Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hand
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiamy ekonomiczny zestaw do mierzenia sygnałów mechanomiograficznych, wykorzystujący mikrofon elektretowy umieszczony w zaprojektowanej do tego celu obudowie. Zestaw został skonstruowany w celu określenia sztywności dłoni operatora, który za pomocą rękawicy sensorycznej steruje manipulatorem. Urządzenie stanowi uzupełnienie systemu do teleoperacji chwytakami zręcznymi [25, 24], dostarczając dodatkowych informacji o stanie sztywności ręki operatora, co można wykorzystać do ustalania impedancji chwytaka wielopalczastego. Przedstawiamy budowę urządzenia, sposób przetwarzania sygnału oraz porównujemy algorytmy uczenia maszynowego pozwalające na wykorzystanie urządzenia do rozpoznawania sztywności dłoni. Efektem pracy systemu jest binarne rozpoznawanie sztywności (sztywny, rozluźniony) z jakością klasyfikacji 94% przy dowolnym ruchu dłoni. Zaprojektowane urządzenie oraz algorytmy udostępnione są na otwartej licencji i dostępne są w repozytorium projektu.
EN
The article presents a low cost set for measuring mechanomyographic signals to determine the stiffness of the operator's hand during remote control of manipulator with a dextrous gripper. The device complements the system for teleoperation initially containing sensor glove and LeapMotion vision, and now providing additional information about the operator's hand condition, which can be used to determine the impedance of a multi-fingered gripper. We present the construction of the device, signal acquisition, and processing, the machine learning algorithm that provides the main functionality of the device: recognizing hand stiffness without the need for calibration with any external measurement tools. The output of the system is the binary recognition of the operator's hand stiffness (rigid, non-rigid) with the maximum quality of classification of around 94% regardless of sensor placement or movement of the hand.
PL
W publikacji przedstawiono zagadnienie modelowania matematycznego dynamiki ruchu kończyny górnej. Do opracowania modelu wykorzystano równanie różniczkowe Lagrange’a drugiego stopnia, które wymaga znajomości trajektorii ruchu bez konieczności poznawania sił reakcji w stawach. Można dzięki temu przybliżać momenty działające w stawach bez konieczności stosowania specjalistycznej aparatury medycznej przystosowanej do badania momentów, a wykorzystując jedynie systemy „Motion Capture”, które wyznaczają położenie znaczników na podstawie danych pomiarowych. Modelowanie dynamiki ruchu przy użyciu jedynie współrzędnych znaczników może być wykorzystywane w medycynie, szczególnie w fizjoterapii oraz rehabilitacji. Na podstawie założonych ruchów w stawach obliczono momenty, które wywołują dane ruchy i następnie rozwiązano proste zagadnienie dynamiki. Założenia modelowe opracowano na podstawie danych antropologicznych. Do sprawdzenia poprawności działania modelu wykorzystano dane literaturowe oraz własne przemyślenia na temat mechaniki ruchu po okręgu.
EN
The issue of mathematical modelling of upper limb motion is presented in the article. The Lagrange differential equation of secondary order was used for development of the presented model. The solution of the equation requires data describing of movement trajectory without necessity of assessment of reaction forces in joints. Referring to above it is possible to estimate the moments of force activated in joints which are determined by position of markers presented ony in the Motion Capture System. The calculation of moments of force was performed with predetermined motions in joints. Model assumptions were developed on the base of literature and own experiences, particularly on anthropological data and fundamentals of mechanics of circular motion.
EN
The article describes an innovative mechatronic device for hand rehabilitation, which enables diagnostics, comprehensive exercises and reporting the rehabilitation results of individual fingers of people who have lost their full efficiency as a result of past illnesses (i.a. stroke) and orthopedic injuries. The basic purpose of the device is to provide controlled, active exercises of the individual fingers, to widen the range of their movements, and to increase their precision of movement. The developed mechatronic device works with original software for PCs containing a diagnostic module, reporting module and a set of virtual reality exercises using biofeedback. The device uses auditory and visual biofeedback, and electromyography (EMG).
4
Content available Biomechanics of the human hand
EN
The paper provides basic information on human hand's anatomical structure with the location of joints and consequent types of achievable movements. The biomechanics of the human hand is described using two different kinematic models of the hand. The differences between the models are described. The Schlesinger's classification of movements of the human hand is introduced.
PL
Praca zawiera podstawowe informacje o budowie anatomicznej dłoni ludzkiej, włącznie z lokalizacją stawów i wynikających z nich rodzajów osiąganych ruchów. Opisano biomechanikę dłoni ludzkiej używając jej dwóch różnych modeli kinematycznych. Przedstawiono różnice między modelami. Zaprezentowano klasyfikację typów chwytów dłoni według Schlesingera.
5
Content available remote Relationship between the Physical Properties and Hand of Jean Fabric
EN
We investigated the distinctive characteristics of jean fabrics (denim fabrics obtained from jeans) and compared the physical properties and the hand. We used 13 kinds of jean fabric from commercial jeans and 26 other fabric types. The physical properties were measured using the Kawabata evaluation system, and the fabric hand was evaluated by 20 subjects using a semantic differential method. To characterise the hand of jean fabrics compared with other fabrics, we used principal component analysis and obtained three principal components. We found that jean fabrics were characterised by the second principal component, which was affected by feelings of thickness and weight. We further characterised the jean fabrics according to ‘softness & smoothness’ and ‘non-fullness’, depending on country of origin and type of manufacturer. The three principal components were analysed using multiple linear regression to characterise the components according to the physical properties. We explained the hand of fabrics including jean fabrics using its association with physical properties.
PL
Artykuł opisuje projekt biomechatronicznego egzoszkieletu dłoni z wykorzystaniem technologii druku 3D. W pracy przedstawiony został proces tworzenia modelu w środowisku CAD, wybór poszczególnych komponentów urządzenia, a także uzasadniony zostaje wybór tworzywa sztucznego ABS jako materiału, który posłuży do wydrukowania elementów konstrukcji. Model poddany został analizie wytrzymałościowej w miejscach najbardziej podatnych na obciążenia, tj. W miejscu łączenia segmentów poszczególnych palców.
EN
This paper presents project of biomechanical hand exoskeleton, created with 3D printing technology usage. The description of modelling process, as well as selection of components and material for parts of exoskeleton were provided. Model was created in CAD software, and material chosen for printing exoskeleton was ABS. Strength analysis were performed for crucial parts of exoskeleton.
PL
W pracy przedstawiono istniejący stan wiedzy dotyczący egzoszkieletów palców ręki. Na podstawie analizy istniejących rozwiązań konstrukcyjnych scharakteryzowano egzoszkielety ręki. Celem pracy jest prezentacja własnej koncepcji urządzenia, będącej modyfikacją egzoszkieletu Shieldsa. Mimo dużego popytu na egzoszkielety ręki, obecne rozwiązania nie spełniają oczekiwań pacjentów i lekarzy. Ze względu na wiele stopni swobody, jakie ma ludzka ręka, konieczny jest kompromis pomiędzy uproszczeniem urządzenia a umożliwieniem wykonania chwytów podstawowych.
EN
This article presents prezent knowledge of a hand exoskeleton. This paper describes characterization of hand exoskeletons based on an analysis of existing design solutions. The aim is to present own concept device, which is a modification of Shields exoskeleton. Despite the high demand for exoskeletons hand, current solutions do not meet the expectations of patients and physicians. The human hand has many degrees of freedom. Therefore, the need is to simplify the design of the device and provide the ability to perform basic hand grips at the same time.
8
Content available remote Structural solutions to be used in exoskeletons of hand fingers
EN
This study is a presentation of state of the art in the field exoskeletons of hand fingers. Exoskeletons of hand fingers have been characterized on the basis of an analysis of currently existing structural solutions. The goal of this research is to present a new concept of the device being a modification of Shield’s exoskeleton. Despite a large demand for hand exoskeletons the currently available solutions often fail to meet requirements of doctors and patients. Due to many freedom degrees characteristic of a human hand a compromise is necessary between simplicity of the device and the possibility of performing basis grasps.
EN
As you know, the first requirement faced by the candidate wishing to study at the Faculty of Architecture is freehand drawing; passing the examination in it is the basis for admission. Freehand drawing in both the teaching process, and then in the professional activity is an expression of artistic and spatial sensitivity of every student and architect. It also has a high priority in the design process, especially at the stage of an idea, concept and architectural creation. Before there appeared the possibility of using the computer, concepts and student projects had been performed manually during the teaching of all design subjects. It was a rule to prepare designs in pencil techniques, in ink, and other tools and techniques ‒ e.g. watercolor, tempera, feather, etc. The creative process required understanding and analysis of the developed vision or architectural issue in the context of brain ‒ eye ‒ hand relations. In the era of universal computerization these relations and correlations have been weakened, which, as can be seen in practice, does not always produce good ‒ expected ‒ results in the teaching process. First of all, probably, due to the deterioration of the function of imagination (including aesthetic one) among entrants and the strengthening of their tendency to laziness (including taking "shortcuts"), which in a sense is ‒ for artistic professions ‒ even murderous. Therefore, observing messages of creativity among students of architecture, one can state that the computer can, of course, be an aid, but it cannot be the main tool in mental, emotional and creative development process.
PL
Jak wiadomo, pierwszym wymogiem, z którym styka się kandydat do studiów na Wydziale Architektury, jest rysunek odręczny; zdanie z niego egzaminu jest podstawą przyjęcia na studia. Rysunek odręczny w procesie dydaktycznym i w działalności zawodowej jest wyrazem wrażliwości plastycznej i przestrzennej każdego studenta i architekta. Ma też priorytetowe znaczenie w procesie projektowym, a zwłaszcza na etapie pomysłu, koncepcji i kreacji architektonicznej. Do momentu pojawienia się możliwości użycia komputera koncepcje i projekty studenckie wykonywane były manualnie w trakcie nauczania wszystkich przedmiotów projektowych. Obowiązywała zasada wykonywania projektów w technikach ołówkowych, w tuszu oraz innych narzędziach i technikach plastycznych ‒ np. akwareli, tempery, piórka itp. Proces tworzenia wymagał pojmowania i analizy opracowywanej wizji lub zagadnienia architektonicznego w kontekście relacji mózg‒oko‒ręka. W dobie powszechnej komputeryzacji te relacje i korelacje zostają osłabione, co, jak widać w praktyce, nie zawsze przynosi w procesie dydaktycznym dobre ‒ oczekiwane — rezultaty. Przede wszystkim, prawdopodobnie, na skutek osłabiania u adeptów zawodu funkcji wyobraźni (także estetycznej) oraz wzmacniania w nich tendencji do wygodnictwa (w tym obierania dróg "na skróty"), które w pewnym sensie jest ‒ dla zwodów artystycznych ‒ wręcz mordercze. Dlatego, obserwując przekazy inwencji twórczej studentów na studiach architektonicznych, stwierdza się, że komputer może być, oczywiście, narzędziem pomocniczym, ale nie może stanowić narzędzia głównego przy procesie myślowo-emocjonalnego i twórczego rozwoju.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję urządzenia rehabilitacyjnego wykorzystywanego do rehabilitacji dłoni objętej spastycznością. Głównym elementem projektu jest sztuczny mięsień Mc’Kibbena, który odpowiada za zgięcie grzbietowe nadgarstka i palców. Całość przymocowana jest do elastycznej rękawiczki pozwalającej dopasować urządzenie do większości pacjentów. Ze względu na zastosowane elementy urządzenie pozwala na bierną rehabilitację pacjenta w warunkach domowych.
EN
The present article discusses an idea of a rehabilitation device used to rehab a spastic palm. A major element of the project is artificial Mc’Kibben’s muscle which is responsible for the dorsiflexion of wrist and fingers. The entirety is attached to an elastic glove that allows to adjust the device to the majority of possible patients. Due to the elements used the device makes a passive rehabilitation in any house conditions possible.
PL
Celem prezentowanej pracy było stworzenie modelu dłoni uwzględniającego parametry ruchliwości ręki. W referacie przedstawione zostały uśrednione wyniki uzyskane z badań sprawności ręki. Analizie poddano 16 parametrów, jakimi charakteryzuje się kończyna sprawna. Do realizacji tematu wykorzystano system wspomagania procesu projektowania Catia v5. Powstała koncepcja modelu jest bazą do stworzenia prototypu protezy dłoni.
EN
The aim of this work was to create the hand‟s model including the parameters of hand‟s dexterity. This paper presents the average results taken from the research on the hand‟s fitness. The implementation of work thesis was supported by multimodal computer application for engineering works and 3D modeling Catia v5.
13
Content available Projekt urządzenia do rehabilitacji ręki
PL
W pracy przedstawiono projekt urządzenia do rehabilitacji ręki, pozwalającego na poprawienie jakości oraz wartości chwytu pacjenta. Do głównych funkcji urządzenia należy stabilizacja oraz rehabilitacja mięśni zginaczy i prostowników palców. W pracy wykorzystano program Autodesk Inventor Professional 2008.
EN
The project of device for the hand rehabilitation is presented in the paper. Device enable better quality and force of catch. Stabilization and rehabilitation of flexors and extensors of fingers are the main functions of device presented in the paper. Program Autodesk Inventor Professional 2008 was used in the work.
14
Content available Dwuwymiarowy model matematyczny ręki
PL
W artykule zaproponowano dwuwymiarowy model paliczków ręki bez uwzględnienia kciuka. Model ten opisuje reakcje jakie występują w poszczególnych paliczkach ręki oraz w stawach pomiędzy nimi. Krótka informacja na temat anatomii ręki ma na celu lepsze zrozumienie istoty jej modelowania.
EN
In the paper the mathematical model is used to show the movement of the hand and define the reactions at the joints, moments of inertia, velocities and accelerations of each fingers. It can be helpful in define the maximum force of the distal phalange, the middle phalange and the proximal phalange. During the motion of the hand in the rehabilitation task it shows which finger have a problem with coordinate of the motion. In this paper the mathematical modeling of the hand is used to facilitate construct a prototype device for the rehabilitation of the hand.
PL
W artykule zostały przedstawione dostępne na rynku urządzenia do rehabilitacji ręki. Dodatkowo przeprowadzono badanie w systemie BTS SMART w celu wyznaczenia prędkości i przyspieszeń ręki. Ponadto zaproponowano nowy model prototypu urządzenia do rehabilitacji ręki dla chorych z niedowładem połowicznym kończyny górnej lewej i prawej po urazach mózgowych.
EN
This paper is a demonstration of the prototype of the device to active practices in the relief with the resistance of the muscles rectifiers to the fingers, with the partial paresis of the upper limb left and / or right after cerebral injuries. Furthermore it includes a investigation of the hand in the BTS SMART Software and results.
PL
W ramach pracy zaprojektowano i wykonano zabawkę rehabilitacyjną umożliwiającą równocześnie ćwiczenia manualne dłoni oraz sterowanie grą komputerową.
EN
The aim of this work was to design and manufacture a rehabilitation device which should have been, at the same time, a toy for a child enabling playing the computer game.
17
EN
Carpal Tunnel Syndrome (CTS) is an important problem among computer professionals. Hence the prevalence of CTS among computer professionals and risk factors were studied. 648 subjects were selected from 4,276 computer professionals from 21 companies with a simple random sampling method. CTS was diagnosed based on clinical features.The prevalence of CTS was found to be 13.1% (95% CI 10.5–15.7%). Subjects with over 8 years of computer work, over 12 hrs of work per day and system administrators were at a higher risk for CTS (OR 3.3, 4.9 and 2.5 respectively). Flexed or extended hand position had higher risk for CTS. Higher risk for CTS was found with higher exposure to computer work. Ergonomic considerations are important in facilitating proper positioning of hand while working with a computer. Further studies on CTS risk factors among computer professionals are essential for planning prevention.
18
Content available remote New Method for the Objective Evaluation of Textile Hand
EN
The investigations presented show that pulling a disc-shaped specimen through the rounded hole can be considered as a perspective test method for textile hand evaluation. It was determined that the process of pulling a comparatively big specimen (∅ 113 mm) through a relatively small hole (∅ 20-40 mm) ends in the formation of a shell which has a complicated time-dependant shape. Under the stand of the test unit, the shell becomes cone-shaped, but above the stand it obtains the shape of a waved disc, the roughness of which increases with the decrease in its diameter. The aim of this research was therefore to reveal the application possibilities of pulling the material disc through the round hole for the objective evaluation of textiles hand, and to investigate the effect of fabric type, its anisotropy level, and the proper selection of testing regimes upon the character of the pulling process.
PL
Przeprowadzone badania pokazują, że przepychanie próbki materiału o kształcie krążka przez okrągły otwór w płytce, może być uważane za obiecującą metodę testowania dla oceny chwytu. Stwierdzono, że proces przeciągania stosunkowo dużej próbki (o średnicy 113 mm) przez stosunkowo mały otwór (o średnicy 20-40 mm) powoduje powstanie muszlo-kształtnego tworu o skomplikowanym kształcie, zmieniającym się podczas przeciągania. Pod płytką próbka przyjmuje kształt stożkowy a nad płytką kształt okrągłego wachlarza, przy czym jej szorstkość wzrasta z maleniem średnicy. Celem badań była ocena możliwości stosowania tego testu do obiektywnego określenia chwytu badanego materiału. Badano efekt rodzaju materiału i jego poziomu anizotropowości na wynik, jak również oceniano prawidłowy dobór warunków testowania na charakter procesu przepychania
PL
W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań, których celem była ocena możliwości wykonywania pomiarów drgań w miejscu kontaktu rąk człowieka z powierzchnią eksploatowanego narzędzia, obrabianego elementu itp., zalecanych w wielu dokumentach normalizacyjnych, a jednak dotychczas niestosowanych. Istota wspomnianego sposobu pomiaru polega przede wszystkim na zastosowaniu przetwornika drgań o odpowiednich właściwościach. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz bogatego zestawu norm międzynarodowych i krajowych sformułowano założenia do nowej metody pomiaru i określono wynikające z niej wymagania metrologiczne i konstrukcyjne dla przetwornika, który miał umożliwić jej realizację. Wymagania te spełniał udostępniony zespołowi badawczemu prototyp trójosiowego, piezoelektrycznego przetwornika przyspieszenia drgań, oznaczonego roboczym symbolem A3R umieszczonego w obudowie w kształcie płaskiego walca. Przetwornik mocuje się do wewnętrznej powierzchni ręki za pomocą specjalnej opaski. Uzyskanie przetwornika umożliwiło przeprowadzenie badań porównawczych dwóch sposobów lokalizacji miejsc pomiaru, dla rzeczywistych źródeł drgań przenoszonych do rąk, a mianowicie: - trzy przetworniki jednoosiowe zostały zamocowane za pomocą złącza mechanicznego do rękojeści obok ręki operatora - zestaw "standard", - przetwornik A3R został zamocowany do wewnętrznej powierzchni ręki. Jako źródła drgań wykorzystano: wiertarkę udarową o napędzie elektrycznym z wiertłem o średnicy 32 mm oraz samojezdny, wibracyjny zagęszczacz gruntu. Badania wykonywano na specjalnych stanowiskach badawczych, a poszczególne urządzenia były obsługiwane kolejno przez 3-5 osób. Badania polegały na pomiarze metodą pośrednią (rejestracja magnetyczna sygnału + analiza widmowa w czasie rzeczywistym) widm 1/3-oktawowych wartości skutecznej (rms) przyspieszenia drgań w zakresie częstotliwości od 6,3 do 1250 Hz. Wynikiem był zestaw kilkudziesięciu par widm, oddzielnie dla każdego źródła, osi przyjętego układu odniesienia oraz operatora. Uzyskane wyniki pozwoliły na dokonanie jedynie możliwego w tej fazie badań jakościowego porównania widm w poszczególnych parach, tzn. porównania kształtu ich przebiegu, przyjmując jako kryterium oceny widmo, uzyskane za pomocą zestawu "standard". Stwierdzono, że kształt przebiegu widm, uzyskanych w pomiarach wykonanych z wykorzystaniem dwóch różnych sposobów lokalizacji przetworników drgań, we wszystkich analizowanych przypadkach był bardzo zbliżony, z tymi samymi charakterystycznymi maksimami w kilku pasmach częstotliwości. Ocena ilościowa badań była jeszcze niemożliwa. Można jednak przypuszczać, że generalnie wartości przyspieszenia drgań mierzone przetwornikiem typu A3R, pomiędzy ręką operatora a powierzchnią źródła drgań, będą z reguły wyższe od wartości, mierzonych zestawem "standard". Należało tego zresztą oczekiwać ponieważ zestaw "standard" mierzy nie drgania, przenikające ze źródła do rąk operatora, ale drgania, które charakteryzują źródło. Wykonane badania potwierdziły możliwość opracowania metody pomiaru drgań w miejscu kontaktu rąk człowieka z ich źródłem. Uzyskane wyniki powinny stanowić punkt wyjścia do dalszych badań nad sformułowaniem roboczej wersji metody pomiaru, z wykorzystaniem omawianego sposobu lokalizacji przetwornika drgań.
EN
The article presents the results of preliminary investigations, aiming at the assessment of possibility of vibration measurement conducting at the contact point of human hands with the surface of the exploited tool, treated element etc., recommended in many standardization documents, however, not applied hitherto. The essence of the above-mentioned measuring method consists first of all in the use of a vibration converter of adequate properties. On the basis of a publication review relating to this subject, and a set of international and national standards, one has formulated the assumptions concerning a new measuring method, and has determined the resulting from this method metrological and constructional requirements regarding the converter, which should facilitate its realization. These requirements met a prototype of a triaxial, piezoelectric vibration acceleration converter, rendered accessible to the research team, marked with the working symbol A3R, placed in a casing of a flat cylinder form. The converter is fastened to the internal hand surface by means of a special band. The converter enabled to perform comparative tests of two methods of measuring place localization, for actual sources of vibrations transmitted to hands, namely: - three uniaxial converters were fastened, by help of a mechanical joint, to the handle close to the Operator's hand - "standard" set, the converter A3R was fastened to the internal hand surface. As the source of vibrations one has used: a hammer drilling machine with electric drive with a drill of 32 cm diameter, and a self-propelled, vibratory ground thickener. The tests were carried out at special testing stands, and the individual devices were operated in turn by 3-5 persons. The tests consisted in measuring by means of an intermediate method (signal magnetic recording + spectroanalysis in actual time) the spectra of 1/3-octave root-mean-square value (rms) of vibration acceleration within the frequency range from 6.3 Hz to 1250 Hz. The result constituted a set of several dozen of spectrum couples, separately for each source, axis of adopted reference system, and the operator. The obtained results enabled to perform the only one possible, at this phase of investigations, quantitative comparison of the spectra in individual couples, i.e. to compare the shape of their course, assuming as assessment criterion the spectrum, gained by help of the "standard" set One has ascertained that the shape of course of spectra, obtained during measurements carried out with the use of two different methods of vibration converter localization, was similar in all analysed cases, with the same characteristic maxima in several frequency bands. The quantitative assessment of investigations was not yet possible. However, one can suppose, that the vibration acceleration values measured by means of the A3R converter between the operator's hand and the vibration source surface will be, as a general rule, higher than the value, measured by means of the "standard" set. Anyway, this should be expected, because the "standard" set does not measure the vibrations, penetrating from the source to the operator's hands, but the vibrations, which characterize the source. The performed investigations confirmed the possibility to work out the method of vibration measurement at the contact point of human hands with the vibration source. The obtained results should constitute the starting point for future investigations concerning the formulation of the working version of the measuring method, with the use of the described method of vibration converter localization.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.