Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  harmonia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In running the sustainability of a business, Balinese Indonesia depends on a philosophy of Tri Hita Karana (three causes of well-being) guiding people to live harmoniously with others as well as their surroundings. This principle makes Bali become the most competitive and distinctive tourism business compared to other parts of Indonesia. However, the eroding market position and massive expansion of international hotel chains force the indigenous businessman to look insight from outside to maintain the business sustainability. The main objective of this study is to examine a broadercomprehensive view ofhow the company identifiessustainability impetus without neglecting the right practices and values prevalent among Balinese Indonesia.Experimental data have been acquired from native ethnic specialists and organization influential executives. The results indicate that from an internal perspective, the responsive leaderis the most determinant force.In contrast, from an external perspective, the most significant factor is the company’sdistinction. The study combines both company’s sustainability impetus from inside and outside organization and how the cultural values affect these drivers. Since cultural identity has strategic importance in Bali tourism, it is necessary to revitalize TriHita Karanaculture’s application related to strategy formulation and implementation in the hotel industry to gain a competitive advantage as well as organizational performance.
PL
Zrównoważony rozwój firm, Balijska Indonezja opiera się na filozofii Tri Hita Karana (trzy przyczyny dobrego samopoczucia), która prowadzi ludzi do harmonijnego życia z innymi, a także z otoczeniem. Ta zasada sprawia, że Bali staje się najbardziej konkurencyjnym i wyróżniającym się biznesem turystycznym w porównaniu do innych części Indonezji. Jednak niszcząca pozycja rynkowa i masowa ekspansja międzynarodowych sieci hoteli zmuszają rdzennych biznesmenów do szukania wglądu z zewnątrz w celu utrzymania stabilności biznesu. Głównym celem tego badania jest zbadanie szerszego, kompleksowego poglądu na to, w jaki sposób firma identyfikuje impuls zrównoważonego rozwoju, nie zaniedbując właściwych praktyk i wartości panujących wśród balijskiej Indonezji. Dane badawcze zostały uzyskane od rodzimych specjalistów etnicznych i wpływowych organizacji. Wyniki wskazują, że z perspektywy wewnętrznej reagujący lider jest najbardziej determinującą siłą, natomiast z perspektywy zewnętrznej najbardziej znaczącym czynnikiem jest rozróżnienie firmy. Badanie łączy w sobie impuls firmy zarówno w organizacji, jak i poza nią, oraz wpływ wartości kulturowych na te czynniki. Ponieważ tożsamość kulturowa ma strategiczne znaczenie w turystyce na Bali, konieczna jest rewitalizacja aplikacji Tri Hita Karanaculture związanej z formułowaniem i wdrażaniem strategii w branży hotelarskiej, aby uzyskać przewagę konkurencyjną, a także wyniki organizacyjne.
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu harmonii oraz jej wagi w komunikacji o chińskim charakterze. Celem głównym, prócz powyższego, jest uwrażliwienie Europejczyków i Chińczyków na różnice w postrzeganiu istoty harmonii. Autorka poprzez analizę przykładów, będących efektem wywiadów przeprowadzonych wśród obcokrajowców zatrudnionych w Chińskiej Republice Ludowej w 2009 i 2017 r., oraz literatury przedmiotu przybliża kategorię harmonii z punktu widzenia mieszkańców Polski/Europy oraz obywateli ChRL. Wymienione w artykule przykłady ukazują m.in., iż nie każdy mieszkaniec ChRL zachowuje się pro-harmonijnie, w polskim/europejskim tego słowa znaczeniu, na co wpływ ma odmienne definiowanie pojęcia harmonii i harmonijnych relacji.
EN
This article describes the challenges and importance of harmony in Chinese communication. The main purpose, in addition to the above mentioned, is to raise awareness in European and Chinese society of the differences in the perception of the nature of harmony. Based on the interviews performed with foreigners living in China in 2009 and 2017, and the literature review, the author approaches the different sides of harmony from the point of view of Poles/ Europeans and citizens of the People's Republic of China. The mentioned examples show, among others, that not every citizen of the PRC behaves pro-harmoniously in the Polish/ European sense, what is influenced with the different definition of the concept of harmony and harmonious relations.
EN
Shunt active power filters (SAPFs) are modern filtering technologies for source current harmonic elimination and source reactive power compensation of nonlinear loads. In the case of normally balanced source voltages, the SAPFs are controlled to eliminate a wide range of source current harmonics and compensate the source reactive power generated by non-linear loads to provide source current functions with maximum power factor. However, if source voltages are unbalanced and/or distorted, these control objectives cannot be achieved, which impacts the SAPFs performances. In the present paper, we propose a new modification to extend the stable dynamic range and to enhance the transient response of a classical phase locked loop (CPLL). An enhanced phase locked loop (EPLL) based on a self tuning filter (STF) and fuzzy logic control (FLC) associated with SRF theory are used in four leg shunt active power filter control under unbalanced source voltages and nonlinear loads. The aim is to enable the SAPFs to reach a higher compensation level of reactive power and current harmonics for all cases of source voltages and nonlinear loads for the limits specified in IEEE Std. 519. The success, robustness, and effectiveness of proposed control circuits are demonstrated through simulation, using Sim Power Systems and S-Function of MATLAB/SIMULINK.
EN
This paper presents a method for designing a multi-machine power system stabilizer. The conventional design technique using a single machine infinite bus approximation involves a frequency response estimation called GEP(s). Frequency response is estimated between the input AVR and electrical output torque. The power system stabilizer is designed by frequency response and based on the root locus method to improve the damping of oscillatory modes. By using this method, we can adjust the structure of the PSS compensator and its parameters in the multi-machine system and it does not need to know the equivalent reactance of output and voltage of the infinite bus or the other estimations in every machine. In the proposed method, information available at the high voltage bus of the step-up transformer is used to set up a modified Heffron-Phillips model. Finally, this method is examined on three test systems. Simulation results indicate the performance and effectiveness of the proposed method.
EN
The article deals with the issue of nonlinearity and instability of the architecture language which is manifested in modern architectural trends: architecture as performance, show, attraction. The research apparatus of the article includes elements of the systematic approach, the theory of architectural composition, methods and means of a synergetic approach in architecture.
PL
Adnotacja. W artykule rozpatrzona została kwestia nieliniowość i niestabilności architektonicznego języka, przejawiającego się we współczesnych architektonicznych tendencjach – architektura jako działanie, show, atrakcja. Naukowo-badawczy aparat artykułu zawiera elementy podejścia systemowego, teorii architektonicznej kompozycji, metodyki i środków synergetycznego podejścia w architekturze.
EN
Electric traction vehicles cooperating with a 3kV DC traction system and equipped with drive systems based on voltage source inverters are the most significant sources of disturbances for a railway signalling system. Every traction vehicle to be authorised for operation on railway lines must fulfil the limits imposed on current harmonics magnitudes and those provided by railway operators. The solution introduced for prototypes of most modern traction drives is to replace the two-level inverters with three-level topology. Therefore, it is essential to establish the influence of the new solution on the railway signalling system. This paper presents a comparative analysis between simulation results delivered for two and three-level traction drive system regarding generation of disturbing current harmonics. Two types of VSI modulation techniques were taken under consideration: sinusoidal PWM (SPWM) and a new one, proposed by the authors, based on selective harmonic elimination (SHE). Furthermore, the authors presented application of one of the SHE based optimization techniques for shaping the EMU’s (electric multiple unit) DC side input current harmonics spectrum in order to meet the required limits. The described technique is based on off-line generation of a set of solutions for each of the VSI operating points and selection of the best solution for the assumed criteria. The applied simulation models and the concept of SHE control were verified in a laboratory by means of a low-power drive stand. Using the three-level inverter in traction drives system results in less current harmonics than using two-level topology without modification of the modulation technique. Thus, it does not guarantee fulfilling all limits assumed in this paper. The proposed modulation technique allows for fulfilling the limits, and the technical implementation of the proposed technique in a traction drive system will be considered in future studies.
10
Content available remote Zapomniany czy niechciany detal w polskiej architekturze współczesnej?
PL
Artykuł jest autorską refleksją na temat obecności i roli detalu architektonicznego w indywidualnym, doświadczeniu i postrzeganiu współczesnego rodzimego otoczenia architektonicznego, a zwłaszcza zapomnianej (niechcianej?) roli detalu nie tylko w kontekście praktyki zawodowej, ale przede wszystkim w doświadczeniu życia codziennego.
EN
This paper is an original reflection on the presence and role of architectural detail in the individual experience and perception of contemporary built environment, especially the forgotten (unwanted?) role of detail in the context of professional practice, and, above all, in the experience of everyday life.
11
Content available remote Detal architektoniczny - rytm, harmonia, muzyka
PL
Powstało wiele obiektów współczesnej architektury, których detal w sposób czytelny, wyznacza rytmy na elewacji, tworzy jedyny w swoim rodzaju zapis muzyczny, w którym zamiast nut kompozytor-architekt zastosował detal architektoniczny, a elewacja budynku stała się swoistą pięciolinią.
EN
There have been many buildings of modern architecture which clearly detail and mark out rhythms on the façade creating a unique musical notation in which, instead of notes, the composer-architect applies architectural detail and the elevation of the building has become a kind of stave.
EN
Over the centuries, the residential development, regardless of cubature or location stood out in the landscape through form, color or composition layout. Works of construction or architecture unique for the selected area, in which they became were its determinant, identifier. Becoming a part of the cultural landscape the building development affects the visual perception and provides the identity of the place. The cited in the article the Troad region also has a clear differentiator, which is a local rock material. With it, not only the space transformed by man but also the natural landscape are characterized by the local coloring, which is identified with a specific location.
EN
In this paper the inverse heat conduction problem with boundary condition of the third kind is solved by applying the recently invented Harmony Search algorithm belonging to the group of optimization algorithms inspired by the natural behaviors or processes. In this case the applied algorithm imitates the process of searching for the harmony in jazz music composition.In this paper the inverse heat conduction problem with boundary condition of the third kind is solved by applying the recently invented Harmony Search algorithm belonging to the group of optimization algorithms inspired by the natural behaviors or processes. In this case the applied algorithm imitates the process of searching for the harmony in jazz music composition.
PL
Celem niniejszego artykułu jest rozwiązanie odwrotnego zagadnienia przewodnictwa ciepła z warunkiem brzegowym trzeciego rodza- ju przy użyciu niedawno zaproponowanego algorytmu „Harmony Search” (poszukiwania harmonii). Zastosowany algorytm należy do grupy algoryt- mów optymalizacyjnych inspirowanych zachowaniami bądź procesami za- chodzącymi w rzeczywistym świecie, w szczególności imituje proces poszu- kiwania harmonii dźwięków podczas improwizacji jazzowej.
14
Content available remote Harmonia i ład jako element racjonalnego rozwoju miasta
PL
W niniejszym artykule przedstawiono przesłanki sprzyjające oszczędnemu rozwojowi przestrzennemu Szczecina. Racjonalny rozwój miasta to między innymi kolejność zabudowy poszczególnych obszarów. To mogłoby być realizowane przez sporządzanie harmonogramów dotyczących udostępniania poszczególnych obszarów. Oszczędności należałoby szukać w infrastrukturze komunikacyjnej. Wykorzystanie inteligentnej sygnalizacji kierującej natężeniem ruchu, dróg i kanałów wodnych jako uzupełnienie transportu publicznego, budowanie obwodnic miejskich, to tylko niektóre możliwości stworzenia miast "czystych" i bez obecnie nadmiernego hałasu motoryzacyjnego.
EN
This paper presents conditions in spatial development of Szczecin, to be able to call it 'economical' city. The rational city development is also a sequence of developing different areas. It should be realized by preparation of schedules for activation of different areas. The savings should be found in communication infrastructure. Using an intelligent traffic lights to control traffic density on roads and water channels as support for public transportation, construction of new bypasses - these are only some possibilities to create so called 'clean' cities without increased noise level from communication.
15
Content available remote Wolność pomimo reguł czy dzięki nim?
PL
Jeśli przesłanie Witruwiusza przetrwało 2000 lat, to nie dzięki opisom archaicznych technik budowania, tylko dzięki temu, że rozszerzył on swoje rozważania na wątki filologiczne i na mity, na geometrię, na proporcje i na stosunki liczb. Kontynuując tradycję ateńską, stworzył cyfrowy, modularny system proporcji, odniesiony do proporcji ciała ludzkiego, wywodząc z niego zasadę eurytmii, czyniącej całość kompozycji harmonijną, o proporcjach pełnych wdzięku.
EN
If Vitruvius' message has lasted 2,000 years, it is not for his descriptions of archaic construction methods, but for his reflections, encompassing philology, myths, geometry, proportions and ratios between numbers. Continuing the Athenian tradition, he created a numerical, modular system of proportions, based on those of human body, and deduced what he called eurythmia, which makes the whole composition harmonious and graceful in its proportions.
16
Content available remote Water Villas w Almere - nowa architektura - zasady z przeszłości
PL
Tematem rozważań jest współczesny zespół mieszkaniowy Water Villas w Almere jako przykład architektury silnie zintegrowanej z krajobrazem, powstałej w wyniku partycypacji społecznej. Wille realizują poniekąd założenia głoszone jeszcze przez Witruwiusza. Cechuje je: trwałość, użyteczność oraz estetyka. Tym samym odpowiadają nam na pytania: Czy dziś teorie architektury są potrzebne? Jakie są najpilniejsze potrzeby coraz bardziej świadomych użytkowników współczesnych realizacji?
EN
The presentation is focused on a modern residential complex of Water Villas in Almere as an illustration of architecture strongly integrated with the landscape, created as a result of participation of the community. The principles underlying the idea of the villas can be traced as far back as Vitruvius. Their characteristics are durability, usefulness and aesthetics. In this aspect they answer the questions: Do we need theories of architecture today? What are the most urgent needs of the users, more and more conscious, of current architectural projects?
17
Content available remote Architektura interaktywna w przestrzeni miejskiej - centrum La Defense
PL
W pracy zaprezentowany został przykład współczesnej architektury usługowej w Almere. Jest to zespół budynków biurowych La Defense zaprojektowanych przez UN Studio. Obiekty zrealizowane w 2004 roku zlokalizowane zostały w pobliżu parku i Dworca Głównego w częściach składających się z czterech odrębnych obszarów zróżnicowanych pod względem wielkości. Projekt łączy teren tworząc zintegrowany system miejskich centrów biurowych. La Defense jest realizacją nową spełniającą założenia architektury doskonałej, o której tak wiele pisał Witruwiusz. Dotyczą one między innymi piękna, użyteczności i trwałości.
EN
The aim of the paper was to present an example of modern public utility architecture in Almere, It is a complex of office buildings la Defense designed by UN Studio. The buildings erected in 2004 are located near a park and the Central Railway Station in part consisting of four separate areas different in size.
19
Content available remote Muzyka jako źródło harmonii architektury
PL
W artykule przedstawiono przemianę wzajemnych relacji architektury i muzyki, poprzez porównanie poglądów zawartych w traktatach i realizacjach architektów renesansu z przykładami architektury współczesnej. Zarówno architektura, jak i muzyka przypisywały sobie w historii zdolność do wcielania w życie idei harmonii w jej pitagorejskim, matematycznym ujęciu. Krzysztof Lipka, muzyk i historyk sztuki, w artykule poświęconym związkom architektury i muzyki niewątpliwe pokrewieństwo obu dziedzin widzi w ich osadzeniu w matematyce, w proporcjach, w harmonii, tyleż pojmowanej ogólnie, co utwierdzonej w żelaznych zasadach. Przedstawiona zasadnicza przemiana w postrzeganiu roli związków z muzyką w architektonicznej teorii i praktyce nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w wyraźnym oderwaniu pojęcia harmonii architektonicznej od jej pierwotnie interpretowanych muzycznych konotacji (np. [5, s. 98-101], [31, s. 91]). Straciły one jednak swe podstawy teoretyczne, gdyż pojęcia Boecjusza nie znalazły uzasadnienia psychologicznego. Dlatego też trzeba dziś zgodzić się ze zdaniem, iż: Prawda jest taka, że wszelkie porównania proporcji architektonicznych z muzycznymi konsonansami można traktować jedynie metaforycznie.
EN
The article examines a change in the relationship between architecture and music basing on Renaissance architectural treaties and examples of modern buildings. One thought that remains unaltered is that music is regarded as a source of inspiration for architecture and very rarely vice versa. What has changed is the loss of primary belief that proportion and number that warrant natural and irresistible harmony in the realm of sounds have the same powerful influence on an observer in the world of the visual. Modern examples of buildings inspired by music are detailed ..translations" of a chosen single piece of music into the language of architecture using arbitrarily set methods. The proper decoding of such translation may be a source of pleasure and harmony to an observer, as it reveals a certain order and reason behind otherwise casual arrangements. However, such pleasure is given only to those who know what the architect meant to ..translate" and also understand the language of music. Otherwise the perfection of the translation can not be fully admired.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.