Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grzyb
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Antraknoza platana powodowa przez grzyba Apiognomonia veneta to jedna z powszechniej znanych chorób platana w Polsce. Choć objawy jej występowania widoczne są praktycznie co roku, to skala porażenia jest w dużej mierze zależna od warunków pogodowych występujących pod koniec zimy oraz w okresie wiosennym.
2
Content available remote Dach w sądzie
PL
Przedstawiono wyniki badań skuteczności zabezpieczenia drewna przed sinizną wtórną. Badano możliwość zastąpienia starzenia naturalnego przyspieszonym starzeniem laboratoryjnym. Badania prowadzono z wykorzystaniem czterech środków dekoracyjno-ochronnych dostępnych na rynku polskim.
EN
The tests results of wood preservation effectiveness against repeated blue stain are presented. The possibility of replacing the natural ageing by artificial accelerated ageing was tested. Four decorative and preservative agents (available on the Polish market) were used during the tests.
PL
Odra zaczyna swój bieg na terenie Czech w Górach Odrzańskich. O roz.miarach fal powodziowych na jej górnym odcinku, tzn. w Raciborzu, Opolu i we Wrocławiu, decydują wielkości opadów w zlewniach jej czeskich górnych dopływów: największej Opawy i mniejszych Ostrawicy i Olzy. Opawa i Odra prowadzą wodę z Sudetów Wschodnich, a Ostrawica i Olza z Beskidu Zachodniego. W dalszym biegu rzeki decydujący wpływ na przebieg wezbrań już poniżej Wrocławia mają jej lewobrzeżne dopływy: Osobłoga i Nysa Kłodzka.
EN
Using validated analytical procedure and applying final ICP-ARS measurement, concentration profiles of 18 metallic elements were determined in Poison Pax and soil underneath the fruit bodies. Mushrooms were collected at two distant sites nearby to the Ocypel and Osiek villages in Bory Tucholskie (Tuchola forest complex). In their caps or stipes the following elements were bio-concentrated: Ag, Ca, Cu, K, Mg, Na, Rb and Zn, while Al, Ba, Co, Cr, Fe. Mn, Ni, Pb and Sr were bio-excluded. The forest soil surface layer underneath the fruit bodies at both sampling sites contained respectively „pseudo-total" and „labile" forms of Ag. Al. Ba, Ca, Cd, Co, Cr: Cu, Fe, K. Mg, Mn, Na, Ni, Pb. Rb, Sr and Zn (p > 0.05; U Mann-Whitney test) in similar concentrations. Poison Pax from Ocypel, compared to that from the Osiek site, exhibited enhanced bioconcentration properties and showed higher concentrations of Ca and Cr in caps/stipes and of Ba and Sr in stipes (p < 0.05; U Mann-Whitney test). Mycelium of Poison Pax, compared to diluted (20%) HNO3, which extracted "labile" forms of metals, was a better medium for extraction of Ag, Ca, Cu, K, Mg, Na. Rb and Zn from the surface soil horizon, but not for Al, Ba, Co, Cr or Fe.
PL
W oparciu o sprawdzoną metodę analityczną i pomiar techniką ICP-AES określono profil stężeń 18 pierwiastków metalicznych w owocnikach krowiaka podwiniętego i w glebie spod grzybów. Grzyby pochodzące z dwóch oddalonych od siebie stanowisk w pobliżu wsi Ocypel i Osiek w Borach Tucholskich nagromadzały w kapeluszach i trzonach pierwiastki takie jak Ag, Ca, Cu, K, Mg, Na, Rb i Zn, a wykluczały Al, Ba, Co, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb i Sr. Gleba z obu miejsc pochodzenia grzybów zawierała w warstwie powierzchniowej podobne stężenia odpowiednio „pseudo-calkowitych" i „labilnych" form Ag, Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe. K. Mg. Mn. Na, Ni. Pb, Rb, Sr i Zn (p > 0.05; U Mann-Whitney test). Okazy ' krowiaka pod-winiętego z okolicy Ocypla w porównaniu z tymi z okolicy Osieka cha-raktyryzowały się wydajniejszą bioakumulacją i zawierały większe stężenie Ca i Cr w kapeluszach i trzonach oraz Ba i Sr w trzonach (p < 0.05; U Mann-Whitney test). Grzybnia krowiaka podwiniętego w porównaniu z rozcieńczonym (20%) roztworem kwasu azotowego jest lepszym medium ekstrahującym dla „labilnych" form Ag, Ca, Cu, K, Mg, Na, Rb i Zn , z wierzchniej warstwy gleby, ale nie dla Al, Ba, Co, Cr czy Fe.
7
Content available remote Grzyby i glony w obiektach budowlanych
PL
Myli się ten, kto myśli, że z grzybami ma do czynienia tylko jesienią, kiedy zbiera je w lesie, a z glonami tylko podczas czyszczenia akwarium. Grzyby i glony są wszędzie wokół nas i choćbyśmy nie wiem jak starannie dbał o użytkowane przez nas budynki, to i tak z pewnością są one pełne pożywki dla tego typu organizmów.
8
Content available remote Korozja mikrobiologiczna w budynkach powodowana przez grzyby
PL
Opisano źródła i przyczyny korozji mikrobiologicznej powodowanej przez grzyby materiałów stosowanych w budownictwie, tj. drewna, wyrobów papierowych, tworzyw sztucznych, materiałów nieorganicznych, farb i lakierów. Przedstawiono przyczyny infekowania budynków przez grzyby, objawy korozji i metody jej zapobiegania, jak również schorzenia związane z występowaniem grzybów w powietrzu atmosferycznym ze szczególnym uwzględnieniem syndromu "złego" budownictwa.
EN
Sources and causes of fungal corrosion of materials used in buildings, i.e. wood, paper products, plastics, inorganic materials, paints and lacquers are described. In particular the paper presents the causes of fungal infections in buildings, fungal corrosion symptoms and methods of preventing it, as well as diseases that are associated with fungi presence in atmospheric air, with special account of the sick building syndrome (SBS).
PL
Celem pracy było określenie zdolności do kumulowania manganu i żelaza różnych gatunków grzybów, rosnących w ekosystemach leśnych będących w zasięgu oddziaływania emisji przemysłowej. Próbki 24 różnych gatunków grzybów pochodziły z 4 miejscowości leżących w okolicy lasów: Hałcnów, Kobiór, Pszczyna, Wapienica. Miejscowości te leżą w bezpośrednim sąsiedztwie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Rybnickiego Okręgu Węglowego. Taka liczebność gatunkowa i lokalizacja poboru próbek grzybów umożliwiła określić rolę właściwości gatunkowych oraz uwarunkowań topograficzno-fizjograficznych w procesach intoksykacji grzybów manganem i żelazem. Próbki grzybów pobierano od lipca do września 2002 roku. Próbki badanych grzybów dzielono na kapelusz i trzon, w których oznaczano zawartość Mn i Fe metoda płomieniową AAS. W przypadku Mn, największą ilość tego pierwiastka oznaczono w sromotniku bezwstydnym pobranym w Hałcnowie - 618,8 žgMn/g s.m. (w kapeluszu) i 197,1 žgMn/g s.m. (w trzonie). W przypadku Fe, największa ilość tego pierwiastka oznaczono w trzonach: muchomora mglejarka - 3860,9 žgFe/g s.m., krowiaka aksamitnego - 2572,8 žgFe/g s.m., gołąbka merowskiego - 1291,0 žgFe/g s.m. zebranych w Wapienicy, oraz w trzonie gołąbka czarniawego pozyskanego w Hałcnowie - 3646,3 žgFe/g s.m. Większe ilości Mn i Fe znajdują się, w większości przypadków, w trzonie badanych gatunków grzybów. Największe ilości Mn i Fe występowały w grzybach zebranych w Hałcnowie i w Wapienicy.
EN
The qualification of ability was the aim of work to accumulating manganese and iron of different the mushrooms' species, growing in forest being in range ecosystems the influence of industrial emission. They sample 24 the different species the mushrooms came from from 4 locality lying in neighbourhood of forests: Hałcnów, Kobiór, Pszczyna, Wapienica. Localities these lie in direct neighbourhood of Górnośląski Okręg Przemysłowy and Rybnicki Okręg Węglowy. Such made possible to qualify the part of choice proprieties as well as conditioning the choice number and location of recruitment of samples mushrooms the topographical-physiographical in processes of the mushrooms' intoxication the manganese and iron. Mushrooms' samples were taken since July till September 2002 year. It studied mushrooms' samples were distributed was on hat and trunk content in which was marked Mn and Fe by flame AAS method. It in case Mn, the largest quantity of this element was marked was in Phallus impudicus taken in Hałcnów - 618,8 žgMn/g d.w. (in hat) and 197,1 žgMn/g d.w. (in trunk). It Fe, the largest quantity of this element in case was marked was in trunks: Amanita fulva - 3860,9 žgFe/g d.w., Paxillus atrotomentosus - 2572,8 žgFe/g d.w., Russula mairei - 1291,0 žgFe/g d.w. gathered in Wapienica, as well as in trunk Russula nigricans gain over in Hałcnow - 3646,3 ž gFe/g d.w. The larger quantities Mn and Fe they find oneself, in majority the cases, in trunk of studied species the mushrooms. They the largest quantities Mn and Fe stepped out in mushrooms gathered in Hałcnów and in Wapienica.
11
Content available remote Mechanizm infekcji drewna budowlanego przez grzyby
PL
Ilość drewna użytkowanego w budownictwie stanowi znaczący procent jego zastosowania w gospodarce i życiu człowieka. Posiada ono niezaprzeczalne walory techniczne, estetyczne i proekologiczne. Jego cechą ujemną, podobnie jak i innych materiałów organicznych, jest podatność na porażenie mikrobiologiczne, głównie przez grzyby. Stwarza to konieczność zastosowania odpowiednich zabiegów profilaktycznych zarówno natury chemicznej, jak i konstrukcyjnej.
EN
On the basis the literature on the subject as well as the autor's own investigations, this study discusses current opinions concerning and the mechanism of the infection of construction wood by fungi causing wood deterioration and moulding. In addition, the role of the consecutive stages of infection: production, release, disseminates and germination of spores as well as the course of the proper infection were reviewed. The opinion was confirmed that buildings are mainly infected by spores.
12
Content available remote Procesy biodegradacji materiałów budowlanych
PL
Przedstawiono zagadnienia korozji biologicznej materiałów budowlanych. Jest to korozja chemiczna, której źródłem są procesy metaboliczne organizmów żywych bytujących na elementach budowlanych bądź będących z nimi w bezpośrednim kontakcie. Organizmami tymi są grzyby (domowe, pleśnie i drożdże jednokomórkowe), glony jednokomórkowe i kolonijne oraz bakterie. Swoistym rodzajem korozji biologicznej jest biodegradacja, wywołująca pogorszenie właściwości użytkowych obiektu budowlanego w wyniku biodegradacji materiałów budowlanych (a więc rozkładania się ich pod wpływem mikroorganizmów lub enzymów) i mykotoksycznego skażenia środowiska. Omówiono powodowane przez mikroorganizmy zmiany zachodzące na materiałach budowlanych, czynniki wpływające na wzrost mikroorganizmów, procesy biodeterioracji materiałów budowlanych, podatność materiałów budowlanych na korozję biologiczną i rolę bakterii jako czynnika wywołującego korozję biologiczną materiałów budowlanych, w szczególności tworzyw cementowych.
EN
Problems of biological corrosion of building materials are presented. It is a chemical corrosion, the sources of which are the metabolic processes of organisms living on building elements or being in close contact with them. These organisms are fungi (dry-rot fungi, moulds and single-celled yeasts), unicellular and colonial algae as well as bacteria. A specific type of biological corrosion is biodegradation, causing worsening of performances of building structure in result of biodegradation of building materials (thus their decomposition under the influence of microorganisms or enzymes) and mycotoxic contamination of the environment. Changes occurring on building materials caused by microorganisms are discussed, as well as factors influencing the growth of microorganisms, biodeterioration processes of building materials, biocorrodibility of building materials and role of bacteria as the factor provoking the biocorrosion of building materials, especially of cement-based materials.
13
Content available remote Przykłady uszkodzeń konstrukcji drewnianych
EN
Wood deterioration factors. Wood impregnation methods depending on its degradation degree and biotic factor occurences.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pilotowych badań środowiska mieszkalnego w Sosnowcu, w dwóch grupach mieszkań: 'A' - mieszkania, w których mieszka dziecko chorujące na astmę i 'B' - mieszkania, w których domownicy nie chorują i nie skarżą się na żadne dolegliwości. Otrzymane wyniki wskazują, że na terenie Sosnowca dzieci chorujące na astmę są narażone w swoich mieszkaniach na podwyższone stężenia bakterii Gram-ujemnych oraz grzybów mikroskopijnych i pyłu. Szczególnie podwyższone, w stosunku do grupy kontrolnej, są stężenia frakcji respirabilnej aerozolu grzybowego i pyłowego.
EN
The results of accomodation conditions trial survey in Sosnowiec have been presented. The survey was conducted in two types of flats: 'A' - flats of families with children suffering from bronchial asthma and 'B' - flats of healthy people. The results showed that in Sosnowiec area children with asthma are exposed in their homes to elevated concentration of Gram-negative bacteria, microscopic fungi and dust. The concentrations of absorptive fractions of dust and fungus are particularly high, in comparison with the control group.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.