Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 462

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grinding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
EN
The article concerns an investigation of 100Cr6 steel surface peripheral grinding process with glass-crystalline bonded grinding wheels. More precisely the investigation of surface roughness parameters and grinding force components in relation to different dressing overlap ratio, feed rate and grinding depths values. Seven different values of dressing overlap ratio have been used to determine influence of dressing overlap ratio to grinding force and surface roughness. After determining the stable range of dressing overlap ratio, other tests were conducted with eleven different values of feed rate and two values of grinding depth to determine how they shape the grinding force components and surface roughness parameters. The machining has been performed using a CNC surface grinding machine, together with a surface grinding wheel and up grinding strategy. Additional NI equipment was used for grinding force data acquisition. The surface roughness was assessed using two parameters (Ra, Rz). The contact measurements of surface roughness were carried out using the MarSurf PS 10 profilometer. The dresser effective width was measured with the use of AM7515MZT Dino-Lite microscope to ensure consistent values of dressing overlap ratio throughout the entire experiment. Significant impact of the dressing overlap ratios, feed rate and grinding depths on the grinding force components Fn and Ft as well as the roughness parameters Ra and Rz were obtained.
PL
Artykuł dotyczy badań procesu szlifowania obwodowego stali 100Cr6 za pomocą ściernic o spoiwie szklanokrystalicznym. Dokładniej dotyczy badań parametrów chropowatości powierzchni i składowych sity szlifowania w odniesieniu do różnych wartości wskaźnika pokrycia przy obciąganiu, posuwu i głębokości szlifowania. Siedem różnych wartości wskaźnika pokrycia przy obciąganiu zostało wykorzystanych do określenia wpływu wskaźnika pokrycia na siłę szlifowania i chropowatość powierzchni. Po określeniu stabilnego zakresu wskaźnika pokrycia przy obciąganiu przeprowadzono kolejne badania z jedenastoma różnymi wartościami posuwu i dwiema wartościami głębokości szlifowania, aby określić ich wpływ na składowe sity szlifowania i parametry chropowatości powierzchni. Obróbka została wykonana przy użyciu szlifierki CNC do płaszczyzn wraz ze ściernicą obwodową i strategią szlifowania przeciwbieżnego. Dodatkowo do pomiarów sity szlifowania zostało wykorzystano oprzyrządowanie NI. Chropowatość powierzchni została oceniona za pomocą dwóch parametrów (Ra, Rz). Pomiary stykowe chropowatości powierzchni przeprowadzono przy użyciu profilometru MarSurf PS 10. Czynna szerokość obciągacza byle mierzona przy utyciu mikroskopu Dino-Lite AM7515MZT, aby zapewnić stale wartości wskaźnika pokrycia przy obciąganiu w trakcie wszystkich wykonywanych badań. W efekcie uzyskano istotny wpływ wskaźnika pokrycia przy obciąganiu, posuwu i głębokości szlifowania na składowe sity szlifowania Fn i F Ft oraz na parametry chropowatości Ra i Fz.
PL
W artykule przedstawiono krótko wybrane proekologiczne metody chłodzenia i smarowania strefy szlifowania (metodę zminimalizowanego smarowania MQL oraz chłodzenie strumieniem schłodzonego sprężonego powietrza). Opisano istotę hybrydowej metody chłodzenia i smarowania strefy szlifowania otworów, integrującej odśrodkowe podawanie aerozolu powietrzno-olejowego (MQL) przy jednoczesnym podawaniu schłodzonego sprężonego powietrza (SSP).
EN
The article presents briefly selected pro-ecological methods of cooling and lubrication of the grinding zone (minimum quantity lubrication and cooling with a stream of cooled compressed air). The essence of the hybrid method of cooling and lubrication of the grinding zone of internal cylindrical grinding process has been described, which integrates the centrifugal supply of air-oil aerosol (MQL) with a simultaneous supply of cooled compressed air. A numerical simulation model has been characterized. It was used to carry out simulation studies on the flow of cooling and lubricating agents in the grinding zone for conditions corresponding to the assumptions of the proposed hybrid method. The final part of the article presents the results of simulation tests and specifies the most favourable conditions for the application of the hybrid method of cooling and lubricating the grinding zone.
EN
The construction of a mill using the stator of an asynchronous motor as an inductor is a prototype construction. The article attempts to develop a mathematical model of an electromagnetic mill based on reluctance networks. It presents the kinds of raw materials shredded in this sort of mill as well as granulometric distribution of a quartz sand. The possibilities of using the device in other applications are also proposed.
PL
Konstrukcja młyna wykorzystująca w roli wzbudnika stojan silnika asynchronicznego jest konstrukcją prototypową. W artykule dokonano próby opracowania modelu matematycznego młyna elektromagnetycznego opartego o sieci reluktancyjne. Ponadto przedstawiono grupy surowców rozdrabnianych w tego rodzaju młynie oraz zaprezentowano rozkład granulometryczny dla piasku kwarcowego. Zaproponowano także możliwości wykorzystania urządzenia w innych zastosowaniach.
EN
Grinding of hardened steels is often an important used technology at finishing. Products made from these materials in mechanical engineering are often used, and a quality of the workpiece surface roughness after grinding is one of the important parameters that to us speaks about the quality of the machining process. The paper deals with the influence of the selected cutting conditions when grinding bearing steel 100Cr6 (EN 10027–1) on their machined surface roughness.
5
Content available remote Grinding of conical surfaces of lighting columns with abrasive tools
EN
In this paper, the methods for grinding conical surfaces of lighting columns were presented. The operation aims to improve the surface quality of the column and prepare it for the application of a varnish layer. The article describes the methods of grinding with embankment tools using leaf blades and endless straps. The characteristics of the methods and the devices that are used to carry out the process are described. Conclusions on improving work efficiency and safety were presented.
PL
Artykuł przedstawia metody szlifowania powierzchni stożkowych na przykładzie procesu powstawania słupów oświetleniowych. Scharakteryzowano metody szlifowania materiałami nasypowymi z zastosowaniem tarcz listkowych oraz taśm bezkońcowych. Opisano charakterystykę metod oraz przedstawiono urządzenia, które są wykorzystywane do szlifowania słupów oświetleniowych. Opracowano wnioski dotyczące poprawy wydajności oraz bezpieczeństwa pracy.
6
Content available Basis of biomass grinders sustainable designing
EN
Grinding operations are one of the most commonly used preparation processes in many branches, for example in food, energy and chemical sectors. This paper focuses on the issues connected with design of technical objects in accordance with sustainable development assumptions. The aim of this study is to create methodology of sustainable design of grinding machine, including external influences involved in their operation, to increase safety, energy, economic and eco- efficiency. The problem formulated as a question: what techniques, equipment, methods, and ways should be used in design to obtain a new, better grinder structure? To resolve the problem, original methodology of sustainable design has been created.
PL
W artykule przedstawiono krótko funkcje mediów chłodząco-smarujących w procesach szlifowania. Opisano najistotniejsze ograniczenia w skutecznym chłodzeniu i smarowaniu strefy obróbki w procesie szlifowania walcowych powierzchni wewnętrznych (głównie otworów). Na podstawie zdefiniowanych ograniczeń scharakteryzowano wybrane innowacyjne metody zapewniające zwiększenie efektywności chłodzenia i smarowania strefy szlifowania i w efekcie umożliwiające ograniczenie ich użycia przy jednoczesnym wydłużeniu okresu trwałości narzędzi.
EN
The article briefly presents the functions of cooling lubricants in grinding processes. The most important limitations of the effective cooling and lubrication of the machining zone in the internal cylindrical grinding process are described. On the basis of the defined limitations, selected innovative methods of increasing the efficiency of the cooling and lubrication of the grinding zone are characterized. These methods enable reducing the use of coolants and at the same time extending the life of tools.
EN
The main aim of the grinding process is size reduction. For such formulated purpose of grinding, the particles dimensions after grinding process are the major quality determinant indicated in many works concerning size reduction. In this paper original quality index integrating size reduction and energy consumption in the grinding process was proposed. The aim of the study is to create method for grinding process quality assessment. The problem was formulated as a question: (1) is it possible to create mathematical description of grinding process quality? (2) what grinding parameters influence on the grinding quality index? To resolve the problem, original quality index was developed and experiment on a multi-disc mill was conducted. On the basis of obtained results it was found that discs angular speed affects the grinding process quality.
9
Content available remote Analysis of interaction of forces of working elements in electromagnetic mill
EN
The paper is devoted to the analysis of the operating modes of an electromagnetic mill, a device designed for grinding or mixing various substances, which occurs due to the interaction of these substances with moving ferromagnetic working elements. The factors impacting this force interaction are revealed. One of the possible structural solutions of the inductor of such a mill is given. The dependences of the projections of the equatorial force vector applied to the center of the mass of the working element are calculated from the above factors, in particular, from the phase of the resulting magnetomotive force of the inductor, the angular and radial coordinates of the location of the working element, its dimensions and the angle of rotation around its own axis. The results and conclusions obtained during this study make it possible to choose the method of mathematical formalization of the description of the force interaction of mill elements in a rotating magnetic field.
PL
W publikacji zaprezentowano analizę stanów pracy młyna elektromagnetycznego - urządzenia służącego do rozdrabniania i mieszania różnych substancji. Opisano czynniki, które wpływają na współdziałanie siłowe mieszanych substancji z ruchomymi ferromagnetycznymi mielnikami. Ponadto przedstawiono jedno z możliwych rozwiązań konstrukcyjnych induktora tego typu młyna. W artykule zawarto również zależności rzutów wektora wypadkowej siły, przyłożonej do środka ciężkości mielnika od fazy wypadkowej SMM induktora, promieniowych i kątowych współrzędnych położenia mielnika, jego wielkości i kąta obrotu wokół w łasnej osi. Wyniki i wnioski uzyskane dzięki tym badaniom umożliwiły wybranie sposobu sformalizowania matematycznego oddziaływania siłowego mielników z wirującym polem magnetycznym.
PL
Przedstawiono uwarunkowania techniczne związane z realizacją procesów składowych recyklingu mechanicznego porowatych tworzyw termoplastycznych. Wskazano na istotny wpływ rodzaju i postaci odpadów porowatych na efektywność przebiegu procesów cięcia, rozdrabniania, dozowania, a także wtórnego przetwórstwa wtryskowego. Wykazano, że odpowiedni dobór warunków technicznych umożliwia wytworzenie wyprasek wtórnych z pominięciem fazy docisku i etapu regranulowania recyklatów.
EN
The paper presents technical conditions related to the implementation of component processes of mechanical recycling of thermoplastic materials with a porous structure. Significant influence of the type and form of porous waste on the efficiency of the processes of their cutting, grinding, dosing and also of secondary injection molding process was indicated. It has been shown that by appropriate selection of technical conditions, it is possible to produce molding parts, without the use the holding phase in the secondary injection molding and with complete elimination re-extrusion process.
EN
Issues regarding the application of wavelet analysis to the description of the surface condition of abrasive tools differing in grain size and construction method are presented. New tools were tested and after the specified grinding time.
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące zastosowania analizy falkowej do opisu stanu powierzchni nasypowych narzędzi ściernych, różniących się ziarnistością i metodą wykonania. Badano narzędzia nowe i po zadanym czasie szlifowania.
EN
The results of research on grinding of pre-sustained corundum ceramics with the use of a spherical diamond head are presented. In particular, the influence of the angle α of grinding wheel axis on selected surface roughness parameters at variable feed speed have been investigated. The distribution of the effective cutting speed in the contact zone of the grinding wheel with the object for the selected grinding depth have been also determined.
PL
Przedstawiono wyniki badań szlifowania ceramiki korundowej wstępnie spieczonej za pomocą diamentowej, trzpieniowej ściernicy kulistej. Badano zwłaszcza wpływ kąta α prowadzenia osi ściernicy na wybrane parametry chropowatości powierzchni przy zmiennej prędkości posuwu. Określono również rozkład efektywnej prędkości skrawania w strefie styku ściernicy z przedmiotem dla wybranej głębokości szlifowania.
13
Content available remote Forming the surface layer properties during grinding
EN
The article describes the grinding of flat surfaces combined with changes in the properties of the surface layer, in particular through its hardening. Issues related to the grindhardening technology are discussed. In addition, tests have been presented in which improved grinding properties of the workpiece through plastic deformation have been obtained after the grinding process.
PL
W artykule scharakteryzowano szlifowanie powierzchni płaskich połączone ze zmianami właściwości warstwy wierzchniej, zwłaszcza poprzez jej zahartowanie. Omówiono problemy związane z tzw. technologią grind-hardening. Dodatkowo przedstawiono badania, w których po procesie szlifowania uzyskano lepsze właściwości elementu obrabianego wskutek odkształcenia plastycznego
EN
Apatite ores type III of Lao Cai area, Vietnam is a class of weathered sileceous apatite ores, which may have most variable composition and primary slime content according to the weathering level and location. The three operating flotation plants use similar single-stage grinding circuits to process the highly weathered sileceous apatite ores and to achieve the concentrate grade requirement of 31% P2O5 with the aimed average recovery of about 70%. Single stage grinding circuits have worked well in the past as the designed criteria were achieved, however, mine production has increased sharply and deeper ores are being mined recently, so that the material composition of the run of mine ores have become more complicated and are the ores become more difficult to be floated. As a result, processing criteria of these plants become critically unstable and low. The study is to investigate the suitabity of two-stage grinding circuits for Lao Cai apatite ore type III. The report presents the results of the study on middlings regrinding of hard floatable apatite samples of Bac Nhac Son flotation plant, where high loss of valuable apatite has occured due to low grinding performance. Research results show that regrinding of all middlings to the fineness of 75% -0.04mm not only improves recovery but also help to stabilize technological operations and their processing criteria. The final concentrate grade of more than 31% P2O5, tailings content of less than 5% P2O5 and recovery of over 70% were achieved.
EN
Many plants have issues of decrease in metal recovery and quality of concentrates. Consequently, we researched influence in enrichment processes. The purpose paper is improving the technical and efficiency complex of enrichment copper-molybdenum ore. This paper developed control algorithm of grinding and flotation processes. It was assumed optimization method of economic-based technological processes. The control algorithm consists of ore model coming for processing in the formation, as a mixture to certain types of ores. The choice of enrichment modes based on the obtained information about the grade of processed ores. An economic criterion is used as an efficiency criterion, the sum cost of lost metals and the costs of improving the quality of the concentrate. Account the ore grade and the response to the metal content allows to better taking into account the objective characteristics of processed ore. The result of the developed control algorithm allows increasing the technical and economic efficiency of the whole complex of copper-molybdenum ore enrichment.
PL
Wiele zakładów wzbogacania rud napotyka na problemy ze spadkiem uzysku metalu i jakością koncentratów. W związku z tym zbadano wpływ różnych czynników na proces wzbogacania. Celem pracy jest optymalizacja ilościowa i jakościowa kompleksu wzbogacania rudy miedziowo-molibdenowej. W artykule przedstawiono algorytm sterowania procesami mielenia i flotacji. Przyjęto metodę optymalizacji ekonomicznej procesów technologicznych. Algorytm sterowania składa się z modelu nadawy, który przyjęto jako mieszaninę minerałów. Wybór trybów wzbogacania zachodzi na podstawie informacji o jakości przetwarzanych rud. Kryterium ekonomiczne jest stosowane jako kryterium wydajności, łączne straty metali i koszty poprawy jakości koncentratu. Uwzględniono skład rudy, reakcja na zawartość metalu pozwala lepiej uwzględnić charakterystykę przerabianej rudy. Opracowany algorytmu sterowania pozwala na zwiększenie efektywności technicznej i ekonomicznej całego kompleksu wzbogacania rudy miedziowo-molibdenowej.
EN
This work deals with the problem of X-ray stress determination on the samples dedicated to fatigue tests. A number of research studies point out the fact that the processing of hard, difficult to machine materials like nickel superalloys, reveals more than one trend of residual stress versus working parameters of behaviour (Lavella and Berruti, 2010). Many papers have shown that the residual stresses are dependent on a combination of a number of factors. When the above is taken into account simultaneously with the requirements of the internal General Electric specification for the fatigue tests samples preparation (Metallic test specimen preparation, low stress, 2017) the problem of turning and grinding parameters gathers significance. It is well known that the quality of the surface layer, produced during machining, is of vital importance for the fatigue life specially for the components of aircraft produced form nickel superalloys e.g. Inconel 718 (Kortabarri et al., 2011). That is why the surface layer’s properties are described in detail by the standards. The aim of the work is to determine one of the most influential features from the point of view of fatigue life, i.e. the stress state on the surface layer with one non-destructive method - the diffraction analysis.
EN
This work presents a scheme for the manufacture of spherical grinding bodies used in grinding and crushing machinery as a grinding medium from abrasion-resistant cast iron CHKH16 (according to GOST 7769-82) free of shrinkage defects produced by casting into single sand molds with a vertical joint and by usingcoolers. The grinding efficiency in terms of material destruction and energy consumption has been studied according to a wide range of operating parameters and new scheme for calculating the sprue and supply system has been developed by the authors of the article. Its functionality has been substantiated, particularly the use of a central riser acting as a head and the use of coolers. The conducted numerical simulation has shown the dependence of a solid phase formation over time, which characterizes the direction of the system crystallization and determines the locations of the shrinkage defects concentration. The manufacture of the grinding body with a 100 mm diameter using the considered technology is presented in this paper.
18
Content available remote Obliczanie skuteczności geometrycznej tarczy zacierającej metodą analityczną
PL
W artykule przedstawiono sposób obliczeń skuteczności geometrycznej Sg zacierania lub szlifowania powierzchni metodą wykorzystującą wzory analityczne. Sposób ten porównano z metodą symulacji. Zastosowanie wzorów analitycznych pozwala na zmniejszenie czasu obliczeń w porównaniu do obliczeń symulacyjnych dla elementów roboczych o kształcie kół lub pierścieni. Przedstawiona aproksymacja dowolnych geometrii elementów roboczych współśrodkowymi pierścieniami pozwala na uzyskanie średniej wartości wzdłuż kierunku ruchu tarczy w sposób dokładny przy małym nakładzie obliczeniowym. Duże prędkości obrotowe w stosunku do postępowej stosowane w zacieraczkach tarczowych dają dużą równomierność obróbki w kierunku równoległym do ruchu maszyny, nieodbiegającą znacznie od średniej. Zastosowanie macierzy skuteczności geometrycznej pierścieni, której współczynniki można uzyskać z wzorów analitycznych i macierzy współczynników wypełnienia pierścieni pozwala przez ich wymnożenie uzyskać niskim nakładem obliczeniowym wartości skuteczności geometrycznej tarczy w kierunku prostopadłym do ruchu zacieraczki. Wykorzystując algorytmy optymalizacji poprzez modyfikację wartości współczynników wypełnienia macierzy, można udoskonalać geometrie tarcz z uwagi na pożądaną skuteczność geometryczną i równomierność jej rozkładu.
EN
Article presents a way of calculating geometrical effectiveness of Sg floating or grinding using analytic equations method. This way was compared to simulation method. Applying analytic equations allows decreasing the calculation time comparing to simulation equations for working elements in shapes of wheels or rings. Presented approximation of any geometric working elements with concentric rings allows for obtaining average value along disk movement direction in an exact way with small computational work. High rotation speeds in relation to progressive used in disk floaters give high uniform of treatment in a direction parallel to machine's movement that doesn't deviate significantly from the average. Usage of ring geometric effectiveness matrices which coefficients can be acquired from analytic equations and matrices of ring fill factors allows for getting values of disk geometric effectiveness in direction parallel to direction of the floater for a very small amount of computational work. Using optimization algorithms through modification of values of matrix fill factors can improve disk geometry due to desired geometric effectiveness and uniformity of its distribution.
19
Content available remote Regeneracja odpadów gumowych z zastosowaniem inteligentnego systemu rozdrabniania
PL
Ilość odpadów gumowych, a szczególnie opon, systematycznie rośnie na całym świecie, stanowiąc globalny problem naukowy, techniczny i środowiskowy, a nawet socjologiczny. Wyznaczono wpływ parametrów procesu rozdrabniania materiałów gumowych na jakość pozyskiwanego produktu mielenia oraz oznaczono parametry procesu rozdrabniania zapewniające osiągnięcie odpowiedniej efektywności energetycznej procesu z uwzględnieniem wpływu jakości rozdrobnionych odpadów gumowych na właściwości wytwarzanych dewulkanizatów. Dokonano przeglądu stanu wiedzy i praktyki rozdrabniania gumy, efektywności konstrukcji rozdrabniacza i parametrów procesu rozdrabniania w kontekście dewulkanizacji proszku gumowego oraz jego właściwości i możliwości dalszego wykorzystania.
EN
Tire rubber wastes were disintegrated by mech. grinding in multi-disc mill to det. the devulcanization degree and quality of devulcanizates. The devulcanizates were efficiency used as rubber raw materials.
EN
In classification one of the methods used to evaluate the effectiveness of classifier’s work is to create the partition curve, which determines the size of the classified particles and characterizes the accuracy of the process. The article presents the results of experiments showing the efficiency of classification in the inertial classifier, designed specifically for the electromagnetic mill. The paper presents the results of tests in order to determine the possibility of controlling the classification by changing the transport air stream flow. In order to verify and assess the classifier work, a series of experiments with different opening level of additional air damper was performed. The results allow thorough assessment of the effectiveness and efficiency of the device and facilitate the optimization of the grinding process by establishing an appropriate control algorithm as well as the air flow in classifier.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.