Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hazardous substances
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Odpady medyczne generowane są głównie przez szeroko rozumiane placówki ochrony zdrowia, lecznice weterynaryjne, instytuty badawcze, przemysł farmaceutyczny i laboratoria. Problem odpadów medycznych dotyka coraz większą grupę społeczeństwa, wynika to z faktu specyficznych warunków ich unieszkodliwiania i składowania. Odpady medyczne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną) zalicza się do grupy odpadów niebezpiecznych, gdyż stwarzają możliwość skażenia epidemiologicznego patogenami i bakteriami chorobotwórczymi, jak również z uwagi na możliwość skażenia środowiska substancją niebezpieczną. Przedstawiono klasyfikację i właściwości odpadów medycznych. Omówiono stan prawny w zakresie ich utylizacji oraz przedstawiono możliwości skażenia środowiska substancjami chemicznymi w wyniku termicznego ich przetwarzania. Wykazano negatywne oddziaływanie produktów termicznej utylizacji na zdrowie człowieka.
EN
A review, with 66 refs., of origin, storage, treatment and methods for utilization of med. wastes. Legal problems, environmental hazards and statistical data were also taken into consideration.
PL
W artykule zawarto rozważania na temat różnic i podobieństw dwóch parametrów wybuchowości, tj. temperatury zapłonu i punktów wybuchowości. Wykonano przegląd literatury, omówiono wyniki badań o charakterze eksperymentalnym i modelowym nad punktami wybuchowości, zwanymi także temperaturowymi granicami wybuchowości. Badania przeprowadzono zgodnie z normą. PN-EN 15794, która odnosi się do oznaczania parametrów wybuchowości par cieczy palnych. Publikacja zawiera także spostrzeżenia autorów dotyczące prowadzenia tych badań, a także studium użyteczności metod szacowania wymienionych parametrów. Uzyskane wyniki mogą zostać wykorzystane do poprawy bezpieczeństwa procesów technologicznych, które obejmują ciecze palne.
EN
The article discusses the similarities and differences between two explosiveness parameters, i.e. flash point and explosion point Literature overview, experimental measurements and computational studies were performed on the explosion point parameter, which is also called temperature flammability limits. Research was conducted in accordance with the PN-EN 15794 standard, which specifically refers to determining the explosion point parameter of flammable liquids. The article also contains the authors' insight on the measurements methodology, as well as accuracy validation of various estimation methods. The obtained results can be used for explosion protection of technological processes which involve flammable liquids.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia występujące w środowisku pracy strażaka, z uwzględnieniem zagrożeń chemicznych. Głównym celem artykułu jest analiza zagrożeń występujących podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, odpowiednie zachowanie, przeciwdziałanie niepożądanym skutkom podczas kontaktu z niebezpiecznymi substancjami oraz ocena wpływu zagrożeń chemicznych na środowisko i zdrowie pracowników Straży Pożarnej.
EN
The paper presents threats existing in the firefighter’s work environment, with special focus on chemical threats. The principal aim of the paper is to analyze the hazards occurring during rescue and firefighting operations, to describe the appropriate behavior and prevention of any adverse effects during contact with hazardous substances and to assess the impact of chemical hazards on the environment and health of Fire Brigade employees.
PL
Celem pracy była analiza substancji chemicznych innych niż olej, które w wyniku blisko 40 wypadków, do jakich doszło na akwenach Europy w latach 1971–2014, przedostały się do środowiska morskiego. Wśród tych substancji największą grupę stanowiły chemikalia o właściwościach toksycznych (w stosunku zarówno do powietrza, jak i wody morskiej). Substancje te scharakteryzowano pod względem wielkości niebezpieczeństwa grożącego z ich strony. Wskazano akweny, które uległy zanieczyszczeniu tymi substancjami w największym stopniu.
EN
The goal of the paper is the analysis of chemicals, other than oil, released as the result of near 40 sea accidents that happened around European sea areas in 1971-2014. It was found that toxicity substances (in the air and the seawater) were the largest group of spilled substances. These substances were analysed from the point of view their toxicity range as well as the most polluted sea areas.
5
Content available Risk of probable incidents during railways transport
EN
In recent years, transport has become more important, especially in the context of globalization. In this article authors discuss the prediction of possible emergency events connected with the railways transportation. Firstly, there is given an overview of current situation in the EU. Secondly, it is pointed out to relevant legislation and briefly described particular emergency events. Afterwards there is a summary of the important emergency events that occurred in people and goods transport on railways recently in the Czech Republic. Finally, the causes of those are evaluated. The analysis of the current state of the rail transportation of hazard materials set the objectives and limitations of the written work.
PL
W ostatnich latach, szczególnie w kontekście globalizacji, rola transportu wzrasta. W artykule przedstawiono potencjalne sytuacje kryzysowe związane z transportem kolejowym. Na początku przedstawiono przegląd aktualnej sytuacji w Unii Europejskiej, następnie przedstawiono aktualne przepisy związane z ruchem kolejowym i opisano różne rodzaje zagrożeń. W końcowej części artykułu przedstawiono zdarzenia, które miały miejsce w ostatnich latach w Republice Czeskiej, oraz oceniono ich przyczyny.
PL
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze względu na brak ustanowionych norm badawczych w zakresie wydzielania niebezpiecznych substancji z wyrobów budowlanych nakazuje spełnienie wymagań krajowych. W niniejszym artykule przedstawiono przepisy prawne obowiązujące w Polsce związane z obecnością i wydzielaniem niebezpiecznych substancji z wyrobów budowlanych, a w szczególności wyrobów do izolacji cieplnych.
EN
In view of non-existence of established standards for research on release of hazardous substances from construction products, Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and the Council requires compliance with national requirement. This article presents the legal provisions in force in Poland related to the presence and emissions of hazardous substances from construction products, in particular thermal insulation products.
PL
Opracowano metody badania sprzętu elektrycznego i elektronicznego (SEE) pod kątem oceny na ich zgodność z wymaganiami dyrektywy RoHS. Przedstawiono procedury oznaczania zawartości substancji niebezpiecznych objętych dyrektywą RoHS w złomie elektronicznym oraz scharakteryzowano uzyskane wyniki badań. Poprawność opracowanej metodyki analitycznej zweryfikowano przy użyciu materiałów odniesienia o deklarowanej zawartości analitów. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że techniki ICP-OES, UV-VIS oraz CV-AAS mogą być z powodzeniem stosowane do kontroli zawartości substancji niebezpiecznych w materiałach objętych dyrektywą RoHS.
EN
Electric and electronic wastes (computer and television set elements) were disintegrated, ground (grain size below 1 mm) and analyzed for Cr(VI), total Cr, Cd, Hg, Pb and Br by optical emission spectrometry with inductive-coupled plasma, UV-visible spectrophotometry and cold vapor at. absorption spectrometry. To test applicability of the methods, 3 com. certified reference materials (a total Cr, Cd, Pb, Br and Hg-contg. acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer and 2 polyethylenes) and 2 house-made ref. materials (Cr(VI)-contg. polyethylenes) were used. The anal. methods used were applicable for studying the content of inorg. impurities in the waste. Only Pb content was higher than the permissible one according the European Union requirements.
PL
Cel: Rozwój cywilizacyjny niesie ze sobą szereg nowych zagrożeń, które dotychczas nie były znane ludzkości. Jednym z poważniejszych i charakterystycznych dla naszych czasów, tj. wieku XX i XXI, jest zagrożenie skażeniami. Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania o Skażeniach i jego działania na tle charakterystyki zagrożeń skażeniami w obecnych uwarunkowaniach systemowych w Polsce. Wprowadzenie: W najnowszej historii doświadczyliśmy wielu katastrof, których efektem były skażenia. Tragicznie w nasze dzieje wpisują się awarie przemysłowe (Bhopal, Czarnobyl) skutkujące tysiącami ofiar śmiertelnych. Organizacje, których sposobem działania jest sianie terroru, za cel przyjmują sobie zastraszenie całych społeczeństw przy użyciu wszelkich dostępnych środków w tym tych, które uznawane są za broń masowego rażenia. W artykule scharakteryzowano krajowe rozwiązania przyjęte do przeciwdziałania tym zagrożeniom, w szczególności Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA). Zaprezentowano skład KSWSiA oraz jego zadania, przyjmując za główny punkt odniesienia obowiązujące uregulowania prawne. Niezwykle istotne dla funkcjonowania Krajowego Systemu jest funkcjonalne połączenie w jeden organizm wielu działających dotychczas w sposób nieskoordynowany w ramach zarządzenia kryzysowego struktur oraz służb ratowniczych zarówno cywilnych, jak i wojskowych, których działania koordynuje Centrum Dyspozycyjne. Takie rozwiązanie ma zoptymalizować ich działania i zapewnić efekt synergii. W artykule omówiono też sposób doskonalenia Krajowego Systemu poprzez prowadzenie ćwiczeń i treningów, a także wskazano niezbędne perspektywy rozwoju. Wnioski: KSWSiA jest systemem żywym, zmieniającym się w zależności od wyzwań, potrzeb i zadań, które są przed nim stawiane. Przedstawione w artykule rozwiązania z zakresu jego funkcjonowania powinny być poddawane nieustannej obserwacji, a ewentualna potrzeba zmian powinna je generować. Z pewnością rozwiązania te również warto propagować, zwracać na nie uwagę w procesie szkolenia kadr na potrzeby służb ratowniczych i centrów zarządzania kryzysowego oraz próbować wdrażać w instytucjach zajmujących się podobną problematyką, a niefunkcjonujących w ramach krajowego systemu np. w samorządach. Warto podjąć wysiłek zbudowania systemu pomiarowego przeznaczonego do detekcji skażeń oraz wdrożenia na różnych szczeblach w instytucjach i służbach zajmujących się problematyką reagowania kryzysowego systemu informatycznego PROMIEŃ.
EN
Aim: The development of civilization is accompanied by new threats, which were previously unknown to mankind. One of the major and characteristic threats in the XX and XXI century, is the threat of contamination. This article describes the national system for detection of and warning about contamination hazards, and its operation within prevailing systems which exist in Poland. Introduction: In the recent past we experienced the effects of many natural disasters, which culminated in the contamination of the environment. Tragically, industrial accidents (Bhopal, Czarnobyl), led to thousands of casualties. Organisations, whose modus operandi involves the sowing of terror, focus on intimidation of whole communities utilising all available means, including weapons of mass destruction. This article identifies the national approach adopted to counter such threats, in particular the National System for Contamination Detection and Alarm (NSCDA). The NSCDA and its tasks are described in context of responsibilities laid down by law. It is essential for the effective operation of the system for participating services engaged in operations, who previously discharged their responsibilities in an uncoordinated way, to be functionally aligned and controlled by one body. The work of uniformed and non uniformed rescue services should be co-ordinated by a Dispatch Control Centre in order to optimise operational functionality and secure synergy. Additionally, the article describes approaches for improving the NSCDA through training and exercises, proposes essential development perspectives Conclusion: The NSCDA has functioned since 2006 and is a living system, which is adapted to changes, depending on the challenges, needs and tasks which emerge over time. Solutions presented in this paper should be constantly monitored and emerging environmental changes should influence appropriate changes to the system. Such adaptations should be propagated and incorporated in the training syllabus for personnel undergoing training in rescue techniques as well as crisis management. Equally, organisations which are also concerned with such problems, but currently not integrated within NSCDA e.g. Local Government Authorities, should implement such changes. It is appropriate to develop a monitoring system dedicated to the detection of contamination threats as well as engage the information system PROMIEN, at different levels, institutions and services involved with the problem of crisis response.
EN
Surface water as well as groundwater may be contaminated with extraneous substances for various time periods. The risk of contamination increases in the vicinity of built-up areas, areas of heavy and chemical industries and extensively used agricultural land. At present, after implementing a number of preventive measures by means of legislation and by means of operational and technical means, the risk of accident and its negative effects on water supply is reduced substantially especially in the EU-27 countries. However the hazard following from different types of environmental burdens still threatens and will threaten in the next decades. Accidents caused by this hazard can endanger and endangers mainly the sources of water intended for treatment to drinking water and wells of individual users so significantly that the water becomes undrinkable, and in many cases, alternative drinking water supply has to be provided by mobile equipment subsequently for a long time. The following article outlines how to prevent and how to prepare in good time for these dangerous situations.
PL
Woda powierzchniowa jak i gruntowa może być zanieczyszczona substancjami obcymi w różnych okresach czasu. Ryzyko skażenia wzrasta w pobliżu obszarów zabudowanych, terenach przemysłu ciężkiego i chemicznego oraz szeroko wykorzystywanych gruntów rolnych. Obecnie po zastosowaniu szeregu środków zapobiegawczych poprzez ustawodawstwo i za pomocą środków operacyjnych i technicznych, ryzyko wypadku i jego negatywny wpływ na zaopatrzenie wodne jest istotnie zmniejszone w krajach EU-27. Jednakże zagrożenie wynikające z różnych form obciążania środowiska nadal mu zagraża i będzie zagrażać przez najbliższe dziesięciolecia. Wypadki spowodowane przez to niebezpieczeństwo mogą zagrażać i zagrażają głównie źródłom wody przeznaczonym do oczyszczania w celu uzyskania wody pitnej oraz studniom pojedynczych użytkowników w sposób tak znaczny, że woda staje się niezdatna do picia, a w wielu przypadkach, należy zapewnić alternatywne źródło wody poprzez jej mobilny transport przez dłuższy okres czasu. Poniższy artykuł opisuje w jaki sposób zapobiegać i jak się dobrze przygotować na niebezpieczne okoliczności.
PL
W referacie omówiono, zawarte w obowiązujących, wspólnotowych i krajowych regulacjach prawnych, wymagania dotyczące stosowania kart charakterystyki substancji i mieszanin. Szczególną uwagę poświęcono prawidłowej konstrukcji i zawartości kart charakterystyki substancji i mieszanin ze względu na to, że zawarte w kartach rzetelne informacje mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy z różnego typu chemikaliami.
EN
The paper discusses the applicable community and national legal regulations of the requirements for Material Safety Data Sheet for substances and mixtures. Particular attention was paid to proper design and content of Material Safety Data Sheets for substances and mixtures on the grounds of accurate information these sheets contained, that can help to increase the safety at work with various types of chemicals.
PL
Zwiększanie mocy produkcyjnych w zakładach przemysłowych powiązane jest z ich stopniową rozbudową. Skutkuje, to generowaniem procesów inwestycyjnych i budową nowych instalacji procesowych, które bardzo często napotykają na ograniczenie związane z rozmiarami działek budowlanych. Pociąga to za sobą niekorzystną tendencję, w której inwestorzy i biura projektowe starają się maksymalnie zagospodarować teren pod inwestycje, zachowując jak najmniejsze odległości pomiędzy aparatami procesowymi, zbiornikami, itp. W przypadku zajścia zdarzenia awaryjnego na jednej instalacji przemysłowej, może dojść do przeniesienia i eskalacji skutków awarii na sąsiednią instalację i wystąpienia tzw. efektu Domino. Zdarzenia tego typu są bardzo niebezpieczne i w konsekwencji mogą prowadzić do olbrzymich zniszczeń na terenie całego zakładu lub jego części, a także poza jego terenem. W zależności od rozwoju sekwencji zdarzeń w scenariuszu awaryjnym, końcowym efektem skutków może być np. wybuch BLEVE-Fireball, wybuch przestrzenny, pożar powierzchniowy, pożar strumieniowy, itp. Towarzyszyć temu mogą różne formy oddziaływania fizycznego, w postaci odłamkowania, promieniowania cieplnego, czy fali nadciśnienia. Ich zasięg i potencjał niszczący ma zasadnicze znaczenie przy określaniu tzw. bezpiecznych odległości pomiędzy blokami instalacji już na etapie ich projektowania. Artykuł ten został podzielony na cztery części. W części pierwszej autorzy przeanalizowali zdarzenia awaryjne, w których wystąpił efekt Domino. Zwrócono tutaj uwagę na skalę zjawisk zachodzących podczas tego typu awarii oraz towarzyszące im skutki. Opisano także kompleksowo definicje efektu Domino, które powstały w wyniku badań tego zjawiska. W ostatniej części artykułu przeanalizowano zagrożenia jakie towarzyszą zdarzeniom awaryjnym oraz przedstawiono rodzaje pożarów i wybuchów.
EN
Production development in the process industries makes it larger wide-world. It makes a large number of investments and brand-new technological installations limited by land-use planning procedures. Investors and architects try to use minimum distances between particular vessels and apparatus to fulfill a regime of limited land-use planning. In case of failure events of installation it is possible to make an interaction of accidental results which can lead to domino effect. Such events are dangerous and can lead to huge damages of industrial plant or some part of installation, including external areas. Depend on failure event development it can result in BLEVE-Fireball, vapor cloud explosion, pool fire, jet fire, flash fire, etc. Physical effect in such scenario could be a generation of blast wave, thermal radiation or even fragmentation. The range of physical effects is prior in determination of safety distances in the process industries at the designing phase. This paper is divided into 4 parts. The first one includes the analysis of failure events where domino effect took place, including a scale of phenomena involving major-hazard accident. Complex definition of domino effect was described. At the last part of this paper some possible effects are assessed and several types of fires and explosions are showed.
EN
To avoid the growth of organisms of different types on surfaces in a marine or freshwater environment usually coatings incorporating biocides (chemicals that kill organisms) are used. Instead of these biocide containing coatings there exist several approaches of nanostructuring the surfaces which prevents biofilm formation and bacterial adhesion as well as the attachment of larger organisms. In this paper results of a preliminary literature review on the potential role of nanotechnology in solving ecological problems concerning antifouling coatings are presented.
PL
W celu zapobieżenia wzrostowi organizmów różnych rodzajów na powierzchniach w środowisku wody morskiej lub słodkiej zwykle stosuje się powłoki zawierające biocydy (chemikalia, które zabijają organizmy). Zamiast powłok zawierających te biocydy można skorzystać z kilku sposobów, które na powierzchni tworzą nanostruktury zapobiegające powstawaniu biofilmu i adhezji bakterii, jak również przyczepianiu się większych organizmów. W artykule przedstawiono wyniki wstępnego przeglądu literatury odnośnie roli nanotech-nologii w rozwiązywaniu ekologicznych problemów związanych z powłokami przeciwporostowymi.
EN
This work presents the method of Ecological Risk Assessment (ERA) for the river and soil contaminations in the Bukowno area. Priority hazardous substances Pb, As and Tl were assessed. ERA was calculated using concentration of Pb, Tl and As in the river water, sediments and soils. The Human Health Risk Assessment (HHRA) was determined for carcinogenic As (10/-4) and non-carcinogenic Tl (0.39).
EN
Worldwide a lot of regulations are affecting the business transactions of all companies within the electronic and electrical industry. The special consequence of two of these regulations from the European Union - namely the WEEE directive 2002/96/EC (waste electrical and electronic equipment) and the RoHS directive 2002/95/EC (restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment) - will be described below. But not only the European Union is implementing such legislation. That is why also an overview of similar regulations from outside Europe will be presented.
PL
W artykule przedstawiono ostatnie doniesienia na temat obowiązujących od l lipca 2006 r. dokumentach europejskich i krajowych, implementujących dyrektywę RoHS do praktyki w Polsce. Szczegółowo omówiono wyłączenia z dyrektywy oraz co to znaczy "bycie zgodnym z dyrektywą". W szczegółach omówiono normy lub projekty norm, dotyczące deklaracji materiałowych oraz metod badań substancji niebezpiecznych objętych dyrektywą.
EN
The latest situation of the EU and Polish documents implemented RoHS Directive to the practices from 1 July 2006 is presented in the article. The exemptions from regulation and what does it mean "be compliance with directive" are also discussed. Recommended Standards for compliance with directive e.g. Material declarations and investigation methods of hazardous substances banned by RoHS Directive is presented in details.
16
Content available remote Ryzyko w ujęciu Dyrektywy Seveso II
PL
Dyrektywa SEVESO II dotyczy kontroli niebezpieczeństwa zaistnienia poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi. Postuluje się w niej wprowadzenie analiz ryzyka definiowanego jako iloczyn częstotliwości zdarzeń niepożądanych i negatywnych skutków, które im towarzyszą. W pracy szczegółowo omówiono metodę drzewa niezdatności (Fault Tree Analysis) i metodę drzewa zdarzeń (Event Tree Analysis). Pokazano aplikację obu metod na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę. Omówiono pojęcie ryzyka indywidualnego i grupowego. Zaprezentowano standardy ryzyka związane z zagrożeniem substancjami niebezpiecznymi środowiska wodnego.
EN
Seveso II Directive concerns control of danger occurence of serious breakdown connected with hazardous substancies. It includes proposition of introduction the risk analysis defined as a product of undesirable events frequency and accompanying them negative effects. The following methods: Fault Tree Analysis and Event Tree Analysis have been discussed in detail in the publication. The application of both methods in case of water supply system has been shown. The individual and group concepts of risk has been described. The risk standards connected with danger of water environment pollution by hazardous substancies has been presented.
PL
W artykule przedstawiono główne problemy i wyzwania związane z wprowadzeniem technologii bezołowiowej, spełniającej wymogi zawarte w dyrektywach RoHS i WEEE, którym muszą sprostać producenci pakietów. Podjęto szereg działań umożliwiających sprostanie oczekiwaniom klientów dotyczącym produkcji wyrobów przyjaznych środowisku. Najważniejszym aspektem wdrażanej technologii jest zachowanie wysokiej jakości produktów.
EN
Directives of Restriction of Hazardous Substances (RoHS) and Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). In order to meet expectations of clients regarding environment-friendly products, Fidetronik is prepared to design and redesign products and to face all challenges connected with "green" production and high quality of products.
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z wejściem w życie dyrektyw Parlamentu Europejskiego dotyczących gospodarki odpadami i zużytymi wyrobami elektronicznymi (WEEE) oraz zakazu stosowania określonych substancji szkodliwych w wyrobach elektronicznych (RoHS). W najbliższych latach niezbędne jest rozwiązanie problemów organizacyjnych i technicznych recyklingu wielu milionów ton zużytego sprzętu. Scharakteryzowano główne problemy eliminacji substancji szkodliwych, a zwłaszcza ołowiu, wymagające zmian technologii i urządzeń produkcyjnych.
EN
The problems concerning coming into force European directives on waste electrical and electronic equipment (WEEE) and on the restriction of use certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) are presented. The solving of many logistic and technical problems for recycling of many millions tons of electronic waste is necessary in next years. The main problems of removal of hazardous substances, especially lead, requiring essential changes of manufacturing processes and equipment by considerable expenses, are characterized.
PL
Pracując w laboratorium organicznym można ulec zatruciu, poparzyć się, skaleczyć, ulec porażeniu prądem, można spowodować wybuch albo pożar. Można również, niestety, nabawić się poważnych chorób. Przecież wśród użytkowanych lub otrzymywanych chemikaliów są również substancje, które mogą powodować choroby nowotworowe lub zaburzenia rozrodczości.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.