Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hazard identification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Dokonano analizy pozwalającej na zidentyfikowanie zakładów tzw. niesevesowskich (podprogowych), mogących stwarzać zagrożenie wystąpienia skutków awarii poza swoim terenem przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych danych. Metodologia identyfikacji zakładów opierała się na analizie przeznaczenia terenów, profili działalności, złożoności procesów technologicznych oraz rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych.
EN
A review, with 15 refs., of legislative regulations used for identifying non-Seveso establishments, which may pose a risk of accident consequences outside their territory by using generally available data. The methodol. was based on the anal. of destination of industrials plants areas, activity profiles, complexity of technol. processes, types and amts. of hazardous substances.
PL
W artykule przedstawiono znaczenie analizy zagrożeń związanych z czynnikiem ludzkim w systemie transportu kolejowego. Opisano miejsce i rolę czynnika ludzkiego w dyrektywie w sprawie bezpieczeństwa kolei. Przeanalizowano zdarzenia kolejowe w latach 2010-2017 pod kątem zdarzeń wywołanych bezpośrednim działaniem pracowników na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego. Wskazano metody, które zarządcy infrastruktury i przewoźnicy kolejowi mogą wykorzystać dla prawidłowego zdefiniowania miejsca i roli poszczególnych stanowisk pracy w organizacji i ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz zaproponowano procedurę identyfikacji zagrożeń w obszarze czynnika ludzkiego oraz zdefiniowano interfejsy związane ze stanowiskiem pracy dyżurnego ruchu.
EN
The article presents the significance of the analysis of threats related to the human factor in the rail transport system. The place and role of the human factor in the Directive on railway safety is described. Railway incidents in 2010-2017 were analyzed in terms of events caused by the direct action of employees in positions related to the safety and conduct of railway traffic. Methods that infrastructure managers and rail operators can use to correctly define the place and role of individual work posts in the organization and their impact on rail traffic safety are indicated. In addition, the article proposes a procedure for identifying threats in the area of the human factor, the interfaces associated with the work position of the traffic dispatcher are defined.
EN
To improve safety the application of effective risk management has become a requirement in the mining industry. The effectiveness of mining risk management essentially depends on the risk assessment process, as the output of the risk assessment process helps the mine management to decide upon the control measures to be employed to mitigate the risks identified in the mine. The application of risk assessment in mines has become important not only for ensuring a safe working environment but, also, it is now a legal requirement. The capability of a risk assessment process depends on the hazard identification phase, as unidentified hazards may lead to unknown and unmanageable risks. Therefore, it is essential to identify all the potential hazards to manage the risks in mines. The object of this study is to identify the safety hazards present in Indian underground coal mines and to build a preliminary database of the identified hazards. Accident data collected from the Directorate General of Mines Safety in India and a public sector coal mining company was studied to identify safety hazards that may probably lead to accidents. The database could help the mine management to improve decision making after analysing and evaluating the safety risks of identified hazards.
PL
Zawód operatora koparko-ładowarki polega na wykonywaniu robót ziemnych oraz prac pomocniczych, transportowych i porządkowych. Środowiskiem pracy operatora koparko-ładowarki są tereny budów, żwirownie, piaskownie, kamieniołomy, kopalnie. Operator koparko-ładowarki pracuje zarówno wewnątrz, jaki i na zewnątrz kabiny i narażony jest on na występowanie wielu czynników środowiskowych mogących powodować wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe. W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny charakterystykę zawodu operatora koparko-ładowarki zwracając uwagę na takie aspekty jak: zakres wykonywanych czynności (zadań), środowisko pracy oraz kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonywania tego zawodu. Następnie dokonano przeglądu zagrożeń zawodowych występujących na stanowisku pracy operatora koparko-ładowarki. Uzupełnienie powyższych rozważań stanowią wyniki oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonej za pomocą metody Risc Score. W efekcie autorzy publikacji prezentują przykładowe działania korygujące umożliwiające zminimalizowanie poziom ryzyka zawodowego.
EN
The job of a backhoe operator is to perform earthworks as well as auxiliary, transport and order work. The working environment of the backhoe loader operator are construction sites, gravel pits, sand pits, quarries, and mines. The backhoe operator works both inside and outside the cab and is exposed to the presence of many environmental factors that can cause accidents at work and occupational diseases. The paper presents in a synthetic way the characteristics of the profession of a backhoe loader operator paying attention to such aspects as: the scope of performed activities (tasks), working environment and qualifications and qualifications necessary to perform this profession. Then, a review of occupational hazards occurring at the workplace of a backhoe loader operator was made. Supplementing the above considerations are the results of the occupational risk assessment carried out using the Risc Score method. As a result, the authors of the publication present examples of corrective actions to minimize the level of occupational risk.
5
Content available Dobre praktyki przy ocenie ryzyka zawodowego
PL
Ocena ryzyka zawodowego, o czym stanowią akty prawne jest jednym z obowiązków pracodawcy. Istotnymi zagadnieniami w przebiegu oceny ryzyka są: charakterystyka stanowiska pracy, identyfikacja zagrożeń, dalej szacowanie ryzyka odnoszącego się do każdego zidentyfikowanego zagrożenia, następnie wartościowanie ryzyka i określenie działań ograniczających lub eliminujących ryzyko. W konsekwencji powyższych treści obecnie poszukuje się dobrych praktyk w zakresie oceny ryzyka zawodowego, w szczególności w opracowywaniu elementów składających się na tzw. algorytm oceny ryzyka. W artykule przedstawiono dobre praktyki na podstawie przeprowadzonych analiz i obserwacji odnoszących się do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W szczególności zwrócono uwagę na aspekt planowania samej oceny ryzyka, jakości zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego i jego umiejętności oraz na poszczególne elementy wchodzące w przebieg oceny ryzyka.
EN
According to the legal acts, making a risk assessment should be the responsibility of the employer. The important issues in the course of the risk assessment are as follows: the characteristics of the job, the identification of hazards, further risk assessment relating to each identified hazard, the valuation of the risks and defining the measures to reduce or eliminate the risk. As a result of the above mentioned, currently, there is a need to find good practices in the field of risk assessment, in particular in the development of elements of the so-called risk assessment algorithm. The article presents good practices on the basis of the analyzes and observations relating to the Safety Management System and Occupational Health. In particular, the attention was paid to the risk management process, the quality and the skills of the team assessing the risk as well as to the individual elements included in the risk assessment process.
EN
In this article authors researched maintenance system of the multirole F-16 aircraft. For the study purposes, the F-16 maintenance system model has been created. From this model, the main analysis domain was derived, comprising „Minor aircraft objects discrepancies removal” process. Considering such an analysis domain, on the basis of the schematic diagram of the hazard identification process, authors presented the following procedures: tools preparation for the hazard sources identification, hazard sources identification, hazard sources grouping and hazards formulation. The main goal of this article was to provide hazard identification process results as hazard specifications, which include: a group of hazard sources, hazards formulation and the most probable/predictable consequences, severities and losses/harms of the hazard activation.
PL
W pracy obszarem rozważań jest system obsługi samolotu wielozadaniowego F-16. Zbudowano model systemu obsługi samolotu wielozadaniowego F-16. W ramach tego modelu wyróżniono domenę analiz obejmującą proces „Usuwanie drobnych niezdatności obiektów samolotu”. Dla przyjętej domeny analiz, na tle schematu ideowego procesu identyfikacji zagrożeń, zaprezentowano procedury: przygotowywania narzędzi do rozpoznawania źródeł zagrożeń, rozpoznawania źródeł zagrożeń, grupowania źródeł zagrożeń i formułowania zagrożeń. Podano końcowe efekty procesu identyfikacji zagrożeń w postaci charakterystyk zagrożeń, na które składają się: grupa źródeł zagrożenia, sformułowanie zagrożenia, przewidywane straty / szkody będące wynikiem aktywizacji zagrożenia.
PL
Przedsięwzięcia wiertnicze uważane są za powtarzalne. Cechuje je wewnętrzna logika oraz skatalogowane i dobrze udokumentowane metody działania. Tym niemniej pojedyncze projekty można traktować jako zdarzenia unikatowe w tym sensie, że ich założenia mogą być determinowane przez lokalizację, otoczenie geologiczne, geometrię otworu czy też przeznaczenie instalacji. Budowa podziemnej infrastruktury, zarówno metodami konwencjonalnymi, jak i bezwykopowymi, obarczona jest zawsze mniejszym lub większym poziomem niepewności. Nawet w przypadku działań uznawanych za bezpieczne, gdzie ryzyko jest niskie, jego poziom nigdy nie spada do zera. Istnieje potrzeba uporządkowania pojęć, narzędzi i technik radzenia sobie z ryzykiem w branży wierceń kierunkowych HDD oraz w technikach pokrewnych. Zdaniem autora wiedza z zakresu analizy ryzyka jest niezbędna, a firmy powinny poświęcać temu zagadnieniu coraz więcej uwagi. Zarządzanie tym obszarem jest obecnie integralną częścią praktycznie wszystkich znanych metodyk zarządzania projektami.
EN
Though drilling enterprises are thought to be reproducible, every one of them can be examined as a unique event, because their location, geological surroundings, hole geometry and the purpose are different. Completing an underground infrastructure, regardless of chosen technology, presents some risks. Even if we undertake actions that are regarded safe, the risk never drops off to zero – therefore risk management is an integral part of almost any known project management practice.
EN
The multirole F-16 is the most advanced aircraft in the Polish Air Forces. It has been equipped with the very modern, sophisticated and advanced turbofan engine F100-PW-229. Due to the fact, that there is only one engine, its reliability, durability efficiency and performance are the crucial factors for the safety reasons. In the article authors researched maintenance system of the F100 turbofan engines, which are built on the multirole F-16 aircraft. For the study purposes F100 maintenance system model has been created. From this model, the main analysis domain was derived, comprising “Major engine objects discrepancies removal” process. Considering such an analysis domain, on the basis of the schematic diagram of the hazard identification process, authors presented the following procedures: tools preparation for the hazard sources identification, hazard sources identification, hazard sources grouping and hazards formulation. The main goal of this article was to provide hazard identification process results as hazard specifications, which include: a group of hazard sources, hazards formulation and the most probable/predictable consequences, severities and losses/harms of the hazard activation.
9
Content available remote Ocena ryzyka w systemach transportowych
PL
W pracy omówiono problemy identyfikacji zagrożeń w systemach transportowych, w których nie tylko obszar działania jest duży, ale też związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy przyczynami uszkodzeń, a stratami są odległe w czasie i przestrzeni. Ma to miejsce w systemach transportowych osób i towarów, systemach dystrybucji wody, gazu, ropy naftowej, czy w sieciach elektro-energetycznych. Zaproponowano systemowe podejście bazujące na kategoryzacji systemu na elementy aktywne (przyczynowe) i pasywne (skutkowe). Omówiono pojęcie podatności na zagrożenie (vulnerability), zdolności zdrowienia (resilience) oraz możliwość sterowania ryzykiem poprzez wprowadzanie środków bezpieczeństwa w łańcuchach zdarzeń niepożądanych.
EN
Paper describes problems of hazard identification in extensive technical systems, i.e. where activity domain is large as well as cause-consequences relations between failure causes and consequences are remote or distant. It is observed in transportation systems, systems of water, gas and oil distributions and energoelectrical nets. It is proposed systemic approach based on catergorization of system on active (causing) and passive (suffering) elements. It is described concept of vulnerability and resilience in that context and it is shown possibility of risk management due to introducing safety measures in the undesired event chain.
10
Content available remote Risk assessment in transportation systems
EN
The paper presents problems of hazard identification in transportation systems, where not only field of action is large but also cause-consequences relations between failure causes and losses are distant in time and space. It is observed in transportation systems of goods and passengers, systems of water, gas, oil distribution and electro-energetic nets. Proposed systemic approach based on system elements classification on active (casual) and passive ones (affected). There are described concepts of vulnerability (damageability), resilience (ability of recovering and risk controlling by introducing safety measures to undesired event chain.
PL
W pracy omówiono problemy identyfikacji zagrożeń w systemach transportowych, w których nie tylko obszar działania jest duży, ale też związki przyczynowo - skutkowe pomiędzy przyczynami uszkodzeń, a stratami są odległe w czasie i przestrzeni. Ma to miejsce w systemach transportowych osób i towarów, systemach dystrybucji wody, gazu, ropy naftowej, czy w sieciach elektro-energetycznych. Zaproponowano systemowe podejście bazujące na kategoryzacji systemu na elementy aktywne (przyczynowe) i pasywne (skutkowe). Omówiono pojęcie podatności na zagrożenie (vulnerability), zdolności zdrowienia (resilience) oraz możliwość sterowania ryzykiem poprzez wprowadzanie środków bezpieczeństwa w łańcuchach zdarzeń niepożądanych.
EN
Oil and gas well drilling activities are associated with numerous hazards which have the potential to cause injury or harm for people, property and the environment. These hazards are also a threat for the reputation of drilling companies. To prevent accidents and undesired events in drilling operations it is essential to identify, evaluate, assess and control the attendant risks. In this work, a structured methodology is proposed for risk assessment of drilling activities. A case study is performed to identify, analyze and assess the risks arising from human factors in one of the onshore drilling sites in southern Iran. A total of 17 major hazards were identified and analyzed using the proposed methodology. The results showed that the residual risks of 100% of these hazards were in the acceptable or transitional zone, and their levels were expected to be lowered further by proper controls. This structured methodology may also be used in other drilling sites and companies for assessing the risks.
EN
The paper presents the attempts at determining the reasons for the hazardous incidents which threaten the safety of people working on scaffolds, as well as in their vicinity. The article is divided into two parts, the former referring to the information on the accident rate involving scaffoldings as well as the research on the likelihood of the occurrence of perilous situations, the inspection of their technical state and the breaches of the OSH Regulations included. The latter part is devoted to the thorough analysis on the particular stages of the scaffold operation life, the special attention being paid to the practices, errors and failures while designing scaffolding. Moreover, it concerns the selection of the scaffold elements, the assembly and disassembly of scaffolding as well as their usage which can result in an accident or a building collapse. The range of activities that contribute to the decrease in or even the avoidance of risky situations involving scaffolds is hereby presented in conclusions.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze scenariusze powstania awarii w procesie podziemnego zgazowania węgla (proces PZW) metodą szybową. Opracowanie scenariuszy zostało poprzedzone identyfikacją zagrożeń występujących w trakcie normalnej pracy georeaktora oraz w stanie awaryjnym jego pracy. W tym celu dokonano przeglądu światowej literatury z tego zakresu oraz wykorzystano wiedzę zdobytą w ramach projektów HUGE i HUGE 2, jakie Główny Instytut Górnictwa prowadził w Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, a także w ramach Projektu Strategicznego NCBiR pt. „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”. Identyfikacja zagrożeń, czyli czynników niebezpiecznych i szkodliwych, które mają potencjał do generowania zdarzeń niebezpiecznych, pozwoliła na tworzenie scenariuszy wydarzeń możliwych do zaistnienia w trakcie prowadzenia podziemnego zgazowania metodą szybową, istotnych dla bezpiecznego funkcjonowania instalacji PZW.
EN
This paper presents the most important failure scenarios for the underground coal gasification process (UCG process) by use of the shaft method. In order to develop failure scenarios, hazards that may have the potential to generate dangerous events have been identified during normal operating conditions and failure conditions of a georeactor. For this identification the authors used information and knowledge gained from HUGE, HUGE 2 projects, as well as during the implementation of the Strategic Project of the National Research and Development Center called: “Development of coal gasification technology for high production of fuels and electricity“. The undertaken research allowed to develop possible failure scenarios during the UCG process by use of the shaft method, essential for safe operation of the UCG installation.
PL
W artykule przedstawiono metodę budowy zespołu analitycznego oszacowania ryzyka w jednostce administracji publicznej, opartą na koncepcji Action Learning (AL), która jest wykorzystywana do rozwiązywania tzw. otwartych problemów. Do zadań zespołu należą: identyfikacja zagrożeń oraz analiza i ocena ryzyka dla potrzeb zarządzania kryzysowego. Zaprezentowano organizację zespołu z uwzględnieniem analizy interesariuszy (stałych i incydentalnych), wyboru przedstawicieli, przypisania ról poszczególnych członkom zespołu oraz oceny potencjału stworzonego zespołu za pomocą matrycy kompetencji.
EN
The article presents a method of building risk assessment team in a unit of public administration, This method is based on the concept of Action Learning (AL) which is used to solve the „open problems”. The tasks of the team include: hazard identification but also risk analysis and assessment for the purposes of crisis management. The article presents also the organization of the team with regard to stakeholder analysis (fixed and incidental), the election of representatives, the assignment roles of team members and the assessment the potential of team by creating competence matrix.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono metodę analizy bezpieczeństwa biegowego pojazdu kolejowego polegającą na ocenie poziomu ryzyka związanego z wykolejeniem. Jednym z efektów analizy jest wyznaczenie mapy zagrożeń w sieci kolejowej pokazującej miejsca o niskim poziomie bezpieczeństwa biegowego i związanego z tym ryzyka poważnego wypadku w wyniku wykolejenia. Wnioskowanie o poziomie bezpieczeństwa odbywa się na podstawie przyjętego modelu statystycznego z użyciem wybranych prekursorów wypadków. Dane do analiz pochodzą między innymi z systemu monitoringu on-line elektrycznego zespołu trakcyjnego ED-74.
EN
Presented method for analyzing the running safety of the railway vehicle consist in the evaluation of the level of risk associated with the derailment. One of the results of the analysis is determination of the hazard map showing locations in the railway network with a low level of running safety and the associated risk of a serious accident as a result of the derailment. Reasoning about the level of safety is based on a statistical model adopted with selected precursors of the accidents. One of the sources of data used for the analysis is the on-line monitoring system installed on the electric multiple unit ED-74.
EN
The performance of Flag Vessels impressed the viewers deeply at the opening ceremony of 2010 Shanghai Expo. Safety of the trainees is the key factor being considered by the organizer in the course of trainings, rehearsals and final performance. Complex chevron shape of fleet increased the risk, such as col-lision, grounding, waves damaging etc., which made it necessary to assess the risk of performers, especially the risk of man overboard. In this paper, Formal Safety Assessment (FSA) method recommended by Interna-tional Maritime Organization (IMO) was adopted to guarantee/assess the safety of the performers, especially decrease the risk of man overboard. FSA includes five steps in general, which are Hazard Identification (HAZID), Risk Assessment (RA), Risk Control Options (RCOs), Cost Benefit Assessment (CBA) and Rec-ommendations for Decision-Making (RDM) respectively. In this paper, Brainstorming and Fault Tree Analy-sis (FTA) methods were both used in HAZID step. Then the combination of the two indexes was employed to calculate the risk distribution of the fleet in RA step. One is the possibility of man overboard and the other is the consequence once the incident happens. Moreover, several RCOs were provided based on the risk distri-bution mentioned above. Finally, based on the results of FSA assessment, some suggestions were carried out to decrease the risk of performers according to CBA, like personnel arrangement according to risk degree of different areas in fleet. It has been proved that applying FSA method to the fleet of flag vessels can reduce the overall degree of risk and ensure the success of performance.
EN
The article presents selected regulations and requirements responding to the needs of the market in the scope of managing safety in the logistic chain with particular consideration of marine transport and seaports. Based on conducted qualitative research by the method of deepened interview, there has been described the only, so far, case of using and implementing the certificated standard of ensuring safety in the global supply management chain according to ISO 28000. It was found that the quantification of risk is a process extremely difficult, since it relates to future events, the estimation is carried out in a situation of limited access to certain information, and is associated with subjective opinion and use the experience and knowledge of the evaluator.
PL
W artykule przedstawiono wybrane przepisy i wymagania będące odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu logistycznym ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego i portów morskich. Opierając się na przeprowadzonych badaniach jakościowych metodą wywiadu pogłębionego, opisano jedyny jak dotąd na świecie przypadek wykorzystania i wdrożenia potwierdzonego certyfikatem standardu zapewnienia bezpieczeństwa w globalnym łańcuchu dostaw wg ISO 28000. Stwierdzono, że kwantyfikacja ryzyka jest procesem wyjątkowo trudnym, gdyż dotyczy przyszłych wydarzeń, których oszacowanie prowadzone jest w sytuacji ograniczonego dostępu do pewnych informacji i wiąże się z subiektywną opinią i wykorzystaniem doświadczeń i wiedzy oceniającego.
PL
W artykule zaproponowano nową klasyfikację prac eksploatacyjnych, uważając technikę PPN, jako jedną z istotnych możliwości tzw. bezwyłączeniowych technik utrzymania czynnych sieci. Z wybranych problemów bezpieczeństwa pracy przedstawiono proces identyfikacji zagrożeń i analizy ryzyka leżący u podstaw podjęcia decyzji o wykonaniu prac pod napięciem.
EN
A new classification of operating works is proposed in this paper, which takes into consideration the technique of operating works on live power equipments. It is one of possible fundamental uninterruptible techniques for maintenance of active electric power networks. From selected problems of safety in electricity, the process of identification hazards and analysis risk, which is basis of taking a decision of realization works on live line, is discussed.
PL
W artykule opisane zostały główne źródła wolnozmiennego pola elektrycznego w przestrzeni związanej z codzienną działalnością człowieka. Dokonano podziału na pola ze źródeł naturalnych i na pola otrzymane technicznie. Podano też orientacyjne wartości natężeń tych pól. W centrum uwagi znalazły się efekty biologiczno-fizyczne wywoływane w ciele człowieka i powodowane istnieniem właśnie wolnozmiennego pola elektrycznego. Przedstawiony materiał jest kontynuacją tematyki oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizm ludzki przedstawianej w poprzednich numerach "Śląskich Wiadomości Elektrycznych".
EN
The main sources of the slowly-varying electric field in the space, related to every human activities, have been described in this paper. The electric fields have been divided into coming from the natural sources and obtained technically. Same approximate values of the field intensities have been also presented. The biological and physical effects, induced in the human body and brought about by existing slowly-varying electric field, have been in a centre of attention. The presented material is continuation of the subject relating to the influence of electromagnetic field on the human body published in the preceding numbers of the "Silesian Electrical Journal".
PL
Omówiono wykorzystanie wybranych metod identyfikacji zagrożeń w analizie ryzyka technicznego elementów bloku energetycznych. Ocena ryzyka systemów złożonych, do jakich należy blok energetyczny wymaga identyfikacji wszystkich możliwości prowadzących do uszkodzenia systemu. Dla potrzeb takiej identyfikacji opracowano wiele metod, m.in. metodę analizy rodzajów i skutków uszkodzeń - FMEA, metodę analizy rodzajów, skutków i krytyczności uszkodzeń - FMECA, metodę drzewa zdarzeń - ET, czy też metodę drzewa uszkodzeń - FT. Podano przykłady zastosowania niektórych metod w analizie ryzyka wybranych układów bloku energetycznego.
EN
Discussed are various selected hazard identification methods in analysis of technical risk in power blocks' elements. Assessment of a risk in such complex systems like power blocks requires identification of all possibilitites leading to a damage of a system. For the needs of such an identification many methods were developed, like FMEA - Failure Mode and Effect Analysis, FMECA - Failure Mode and Criticality Analysis, ET - Cause and Effect Tree or FT - Fault Tree Analysis. Given are examples of some risk analysis methods application in selected power blocks' systems.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.