Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hazardous materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Author of this publication identifies safety requirements regarding maritime transport of dangerous goods class 1. Various modes of transport are used to hazardous materials that often include maritime transport of hazardous materials, such as explosives. Dangerous Goods’ refers to items that are potentially dangerous during transportation. The above paper is based of techniques in ship operations, as well as the desirability of having more comprehensive recommendations which included dangerous goods. Dangerous goods have special transport requirements to eliminate or minimize the risk of injuring people or damaging property and the environment. The Recommendations are aligned with relevant IMO codes and the IMDG Code in particular. The above article is based on the results of safety research on maritime transport of hazardous materials, as Sworn Expert of the Polish Chamber of Maritime Commerce.
EN
A lot of substances and items are transported by road, sea, rail and air every day. The biggest hazard is created by the transportation of hazardous substances with flammable, caustic or toxic properties. The hazard level increases if such sub-stances are transported through densely populated areas. Traffic intensity, the technical condition of vehicles, drivers’ errors or ignorance and non-compliance with legal regulations are examples of factors that can lead to potential failures in the transport sector. Accidents can cause an uncontrolled release of dangerous gases or liquids, resulting e.g. in environmental degradation or a hazard to humans. The article presents the issues related to the hazards presented by road transportation of hazardous materials. Examples are shown of potential effects of accidents and hazard zones arising due to a release of selected hazardous substances, such as chlorine, ammonia, petrol, diesel oil or LPG.
EN
The work includes examination of emergency events in the methanol storage base. The article presents physical effects and hazards that may arise as a result of uncontrolled emission of methanol to the environment.
PL
Praca zawiera badania zdarzeń awaryjnych w bazie magazynowej metanolu. Opracowanie prezentuje efekty fizyczne oraz zagrożenia mogące powstać w wyniku niekontrolowanej emisji metanolu do otoczenia.
4
Content available remote Bezpieczeństwo podczas przewożenia chemicznych towarów niebezpiecznych
PL
Przedstawiono analizę zagrożeń i bezpieczeństwa przy transporcie drogowym chemicznych towarów niebezpiecznych z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy kierowcy. Opisano podział materiałów niebezpiecznych i akty prawne z nimi związane. Zwrócono uwagę na istotę problemu bezpieczeństwa poprzez wykazanie ilości przewożonych towarów niebezpiecznych oraz zagrożenia związane z wypadkami z udziałem samochodów ciężarowych przewożących te ładunki niebezpieczne. Przeprowadzono również badania ankietowe grupy kierowców przewożących materiały niebezpieczne, z których wnioskowano odnośnie do świadomości kierowców dotyczącej zagrożeń i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Omówiono również środki umożliwiające poprawę bezpieczeństwa w zakresie transportu produktów niebezpiecznych.
EN
A public opinion poll was conducted among 40 drivers employed in a company transporting hazardous materials (fuel oil, coal dust and asphalt). All respondents were most exposed to mech. factors, caustic and exploitation substances, forced work position and monotony. The drivers were fully conscious of the danger and ready to improve their skills.
PL
Celem artykułu jest analiza bezpieczeństwa logistyki efektorów przeciwlotniczych zestawów rakietowych w ujęciu modelowym w kontekście uwarunkowań programu modernizacji technicznej SZ RP. W artykule przedstawiono model zapewnienia bezpieczeństwa logistyki efektorów przeciwlotniczych zestawów rakietowych w ujęciu teoretycznym, praktycznym i projektowym. Odniesiono się do warunków bezpieczeństwa logistyki przeciwlotniczych pocisków rakietowych w aspekcie technicznym i logistycznym.
EN
The aim of the article is to analyze the logistics of antiaircraft effectors of rocket sets in a model approach in the context of the conditions of the technical modernization program Polish Armed Forces. The article presents a model for ensuring the logistics safety of antiaircraft effectors in rocket sets in theoretical, practical and design terms. Reference has been made to the security conditions of logistics of anti-aircraft missiles in technical and logistic aspect.
PL
Statystyki prowadzone przez Państwową Straż Pożarną oraz Komendę Główną Policji pokazują, że najczęstszym powodem zaistniałych zdarzeń drogowych jest: nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa drogowego, niedostosowanie prędkości jazdy do panujących na drodze warunków atmosferycznych oraz niedostateczny stopień kwalifikacji obsługi odpowiedzialnej za cały proces transportu. Informacje te mają szczególne znaczenie w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych. W artykule przedstawiono analizę wypadkowości w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych i jej skutki. Dokonano wyszczególnienia wypadkowości w transporcie drogowym w poszczególnych czasookresach oraz w podziale na miejsca zdarzeń drogowych z udziałem samochodów o masie dopuszczalnej powyżej 3,5 t. Przybliżono treść Umowy Europejskiej ADR dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
EN
The statistics provided by the State Fire Service and the Police Headquarters show that the most common causes of road traffic incidents are: non-compliance with road safety regulations, driving speed inappropriate for the conditions, and inadequate service qualification. Those information is of particular importance in the road transport of hazardous materials. The article presents the analysis of accident rates in road transport of hazardous materials and their effects. Road accident incidents were identified in particular time periods and broken down into places of road accidents involving cars with a permissible mass of over 3,5 t. The content of the European Agreement on the International Carriage of Dangerous Goods by Road is presented.
7
Content available remote Procedury prawne przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu kolejowego
PL
Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są procedury prawne w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych. W artykule scharakteryzowano kolejowy transport materiałów niebezpiecznych oraz przedstawiono strukturę i masę przewożonych materiałów niebezpiecznych w ujęciu statystycznym w Polsce w latach 2011-2016. Niniejsze opracowanie zawiera również przegląd obowiązujących aktów prawnych na poziomie międzynarodowym i krajowym, definicję towarów niebezpiecznych i ich oznaczenia według RID, procedury nadzoru nad ich przewozem, kontroli, a także przewozu tychże materiałów środkiem transportu kolejowego.
EN
The subject matter of this article are the legal procedures for the carriage of dangerous goods by rail transport. In the article has been characterized the railway transport of hazardous materials and has been presented the structure and mass of transported hazardous materials in statistical terms in Poland since 2011 to 2016. The article also includes a review of existing international and national legislation. The study contains the definitions of the dangerous goods as well as their identification under the RID. This description includes basic information about the transport of such materials by rail and the procedures for the supervision of their transport and the inspection.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja i analiza wybranych metod i narzędzi technicznych do modelowanie i oceny stanu bezpieczeństwa ekologicznego podczas transportu materiałów niebezpiecznych. Artykuł przybliża problem dotyczący oceny skuteczności środków zabezpieczających podczas przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Główny problem badawczy skupia się na zagadnieniach dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym w warunkach nadzorowanych. W tym obszarze zagadnień, na pierwszy plan wysuwają się problemy dotyczące aspektów środowiskowych. Mimo pogłębiającej się wiedzy i świadomości odnośnie wymagań środowiskowych wciąż jest dla nich miejsce do działania. .Opracowanie stanowi określone podejście badawcze w aspekcie przewożenia materiałów niebezpiecznych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego na wybranym przykładzie.
EN
The aim of the article is to identify technical methods and tools for monitoring and assessment of ecological safety during the transport of hazardous materials. The article introduces the problem regarding the assessment of the effectiveness of security measures during the transport of dangerous goods by road. The study constitutes a specific research approach in the aspect of transporting hazardous materials in the context of ensuring ecological safety on a chosen example.
9
Content available remote Bezpieczeństwo transportu materiałów niebezpiecznych na wybranych przykładach
PL
Celem artykułu jest analiza możliwości wykorzystania wybranych metod i narzędzi technicznych podczas transportu materiałów niebezpiecznych wpływających na bezpieczeństwo. Artykuł wskazuje na problem skuteczności środków zabezpieczających podczas przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Problem badawczy kieruje na zagadnienia dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych w warunkach nadzorowanych. W tym obszarze tematycznym, na pierwszy plan wysuwają się problemy związane z kompetencjami i świadomością uczestników procesu transportu. Mimo pogłębiającej się wiedzy i świadomości odnośnie wymagań prawnych, operacyjnych i środowiskowych, wciąż istnieje konieczność doskonalenia tych procesów. Opracowanie wskazuje na określone podejście badawcze w aspekcie przewożenia materiałów niebezpiecznych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa na wybranych przykładach.
EN
The aim of the article is to analyze the possibilities of using selected methods and tools for monitoring and assessment of ecological safety during the transport of hazardous materials. The article introduces the problem regarding the assessment of the effectiveness of security measures during the transport of dangerous goods by road. The study constitutes a specific research approach in the aspect of transporting hazardous materials in the context of ensuring ecological safety on a chosen example.
PL
Przewóz materiałów niebezpiecznych jest dziedziną bardzo ważną ze względu na ryzyko wypadku, a tym samym zagrożenia dla ludzi i środowiska. W aspekcie zabezpieczenia ładunku tego typu, poruszane są zagadnienia, począwszy od aktów prawnych obowiązujących podczas tych specyficznych przewozów, po kontrolę, opakowanie, oznakowanie, zasady bezpieczeństwa, jak i postępowanie w przypadku wystąpienia awarii. Nieliczne publikacje przedstawiają rozwiązania z dziedziny teleinformatyki, które mogą służyć znacznej poprawie bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych. W artykule przybliżono technologię systemów monitorujących stan ładunków i pojazdów samochodowych, która nie tylko pozwala określać i zagwarantować dostarczenie ładunku w określonym czasie, ale przede wszystkim zapobiega wystąpieniu awarii pojazdu lub uszkodzeniu wrażliwego ładunku. Ponadto porównano wybrane systemy monitoringu i nawigacji pojazdów transportowych dostępne na polskim rynku. Spośród wybranego zbioru komercyjnie dostępnych rozwiązań dokonano wielokryterialnego wyboru systemu, zapewniającego najwyższy poziom bezpieczeństwa w trakcie transportu materiałów niebezpiecznych. W tym celu wykorzystano metodę AHP.
EN
Transport of hazardous materials is very important because of the risk of an accident and therefore the danger to humans and the environment. The control, packaging, labeling, safety rules and procedures in case of failure are discussed in the literature. Few publications focus on solutions in the field of ICT, which can serve significantly improved safety in the transport of hazardous materials. The article brought closer the technology systems monitoring the condition of materials and vehicles. The selected Polish software for monitoring and navigation of transport vehicles is compared. To ensure the highest level of safety during the transport of hazardous materials multiple- choice of the selected commercially available solutions is proposed. For this an AHP method is used.
PL
Przy ciągle rosnącej wielkości kolejowych przewozów towarowych z udziałem materiałów niebezpiecznych, coraz większego znaczenia nabiera bezpieczeństwo tych przewozów. W przypadku katastrofy należy minimalizować jej skutki. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zostanie rozpoznany mechanizm rozprzestrzeniania się skutków katastrofy z udziałem materiałów niebezpiecznych. Pomocne tu jest modelowanie tych zjawisk.
EN
The safety of freight rail transportation has become an important issue due to the constantly growing amounts of transported goods including hazardous materials. In the case of a freight train accident, the effects of such an event can be minimized if the propagation mechanisms of the effects are carefully studied by modelling.
12
Content available remote Human factor as a threat in air transportation of hazardous materials
EN
While considering the issue of air transport safety, great attention should be paid to projects related to air transport of hazardous materials, which constitute an increasingly important role in the global air transport. The author of this article undertook an analysis of the chosen aspects of security aiming at the minimization of risks occurring during the transportation of hazardous materials. Nevertheless, the main subject of research is a human factor and its impact on the possibility of occurrence of flight events involving dangerous substances and objects. As a result of the analysis, the main causes of flight events caused by air transport participants were indicated and discussed.
PL
W artykule dokonano porównania spawania konstrukcji metalowych wagonów cystern do transportu mediów niebezpiecznych metodami konwencjonalnymi, tj.: spawanie łukiem krytym, spawanie GMA do najnowocześniejszych metod spawania laserowego czy hybrydowego oraz innych nowoczesnych metod spawania łukowego. Analizę porównawczą przeprowadzono w aspekcie obowiązujących obecnie wymagań normatywnych, dyrektyw unijnych i międzynarodowych, uregulowań w zakresie transportu mediów niebezpiecznych oraz wytwarzania pojazdów kolejowych, takich jak: ADR, RID, ADN, IMDG. Celem pracy jest również zwrócenie uwagi na tendencje w dziedzinie zapewnienia wyższego niż dotychczas bezpieczeństwa transportu ładunków niebezpiecznych w transporcie kolejowym.
EN
The article compares the welding of rail tankers for the transportation of dangerous materials by means of conventional methods, i.e.: submerged arc welding, GMA welding, to the most modern methods, such as laser or hybrid welding, as well as other modern methods of high energy arc welding. A comparative analysis has been carried out in terms of the current standard requirements, EU directives and international regulations for the transportation of dangerous materials and production of rail vehicles, for example: ADR, RID, ADN, IMDG. The aim of the paper is also to draw attention to the trends in the field of ensuring the safety of the transportation of dangerous goods in rail transport higher than before.
PL
W artykule dokonano porównania spawania konstrukcji metalowych wagonów cystern do transportu mediów niebezpiecznych metodami konwencjonalnymi, tj.: spawanie łukiem krytym, spawanie GMA do najnowocześniejszych metod spawania laserowego czy hybrydowego oraz innych nowoczesnych metod spawania łukowego. Analizę porównawczą przeprowadzono w aspekcie obowiązujących obecnie wymagań normatywnych, dyrektyw unijnych i międzynarodowych, uregulowań w zakresie transportu mediów niebezpiecznych oraz wytwarzania pojazdów kolejowych, takich jak: ADR, RID, ADN, IMDG. Celem pracy jest również zwrócenie uwagi na tendencje w dziedzinie zapewnienia wyższego niż dotychczas bezpieczeństwa transportu ładunków niebezpiecznych w transporcie kolejowym.
EN
The article compares the welding of rail tankers for the transportation of dangerous materials by means of conventional methods, i.e.: submerged arc welding, GMA welding, to the most modern methods, such as laser or hybrid welding, as well as other modern methods of high energy arc welding. A comparative analysis has been carried out in terms of the current standard requirements, EU directives and international regulations for the transportation of dangerous materials and production of rail vehicles, for example: ADR, RID, ADN, IMDG. The aim of the paper is also to draw attention to the trends in the field of ensuring the safety of the transportation of dangerous goods in rail transport higher than before.
PL
W artykule dokonano porównania spawania konstrukcji metalowych wagonów cystern do transportu mediów niebezpiecznych metodami konwencjonalnymi, tj.: spawanie łukiem krytym, spawanie GMA do najnowocześniejszych metod spawania laserowego czy hybrydowego oraz innych nowoczesnych metod spawania łukowego. Analizę porównawczą przeprowadzono w aspekcie obowiązujących obecnie wymagań normatywnych, dyrektyw unijnych i międzynarodowych, uregulowań w zakresie transportu mediów niebezpiecznych oraz wytwarzania pojazdów kolejowych, takich jak: ADR, RID, ADN, IMDG. Celem pracy jest również zwrócenie uwagi na tendencje w dziedzinie zapewnienia wyższego niż dotychczas bezpieczeństwa transportu ładunków niebezpiecznych w transporcie kolejowym.
EN
The article compares the welding of rail tankers for the transportation of dangerous materials by means of conventional methods, i.e.: submerged arc welding, GMA welding, to the most modern methods, such as laser or hybrid welding, as well as other modern methods of high energy arc welding. A comparative analysis has been carried out in terms of the current standard requirements, EU directives and international regulations for the transportation of dangerous materials and production of rail vehicles, for example: ADR, RID, ADN, IMDG. The aim of the paper is also to draw attention to the trends in the field of ensuring the safety of the transportation of dangerous goods in rail transport higher than before.
PL
Wzrost masy towarowej przepływającej przez multimodalne terminale kontenerowe niesie za sobą wzrost ryzyka wystąpienia poważnych awarii z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych. W pierwszej części referatu autor zadaje pytanie w jaki sposób zadbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Analizując europejskie i polskie wymagania prawne rozważa czy multimodalny terminal kontenerowy jest tzw "zakładem Seveso-wskim" W odpowiedzi wykazuje, że nie jest. Równocześnie z uwagi na czasowe składowanie różnych towarów niebezpiecznych, na terenie multimodalnego terminala kontenerowego zaleca opracowanie i wprowadzenie do stosowania planu operacyjno-ratowniczego wzorowanego na planach opracowywanych dla "zakładów Seveso - wskich", którego dwie główne części omawia w dalszej części referatu. Zdaniem autora pozwoli to na uniknięcie sytuacji jaka miała miejsce na terminalu kontenerowym w Chinach w mieście Tiencin 12 sierpnia 2015 r. gdzie zginęło 139 osób, 34 uznano za zaginione, a ponad 700 odniosło obrażenia.
EN
The increase in the volume of goods flowing through multimodal container terminals carries an increased risk of major accidents involving dangerous chemical. In the first part of the paper the author asks the question of how to take care of the appropriate level of security. Analyzing the European and Polish legal requirements considering whether multimodal container terminal is the so-called "Seveso-wskim" In response shows that it is not. At the same time, due to a variety of temporary storage of dangerous goods in multimodal container terminal it recommends the development and introduction to the use of emergency plan modeled on plans developed for "Seveso-wskich", whose two main parts discussed later in this paper. According to the author this will avoid the situation that took place at the container terminal in China in Tiencin on 12 August 2015. where 139 people were killed, 34 were found to be missing, and more than 700 people were injured.
PL
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych określonyjest w szczególności w umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Artykuł przedstawia ponadto podstawowe akty prawne a także podstawowe pojęcia i definicje regulujące ten przewóz. Kolejne rozdziały poświęcono tematyce związanej z bezpieczeństwem, ochroną i nadzorowaniem przewozu towarów objętych ADR. Ukazano także zasady wyznaczania doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, ich rolę i zadania u poszczególnych uczestników przewozu. W zakresie doboru technologii przewozu przedstawione zostały sposoby przewozu, a także przedstawiono zasady i warunki przewozu drogowego towarów niebezpiecznych na przykładzie przewozu materiałów ciekłych palnych (klasa 3 ADR).
EN
Road transportation of hazardous materials is specifically defined in the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). The article also presents the primary legal acts as well as the basic regulatory concepts and definitions for the above mentioned transportation. Further chapters are devoted to the issues concerning the safety, protection and supervision of transportation of hazardous goods included in the ADR. Also set out in this document are the rules of the designation of safe transportation of hazardous materials advisers, as are their roles and their duties as specialised participants in the field of transportation. As far as the choice of the technology of transportation is concerned, the methods of transportation are described, as well as the rules and conditions for the Road transportation of hazardous materials, exemplified with flammable liquids (Class 3 ADR).
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena procesu transportu materiałów niebezpiecznych na przykładzie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. pod kątem bezpieczeństwa ekologicznego określającego stan faktyczny środowiska naturalnego w danym miejscu i czasie. W artykule przeanalizowano i poddano ocenie zagadnienia dotyczące elementów składowych procesu transportu, m.in.: rozładunku wewnątrz przedsiębiorstwa, załadunku i transportu na zewnętrz. Artykuł wyraża określone podejście badawcze względem wypracowania rozwiązań formalno - prawnych, systemowych, organizacyjnych, technicznych, logistycznych oraz odpowiedzialności przewoźnika jako głównego uczestnika przewozu materiałów i odpadów niebezpiecznych. Dokonano analizy postępowania na wypadek awarii oraz omówiono problemy dotyczące sprawozdawczości zgodnie z wymaganiami prawa.
EN
This aim of the article is to analyze and evaluate the process of transporting hazardous materials illustrated with an example of Wojskowe Zakłady Uzbrojenia SA in terms of ecological safety in practical category, determining the actual condition of the environment at a given place and time. The article analyzed and evaluated issues related to the components of the transport process, m.in .: unloading within the company, loading and transport to the outside. The article describes specific research approach in relation to the development of formal and legal solutions, system, organizational, technical solutions concerning logistics and responsibilities of a carrier as a major participant of hazardous materials transport process. The paper presents procedures in case of emergency situations and describes issues of reporting as required by law.
20
Content available remote Wybrane aspekty transportu ładunków niebezpiecznych drogą morską
PL
Wszystkie ładunki, zarówno niestwarzające zagrożeń, jak stwarzające zagrożenia, muszą być w bezpieczny sposób dostarczone do odbiorcy. Dlatego niezwykle ważny ogniwem spinającym łańcuch dostaw ładunków jest ich transport, który regulowany jest szczegółowymi przepisami międzynarodowymi i krajowymi. Pomimo istniejących od wielu lat przepisów prawnych i wymagań w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych morzem, wciąż zdarzają się problemy z ich obsługą zarówno w portach jak i podczas transportu. Ładunki niebezpieczne są przewożone morzem w znacznych ilościach, zarówno jako ładunki masowe przewożone luzem, jak i w opakowaniach lub kontenerach. Przyjmując ładunek do przewozu, przewoźnik powinien zostać poinformowany o właściwościach niebezpiecznych ładunku, powinien on tak go rozmieścić na jednostce, aby nie spowodował szkody w innych ładunkach. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na problemy związane z transportem morskim ładunków niebezpiecznych, na obowiązujące przepisy w tym transporcie oraz zasadność monitorowania ładunków w porcie i na morzu.
EN
In spite of the many years of legal regulations and requirements for transport of dangerous goods by sea , there are still problems with their service both in ports and during transport. Dangerous goods are transported by sea in significant quantities, both as cargoes carried in bulk or in packages or containers. By accepting the cargo for transport, the carrier should be informed about the properties of dangerous goods and should arrange them on a unit not to damage other cargo. The aim of the publication is to draw attention to the problems realed to the maritime transport of dangerous goods, the existing rules for the transport and monitoring of the legitimacy of cargo in port and at sea.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.