Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gronkowce
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Lody mleczne to popularny i lubiany przysmak, niezależnie od grupy wiekowej. Spożycie lodów w Polsce utrzymuje się na wysokim poziomie i wzrasta głównie w sezonie letnim. Celem artykułu było przedstawienie definicji, składu i procesu produkcji lodów mlecznych, a także opisanie: źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych lodów, występowania gronkowcowych zatruć pokarmowych, ich przyczyn oraz najczęstszych objawów. Specyfika lodów mlecznych i wynikające z niej ryzyko zatrucia patogenną mikroflorą wymagają zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa na każdym etapie produkcji – od pozyskania surowca poprzez proces technologiczny, pakowanie aż do sprzedaży. Pasteryzacja mleka (72°C przez 15 s) jest skuteczną metodą eliminacji S. aureus, choć nie gwarantuje całkowitego zniszczenia mikroflory saprofitycznej. Źródłem zanieczyszczenia lodów bakteriami S. aureus najczęściej są reinfekcje popasteryzacyjne mleka i produktów z niego wytworzonych. W 2018 r. odnotowano 10 161 bakteryjnych zatruć pokarmowych, a w 2019 r. wartość ta zmniejszyła się do 9381, przy czym liczba zatruć gronkowcowych wynosiła odpowiednio 66 i 13.
EN
Milk ice cream is a popular and well-liked delicacy, regardless of the age group. Consumption of ice cream in Poland remains high and increases mainly in the summer season. The aim of the article was to present the definition, composition and production process of milk ice cream, as well as describing the source of microbial contamination of ice cream. The problem of foodborne diseases caused by Staphylococcus, their causes and the most common symptoms were presented. The specificity of milk ice cream and thus the risk of poisoning with pathogenic microflora requires compliance with all safety standards at every stage of production, from obtaining the raw material, through the technological process, packaging, to sale. Pasteurization of milk (72 °C for 15 seconds) is an effective method of eliminating S. aureus, although with this combination of temperature and time, less than 0.5% of staphylococci may survive. The most common source of contamination of ice cream with S. aureus are post-pasteurization reinfections of milk and products made from it. In 2018, 10 161 bacterial food poisonings were recorded, and in 2019 this number decreased to 9 381, of which staphylococcal poisoning was 66 and 13, respectively.
PL
Celem pracy było wyznaczenie stopnia zanieczyszczenia twarogów mikroorganizmami metycylinoopornymi za pomocą szybkiej metody oznaczania. Analizie mikrobiologicznej poddano 27 asortymentów kwasowych serów twarogowych. Z badanych twarogów izolowano metycylinooporne koagulazododatnie i koagulazoujemne bakterie rodzaju Staphylococcus spp. Ich łączna liczba przekraczała 3 log10 jtk/g w ponad 2% badanych twarogów. Stwierdzono zależność między zawartością tłuszczu a obecnością metycylinoopornych gronkowców w tych produktach. Rodzaj i hermetyka opakowań twarogów wykazywały wpływ na liczbę metycylinoopornych, koagulazoujemnych i koagulazododatnich bakterii rodzaju Staphylococcus spp.
EN
The aim of the study was the determination of the degree of contamination cottage cheese with methicillin-resistant microorganisms belonged to staphylococci genera by the quick metods. Microbiological analysis were 27 selections of the cottage cheese. Methicillin-resistant coagulase positive and coagulase negative Staphylococcus spp. were isolated from cheese. Their total number exceeded 3 log10 cfu / g in more than 2% lactic acid cheese. It was the relationship between fat content and the presence of methicillin-resistant staphylococci in these products . Hermetic packaging cottage cheese showed an impact on the number of methicillin-resistant, coagulase and coagulase positive staphylococci.
PL
Celem publikacji była ocena prawdopodobieństwa występowania gronkowców w lodach mlecznych. Oznaczenie liczby gronkowców przeprowadzono na podłożu Baird-Parkera RPF w próbkach lodów wytwarzanych przemysłowo i w małych cukierniach. Liczba gronkowców w produktach nie przekroczyła 2,5 log jtk/g we wszystkich badanych próbkach. Stwierdzono, że liczba bakterii w lodach pochodzących z cukierni była zależna od rodzaju dodatków smakowych. Skonstruowano model probabilistyczny w celu oceny prawdopodobieństwa zagrożenia wynikającego ze spożywania lodów zawierających mikroorganizmy zdolne do syntezy enterotoksyny w zależności od liczby gronkowców i interakcji zachodzących w przechowywanych lodach.
EN
The aim of the publication was to assess the likelihood of occurrence of staphylococci in ice cream products. Staphylococci count in samples of ice cream produced commercially in small bakeries was determined using Baird - Parker RPF medium. The count of staphylococci in the products did not exceed 2.5 log CFU / g in all tested samples. The results indicated that the bakery ice cream bacteria count was associated with flavoring additive type. Probabilistic model was constructed to evaluate the likelihood of hazards resulting from the consumption of ice cream containing micro-organisms capable of synthesising enterotoxin depending on the number of staphylococci and interaction in stored ice cream.
EN
Shortage in drinking water supply led to an increase of pumping water to storage tanks and its redistribution to the consumers. The water quality may be changed according to the storage condition and to the deficiency in cleaning of those tanks. Water samples were taken from the tanks of Helwan and El-Giza governorates (Cairo, Egypt) and examined to evaluate microbial water quality. The results revealed that all water samples were free from total coliforms, faecal streptococci, sulphite reducing bacteria (clostridia), salmonellae groups and total vibrios. The total bacterial counts at 37°C and 22°C were 32 to 185 and 11 to 135 cfu*100ml-1, respectively. The total yeast and fungi counts were 9 to 66 and 4 to 35 cfu*100ml-1, respectively. Total counts of staphylococci (from 2 to 17 cfu*100ml-1), Pseudomonas aeruginosa (from 33 to 58 cfu*100ml-1), and coliphage (from 7 to 13 cfu*100ml-1) were also estimated. The free-living amoebae were detected in 75% of the examined storage water tank samples. According to the Egyptian standard for drinking water, most of the examined water samples were not acceptable for human consumption.
PL
Staphylococcus aureus jest gram-dodatnią bakterią zdolną do wytwarzania szeregu enterotoksyn, które spożyte powodują intoksykację. Artykuł poświęcony jest ogólnej charakterystyce bakterii z gatunku Staphylococcus aureus i jej enterotoksyn, a także metodom wykrywania tego mikroorganizmu w żywności. Omówione zostały również produkty szczególnie narażone na zanieczyszczenie tym drobnoustrojem i sposoby kontroli bakterii w żywności.
EN
Staphylococcus aureus is a gram-positive bacterium able to produce 12 different enterotoxins which, after consumption, cause staphylococcal intoxication. The article includes a general characteristics of the Staphylococcus aureus species, with its enterotoxins, as well as methods of detection of this microorganism in food. Food products which are particularly involved in staphylococcal contamination and methods of control in food are also discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.