Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hałas maszyn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Poprawa warunków akustycznych na stanowiskach pracy jest możliwa dzięki stosowaniu zintegrowanych obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych lub zwiększeniu izolacyjności akustycznej oryginalnych korpusów maszyn. W tego typu zabezpieczeniach przeciwhałasowych mają zastosowanie cienkie przegrody warstwowe. W artykule scharakteryzowano te zabezpieczenia na tle stosowanych rozwiązań technicznych redukcji hałasu maszyn i urządzeń oraz przegród warstwowych. Zaprezentowano również prototypowe rozwiązania tych zabezpieczeń oraz możliwości wykorzystania w nich nowych przegród warstwowych na przykładzie wyników badań własności akustycznych wybranych przegród warstwowych.
EN
Workplace acoustics can be improved either via integrated sound-absorbing covers or increased acoustic isolation of the original machinery body. Such anti-noise techniques include thin layered baf fies.The article characterizes such techniques in the light of recent technical solutions in reducing noise of machinery and tools and in layered baffles, it also presents some prototype solutions of anti-noise techniques as well as possibilities of including new layered baffles in them, using the example of own research on the acoustic properties of selected layered baffles.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń stosowanych w wiertnictwie naftowym, który w poważnym stopniu wpływa na wydajność i wyniki pracy załóg wiertniczych oraz stanowi uciążliwość dla otoczenia. Wykonano pilotażowe badania na terenie obiektów naftowych celem uzyskania danych do opracowania programu komputerowego w postaci arkusza kalkulacyjnego. Pozwala on w stosunkowo krótkim czasie praktycznie wyznaczać poziom mocy akustycznej maszyn i urządzeń pomocniczych stosowanych w górnictwie naftowym oraz uzupełniać komplet wymaganej dokumentacji urządzeń technicznych zgodnie z zaleceniami europejskimi.
EN
This publication deals with the issue of acoustic power emitted by machines and equipment used in oil drilling industry, that has pronounced impact on the performance of drilling crew and creates discomfort for environment. Pilot tests were performed on oil well objects in order to achieve the data permitting to create a Computer spreadsheet. It permits to calculate, in relatively Short time, acoustic power level that is emitted by oil industry machines and auxiliary equipment, and to Supplement the documentation of technical equipment as required by EU recommendations.
PL
W artykule przedstawiono pomiary i ocenę hałasu ultradźwiękowego przeprowadzone na stanowiskach obsługi: pras wulkanizacyjnych, zrywarki uszczelek, obcinarki uszczelek, suszenia masek sitodruku, czyszczenia płytek drukowanych oraz kuwet. Ponadto podano zalecenia ograniczenia hałasu w pobliżu źródeł aerodynamicznych, jakie mogą stanowić stanowiska pracy maszyn i urządzeń ze sprężonym powietrzem. Wyniki badań dotyczące narażenia na hałas ultradźwiękowy pracowników obsługujących wymienione stanowiska wykazały, że największe przekroczenia wartości NDN hałasu ultradźwiękowego występują w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych 10 kHz, 12,5 kHz i 16 kHz.
EN
This article presents measurements and assessment of noise at workstations with vulcanization presses, machines used for cutting and tearing off gaskets, screen printing mask dryers and workstations where printed circuit boards and cuvettes are cleaned. It also makes recommendations for noise reduction near aerodynamic sources, such as workstations where machinery and devices with air compression are located. The results of measurements and assessment of occupational exposure to ultrasonic noise at selected workstations have shown that the highest values of MAI (maximum admissible intensities) occur in the 1/3 octave band with the central frequency of 10 kHz, 12 kHz and 16 kHz.
PL
Hałas jest najczęściej występującym w wiertnictwie czynnikiem szkodliwym, który w poważnym stopniu wpływa na wydajność i wyniki pracy załóg wiertniczych, a także na ich stan zdrowia. W pracy przedstawiono procedurę pomiarów i poziom mocy akustycznej w środowisku obsługi urządzenia wiertniczego. Pozwala ona – obok wyników pomiarów natężenia hałasu – na porównanie urządzeń wiertniczych i maszyn roboczych oraz na planowanie czasu bezpiecznej pracy i zastosowanie środków ochrony podczas wiercenia otworu w przypadku zagrożenia.
EN
Noise is the most frequently occurring harmful factor in drilling that seriously impact on the output and work effects of drilling crews as well as their health. The article presents measurements procedure and the level of sound power in the environment of the drilling rig. It allows not only measure sound intensity but also to compare drilling rigs and working machines as well as to schedule thetime of safe work and in case hazard.
EN
The first author is currently researching on a part-time basis for a Ph.D. in the field of aeroacoustics at Glasgow Caledonian University, but is employed by Aalen University of Applied Science in Germany. Beamforming is a method for determination of position sound sources via an acoustic camera by estimating the incident wave. This paper presents and describes in detail the fundamentals of delay-and-sum beamforming and the mathematics behind the algorithm to help, in part solve beamforming problems. It is recognised that other algorithms can be used to, but the motivation for this paper is based on the aim of comparing aeroacoustic measurements from an acoustic camera with different beamforrning algorithms and a CFD model calculation using the Fluent software package.
PL
Metoda kształtowania sygnału jest wykorzystywana do lokalizacji źródła sygnału dźwiękowego za pomocą kamery akustycznej poprzez analizę fal nadbiegających. W artykule przedstawiono i szczegółowo opisano podstawy matematyczne algorytmu metody kształtowania sygnału poprzez sumowanie sygnału głównego i opóźnionego, aby pomóc lub częściowo rozwiątzać problemy kształtowania sygnału. Inne algorytmy mogą być również stosowane w tym celu, jednakże celem tego artykułu jest porównanie pomiarów akustycznych za pomocą kamery akustycznej z różnymi algorytmami formowania sygnału, jak również analiza modelu komputerowej dynamiki przepływu z zastosowaniem pakietu Fluent.
PL
W referacie zostały omówione podstawowe przyczyny hałasu w pompach pochodzenia mechanicznego i hydromechanicznego. Przedstawiono sposoby zmniejszania tego hałasu. Pokazano rozwiązania tzw. cichych wirników oraz kierownic wlotowych.
EN
Main reasons of pump noise are discussed in the paper both of mechanical and hydrodynamical origin. Ways of reducing that noise are presented. Types of quiet impellers and inlet pipe vanes are exemplified.
7
Content available remote Hałas niskoczęstotliwościowy maszyn roboczych ciężkich
PL
Ze względu na znane zalety hydrostatycznych układów napędowych ten rodzaj napędu dominuje w urządzeniach określanych ogólnie jako maszyny robocze ciężkie. Jako przykład można podać ładowarki, gdzie napęd osprzętu jest obecnie rozwiązany wyłącznie na drodze hydrostatycznej, podczas gdy w mechanizmie jazdy spotyka się zarówno rozwiązania hydrostatyczne, jak i hydromechaniczne z elementami hydrokinetycznymi.
EN
In the paper problems of noise reduction generated by heavy machines were presented. Special attention was focused on infrasound noise and low-frequencies noise. Hydrostatic drive system was defined as a main source of noise. Sound inducing is caused by pressure pulsation. A conception of low-frequencies pressure pulsation reduction was proposed. The conception covers application of special construction of active dumper. Efficiency of pressure pulsation reduction by using designed dumper was presented. In case of dumper natural frequency equal to pressure pulsation frequency the highest dum- per efficiency was observed.
PL
Zgodnie z dyrektywą europejską 98/37/EC dotyczącą maszyn poziomy ciśnienia akustycznego emisji powinny być uwzględnione podczas oceny akustycznej maszyny. Metody wyznaczania tych poziomów są określone w serii norm europejskich EN ISO 11200. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji hałasu maszyn.
EN
According to European Directive 98/37/EC relating to machinery, emission sound pressure levels must be taken into consideration while carrying out an acoustic assessment of machinery. The European Standard series EN ISO 11200 specifies methods for determining emission sound pressure levels. This paper presents the results of experimental tests concerning determination of the emission sound pressure levels of different machines.
PL
W artykule przedstawiono najistotniejsze aspekty normalizacji w dziedzinie hałasu przemysłowego. Autor omawia europejską normalizację, która rozwinęła się w ciągu ostatnich 15 lat dzięki wdrożeniu tzw. nowego podejścia w zakresie uregulowań, które łączą dyrektywy Unii Europejskiej z normami europejskimi. Miało to wpływ na normalizację w dziedzinie hałasu wytwarzanego przez maszyny jako kluczowego aspektu bezpieczeństwa wyrobów.
EN
European standardization has boomed over the past 15 years due to the implementation of the “new approach” European regulatory scheme that links European directives to European standards. This has had major consequences in the field of machinery noise a key aspect of product safety.
PL
Zasadniczym etapem procesu minimalizacji uciążliwości akustycznej maszyn jest wskazanie elementów odpowiedzialnych za generację drgań i hałasu. Po ustaleniu głównych dróg propagacji energii wibroakustycznej można prowadzić analizę rozwiązań konstrukcyjnych, pozwalających zmniejszyć niepożądane efekty towarzyszące pracy maszyny. Niezłe rezultaty w tym zakresie przynosi stosowanie materiałów gumopochodnych na przegrody akustyczne i bariery dla przenoszenia drgań strukturalnych. Bazując na powyższym opracowano i zrealizowano modyfikację konstrukcyjną z użyciem elementów gumowych, która doprowadziła do redukcji dokuczliwych dźwięków w kabinie kierowcy samochodu ciężarowego podczas jazdy. Uzyskane efekty potwierdzają poprawność przyjętych rozwiązań metodycznych.
EN
The prime stage of the process of minimizing of machines acoustic noxiousness consists in identifying elements responsible for generating noise and vibrations. Having identified main propagation ways of vibroacoustic energy we can attempt the analyse of construction solutions that would help to reduce some of the unwanted side-effects accompanying work of a machine. Application of the rubber-derivative materials for acoustic screens and barriers for transmission of structural vibrations demonstrates rather good results. It was a base for elaborating and realising of a construction modernisation where the rubber elements were used. The noxious sounds in a truck driver's cabin with a car running have been reduced as the result, which proves that the applied problem's solution methods have been correctly chosen.
PL
Przedstawiono wyniki badań poziomu mocy akustycznej wzorcowego źródła dźwięku w różnych warunkach pomiarowych przy zastosowaniu metody technicznej o klasie dokładności 2 i metody orientacyjnej o klasie dokładności 3, w określonych normach PN-EN ISO 3744 oraz PN-EN ISO 3746. Porównano wartości odchylenia standardowego odtwarzalności poziomów mocy akustycznej uzyskanych w badaniach z podanymi w wymienionych normach.
EN
This article presents the results of sound power level determination of a reference sound source under different measurement conditions using an engineering method, precision class 2 and a survey method precision class 3 as specified in PN EN ISO 3744 and PN-EN ISO 3746. Standard deviations of the reproducibility of sound power levels determined according to the above-mentioned standards were compared.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.