Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  harvesting technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Triboelectricity and construction of power generators based on it
EN
The topic of using tribolectrics as a promising source of energy has been actualized in this article. The data on the main types of generators in triboelectricity have been analyzed. The schematic solutions for the application of tribogenerators in various devices based on electronic modules of various manufacturers have been presented. The conclusion about the high efficiency of the use of tribogenerators in applied devices, when combined with other energy sources and accumulating it with super capacitors has been made.
PL
Artykuł dotyczy tematu wykorzystania efektu tryboelektrycznego jako obiecującego żródła energii. Przeanalizowano techniczne parametry głównych typów generatorów w tryboelektrown. Przedstawione schemotechniczne rozwiązania w zakresie zastosowania trybogeneratorów. Wykazano dużą efektywnośći połączenia trybogeneratorów z innymi Źródłami energii i superkondensatorami dla akumulowania energii.
EN
In case of traditional harvesting methods the losses of perennial grass seeds may reach 45-50% of the biological yield in unfavourable weather conditions. The paper presents the results of comparative assessment efficiency of various methods of harvesting of perennial seed grass. It was found that the use of special devices and structures in combine harvesters allows increase of yield of technological mixture to the combine tank, degree of seed threshing to 93% and limit the losses of crop to 20-29%. Harvesting of seeds in non-waste technology with harvesting of the entire yield with later transport, drying, threshing and seeds cleaning in stationary devices results in reduction of losses by 5 to 10% but it leads to the increase of energy inputs by 24-25% in comparison to traditional with threshing method. Harvesting with a combing method of plant seeds on a trunk in „Невейки” technology results in the increase of the seeds harvesting to 86-98% of a biological yield.
PL
Przy tradycyjnych metodach zbioru straty nasion wieloletnich traw przy niekorzystnych warunkach pogodowych mogą sięgać 45-50% biologicznego plonu. W artykule przedstawiono rezultaty efektywności porównawczej oceny różnych sposobów zbioru wieloletnich traw nasiennych. Stwierdzono, że wykorzystanie specjalnych urządzeń i konstrukcji w kombajnach do zbioru zbóż pozwala zwiększyć zbiór mieszaniny technologicznej do zbiornika kombajnu, zwiększyć stopień wymłócenia nasion do 93% i ograniczyć straty plonu do 20-29%. Zbiór nasion w technologii bezodpadowej ze zbiorem całego plonu z późniejszym transportem, z suszeniem, omłotem i czyszczeniem nasion w urządzeniach stacjonarnych powoduje zmniejszenie strat o 5 do 10% lecz prowadzi do zwiększenia nakładów energii o 24-25% w porównaniu z tradycyjnym sposobem omłotu. Zbiór metodą oczesywania nasion roślin na pniu w technologii „Невейки” powoduje zwiększenie zbioru nasion do 86-98% biologicznego plonowania.
PL
W pracy przeanalizowano i oceniono różne technologie sporządzania kiszonek z kukurydzy: ZSs - zbiór kukurydzy sieczkarnią samojezdną i składowanie sieczki w silosie, ZSw - zbiór kukurydzy sieczkarnią samojezdną i składowanie sieczki w worku foliowym, ZPp - zbiór kukurydzy sieczkarnią przyczepianą do ciągnika i składowanie sieczki w pryzmie. Przeprowadzone badania i obliczenia umożliwiły określenie wartości wskaźników kryterialnych, za które przyjęto: jednostkowe zużycie paliwa, jednostkowe nakłady robocizny i koszty jednostkowe. Stwierdzono, że najmniejsze koszty jednostkowe ponoszono na sporządzanie kiszonek z zastosowaniem technologii ZPp (91,9 zł*t-1 s.m.), a największe ZSw (136,7 zł*t-1 s.m.).
EN
The study analyzed and evaluated various technologies of harvesting and ensiling green maize. Following variants were investigated: ZSs - harvest with self-propelled forage harvester and storage of the chaff in a silo, ZSw - harvesting maize with self-propelled forage harvester and storage of chaff in plastic foil bag, ZPp - harvest of maize with a tractor driven field chopper and storage of chaff in a pile. Conducted investigations and calculations enabled to determine the values of criterial indices including: specific fuel consumption, labour inputs per unit and the costs per unit. It was stated that the least costs per unit were born at silage production by means of ZPp technology (91.9 PLN*t-1 DM), whereas the highest - by using ZSw technology (136 PLN*t-1 DM).
PL
Oceniano dwie technologie zbioru traw na nasiona. W badaniach uwzględnione były dwa gatunki traw kostrzewa łąkowa – Festuca pratensis Huds. i tymotka łąkowa – Phleum pratense L. Wykazano, że z punktu widzenia wielkości strat nasion i ich jakości, dla kostrzewy łąkowej wskazany jest zbiór jednofazowy, a dla tymotki łąkowej dwufazowy. Dwuetapowy zbiór w porównaniu z jednoetapowym charakteryzował się wyższymi nakładami pracy (rbh) i energii (kWh). Wyrażając te różnice w liczbach względnych wynosiły one dla obu gatunków odpowiednio 7,4% i 8,6%.
EN
Two technologies of harvesting grass for seeds have been evaluated. Two species of grass have been tested: meadow fescue – Festuca pratensis Huds. and timothy - Phleum pratense L. It has been proven that, in terms of loss of seeds and their quality, single-phase harvesting is recommended for the meadow fescue, and two-phase harvesting for the timothy. Two-phase harvesting, as compared to the single-phase one, was characterized by greater labour (man-hours) and energy (kWh) demand. The differences expressed in directed numbers were for both species respectively 7.4% and 8.6%.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.