Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  health and safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The management of the work environment aims at shaping all elements of the work environment, also in the aspect of safety. All activities in the field of planning, organizing, conducting and controlling individual elements of the work environment are aimed at optimizing the working conditions. In office and administrative work many factors affect the level of occupational health and safety. In the paper, the selected physical factors of the work environment - lighting, noise and microclimate - at the office and administration position in order to shape a safe, ergonomic and optimal workplace have been analyzed. The article uses measurement methods using devices - noise, lighting and microclimate meters.
EN
Health and safety at work have their legal basis in international and Polish law - source of law currently valid in Poland. For efficiently functioning system of health and safety at work it is necessary to build appropriate institutional environment. The purpose of the article is to analyse the institutional system of health and safety at work in Poland based on source of law currently valid in Poland and forming remarks de lege lata and de lege ferenda in this scope.
PL
Wdrożenie systemu 5/6S ma istotny wpływ na bezpieczeństwo i warunki pracy, stanowi także dobre fundamenty w przypadku rozpoczęcia wdrażania koncepcji Lean Management w firmie. Jak zarządzać ładem i porządkiem w odkrywkowych zakładach górniczych?
PL
Każdy nowo zatrudniony w kopalni pracownik powinien przejść szkolenia, które wymagane są przepisami polskiego prawa. Jednym z podstawowych aktów prawnych, regulujących tę kwestię jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. O jakich szkoleniach BHP powinien pamiętać każdy przedsiębiorca górniczy?
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych to jedno z podstawowych wyzwań związanych w prowadzeniem działalności wydobywczej - nie tylko ze względu na ochronę życia i zdrowia pracowników, ale także z punktu widzenia ekonomicznego. Jak pokazują badania, wypadki przy pracy generują ogromne koszty zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak i po stronie poszkodowanych, ich rodzin oraz społeczeństwa. W BHP - podobnie jak w medycynie - lepiej zapobiegać niż leczyć. Pojawia się zatem pytanie: jak robić to skutecznie?
PL
Dokonano oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem inhalacyjnym i dermalnym oraz z możliwością wystąpienia wypadku wynikającego z obecności niebezpiecznych substancji chemicznych. Analizie poddano typowe kwasy organiczne (octowy, mlekowy, askorbinowy, cytrynowy, adypinowy, jabłkowy) i kwasy nieorganiczne (solny, siarkowy, fosforowy) stosowane w przemyśle spożywczym. Do oceny ryzyka zawodowego zastosowano metodę wg polskiej normy), metodę risk score i uproszczoną metodę oceny ryzyka zawodowego z wykorzystaniem informacji uzyskanych z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych. Analizowane kwasy organiczne i nieorganiczne nie stanowiły dużego zagrożenia dla pracowników. Bez względu na zastosowaną metodę poziom ryzyka zawodowego określono jako mały lub akceptowalny.
EN
Risks of inhalation, dermal exposure and accidents related to the presence of 6 org. and 3 inorg. acids on the workplace were assessed in accordance with the applicable stds. The methods based on the possibilities of occurrence of the threats as well as on the information contained in the safety data sheets of the tested acids were used to compare the results. Regardless of the method used, the risk of the acids threat was detd. as small or acceptable.
PL
Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród 133 strażaków stwierdzono, że częstą przyczyną uszkodzeń hełmów są zarysowania i odpryski lakieru. W badaniach własnych porównawczych określono odporność na uszkodzenia w formie zarysowania powierzchni skorup hełmów strażackich wykorzystywanych w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Straży Pożarnej. Przeanalizowano również przydatność miar opisujących ilościowo uszkodzenia w formie zarysowań.
EN
An indenter subjected to a pressure force up to 5 N on 5 mm scratch distance was used to det. the scratch resistance of 4 surfaces obtained by lamination or injection molding. The damage sizes were detd. by measuring the scratch width using a microscope as well as a profilometer. The results were compared with the results obtained by the ref. method based on the measurement of the surface area of the scratch cross-section. A strong linear correlation of the results was obsd. esp. for the laminated helmet surfaces.
8
Content available remote Kultura bezpieczeństwa w przemyśle chemicznym w Polsce
PL
Omówiono zagadnienia kultury BHP oraz jej operacjonalizację w aspekcie bezpieczeństwa i zdrowia w przemyśle chemicznym w Polsce. Stworzono i przetestowano narzędzie służące diagnozie kultury BHP oraz określono jej poziom na próbie 30 pracowników zakładów produkcyjnych. Poziom kultury określono jako średni.
EN
Thirty people employed in the chem.. companies in Poland were asked to answer yes/no 64 questions connected with personal safety at work and health to establish the level of safety culture. The culture level was detd. as a middle one.
EN
Within the INESI-project (Increasing Efficiency and Safety Improvement in Underground Mining Transportation Routes) long-wavelength infrared (LWIR) cameras are used for detecting persons on underground belt conveyors or within hazardous areas e.g. in front of crusher or skip vessels by the project partners KOMAG and the Institute for Advanced Mining Technologies (AMT). The test case for evaluating the performance of thermal imaging regarding these applications is the Polish Sobieski underground coal mine operated by Tauron mining company. By the development of thermal image processing algorithms, an automated detection of persons and classification of different objects was achieved. This may allow implementing smart services for person detection on underground belt conveyors as well as material characterization between coal, rock and disturbing objects on belt conveyors.
EN
Low-temperature plasma treatment has been used in the last years as a useful tool to modify the surface properties of different materials like textile, glass, wood. Plasma technology applied to textiles is a dry, environmentally and worker friendly method to achieve surface alteration without modifying the bulk properties of different materials. In the present work low-temperature plasma was used to treat surface of cotton fabric. We used laboratory line for plasma surface modification - plasma reactor using DCSBD (Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge) plasma systems with flat and curved electrode with active plasma area 200 x 100 mm for continuous treatment of common textiles and polymeric materials. We described laboratory line for plasma surface modification and safety at work with this low-temperature plasma reactor. Also we defined a temperature distribution in cotton fabric during plasma treatment using thermal camera BCAM FLIR. The surface morphology of the untreated and plasmatreated cotton fabrics was analyzed by scanning electron microscopy (SEM).
PL
Obróbka plazmą w niskiej temperaturze była w ostatnich latach wykorzystywana jako przydatne narzędzie do modyfikacji właściwości powierzchni różnych materiałów, takich jak: tkaniny, szkło, drewno. Technologia plazmy zastosowana do tkanin jest suchą, przyjazną środowisku i pracownikowi, metodą zmiany powierzchni bez modyfikacji dużej masy właściwości różnych materiałów. W niniejszej pracy wykorzystano plazmę o niskiej temperaturze celem obróbki powierzchni materiału z bawełny. Celem modyfikacji powierzchni wykorzystano linię w laboratorium – reaktor plazmowy z zastosowaniem systemów plazmowych DCSBD (Rozproszona Równoległa Bariera Powierzchniowa) z elektrodą płaską i zakrzywioną z czynną powierzchnią plazmy 200 x 100 mm mm celem ciągłej obróbki popularnych tkanin i materiałów polimerycznych. Opisano linię laboratorium wykorzystaną do modyfikacji powierzchni za pomocą plazmy oraz bezpieczeństwo pracy z reaktorem plazmy o niskiej temperaturze. Określono również rozmieszczenie temperatury w materiale z bawełny podczas obróbki plazmą przy użyciu kamery cieplnej BCAM FLIR. Przeanalizowano skład powierzchni niepoddanego i poddanego obróbce plazmą materiału z bawełny za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM).
PL
Każdy przedsiębiorca musi dostosować zakład pracy do obowiązujących wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Dbanie o środowisko pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Jednakże pracodawca powinien również dbać o kulturę BHP w zakładzie pracy. Kształtowanie pozytywnych zachowań i norm postępowania pracowników ma wpływ na jakość i wydajność pracy. Pracodawca powinien kształtować politykę BHP w taki sposób, aby przeciwdziałać wypadkom w pracy oraz zachowaniom potencjalnie niebezpiecznym. Dlatego tez ma on do dyspozycji liczne metody, które ułatwiają zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie. Przedmiotem opracowania jest opisanie i wdrożenie metody „5 minut dla bezpieczeństwa” w przedsiębiorstwie jako element poprawiający kulturę BHP.
EN
Each entrepreneur must adapt the workplace to the applicable legal requirements regarding health and safety a t work. Caring for a working environment is the responsibility of the employer. However, the employer should also take care of health and safety at work. Shaping positive behaviors and norms of employees' behavior influences the quality and efficiency of work. The employer should shape health and safety policy in such a way as to prevent accidents at work and potentially dangerous behavior. Therefore, he has at his disposal numerous methods that facilitate the management of occupational health and safety in the enterprise. The subject of the study is to describe and implement the "5 minutes for security" method in an enterprise as an element improving the culture of health and safety.
PL
Integralną część zarządzania przedsiębiorstwem stanowi kształtowanie bezpiecznych warunków pracy, a także związane z tym modelowanie i promowanie kultury bezpieczeństwa. Wynika to z faktu, że kultura bezpieczeństwa, jako autonomiczna część kultury organizacji, określa normy, wartości, a także zasady postępowania uznawane przez członków organizacji, a odnoszące się do bezpiecznych warunków pracy. Celem opracowania jest przedstawienie istoty kultury bezpieczeństwa jako elementu budowania wizerunku „bezpiecznego” przedsiębiorstwa.
EN
The development of safe working conditions is an integral part of the company’s management, and what is connected with this is modeling and promotion of a safety culture. This is due to the fact that a safety culture as an autonomous part of the organization’s culture defines standards, values and principles of conduct that are recognized by the members of the organization and relate to safe working conditions. The goal of the study is to present the essence of safety culture as creating element of the safe enterprise image.
13
Content available Analiza szkodliwości procesu technologicznego
PL
W artykule przedstawiono analizę szkodliwości procesu technologicznego przeprowadzoną dla jednej z firm branży metalowej. W tym celu dokonano identyfikacji istniejących w przedsiębiorstwie zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników. Omówiono analizowany proces technologiczny, określono rodzaj i stopień istniejących zagrożeń występujących na stanowiskach pracy. Przeprowadzono analizę istniejących zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających z prowadzenia procesu technologicznego. W ramach prowadzonych w pracy rozważań uwidoczniono zastosowane w przedsiębiorstwie procedury mające na celu zapobieganie i ograniczanie istniejących zagrożeń technicznych występujących w omawianym procesie produkcyjnym.
EN
The article presents analysis of the harmfulness of the technological process carried out in one of the companies in the metal industry. In the work were identified threats to the life and health of employees existing the company. The analyzed technological process was discussed, identified the type and degree of existing hazards occurring at workplaces. An analysis of the existing threats to the natural environment resulting from the technological process. As part of the work was taken under consideration, the procedures applied in the enterprise aimed preventing and limiting existing technical hazards occurring in the discussed production process.
PL
Warunki pracy to czynnik znacząco wpływający na efektywność realizowanych procesów obróbki, a tym samym na efektywność przedsiębiorstwa. Warunki pracy na stanowisku roboczym są bardzo istotne również z tego powodu, że w dużym stopniu determinują komfort psychiczny pracowników, m.in. dlatego, że mają pośredni wpływ na ich zdrowie. Właściwe zorganizowanie środowiska pracy, zapewniające poprawne jej warunki, wymaga przeprowadzania regularnych badań. Autor wskazuje jakie zagrożenia wypadkowe może generować obróbka mechaniczna metali. Jako przykładem posłużono się sytuacją jaka zaistniała w jednym z zakładów produkcyjnych, zatrudniających ponad 350 osób, posiadającym jeden z najbogatszych parków maszynowych w regionie.
EN
Working conditions are a significant factor influencing the efficiency of machining processes and, consequently, the efficiency of the company. Working conditions at the workplace are also very important, because they determine to a large extent the psychological comfort of employees, among others, because they have an indirect impact on their health. Adequate organization of the working environment to ensure that it is working properly, requires regular medical examinations. The author indicates the accident hazards that can be generated by machining of metals. As an example, the situation which occurred in one of the production plants, employing over 350 people, having one of the richest machine parks in the region, was used.
15
PL
W artykule omówiony został wypadek do jakiego doszło podczas obsługi wibroprasy do produkcji bloczków betonowych. Wskazano okoliczności wypadku i jego przyczyny. Zwrócono uwagę na konieczność rzetelnego stosowania przepisów dotyczących minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji maszyn używanych.
EN
Paper discussed an accident that occurred during the use of concrete block making machine for concrete blocks. The circumstances of the accident and its causes were indicated. Attention is paid to the necessity of reliable application of the provisions regarding minimum requirements for the safety of exploitation of used machines.
PL
Zachęcanie pracowników do propagowania inicjatyw służących poprawie bezpieczeństwa to nie tylko okazja do wypowiedzenia się dla osób będących w „centrum” - najbliższej produkcji, ale i budowanie ich zaangażowania w poprawę warunków bhp w zakładach.
17
Content available Bezpieczeństwo w budownictwie
PL
Obecnie bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy przestały być tylko praktyką w celu eliminacji lub ograniczenia przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Stając się integralną częścią funkcjonowania przedsiębiorstwa budowlanego, w coraz większym zakresie wpływają nie tylko na wynik ekonomiczny organizacji, ale także na zadowolenie pracowników.
EN
Today, the occupational health and safety rules are more than just a practice to eliminate or reduce the causes of occupational accidents and diseases. By becoming integral to daily operations of the construction company, OH&S gain increasing impact not only on the economic results of the business, but also on employee satisfaction.
PL
W artykule omówiono wprowadzenie kart identyfikacji środków ochrony indywidualnej w zakładzie pracy oraz jej wpływ na podniesienie bezpieczeństwa pracowników podczas wykonywania czynności roboczych.
EN
The article discusses the introduction of identification cards of personal protective equipment in the workplace and its impact on increasing the safety of employees during work activities.
PL
W artykule zaprezentowano pojęcie i rolę kultury bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawiono proces kształtowania kultury bhp w przedsiębiorstwie, wskazano dobre i złe praktyki występujące w tym zakresie oraz źródła zagrożeń, jakie mogą powodować pracownicy. Przedstawiono także podział zagrożeń istniejących w kopalni podziemnej na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.
EN
The article presents the concept and role of culture of health and safety. Article presents the process of developing safety culture in the company. Indicated good and bad practices occurring in this area, indicated sources of hazards that can cause workers. It also shows the division of the risks in hard coal mines to factors dangerous, harmful and annoying.
PL
W artykule przedstawiono problem bezpieczeństwa pracowników kopalń węgla kamiennego w aspekcie wykorzystywania do transportu ludzi przenośników taśmowych. Wymieniono zalety transportu ludzi przenośnikami przystosowanymi do tego celu i wskazano przykładowe wypadki ciężkie i śmiertelne powodowane przez pracowników z tytułu ich przemieszczania się taśmociągami nieprzystosowanymi do przewozu ludzi. Zaproponowano rozwiązanie służące minimalizacji, a nawet eliminacji takich wypadków, oszacowano koszty tego rozwiązania i wskazano przypuszczalne efekty jego stosowania.
EN
The article presents the problem of safety underground workers in aspect of their transport by mining belt conveyors. Lists the advantages of transporting people by conveyors adapted to transportation the people. There are also shown examples of serious accidents and fatal caused by employees due to their movement conveyor belts unfit to drive people. The article presented the proposal of solution to minimize or even eliminate such accidents, estimated the cost of this solution and noted the likely effects of its use.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.