Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  harvest
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Ograniczanie strat rzepaku podczas zbioru kombajnem
PL
W pracy przedstawiono aspekty techniczne, agrotechnologiczne i ekonomiczne zbioru rzepaku. Porównano technologie zbioru jedno i dwuetapowego. Dokonano kalkulacji kosztów adaptacji kombajnu i zabiegów desykacji przed zbiorem w zestawieniu z wielkością strat. Przedstawiono orientacyjne koszty powyższych zabiegów w odniesieniu do wartości strat rzepaku.
EN
The paper presents technical aspects and economic agrotechnology rape harvest. Presented a set of technologies and two-stage one. Compared the costs of adapting the combine and pre-harvest desiccation treatments compared with the scale of losses. Presents the approximate cost of these treatments in relation to the losses of rape.
2
Content available Sources of accidents risk in harvesting work
EN
Most of activities in agriculture are performed with machines and equipment. In many farms, these objects do not meet basic safety standards. Therefore, it was conducted a survey on 180 farms, whose major purpose was to determine the most common category of accidents at harvest. Main categories include: inappropriate handling of machine and an assessment of the technical condition of appliances. Obtained results show that, most frequently occurring reasons of accidents related with machines are: missing protective covers, missing reflectors and lack of handrails. Among the most common accidents are the following: falls, hits by machine moving parts and hits by the vehicle in motion. It was found that farmers do not respect the principles of safety during handling of machine and do not participate in training courses and workshops of this subject. Therefore, farmers should perform all the activities with full responsibility and use machines in good condition.
PL
Większość prac w rolnictwie przeprowadza się z wykorzystaniem maszyn i urządzeń o znacznym stopniu skomplikowania. W wielu gospodarstwach rolnych obiekty te nie spełniają podstawowych norm bezpieczeństwa. Mając na uwadze wysoki wskaźnik wypadkowości z udziałem maszyn przeprowadzono badania ankietowe w 180 gospodarstwach rolnych. Głównym celem tych badań była charakterystyka najczęściej występujących kategorii wypadków podczas prac żniwnych oraz ocena stanu technicznego użytkowanego sprzętu. Rolnicy w przeważającej części wskazali na brak obowiązkowych osłon, niedobór odpowiednich poręczy oraz na niesprawne oświetlenie jako główne mankamenty użytkowanego sprzętu. Wśród najczęstszych wypadków z udziałem maszyn wymienia się: upadki osób z wysokości, pochwycenie kończyn operatora przez niezabezpieczone osłonami elementy ruchome maszyn oraz liczne uderzenia i skaleczenia z ich udziałem. Stwierdzono, że rolnicy nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu z maszyną oraz nie uczestniczą w szkoleniach i warsztatach o tej tematyce. Systematyczne kontrole maszyn oraz odpowiednia wiedza rolników w znaczny sposób przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pracy na wsiach.
3
Content available Innovative solutions in potato harvesting techniques
EN
Potatoes play a crucial role in ensuring nutrition for the population. In Slovakia, they are almost as important as bread. It is significant to obtain the lowest possible losses and damage at cultivation as well as at harvest. This can be achieved only by a modern, but also a high-performance technique and cultivation technology in order to harvest in time and without high losses. The use of proper harvesting technology is clearly reflected in the quality and consequently in the sale price of the product.
PL
Ziemniaki są uprawą, która odgrywa istotną rolę zapewniając pożywienie dla ludności. W Słowacji są prawie tak ważne jak chleb. Ważne jest aby przy uprawie jak również zbiorze ziemniaków osiągnąć jak najniższe straty i uszkodzenia. Można to osiągnąć za pomocą nowoczesnej wysokowydajnej techniki i technologii uprawy, która umożliwi terminowy zbiór bez ponoszenia wysokich strat. Zastosowanie odpowiedniej technologii zbioru, ma wyraźne odzwierciedlenie w jakości a także w cenie produktu.
PL
W pracy została dokonana analiza technologii zbioru i zakiszania ziarna kukurydzy w worku foliowym. Całkowite koszty jednostkowe zbioru i konserwacji ziarna kukurydzy wyniosły 142,1 złźt-1s.m. W strukturze kosztów z uwzględnieniem maszyn, paliwa, pracochłonności i materiałów pomocniczych największy udział mają koszty maszyn i urządzeń wynoszące 92,2 złźt-1s.m., a następnie koszty paliwa 21,4 złźt-1s.m. oraz koszty materiałów pomocniczych 20,4 złźt-1s.m.
EN
The aim of this paper was to analyze the harvest technology and ensiling corn grain in a plastic bag. Total unitary costs of harvest and preservation of corn amounted to 142,1 PLNźt-1D.M. The largest share of the cost including machinery, fuel, labor input and support materials belonged to machinery and equipment costs (92,2 PLNźt-1D.M.) and next position belongs to fuel costs 21,4 (PLNźt-1D.M.) and support materials 20,4 (PLNźt-1D.M).
PL
Przedstawiono kształtowanie się właściwości fizycznych gleby po zbiorze buraków cukrowych sześciorzędowym kombajnem Holmer Terra Dos. Glebę badano w warstwach leżących na głębokościach: 5-10, 15-20, 25-30, 35-40, 45-50 i 55-60 cm; przed i po zbiorze buraków (trzy terminy). Właściwości fizyczne oznaczono dla warunków polowych (wilgotność aktualna, gęstość objętościowa, zwięzłość i opór ścinania), przy pF0 (wilgotność wagowa) oraz przy pF2 (wilgotność wagowa i przepuszczalność powietrzna). Stwierdzono, że zastosowanie kombajnu pogorszyło stan fizyczny gleby pylastej w jej warstwie podornej.
EN
The work presents the development of soil physical properties after harvesting sugar beets with a six-row Holmer Terra Dos harvester. Soil was examined in layers located at the following depths: 5-10, 15-20, 25-30, 35-40, 45-50 and 55-60 cm; before and after beet harvest (three dates). Physical properties were determined for field conditions (current humidity, volumetric density, compactness and shearing resistance), for pF0 (humidity by weight) and for pF2 (humidity by weight and air permeability). It has been observed that harvesters deteriorate physical condition of silty soil in its subarable layer.
PL
W pracy opisano prototyp uniwersalnej, bezrzędowej maszyny do zbioru roślin energetycznych w formie zrębków lub sieczki. Na przystawki ścinające, które wykonano w dwóch wersjach, złożono do Urzędu Patentowego zastrzeżenie patentowe P 385 536. W jednej z wersji zespół podający jest w postaci palców sprężystych, a w drugiej - walców ślimakowych. Maszyna ma budowę modułową, co zapewni jej łatwą modyfikację, a napęd hydrauliczny ze sterowaniem elektrohydraulicznym pozwoli na dobranie optymalnych parametrów pracy elementów i zespołów roboczych, do różnych warunków polowych. Maszyna może ścinać rośliny na wysokości do 100 mm o średnicy pędów do 70 mm i rozdrabniać na cząstki o wymiarze 20-60 mm.
EN
The paper describes prototype of a universal machine for harvesting energy plants grown without rows, in form of chips or chaff. Patent Office received patent claim no. P 385 536 concerning cutting attachments made in two versions. In one of them, feeding unit has the form of elastic fingers, and in second - worm rollers. The machine has modular structure allowing its easy modifications. Hydraulic drive with electro-hydraulic control will allow to select optimal parameters for working elements and units in various field conditions. The machine may cut down plants at the height of up to 100 mm, for sprout diameters reaching up to 70 mm, and shred them into pieces sized 20-60 mm.
PL
W pracy przyjęto za cel przeprowadzenie oceny czterech typów kombajnów do zbioru kolb kukurydzy metodą Wskaźnika Zespolonego i wyznaczenie spośród nich optymalnego do zbioru kolb kukurydzy. Optymalnym kombajnem spośród badanych okazał się kombajn BOURGOI JDL 410D, który uzyskał najwyższą wartość Wskaźnika Zespolonego wynoszącą 56,2.
EN
The purpose of the work was to evaluate four types of harvesters picking corn cobs using the "Complex Index" method, and to select one of them as optimal for corn cob harvesting. The BOURGOI JDL 410D harvester turned out to be optimal among all tested ones - it reached highest Complex Index value of 56.2.
PL
Podczas badań symulacyjnych określono siły działające na łożyska podpierające wał ostrza stożkowo-ślimakowego, które następnie odniesiono do połączeń śrubowych piasty zespołu rozdrabniającego z ramą nośną maszyny. Wyznaczone wartości sił wykorzystano w analizie wytrzymałości konstrukcji zespołu rozdrabniającego podczas pracy. Suma naprężeń średnich w węźle i amplitud nieznacznie przekracza wartości dopuszczalne dla rodzimego materiału.
EN
Simulation studies on the impact of shrub willow disintegration process on the frame of its harvesting machine were described. Forces acting on the bearings supporting shaft of conicalhelical cutting edge were determined; next, they were related to bolted joints of disintegrating assembly hub with the frame of harvesting machine. Determined values of the forces were used to analyse the construction strength of disintegrating assembly during its work. The sum of mean stresses in kinematic pair and the aplitudes slightly exceeded the values permissible for the native material.
EN
In article the developed mathematical model for research of dynamic loadings in the branched out drive of active working bodies of a mowing down and crushing path of a harvest combine for reception fuel chips from fast-growing plants is resulted.
PL
Dotychczas w kraju przeważającą liczbę prac przy uprawie i zbiorze wikliny plecionkarskiej wykonuje się w sposób częściowo zmechanizowany lub ręcznie. W Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu opracowano maszynę do jej zbioru i wiązkowania. Maszyna ta w czasie jednokrotnego przejazdu po plantacji wikliny odcina roczne pędy, przekazuje przez zespół podający do zespołu wiążącego. Po związaniu gotowe wiązki są układane przez przenośnik podłogowy na polu w odległości umożliwiającej kolejny przejazd technologiczny. W pracy przedstawiono analizę przepływu wikliny w tej maszynie.
EN
In the Poland the greater number of works at the tillage and the harvest of the o wicker is carried out in the way partly mechanized or by hand as yet. PIMR in Poznań worked out the machine to it harvest and the sheaf-binder. This machine during the single ride on the plantation of the wicker cuts off the one -year -old shoots, delivers it by the transporter set to the binding set. After binding the ready wicker sheaves are arranged by floor conreyor on the field, some distance off making possible the following technological ride. In this paper the analysis of the flow of the wicker shoots in this machine is presented.
PL
W referacie przedstawiono koncepcję systemowego rozwiązania zagadnień zbioru roślin energetycznych, zwłaszcza na terenach podmokłych z zastosowaniem technologii zbioru jednofazowego maszyną, której wersję konstrukcyjną uzyskano w wyniku recyklingu modernizacyjnego gąsienicowego pojazdu militarnego metodą projektowania doświadczalnego. Otrzymano rozwiązanie projektowe wieloczynnościowej maszyny do wykaszania bagien, podmokłych łąk oraz wykonania innych operacji technologicznych wykonywanych w trudnych warunkach terenowych.
EN
The paper presents a concept of system solution for the issues concerning energy plant harvesting, particularly in waterlogged areas, using the technology of single-phase harvesting with a machine, which design version was obtained as a result of modernisation recycling of military tracked vehicle using experimental design method. This allowed to obtain design solution of a multifunctional machine allowing to mow swamps and waterlogged meadows, and to perform other technological operations in difficult field conditions.
PL
Dotychczasowe doświadczenia z wprowadzania do uprawy roślin, które nie były dobrze sprawdzone w kontrolnych uprawach o różnej skali i różnych sposobach rozmnażania okazały się niewystarczające. Podjęto próbę wstępnego typowania roślin do uprawy i zbioru typowymi maszynami rolniczymi, stosowanymi aktualnie w rolnictwie. Ze względu na specyfikę regionu interesowano się roślinami o zróżnicowanym zastosowaniu ich plonów, zmniejszonym zapotrzebowaniu na wodę oraz przydatnością do zakładania ekotonów między uprawami rolniczymi i leśnymi. Podano wyniki przeprowadzonych analiz, dla roślin o najkorzystniejszych ocenach wstępnych, zebrano dane z uprawy doświadczalnej.
EN
Experience gained to date as regards introducing cultivation of plants, which weren't sufficiently tested in various scale check cultivations characterised by different reproduction methods, proved to be insufficient. The researchers made an attempt to carry out preliminary selection of plants for cultivation and harvesting with typical farm machines currently in use in agriculture. Due to specific character of the region, they were interested in plants with diversified crop applications, reduced water demand and usability for establishing ecotones between farming and forest growing. The paper specifies results of completed analyses for plants with most favourable preliminary rating, and compares data from experimental cultivation.
PL
Już od dłuższego czasu w Zakładzie Rolnym w Slatinach prowadzone są badania odmian buraka cukrowego. W badaniach wykorzystuje się średnio 35 odmian. Co roku w badanych odmianach mierzony jest plon korzenia i liści buraka cukrowego, liczba korzeni na hektar, zawartość cukru, plon przy zbiorze kombajnem HOLMER Terra Dos, plon cukru, straty przy zbiorze związane z gubieniem i niewyorywaniem korzeni oraz straty całkowite, a także dochód z jednego hektara. W artykule tym przedstawiono wyniki badań prowadzonych w latach 2005-2007.
EN
For quite a long time now Agricultural Plant in Slatiny has been carrying out a research on sugar beet varieties. On average, 35 sugar beet varieties are used in the research. The following parameters are measured every year in analysed varieties: crop of sugar beet root and leaves, number of roots per hectare, sugar content, crop for harvest using HOLMER Terra Dos combine harvester, sugar crop, losses during harvest involved in loosing and failing to pick roots from ground, and total losses, and income per one hectare. The article presents results of research carried out in years 2005-2007.
PL
Zwięzłość gleby w okresie wegetacji i zbioru ziemniaków jest bardzo istotna z punktu widzenia wielkości i jakości plonu. W badaniach określono zwięzłości gleby do głębokości 0,55 m na plantacji ziemniaków w czasie cyklu produkcyjnego rośliny, penetrometrem stożkowym. Badania przeprowadzono na polach, o trzech gatunkach gleb gdzie stosowano identyczną technologię uprawy ziemniaków. Wykazano, że zwięzłość gleb w strefie pracy narzędzi uprawowych oraz elementów roboczych maszyn zbierających plon była nieznacznie wyższa w stosunku do zwięzłości gleb odnotowanych podczas sadzenia ziemniaków.
EN
Compactness of soil during potato vegetation and harvesting is very important from point of view of crop size and quality. The research involved determination of soil compactness in potato plantation down to the depth of 0.55 m, carried out during plant production cycle with conical penetrometer. The tests were performed in fields in three soil types. The same potato growing technology was employed in each case. It was proven that soil compactness in the area of work of agricultural tools and working parts of harvesting machinery was slightly higher compared to the values of soil compactness recorded during potato planting.
PL
W pracy dokonano charakterystyki i oceny ręcznego zbioru trzyletniej wierzby energetycznej z użyciem kosy spalinowej Solo 154. Wydajność pracy w trakcie zbioru określono dla dwóch wariantów: A - zespół dwuosobowy, B - zespól trzyosobowy. Przebieg zbioru został zarejestrowany kamerą CANON XM1 PAL. Analiza filmu została przeprowadzona w programie Ulead DVD Movie Factory. Wydajność zbioru dla wariantu A wynosiła 0,016 haźh-1, a dla wariantu B była większa i wynosiła 0,024 haźh-1.
EN
The paper contains characteristics and assessment of manual harvest of three-year old energy willow, carried out using the Solo 154 power scythe. Productivity during the harvest was determined for two variants: A - a two-man team, B - a three-man team. Harvest progress was recorded using the CANON XM1 PAL camcorder. The picture was analysed with the Ulead DVD Movie Factory application. Harvest productivity for variant A was 0.016 haźh-1, and for variant B it was higher - reaching 0.024 haźh-1.
PL
Przeprowadzono analizę jakości zbioru malin odmiany Polanka, kombajnem "Natalia", produkowanym w firmie Weremczuk. Stwierdzono, że kombajn, przy ustalonych parametrach roboczych, zebrał tylko 52,6% owoców z ogólnej masy możliwej do zebrania w dniu badań. Zanieczyszczenia organiczne stanowiły 0,6%. Podczas pracy kombajnu opadło na ziemię 0,9% owoców.
EN
The evaluation of the Polanka type of raspberries harvest quality by the "Natalia" combine, which is made by Weremczuk's firm, has been performed. It was observed that the combine, at the assumed working parameters, collected only 52.6% fruit from among general mass which was available to collect in the research day. The organic impurities content averaged 0.6%. As the result of the combine work, 0.9% of fruit felt on the ground.
PL
Celem artykułu jest pokazanie wpływu temperatury czynnika suszącego na czas przebiegu procesu suszenia. Podano wyniki badań laboratoryjnych próbek wierzby energetycznej suszonej w warunkach konwekcji swobodnej. Wyznaczono zmiany zawartości wody w próbkach podczas suszenia w różnej temperaturze. Przeprowadzone badania przedstawiają wpływ temperatury oraz warunków meteorologicznych w siedmiu okresach zbioru na czas suszenia wierzby energetycznej.
EN
The aim of the paper is to show the influence of a drying agent on the time of the drying process. The results of the laboratory investigations of energy willow samples, dried in the conditions of free convection, are given. The changes of water content in the samples were determined during drying at various temperatures. The results show the influence of the temperature and meteorological conditions on drying time of the willow in seven harvest periods.
18
Content available remote Plonowanie wierzby wiciowej - w świetle badań
PL
Celem badań była ocena wielkości plonowania pięciu klonów wierzby energetycznej z plantacji w Nadleśnictwie Brodła, woj. małopolskie. W artykule wykazano, że zarówno w 2003 r., jak i w 2006 r. uzyskano najwyższe plonowanie klonu nr 1056. Jednakże, ze względu na bardzo suchy rok 2003, plonowanie tego klonu było wówczas niższe (27 Mg/ha) niż w 2006 r. (35 Mg/ha). Wierzba Salix viminalis jest rośliną przystosowaną do wegetacji na każdym gruncie. Uprawa wierzby nie wymaga szczególnych zabiegów agrotechnicznych. Przez zakładanie i prowadzenie plantacji wierzby energetycznej można przyczynić się do rozwoju wsi, zwiększenia dochodów rolniczych i zmniejszenia bezrobocia na wsi. Szczególnie ważny jest fakt, że największe zapotrzebowanie na siłę roboczą przy uprawie plantacji wierzby notuje się w okresie zimowym, czyli w okresie najmniejszego zapotrzebowania na siłę roboczą w tradycyjnym rolnictwie.
EN
The aim of the investigations was the assessment of the size of harvest of five energetic basket willow clones at a plantation of the Forest Inspectorate Brodła in the Malopolska voivodeship. The article shows that both in 2003 and in 2006 the highest crops of clone No. 1056 were obtained. However, due to the drought, the harvest in 2003 was lower (27 t/hectare) than that of 2006 (35 t/hectare). The willow Salix viminalis is a plant, which easily adapts to vegetation on any soil. The plant growing does not require any special agrotechnical treatment. The energetic willow cultivation can contribute to economic development of the country and the improvement of the farmer's profits, as well as can help to reduce unemployment. The most important is the fact that the largest demand for manpower in the willow plantation is in winter, i.e. in the time when much less manpower is required in traditional agriculture.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na doświadczalnej plantacji wierzby energetycznej założonej na Wydziale Agroinżynierii Akademii Rolniczej w Krakowie. Dokonano oceny wybranych właściwości fizycznych 3-letniej wierzby energetycznej dla dwóch klonów oznaczonych numerami 1052 i 1059. Do właściwości tych zaliczono: liczebność pędów w karpie, wysokość pędów, plon świeżej biomasy i wilgotność pędów w czasie zbioru.
EN
The paper presents results of research carried out at an experimental energy willow plantation established at the Faculty of Agricultural Engineering at Agricultural University in Kraków. Selected physical properties of a three-year-old energy willow were assessed for two clones, no. 1052 and no. 1059. Analysed properties included: quantity of sprouts in a rootstock, sprouts height, fresk biomass crop and sprouts moisture content during harvest.
PL
W pracy omówiono wyniki badań dotyczące wpływu miejsca aplikacji preparatu Inoculant 1155 do wilgotnego siana zbieranego prasą zwijającą na wielkość jego strat. Przeprowadzono również analizę przebiegu temperatury w uzyskanych belach siana. Ponadto, określono wpływ wilgotności względnej zbieranego siana z dodatkiem preparatu Inoculant 1155 dla dwóch różnych mas objętościowych sprasowanego siana na jego jakość. Stwierdzono, iż najniższe straty preparatu w ilości 4,6% występowały w przypadku jego aplikacji do wilgotnego siana w przedniej części komory zwijania prasy. Najniższe zarejestrowane temperatury występowały w belach siana sporządzonych z materiału o wilgotności 20% i zagęszczeniu 110kg m-3. Najwyższą jakość siana ocenianą w oparciu o analizę chemiczną uzyskano zbierając go przy wilgotności 20% i masie objętościowej 110kg m-3.
EN
This study examines results of experiments to assess how the location of the applicator of the microbiological additive Inoculant 1155 when added to wet hay during harvesting with a baler affects its loss. Also, was assessed how the moisture content of harvested hay treated with the additive Inoculant 1155 affected the quality of hay. It was observed that the lowest loss of the additive (4,6%) was for the applicator placed in the front part of the press chamber of the baler. Hay of the best quality (evaluation was based on chemical analysis) was observed for a moisture content of 20% and density of 110 kg m-3. The study also presents analysis of temperature distribution inside the bales. The lowest temperature was observed for hay of a moisture content of 20% and density of 110 kg m-3.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.