Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  groundwater contamination
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In the paper, a comparison of the efficiency of riverbank treatments is outlined for the Krajkowo well field, where different methods of water abstraction are used. The water is extracted from 29 vertical wells that are located at a distance of 60–80 m from the channel of the River Warta and from a horizontal well with radial drains located 5 m below the bottom of the river. The results of a two-year water-quality investigation indicate that the water quality in both types of abstraction system is influenced by the quality of river water. The water quality observed in the horizontal well is closely similar to that of the river water, with similar concentrations of sulphates, nitrates and micropollutants, but a reduction in bacteriological contamination and plankton is clearly seen. The reduction in contaminants is mainly the result of physical processes, such as mechanical entrapment of suspended material and colloids as well as bacteria and plankton. In the vertical wells, the influence of contamination from river water is also visible, but the reduction in contamination is more significant, especially in cases of bacteria, plankton, micropollutants and nitrates, and is determined by both physical and chemical processes, such as sorption, dissolution, red-ox processes and denitrification. The present research shows that river water treatment is more effective in the case of vertical wells. The most favourable distance of a well from the channel of the river, from the perspective of water quality, is 150–200 m, which corresponds to a residence time of about six months.
EN
The "Zielona ” industrial waste dump in the former "Zachem ” Chemical Plant in Bydgoszcz city is an active source of contamination of organic and inorganic substances directly related to the complex production profile of plants. A TOC concentration o f 1,600 mg/dm3 has been found in the waste dump area. Inorganic substances occur also at very high concentrations, mainly Cl- (up to 11,000 mg/dm3) and SO42-(over 7,800 mg/dm3). Specific groundwater contaminants include polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), which have been found in all 13 piezometers around the waste dump. Concentrations of PAHs in the "Zielona ” waste dump range from <0.08 μg/dm3 to 19.10 μg/dm3, with a geometric mean of 1.08 μg/dm3. Approximately 85÷90% of total PAHs is naphthalene detected over the region at the highest concentration of 16.2 μg/dm3. Three-ring compounds, such as: acenaften (max 1.19 μg/dm3), anthracene (0.219 μg/dm3), phenanthrene (0.650 μg/dm3) and fluorescence (0.802 μg/dm3); as well as four-ring compounds, such as: pyrene (0.14 μg/dm3), chrysene (0.042 μg/dm3), benzo(a)anthracene (0.045 μg/dm3) and strongly carcinogenic fluoranthene at a very high level of 2.76 μg/dm3 have been identified in the research area. The rate of migration of PAHs in soil and water environment in the "Zielona ” industrial waste dump area is very small. Therefore, PAHs occur only near the source at a distance of about 100÷200 m from it. Furthermore, numerical hydrogeological modeling indicates that sorption takes place in a non-specific manner.
EN
The study presents the behavior of nitrate in the recharge zone of Tursko B well-field (south Wielkopolska, Poland). The presence of a contaminant plume originated from drainage ditches was documented. The contamination is manifested mainly by high concentration of nitrate (>80 mg/dm3). It was recognized that the contaminant plume migrates in the aquifer along a flow path from the contamination source to the wells. The factor that retards nitrate migration is denitrification. As a result of the denitrification, the nitrate concentration decreases systematically along flow lines, but the concentration of other parameters - products of denitrification (sulfate and total hardness) increases. The occurrence of denitrification was confirmed by measuring the gaseous excess of N2 (the product of denitrification) and by using the isotopes of 15N and 18O dissolved in nitrate.
EN
In our study we attempt to demonstrate the effects of uninsulated sewage tanks, which are the most important sources of contamination in settlements without sewage systems, on groundwater quality. We compared the results of measurements carried out before and one and a half years after the construction of the sewage system. We established 3 m deep monitoring wells within a 25 m radius of a sewage tank, which were then sampled, and the level of groundwater was recorded. The 3D model constructed on the basis of the saturated zone shows that the effluent wastewater formed a groundwater level dome with a height of more than 1 m. After the sewage tank was taken out of use the difference between the highest and lowest groundwater levels decreased to a few centimetres. In our study we investigated the spatial distribution of NH4 + (ammonium). Using the 3D model we were able to precisely determine the volume of water bodies with different levels of contamination. In an approximately 25 m3 water body, in the immediate environment of a sewage tank in use we detected NH4 + at a concentration which was characteristic of undiluted wastewater (>90 mg∙dm–3). After the sewage tank was taken out of use, the concentration in its immediate environment decreased by more than 50%, although almost everywhere in the modelled area concentrations were measured above the limit value. Based on the above, we can conclude that the cleaning process has started, but the complete decontamination of the groundwater will take several years.
PL
W pracy podjęto próbę wykazania wpływów nieizolowanych zbiorników ściekowych, które są głównym źródłem zanieczyszczenia w osiedlach pozbawionych kanalizacji, na jakość wód gruntowych. Porównano wyniki pomiarów prowadzonych przed i półtora roku po zbudowaniu systemu kanalizacyjnego. W promieniu 25 m od zbiornika ściekowego zainstalowano studzienki o głębokości 3 m, z których pobierano próbki i mierzono w nich poziom wód gruntowych. Na podstawie trójwymiarowego modelu zbudowanego ze znajomością strefy saturacji stwierdzono, że wypływające ścieki uformowały wypukłe zwierciadło wód gruntowych o wysokości ponad 1 m. Po wyłączeniu zbiornika ścieków z eksploatacji różnica pomiędzy najwyższym i najniższym poziomem wód gruntowych zmalała do kilku centymetrów. W przedstawionych badaniach analizowano przestrzenne rozmieszczenie jonów amonowych (NH4 +). Stosując trójwymiarowy model można było precyzyjnie określić objętość wody o różnym stopniu zanieczyszczenia. W 25 m3 wody w bezpośrednim otoczeniu używanego zbiornika ściekowego wykryto jony amonowe w stężeniu typowym dla nierozcieńczonych ścieków (>90 mg∙dm–3). Po wyłączeniu zbiornika z eksploatacji stężenie to zmalało o ponad 50%, choć niemal wszędzie nadal przekraczało dopuszczalne normy. Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że proces oczyszczania został rozpoczęty, ale całkowita dekontaminacja zajmie kilka lat.
PL
Badania stabilnych izotopów węgla znajdują zastosowanie zarówno w celach poznawczych jak i praktycznych. Służą do określenia genezy węgla w środowisku wodnym oraz są stosowane do wykazania zanieczyszczenia związkami zawierającymi węgiel. Na podstawie analizy składu izotopowego węgla w wodach podziemnych można między innymi ocenić zasięg oddziaływania składowiska odpadów na środowisko gruntowo-wodne. Celem artykułu jest przedstawienie szerokich możliwości wykorzystania oznaczeń stabilnych izotopów węgla nieorganicznego do interpretacji dotyczącej wód powierzchniowych i podziemnych pod kątem naturalnych i antropogenicznych czynników wpływających na stan ich jakości. Z przeprowadzonej analizy wynika, że metoda bazująca na pomiarach składu izotopowego węgla w środowisku wodnym może być stosowana powszechnie, ponieważ węgiel pochodzący z różnych źródeł różni się wyraźnie składem izotopowym.
EN
Carbon isotope analyses can be used for knowledge and practical purpose. They can be used to assess the genesis of carbon in geochemical environment, and may also be used to indicate groundwater contamination by carbon-containing compounds. Based on this method it is possible to delineate contamination area by the activity of the landfill site. The aim of the paper is to indicate the possibilities of using carbon isotope composition for interpretation surface water and groundwater in terms of natural and anthropogenic factors influencing their quality. This method can be applied universally in water research, because carbon sources are different in isotopic composition.
EN
An analytical solution for the space-time variation of contaminant concentration in one-dimensional transient groundwater flow in a homogenous semi-infinite aquifer, subjected to time-dependent source contamination, is derived. The uniform and time varying dispersion along transient groundwater flow is investigated under two conditions. First, the flow velocity distribution in the aquifer is considered as a sinusoidally varying function, and second, the flow velocity distribution is treated as an exponentially increasing function of time. It is assumed that initially the aquifer is not solute free, so the initial background concentration is considered as an exponentially decreasing function of the space variable which is tending to zero at infinity. It is assumed that dispersion is directly proportional to the square of the velocity, noting that experimental observations indicate that dispersion is directly proportional to the velocity with a power ranging from 1 to 2. The analytical solution is illustrated using an example and may help benchmark numerical codes and solutions.
7
Content available remote What could be the impact of shale gas exploitation on the water management?
EN
The industry related to the extraction of hydrocarbons from unconventional deposits (shale gas, tight gas, shale oil), developing intensely since the beginning of the 21st century, requires a comprehensive approach to environmental issues arising from the commonly used technology. Because of the hydrauling fracturing process, groundwater management issues are the most important. Analyses should be performed for the aspects of the project's water needs, water circulation system in the process, definition of the water sources, as well as for the issues related to the protection of surface and ground waters in the area of geological operations. In the light of the current European debate about the safe use of unconventional hydrocarbons, the need for integrated water management is particularly important.
EN
Developing intensively since the beginning of XXI century industry related to unconventional hydrocarbon deposits (shale gas, tight gas, shale oil) requires a comprehensive look on environmental issues arising from the commonly used technology. Because of the hydrauling fracturing process the groundwater management issues are the most important. The analysis requires both aspects of the project water needs, water circulation system in the process, define the sources of water, as well as issues related to the protection of surface and groundwater in the vicinity of the works. In light of the current currently at the European debate about the safe use of unconventional hydrocarbons need for integrated water management is particularly important.
PL
Na obszarze zasilania ujęcia wód podziemnych Tursko B dla Pleszewa udokumentowano front zanieczyszczeń, przemieszczający się w kierunku studni ujęcia. Intensywne zanieczyszczenie jest związane z infiltracją wód powierzchniowych z kanałów melioracyjnych, które są odbiornikiem wód drenarskich i oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Gołuchowie. Udokumentowano badaniami hydrochemicznymi, że wody drenarskie są intensywnie zanieczyszczone w wyniku prowadzenia działalności rolniczej, co przejawia się bardzo wysokimi stężeniami azotanów. Ich oddziaływanie na wody podziemne jest najbardziej intensywne w okresie wiosennym, kiedy systemy drenarskie prowadzą duże ilości wody. Oczyszczone ścieki z oczyszczalni w Gołuchowie charakteryzują się bardzo wysokimi stężeniami niemal wszystkich składników rozpuszczonych, jednak największym zagrożeniem dla wód podziemnych są okresowo występujące bardzo wysokie stężenia jonu amonowego i azotanów. Omawiane ogniska zanieczyszczeń spowodowały zmiany jakości wód pobieranych na ujęciu w postaci wzrostu stężeń azotanów. Wykonane badania wskazują na konieczność przebudowy kanału prowadzącego te wody, w taki sposób, aby ograniczyć ich infiltrację do wód podziemnych.
EN
In the recharge area of the Tursko B well field supplying water to the town of Pleszew, the contamination plume that flows towards the wells has been evidenced. The intensive groundwater contamination is caused by infiltration of surface water from ameliorative channels, which receive water from agricultural drainage systems as well as treated wastewater from the Goluchow sewage treatment plant. Hydrochemical research shows that drainage water is heavily polluted as a result of agricultural activities. It is reflected particularly by high concentration of nitrates. Their impact on groundwater is the most intense during the spring, when drainage systems transport considerable amounts of water. Treated wastewater from the Goluchow sewage treatment plant is characterized by very high concentrations of almost all dissolved components, but the most hazardous to the groundwater are periodically very high concentrations of ammonium and nitrate. The presented research shows the necessity of rebuilding the channel in order to reduce the amount of infiltrating wastewater.
PL
W badaniach prowadzonych od 1994 r. w rejonie Tarnowskich Gór rejestruje się w wodach węglanowego kompleksu wodonośnego triasu obecność trichloroetenu (TCE) i tetrachloroetenu (PCE). Źródłem tych związków są zakłady przemysłowe, funkcjonujące w przeszłości lub nadal czynne na terenie miasta Tarnowskie Góry. Potwierdza to przestrzenny rozkład zawartości tych związków w wodach węglanowego kompleksu wodonośnego triasu, który wskazuje, że maksymalne wartości sumy TCE i PCE, na poziomie ponad kilkudziesięciu µg/dm3, występują na terenie miasta i w bezpośrednim jego otoczeniu. Zawartości tych związków maleją wraz z odległością od miasta, w kierunku zachodnim, południowo-zachodnim i północno-zachodnim. W okresie prowadzenia badań stwierdzono przemieszczanie się frontu tych związków. Obecnie istotne zawartości, na poziomie 3–10 µg/dm3 stwierdza się w odległości kilkunastu kilometrów na zachód od miasta. Potwierdzeniem migracji tych związków jest wzrost ich zawartości w wodach ze studni, w których na początku okresu badań ich obecności nie stwierdzano. W pracy przedstawiono podsumowanie wyników dotychczasowych badań prowadzonych w latach 1994–2010, oraz sformułowano wnioski z nich wynikające. Wskazano na uwarunkowania geologiczno-strukturalne, hydrodynamiczne oraz hydrogeochemiczne rozprzestrzeniania się TCE i PCE w wodach GZWP Gliwice, na trendy zmian stężeń tych związków oraz na możliwość prognozowania tych zmian w przyszłości.
EN
Trichloroethene (TCE) and tetrachloroethene (PCE) contamination have been monitored in water of Triassic carbonate aquifer in Tarnowskie Góry area since 1994. The source of the contamination is industry, located in the Tarnowskie Góry, what has been confirmed by spatial distribution of TCE and PCE concentration in the aquifer and maximum concentration observed in the city and immediate vicinity. The concentrations of TCE and PCE decrease with increase distance from Tarnowskie Góry in the west, south-west and north-west direction. The results demonstrate that contamination plume is spreading out up to 15 km in the west direction from the source of the contamination. Confirmation of migration of these constituents is continuous increase of TCE and PCE concentrations in the water from wells uncontaminated at the beginning of the research studies. The paper summarizes results of the investigation for years 1994 to 2010. It was indicated that important role in spreading the TCE and PCE in the groundwater play geological structure, hydrodynamic and hydrogeochemical properties of the Triassic carbonate aquifer. Reliable prediction of temporal and spatial TCE and PCE concentration changes require to take into consideration all mentioned above factors.
11
Content available remote Bor w wodach podziemnych i odciekach składowiskowych
PL
Bor jest pierwiastkiem biofilnym, niemetalicznym o liczbie atomowej 5 i masie atomowej 10,81. Należy do grupy IIIA układu pierwiastków i występuje na 3 stopniu utlenienia. Tworzy go mieszanina dwu izotopów 10^B (19,78%) i 11^B (80,22%). Podstawą krajowych standardów jakości wody do picia są wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i wymagania ustalone w dyrektywie 98/83/EC. Maksymalną zawartość boru w wodach pitnych polskie przepisy sanitarne określają na 1,0 mg/dm3. W 2003 r. specjaliści z WHO, wykorzystując nowe dane i oceny wykonane w USA zdecydowali o ponownym przeanalizowaniu dopuszczalnej zawartości boru w wodach pitnych. W nawiązaniu do tego Komitet do Spraw Jakości Wód Pitnych i WHO (The Drinking-water Quality Committee), w 2009 r., zarekomendował korektę stężeń boru w wodach pitnych do 2,4 mg/dm3. Nowe wytyczne (revised Guideline Value and Summary Statement) zostaną opublikowane w 2011 r. w IV edycji Guidelines for Drinking-water Quality. W artykule przedstawiono rolę boru w indykowaniu zanieczyszczeń wód podziemnych, na tle własnych badań zawartości boru w wodach podziemnych i odciekach składowiskowych obszaru Skawiny. W przeszłości zlokalizowane zostały tutaj składowiska odpadów: komunalnych, metalurgicznych i elektrownianych.
EN
Boron is a nonmetallic element that belongs to group lIlA of thc periodic table and has an oxidation state of +3. It has an atomic number of 5 and atomic weight of 10.81. Boron is never found in the elemental form in nature. lt exists as a mixture of the 10^B (19,78%) and 11^B (80,22%) isotopes. Boron's chemistry is complex. The basis for national standards for drinking water quality are Guidelines for Drinking-water Quality of the World Health Organization (WHO) and the requirements of the Directive 98//83/EC. Polish regulations determine maximum content of boron in drinking waters as 1,0 mg/dm). In 2003, WHO experts recommended that boron be added to the rolling revision on the basi s of new data and the assessment from the USA. In reference to that, The Drinking-water Quality Committee of WHO, in 2009, recommended revising the boron guideline value to 2,4 mg/dm3. The revised Guideline Value and Summary Statement will be incorporated into the Guidelines for Drinking-water Quality, 4th Edition, which will be published in 2011. The paper present the role of boron in groundwater contamination, in the background of own data of variability of boron concentrations in groundwater and leachates from the selected area in Skawina region. In the past were localized here wastes dumps - municipal, metallurgical and power plant wastes.
EN
One of the technologies producing harmful for the environment wastes containing fluorine compounds is aluminium metallurgy. The surroundings of the Aluminium Metallurgy Plant in Skawina were characterised by significant pollution of all the environmental components with fluorine compounds. The deposited wastes distinctly influenced the pollution of underground and surface waters. In underground waters the fluorine content exceeded the concentration in the unchanged areas even up to 200 times. The carried out reclamation work on the repository improved the aesthetic values of this area, but did not decrease threat for was. Harmful effects of waste deposition will still be visible for many years.
PL
Jedną z technologii, która wytwarza szkodliwe dla środowiska odpady zawierające związki fluoru, jest hutnictwo aluminium. Rejonem charakteryzującym się znacznymi zanieczyszczeniami związkami fluoru wszystkich komponentów środowiska było otoczenie Huty Aluminium w Skawinie. Składowane odpady wyraźnie wpłynęły na zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych. W wodach podziemnych stwierdza się nawet dwustukrotne przekroczenia zawartości fluoru w stosunku do koncentracji w obszarach niezmienionych. Przeprowadzone prace rekultywacyjne na składowisku poprawiły walory estetyczne tego terenu, lecz nie zmniejszyły zagrożenia dla wód. Szkodliwe skutki nagromadzenia odpadów odczuwalne będą jeszcze przez wiele lat.
PL
Składowisko w Tychach-Urbanowicach składa się z trzech kwater, dwóch czynnych i jednej zamkniętej w 1994 r. W przeciwieństwie do pozostałych stara kwatera nie została zabezpieczona od dołu, co umożliwiło przenikanie odcieków ze składowiska do wód podziemnych. W celu dokonania oceny zasięgu i skali negatywnego wpływu starej kwatery składowiska na wody podziemne plejstoceńskiego poziomu wodonośnego stworzono model przepływu dla warunków ustalonych i model transportu dla warunków nieustalonych, wykorzystując oprogramowanie FeFlow. Do oceny migracji zanieczyszczeń wybrano bor. Rezultaty badań modelowych wykazały migrację zanieczyszczeń od składowiska w kierunku zgodnym z generalnym przepływem wód podziemnych do rzeki Gostyni. W wyniku dyspersji stężenie boru w wodach podziemnych maleje od 13 mg/l (pod nieczynną kwaterą składowiska) do 1–2 mg/l w odległości 300 m na południe od starej kwatery składowiska. Chmura zanieczyszczeń osiąga rozmiary 750 m długości i 250 m szerokości. Wykonane symulacje na modelu potwierdziły przypuszczenia zwiększenia się zasięgu chmury zanieczyszczeń do około 1 km długości. Można przypuszczać, że w najbliższych latach będzie obserwowany ciągły wzrost stężenia boru w wodach piezometrów znajdujących się na południe od składowiska (P17, P17a) do około 5–7 mg/l.
EN
The municipal landfill in Tychy-Urbanowice consists of three sites, the old one closed in 1994 and two others in use. The old part, against two other ones, is not lined and, as a result, the landfill leachate deteriorates the quality of groundwater. The objective of the modelling study was to apply 3D transport modelling for assessment and prediction of municipal landfill impact within the Quaternary aquifer. The transient transport models using FeFlow software have been constructed. For single-species transport model boron has been chosen. The results indicate that the contamination plume of boron has been moved downstream from the old landfill towards the Gostynia River. The plume is currently about 750 meters long and 250 meters wide. The highest concentration of boron is 13 mg/l under the old landfill and, as a result of dispersion, concentration decreases to 1–2 mg/l at the distance of 300 meters downwards from the old landfill, what was confirmed by both model simulation and monitoring network observation. The predictions made on the model show that contamination plume still spreads and higher level concentration of boron will be observed downstream from the old landfill site.
PL
W artykule przedstawiono wybrane przykłady zamykania składowisk odpadów komunalnych w aspekcie zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed niekorzystnym oddziaływaniem zanieczyszczonych wód opadowych i odciekowych. Zamieszczone przykłady rozwiązań odprowadzenia wód z terenu składowiska pochodzą z projektów rekultywacji składowisk komunalnych, zrealizowanych przez autorów. Omówiono również wybrane problemy monitoringu składowisk odpadów komunalnych.
EN
The article presents selected practical examples of activities aimed at protecting the soil and water environment in the vicinity of the closed down communal waste deposits. Some problems related to monitoring such deposits are also discussed. The examples were taken from the documentation developed by the authors, and refer to waste deposits which had to be closed down as they could not comply with the regulations in force.
15
Content available remote Badania hydrogeologiczne z użyciem pakera w studniach z obsypką żwirową
PL
W artykule opisano eksperyment strefowego pompowania studni przy użyciu pakera. Celem eksperymentu było określenie przestrzennej zmienności cech fizyczno-chemicznych wód podziemnych wielkopolskiej doliny kopalnej w rejonie ujęcia Joanka dla określenia genezy występowania intensywnie zabarwionych wód w tym rejonie. Dane te zostały wykorzystane do kalibracji modelu numerycznego migracji zanieczyszczeń. Naturalne parametry fizyczno-chemiczne (barwa wód, pH, przewodnictwo oraz stężenia chlorków) zostały wykorzystane do określenia parametrów strefowego pompowania (czas i wydatek pompowania). Stwierdzono, że w przypadku strefowego pompowania pakerem w studni z obsypką żwirową reprezentatywne próbki wód mogą być pobrane tylko w przypadku możliwie krótkiego pompowania z małym wydatkiem.
EN
The article describes an experiment involving pumping of groundwater from specific sections of the aquifer with a packer. The aim of the experiment was to identify the vertical differentiation of groundwater chemistry of the Wielkopolska Buried Valley Aquifer near Joanka well-field in order to explain the reasons for the occurrence of "brown water". The results of multilevel sampling have been used to calibrate the groundwater contaminant transport model. The natural markers (water colour, pH, conductivity and chloride concentration) were used to estimate the parameters of multilevel sampling (pumping rate and pumping time). It appears that in case of multilevel sampling of the productive well with the gravel pack, the representative water sample could be obtained only by short pumping time and smali pumping rate.
16
Content available remote Sewage sludge land disposal effects on ground water
EN
Three year, lysimetric research on the influence of land application of sewage sludge on the ground water quality was done. Three plant species were tested as possible ways of sewage sludge application: grass - for restoration of contaminated soils; corn - for feeding staff production, and willow - for energy production from biomass. As control, plantless lysimeters were used The following sewage sludge doses were applied: 0, 10, 50, 50, 110, 225, and 450 Mg d.m./ha. Significant (p < 0.05), linear correlations between the increase in the sewage sludge dose and EC, CODCr and NO3 content in the ground waters indicate a potential risk of contaminating ground waters during the land application of sewage sludge, particularly with high doses exceeding 50 Mg d.m./ha. These correlations and risks of ground water contamination were observed during all three years of experiment for indicators such as EC and CODLV In the case of nitrates the risk of their migration was detected only in the first year after sewage sludge application. Additionally, the very low level of heavy metals and pathogens in ground water was determined. The applied plants did not reduce the negative effect of the increasing doses of the sewage sludge on the ground waters quality.
PL
Wykonano trzyletnie, lizymetryczne badania wpływu przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych na jakość wód podziemnych. W badaniach zastosowano trzy gatunki roślin, jako możliwe kierunki stosowania osadów ściekowych: trawa-rekultywacja gleb zdegradowanych, kukurydza-produkcja pasz. wierzba-wykorzystanie energetyczne biomasy. Jako kontrolę zastosowano lizymetry pozbawione roślinności. Przyjęto następujące dawki osadów ściekowych: 0, 10, 50, 110,225 i 450 Mgs.m./ha. Statystycznie istotna, liniowa zależność pomiędzy dawką osadów a wielkością przewodności elektrolitycznej właściwej (EC), ChZT oraz azotanów wskazuje na potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych przy przyrodniczym wykorzystaniu osadów ściekowych, szczególnie w przypadku wysokich dawek osadów przekraczających 50 Mg s.m./ha. Zależności te oraz ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych obserwowano przez trzy lata doświadczenia dla wskaźników zanieczyszczenia EC i ChZT. W przypadku azotanów, zagrożenie ich migracji stwierdzono jedynie w pierwszym roku badań. Dodatkowo stężenia metali ciężkich oraz obecność patogenów w wodach gruntowych była na niskim poziomie. Stwierdzono, że zastosowane rośliny nie zmniejszyły negatywnego wpływu osadów ściekowych na jakość wód podziemnych
PL
Odpady powstające w procesach wydobycia i oczyszczania węgla mogą stanowić zagrożenie środowiska wodno--gruntowego w przypadku braku odpowiednich zabezpieczeń. Najczęściej ma to miejsce podczas wykorzystywania ich do prac rekultywacyjnych, niwelacyjnych itp. Reaktywne bariery przepuszczalne lub półprzepuszczalne stanowią jedną z możliwości zapobiegania lub przynajmniej znacznego ograniczenia uwalniania się poza środowisko obszaru składowania niektórych zanieczyszczeń. W pracy przeanalizowano i przebadano możliwości usuwania z infiltrujących wód jonów następujących pierwiastków: As, B, Ba i Sr. Zróżnicowane pod względem właściwości chemicznych i interakcji w środowisku wodnym wymagają selektywnego doboru składu i struktury bariery. Na bazie przeprowadzonych badań laboratoryjnych, symulacji komputerowych w oparciu o oprogramowanie PHREEQC oraz własne zaprojektowano system barier reaktywnych selektywnych odpowiednio dla połączeń każdego z wymienionych pierwiastków. Zgromadzono niezbędną dla tego celu bazę danych.
EN
Wastes, as a byproduct of coal mining and conditioning, could cause serious groundwater contamination danger when introduced to environment without appropriate protection. It is especially true in using such wastes for reclamation and leveling purposes. Contaminants release from deposits can be stopped or at least highly limited by use of permeable and semi-permeable reactive barriers. The possibilities of removal of As, B, Ba and Sr ions from infiltrating water were investigated. Diversity of chemical properties and interactions in water environment requires selective selection of barrier's construction materials and structure. Upon experimental data and results of mathematical modeling with PHREEQC and self developed code, a system of reactive barriers was designed, addressing each of mentioned elements.
18
Content available remote Antropomineralne wody źródeł Warszawy
EN
Groundwater in area ofWarsaw aglomeration are characterised by high variation of their chemistry and mineralization. According to the current legal standards spring waters inWarsaw can be named mineral. Concentrations and spetiations of elements demonstrate of their anthropogenic origin. Results and interpretations presented below allow to name these waters anthropo-mineral.
EN
A constant increase of nitrate ions (NO3-) concentrations (from ca. 10 to 400% in some wells within 1995-2005) is observed within the Major Groundwater Basin (MGWB) 326N exploited by the Water Supply and Sewerage Company in Czestochowa district. The verified fate and transport model allowed for determining concentrations and loads of NO3- introduced into groundwater within infiltrating precipitation, as well as scenarios of concentration changes until 2015 for diverse regimes of water extraction. From 6 considered scenarios, the most appropriate for the water intake Łobodno, is the extraction regime that will lead to the prognosed mean NO, concentration in 2015 of 44,0 mg/l (i.e. 91% of the concentration in 2005). In the case of the water intake Wierzchowisko, the most appropriate is the water extraction regime, for which the predicted mean NO, concentration is 59,3 mg/l (i.e. 102% of the concentration in 2005).
EN
Pollution related to the increasing tourist traffic has become a major environmental risk for soil and groundwater in the Zakopane region. It was necessary to develop and modernise the water supply system, sewage plant, and waste landfill. Currently, water is supplied by the water supply system to about 90% of residents, although local groundwater catchments are often still in use. The shallow unconfined groundwater is highly sensitive to climatic and anthropogenic influence. It was confirmed by chemical composition analyses performed during the period of 1971- 2001. Within this time interval, surface waters and groundwater were of the lowest quality in the 1980. After a series of environmental investments their quality significantly improved. In case of groundwater, this quality improvement was expressed by the increase of bicarbonate content and the general decrease of sulphide and chloride contents. Another alarming problem is a continuous increase of nitrate content. However, these components are not a threat to deep groundwater because of the insulating effect of the flysch shale strata.
PL
Zanieczyszczenia powodowane przez wzrastający ruch turystyczny stały się głównym zagrożeniem środowiskowym dla gleb i wód podziemnych regionu zakopiańskiego. Konieczny stał się rozwój i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę, oczyszczalni ścieków oraz składowiska odpadów. Obecnie około 90% mieszkańców pobiera wodę z systemu wodociągowego, jednak lokalne ujęcia wód podziemnych są nadal używane. Płytkie, nieizolowane wody podziemne są bardzo podatne na wpływy klimatyczne i antropogeniczne. Potwierdziły to analizy składu chemicznego wykonane w latach 1971- 2001. Najniższą jakość wody powierzchniowe i podziemne miały w latach 1980. W wyniku inwestycji środowiskowych ich jakość znacząco się poprawiła. W wodach podziemnych, wyraża się to wzrostem zawartości węglanów i generalnym zmniejszeniem zawartości siarczków i chlorków. Niepokojący jest stały wzrost zawartości azotanów, które jednak nie zagrażają głębszym wodom podziemnym, chronionym przez dobrze izolujące łupki fliszowe.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.