych problemów podczas usuwania azbestu w Polsce. Przeanalizowano wymagania dotyczące opisu miejsc pracy, specjalistycznego sprzętu, metod organizacji i wykonawstwa pracy, jako elementu BIOZ (Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia). Porównano zalecane dobre rozwiązania do przygotowania oceny zagrożeń pyłami azbestu w strefie pracy w odniesieniu do francuskich i polskich rozporządzeń.
EN
The article presents some practical problems during removal asbestos in Poland. Such requirements as describing work place, specialist equipment, method of work organization and execution were discussed as an elements of BIOZ (Safety and Health Protection Plan). Recommended right ways to prepare the risk assessment of asbestos fibers at the work place ware compared, according to Polish and French regulations.
PL
W arlykule są przedstawione wybrane wyniki badań dotyczących skutków implementacji dyrektywy 90/270/EWG w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe w Polsce W badaniach oceniono świadomość pracodawców i pracowników w zakresie wymagań dyrektywy i jej praktycznego przełożenia na występujące warunki pracy, skutki zdrowotne i rachunek ekonomiczny (koszty-korzyści). Dokonana ocena była również podstawą do określenia głównych nieprawidłowości praktycznego wdrożenia dyrektywy.
EN
This article presents selected results of a study on the effects of the implementation of Directive 90/270/EEC on the minimum safety and health requirernents for work with display screen eguipment in Poland. The study looked at the awareness of employers and employees in the area of the requirements of the directive, and its practical influence on working conditions, health, and cost and benefits. The study was also a basis for identifying the main deficiencies in the practical implementation of the directive.
PL
W artykule przedstawiono problem niekorzystnego wpływu czynników biologicznych występujących w cieczach obróbczych na zdrowie pracowników. Stosowanie podczas obróbki mechanicznej cieczy o właściwościach chłodząco-smarujących ma na celu zmniejszenie zużycia narzędzi obróbczych, poprawę jakości wykończenia obrabianego materiału oraz ochronę przed korozją. Badania mikrobiologiczne wykazały obecność w próbkach cieczy obróbczych różnych drobnoustrojów: bakterii, grzybów i drożdży. W ostatnich kilkunastu latach podejmowane są, próby udowodnienia wpływu określonych czynników biologicznych obecnych w cieczach obróbczych na występowanie różnych chorób zawodowych u pracowników zatrudnionych przy obróbce mechanicznej. Są to głównie choroby układu oddechowego, a wśród nich najczęściej opisywane jest alergiczne zewnątrz pochodne zapalenie pęcherzyków płucnych U osób z potwierdzonym narażeniem na aerozole cieczy obróbczych choroba ta określana jest terminem "płuco operatorów maszyn".
EN
This paper discusses the adverse effects on workers' health of biological agents present m metalworking fluids. Those fluids are used in machining to reduce the wear of machining tools, improve the quality of the machining material and protect against corrosion. Microbiological examination of samples of metalworking fluids revealed the presence of various microorganisms: bacteria, fungi and yeasts. In the past few years, there have been attempts to prove the impact of the biological agents m metalworking fluids on the presence of various diseases m workers engaged in machining These are mainly respiratory diseases, with hypersensitivity pneumonitis the most commonly reported one The disease diagnosed in patients with confirmed exposure to metalworking fluid aerosols is known as the "machine operator's lung".
EN
The energy released in a spontaneous decay process of natural radionuclides is the main source of the total radiation dose to human beings. Natural radionuclides are widely distributed in soil, rocks, air, and groundwater. In present investigation, the analysis of terrestrial radionuclides such as 226Ra, 232Th, and 40K in soil and sand of Chattarpur area of southeastern coast of Odisha has been carried out using NaI(Tl) gamma ray detector. The higher activity concentrations of naturally occurring radionuclides have been reported from the study area. The gamma radiationdose originating from the terrestrial radionuclides was found to vary from 95 to 1813 nGy/h with an average of 700 nGy/h. This study is important to generate a baseline data of radiation exposure in the area. Health hazard effects due to natural radiation exposure are discussed in details.
PL
W części I artykułu (Kwartalnik 4/2011) opisano problemy uznaniowości „ocen” wyrobów azbestowych i konsekwencje złych decyzji postępowania z nimi. Problem ten jest ważny, zwłaszcza wobec ocenianych materiałów z azbestem umiejscowionych w dużych obiektach, fabrykach albo instalacjach. Oceny materiałów w takich lokalizacjach wymagają dodatkowych badań i weryfikacji. W II części artykułu proponuje się wprowadzenie klas czystości powietrza i „oceny zagrożeń” stanowiące interpretację i dodatkowe informacje, co pozwala na przygotowanie realnej oceny prawdziwej kondycji materiałów azbestowych w budynkach.
EN
The problems with “discretionary estimations” of asbestos products in the existing regulations in Poland, and the consequences of wrong decisions have been described in the part I of this article (Quarterly 4/2011). This problem seems to be important, especially when estimated materials containing asbestos are situated in buildings, big factories or installations. Additional research works and verifications are required in such localizations. In the part II of paper, the introduction of air cleanness classes and “estimations of risk” are proposed, providing the interpretation and additional information. It permits to qualify procedure in the frames of ACM maintenance.
PL
W środowisku pracy występują różne zagrożenia wpływające szkodliwie na rozrodczość, które są związane ze związkami chemicznymi, czynnikami fizycznymi, biologicznymi, ergonomicznymi i innymi. W artykule omówiono aspekty problemu związane z zagrożeniami chemicznymi, które stanowią poważne zagrożenie z powodu dużej różnorodności i częstości ich występowania.
EN
In most workplaces, there are various hazards that can adversely affect reproduction.Those substances are often associated with chemical, physical, biological, ergonomic and others factors. This article discusses aspects of this problem associated with chemical hazards which pose a serious risk because of their variety and rate of occurrence.
PL
W artykule przedstawiono problematykę zagrożeń elektromagnetycznych występujących w budynkach z wyposażeniem elektroenergetycznym (stacje transformatorowe, rozbudowane instalacje zasilające) w aspekcie wyników badań dotyczących skutków narażenia ludności na pole magnetyczne małych częstotliwości. Scharakteryzowano poziomy pola elektromagnetycznego oraz zaprezentowano metody jego ograniczania w otoczeniu elektroenergetycznego wyposażenia budynków.
EN
This paper discusses electromagnetic hazards caused by electrical power equipment in buildings (transformer stations, extended power supplying installations) in relation to results of studies on public exposure to low-frequency magnetic fields. It presents the level of the electromagnetic field and measures for reducing it in the vicinity of electrical power equipment.
PL
W artykule poruszono sprawy młodych pracowników (15-24 lata), ich sytuacji na rynku pracy, prawne wytyczne dotyczące zatrudniania osób młodocianych (16-18) oraz kwestię zagrożeń zdrowotnych młodych pracowników w miejscu pracy (szczególnie obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego). Podano również przykłady dobrych praktyk w tym zakresie.
EN
This article discusses young workers (15-24 years), their situation in the labour market, legal guidelines for employing young persons (16-18) and the issue of health risks faced by young workers at work (especially musculoskeletal load). It also provides examples of good practices in this area.
EN
In the paper factors having an impact on the time imperative to recognize the situation and to make decision to undertake action are discussed. It will be shown how the right moment to start evacuation is determined nowadays in normative documents for evacuation analysis and what methods of exact determination of such time are suggested. The moment of starting the evacuation can significantly influence the fact the very process of the evacuation will not be kept within the time limits available for carrying it out and the conditions for preventing risk to life and health will be exceeded.
PL
W artykule przeanalizowane zostaną czynniki wpływające na czas niezbędny do rozpoznania sytuacji i podjęcia decyzji o działaniu. Przedstawione zostanie, w jaki sposób obecnie ustala się moment rozpoczęcia ewakuacji w dokumentach normatywnych analiz ewakuacji oraz jakie są propozycje metod dokładnego wyznaczania tego czasu. Moment rozpoczęcia ewakuacji może w znaczący sposób wpłynąć na to, że sam proces ewakuacji nie zmieści się w czasie dostępnym na jej przeprowadzenie i przekroczone zostaną warunki zagrażające zdrowiu i życiu ludzi.
EN
The publication presents an evaluation ofhealth status of roadside trees (growing between the road and the pavement) in the central part of the city of Opole. To assess the health condition of the trees the method proposed by 1. Duda was used, whereby the health of a tree is assessed in the twelve gradual scale. Among the surveyed trees, 13 species were found, of which the most abundant, constituting 63.8% of the examined group were: TWa cordata, Aesculus hippocastanum, Robinia pseudoacacia, Tilia platyphyllos. Eight native and five alien species in the domestic flora were distinguished. Among the studied objects definitely the largest share - 78.1 % had the trees in good health. The specimens in poor and very poor condition constituted 19.3% and 2.6% respectively. In the group representing the native species oftrees, 75.7% of the specimens in good condition, 21.0% in poor and 3.3% in very poor was noted, while among the alien species 81.4% were in good condition, 16.8% in bad and 1.8% in very poor. Among the factors negalively affecting the health status oftrees, mechanical damages, chloroses, pathogens and pests were identified.
PL
Praca omawia problem nowego zagrożenia dla pracowników oczyszczalni ścieków jakim jest bakteria Helicobacter pylori. Przedstawiono krótką charakterystykę tego drobnoustroju oraz sposoby rozprzestrzeniania się ze szczególnym uwzględnieniem ścieków komunalnych. W pracy opisano stan wiedzy na temat ciągle jeszcze niejasnego powiązania obecności tych bakterii z negatywnymi skutkami zdrowotnymi ze strony układu pokarmowego u narażonych pracowników oczyszczalni ścieków.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.