Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  greases
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości smarnościowych bazowego smaru plastycznego zawierającego heksagonalny azotek boru (h-BN) o różnej granulacji (w tym poniżej 100 nm) oraz o różnym stężeniu. Do przeprowadzenia koniecznych badań wykorzystano aparat czterokulowy. Urządzenie to jest powszechnie stosowane na świecie do oceny właściwości smarnościowych olejów i smarów plastycznych. Określono następujące normatywne parametry smarnościowe: obciążenie zespawania Pz [N], największe obciążenie niezacierające Pn [N], obciążenie zacierające Pt [N], a także graniczne obciążenie zużycia Goz [N/mm²]. Wykonano także badania nienormatywne, które obejmowały wyznaczenie dwóch parametrów umożliwiających dokładniejszą ocenę właściwości smarnościowych. W oparciu o przeprowadzone badania stwierdzono, że heksagonalny azotek boru jest dodatkiem wpływającym na poprawę właściwości smarnościowych bazowego smaru plastycznego. Najlepsze efekty poprawy, biorąc pod uwagę przyjęte kryteria tribologiczne, odnotowano dla próbki zawierającej 10% (m/m) heksagonalnego azotku boru o średniej średnicy ziaren 65÷75 nm. Stwierdzono, że mniejsza granulacja dodatku (h-BN) wpływa pozytywnie na efektywność smarowania bazowym smarem plastycznym - w warunkach testów na modelowym aparacie czterokulowym
EN
The paper presents the tests results of lubricity properties of base greases, containing hexagonal boron nitride (h-BN). To conduct the required tests, a four ball machine was used. This device is commonly used when assessing lubricity properties of oils and greases. The following normative lubricity parameters were defined: welding point Pz [daN], the value of last non-seizing load Pn [daN], seizing load Pt [daN] at smoothy growing load, as well as the wear limiting capacity load Goz [daN/mm²]. Furthermore, several non-normative tests were completed that covered indication of two parameters making it possible to complete an assessment of lubricity properties of oils. Based on the conducted research, it was found that hexagonal boron nitride is an additive that improves the lubricating properties of the base grease. The best effects of the improvement, taking into account the adopted tribological criteria, were noted for a sample containing 10% (m/m) hexagonal boron nitride with an average grain diameter of 65÷75 nm. It was found that the lower granulation of the additive (h-BN) positively influences the efficiency of the grease lubrication of the base, under the conditions of tests on a four-ball model apparatus.
EN
The objective of the study was to determine the influence of different additives, namely, graphite, nanostructures of carbon, and polymer PTFE on the lubricating properties in reference to grease based on paraffin oil without an additive. The synergies of different additives were examined when both were simultaneously added. The improvement of the friction properties may be caused by the chemical elements that are absorbed on the surface. The steel-steel friction contacts were lubricated with the use of the developed lubricants. The experiments were carried out with the use of a four-ball pitting tester. The relationships between additives and the tribological properties were analysed. The correlation between thermal stability of lubricants and fatigue life was evaluated.
PL
Celem badań było określenie wpływu różnych dodatków, a mianowicie: grafitu, nanostruktur węgla i polimeru PTFE na właściwości smarne w odniesieniu do smaru na bazie oleju parafinowego bez dodatku. Oceniono synergię działania dodatków, gdy oba zostały dodane jednocześnie. Poprawa trwałości zmęczeniowej może być spowodowana przez pierwiastki chemiczne, które są absorbowane na powierzchni. Stalowe cierne styki zostały nasmarowane przy pomocy opracowanych smarów. Eksperymenty przeprowadzono przy użyciu testera do badania pittingu. Przeanalizowano zależności między dodatkami a właściwościami tribologicznymi. Oceniono korelację między stabilnością oksydacyjną smarów a trwałością zmęczeniową.
PL
W pracy przedstawiono zasady bezpieczeństwa pożarowego i ochrony zdrowia, a także środowiska podczas stosowania środków smarnych, które są zazwyczaj materiałami organicznie palnymi. Środki smarne są często używane w górnictwie, co jest związane z ciągłym rozwojem i automatyzacją. Zagrożenie pożarowe podczas ich stosowania jest jednym z podstawowych zagrożeń występujących podczas pracy pod ziemią.
EN
The paper presents the principles of fire safety, environmental protection and occupational health when using lubricants, which are usually organically inflammable. Lubricants are often used in mining, which is related to constant development and automation. Fire hazard associated with the their use is one of the fundamental risks of working underground.
EN
The paper presents the results of studies of the influence of fillers introduced into lubricating greases on changes in values of shear stresses in resulting lubricant compositions. These fillers were powders of graphite, molybdenum disulphide, and PTFE. They are added to grease to improve their tribological properties. They also impact the rheological properties of lubricating compositions, especially on the course of the shear stress, whose value decreases with the duration of the flow of these compositions. Knowledge of changes in the value of this stress is essential in designing central lubrication systems in which these compositions may be used. Tests were performed on lithium grease without fillers as well as on a composition of this grease with the fillers mentioned above. Measurements were carried out using a Rheotest 2.1 rheometer by changing the shearing time at selected gradients of shear rate. Test results have shown that both the kind of filler and the shearing time have an impact on the value of shear stress in the tested lubricant composition.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem wypełniaczy wprowadzanych do smarów plastycznych na zmianę wartości naprężenia stycznego powstałych kompozycji smarowych. Wypełniaczami tymi były proszki grafitu, dwusiarczku molibdenu oraz PTFE. Dodawane są one do smarów dla poprawy ich właściwości tribologicznych. Wpływają też na właściwości reologiczne kompozycji smarowych, a szczególnie na przebieg naprężenia stycznego, którego wartość maleje w miarę upływu czasu przepływu tych kompozycji. Znajomość zmian wartości tego naprężenia jest istotna podczas projektowania układów centralnego smarowania, w których te kompozycje mogą być stosowane. Badaniom poddano smar litowy bez wypełniaczy oraz kompozycje tego smaru z wymienionymi wypełniaczami. Pomiary prowadzono na reometrze rotacyjnym Rheotest 2.1, zmieniając czas ścinania przy wybranych wartościach gradientu tego ścinania. Wyniki badań wykazały, że rodzaj wypełniacza jak też czas ścinania mają wpływ na wartość naprężenia stycznego w badanej kompozycji.
EN
The article presents the results of research and development works and analyses the results in order to develop an ecological lubricant for use in food industry equipment. The research was carried out as part of a project undertaken by a scientific and industrial consortium. While the specialized lubricants were composed, particular attention was paid to the selection of components, taking into account both their functional and ecological properties. A vegetable oil and a mixture of vegetable and synthetic oil were used as the dispersion phase for the preparation of lubricants. Prior to the verification of the quality of developed lubricants in operation, oxidation stability and lubricating properties were tested in model experimental studies. The lubrication properties of the developed greases under operating conditions were verified. The properties of the developed lubricants have been verified in extreme operating conditions, namely, high dust environments, moisture, the presence of water. As a result, greases resistant to the oxidation process and with favourable anti-seizure and anti-wear properties have been developed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac badawczo-rozwojowych oraz analiz przeprowadzonych w celu opracowania ekologicznego smaru do zastosowania w urządzeniach przemysłu spożywczego. Badania realizowane były w ramach projektu podjętego przez konsorcjum naukowo-przemysłowe. Podczas komponowania specjalistycznych środków smarowych zwrócono szczególną uwagę na dobór komponentów, uwzględniając oprócz ich właściwości funkcjonalnych także ekologiczne. Do wytworzenia środków smarowych jako fazę dyspersyjną zastosowano olej roślinny oraz mieszaninę oleju roślinnego z olejem syntetycznym. Przed weryfikacją jakości opracowanych środków smarowych w eksploatacji oceniono ich stabilność oksydacyjną oraz właściwości smarne w modelowych badaniach eksperymentalnych. Zweryfikowano właściwości smarne opracowanych środków w warunkach eksploatacyjnych. Właściwości funkcjonowania opracowanych środków smarowych zweryfikowano w ekstremalnych warunkach eksploatacji, a mianowicie wysokiego zapylenia, wilgoci, obecności wody. W wyniku realizacji projektu opracowano smary odporne na proces utleniania oraz o korzystnych właściwościach przeciwzatarciowych i przeciwzużyciowych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych odporności na utlenianie kompleksowych smarów litowych, wytworzonych na olejach bazowych, zaklasyfikowanych do trzech różnych grup według API, z zastosowaniem dodatków przeciwutleniających o różnej strukturze chemicznej. Badanie odporności na utlenianie prowadzono według klasycznej metody PN-C-04143, przeznaczonej do smarów plastycznych, oraz przy użyciu zmodyfikowanej metody PetroOXY.
EN
The article presents the results of laboratory tests of oxidation stability of lithium-complex greases, manufactured on base oils, classified into three different groups according to API, with the use of antioxidant additives with different chemical structure. The oxidation stability test was carried out according to the classic PN-C-04143 method, intended for lubricating greases, and using the modified PetroOXY method.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych odporności na utlenianie smarów bentonitowych, które zostały wytworzone na olejach bazowych zaklasyfikowanych do trzech różnych grup według API (tj. I, IV oraz V), z zastosowaniem dodatków przeciwutleniających o różnej strukturze chemicznej (dwa dodatki o charakterze fenolowym i po jednym aminowym, fenolowoaminowym, ditiofosforan cynku oraz karbaminian). Badanie odporności na utlenianie prowadzono według dwóch metod: klasycznej PN-C-04143, przeznaczonej do smarów plastycznych, oraz zmodyfikowanej metody PN-EN 16091 (tzw. metoda Petrooxy). W pierwszym etapie badań zestawiono próbki bazowych smarów plastycznych na bazie parafinowej, naftenowej i polialfaolefinowej. Próbki te przebadano pod kątem wyjściowej odporności na utlenianie obiema metodami. W przypadku oznaczenia prowadzonego metodą klasyczną najmniejszy spadek ciśnienia, a więc największą stabilność termooksydacyjną, wykazał smar bentonitowy na bazie parafinowej. Najmniej stabilny okazał się smar na bazie polialfaolefinowej. W przypadku oznaczenia prowadzonego zgodnie ze zmodyfikowaną metodą PN-EN 16091 stabilność smarów bentonitowych na bazie parafinowej i naftenowej była porównywalna, znacznie lepsza niż dla smaru na bazie polialfaolefinowej. W drugim etapie do bazowych smarów bentonitowych wprowadzano po 0,5% (m/m) wytypowanych inhibitorów utleniania. Również na tych próbkach smarów przeprowadzono ocenę stabilności termooksydacyjnej. Wyniki badań otrzymane z obu metod badawczych wskazują na to, że wprowadzenie dodatku do bazowego smaru plastycznego spowodowało poprawę stabilności – w największym stopniu smarów bentonitowych na bazie polialfaolefinowej, dla których to smarów najefektywniejszym dodatkiem był inhibitor aminowy. Najbardziej efektywnym dodatkiem przeciwutleniającym do smarów bentonitowych na bazie parafinowej, zarówno w przypadku oznaczenia stabilności metodą PN-C-04143, jak i zmodyfikowanej metody PN-EN 16091, okazał się ditiofosforan cynku, a najgorszym – karbaminian. Z kolei w przypadku smarów na bazie naftenowej wyniki uzyskane obiema metodami badawczymi są rozbieżne. Stabilność oksydacyjna oznaczona metodą PN-C-04143 była najlepsza dla smarów uszlachetnionych dodatkami fenolowymi, natomiast najgorsza – karbaminianem. W badaniu zmodyfikowaną metodą PN-EN 16091 najefektywniejszy był dodatek fenolowy (1) i aminowy, a najgorszy – karbaminian, dla którego oznaczono wartość stabilności oksydacyjnej na poziomie o połowę mniejszym niż w przypadku smaru bazowego. Dla ostatniej grupy smarów bentonitowych na bazie polialfaolefinowej oznaczono najmniejszy spadek ciśnienia w metodzie PN-C-04143 (a więc najlepsza odporność na utlenianie) dla smarów uszlachetnionych dodatkiem aminowym i ZnDTP. Stosując metodę Petrooxy, największą wartość odporności na utlenianie oznaczono dla smaru, który został uszlachetniony dodatkiem aminowym.
EN
The article presents the results of laboratory tests of the oxidation stability of bentonite greases, manufactured on base oils belonging to three different groups according to API classification (i.e I, IV and V) with the use of antioxidant additives characterized by a different chemical structure (two phenolic additives and one amino, phenol-amino, zinc dithiophosphate and carbamate). The oxidation stability was carried out in accordance with two methods: classic PN-C-04143, dedicated to lubricating greases, and the modified PN-EN 16091 method (so-called Petroxy method). In the first stage of the research, samples of base lubricating greases obtained from paraffinic, naphthenic and poly-alpha-olefinic base oils were manufactured. These samples were tested for initial oxidation stability by both methods. In the case of the classical method, the lowest pressure drop, and thus the greatest thermooxidative stability, showed the paraffin oil based bentonite grease. The least stable was the polyalphaolefin based grease. In the case of the determination carried out in accordance with the modified method PN-EN 16091, the stability of bentonite-based lubricants based on paraffinic and naphthenic oils was comparable and much better than for the polyolefin-based lubricant. In the second stage, 0.5% (m/m) of selected oxidation inhibitors were introduced into the base bentonite lubricants. The thermooxidation stability assessment was also carried out for these greases samples. Test results obtained from both research methods indicate that the introduction of the additive to the base grease of the lubricant resulted in improved stability, most of all bentonite greases based on polyalphaolefin oil, for which the most effective additive was an amine inhibitor. Among the bentoniotic greases based on paraffin oil, the most effective antioxidant additive, in the case of both oxidation stability determination PN-C-04143 and the modified PN-EN 16091 method, was zinc dithiophosphate, and the worst – carbamate. In the case of naphthenic based greases, the results obtained with both test methods are divergent. Oxidation stability determined by the PN-C-04143 method was the best for lubricants refined with phenolic additives, while the worst - carbamate. For the modified PN-EN 16091 method, the most effective was the phenolic (1) and amine additives, and the worst - carbamate, for which the oxidation stability value was determined at half the level of the base grease. For the last group of bentonite based greases based on polyalphaolefin, the smallest pressure drop in the PN-C-04143 method (thus the best resistance to oxidation) was determined for greases with amine and ZnDTP additives. For the Petrooxy method the highest value of oxidation stability was determined for a grease with an amine additive.
EN
The results of tribological investigations into the lubrication efficiency of greases in steel sliding pairs working in mixed friction conditions are presented. The lubrication efficiency was evaluated according to the criterion of wear determined by tribological tests conducted at variable values of motion parameters: load F and sliding velocity v. Wear volume VF(d), calculated from wear regression equations (wear d = f(p,v), was adopted as the lubrication efficiency criterion. Five different commercial greases currently available on the market and one in-house grease (a compound of grease 1S and two solid greases (6% PTFE and 5% Cu)) were tested. The experiment was conducted in a four-ball tester at five levels in accordance with the rotatable experiment design. A regression function with interrelated ball wear d, sliding velocity v, and applied load F, was formulated for each of the tested greases. Wear volumes VF(d) were calculated and conclusions were drawn.
PL
Przedstawiono wyniki badań tribologicznych nad efektywnością smarów plastycznych w stalowych skojarzeniach ślizgowych pracujących przy tarciu mieszanym. Efektywność tę oceniano według kryterium zużycia uzyskanego z testów tribologicznych przeprowadzonych przy zmiennych wartościach parametrów ruchowych – obciążeniu F i prędkości poślizgu v. Za kryterium efektywności przyjęto objętość zużycia VF(d) uzyskanego z równań regresji zużycia (zużycie d = f(p,v). Zbadano 5 różnych smarów plastycznych aktualnie oferowanych w handlu oraz jeden smar własny będący kompozycją smaru 1 S z dwoma smarami stałymi (6% PTFE i 5% Cu). Eksperyment realizowano na aparacie czterokulowym, stosując metodę planowanego eksperymentu z wykorzystaniem planu rotalnego na 5 poziomach. Dla każdego z badanych smarów została opracowana funkcja regresji, która uzależniała zużycie kulek d od prędkości poślizgu v i obciążenia nadanego F. Obliczono objętości otrzymanego zużycia VF(d) i podano stosowne wnioski.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych odporności na utlenianie smarów litowych i polimocznikowych, wytworzonych na bazie oleju o charakterze naftenowym, z zastosowaniem dodatków przeciwutleniających o różnej strukturze chemicznej. Badanie odporności na utlenianie prowadzono według metody PN-C-04143:1956 przeznaczonej dla smarów oraz przy użyciu zmodyfikowanej metody Petrooxy
EN
The article presents the results of laboratory tests of the oxidation stability of lithium greases and polyurea greases manufactured on the basis of naftenic oils, with the use of antioxidants characterized by a different chemical structure. Oxidation stability was carried out in accordance with the PN-C-04143:1956 method which is dedicated to lubricating greases and with the modified Petrooxy method.
PL
Przedstawiono badania wpływu rodzaju smaru plastycznego na efekt synergetyczny jego kompozycji z proszkiem PTFE i miedzi podczas smarowania stalowych węzłów ślizgowych pracujących w obszarze tarcia mieszanego. Do analizy przyjęto dwa smary plastyczne, tj. smar samochodowy 1S z zagęszczaczem litowym oraz smar STP z zagęszczaczem wapniowym. Napełniaczami tych smarów były proszki dwóch smarów stałych – PTFE i miedzi. Dla każdego z przyjętych smarów plastycznych przebadano trzy kompozycje smarowe. Dwie kompozycje zawierały po jednym napełniaczu w ilości 5% wagowo, a trzecia – oba napełniacze w tej samej ilości (po 5%). Własności smarne przyjętych kompozycji oceniano na podstawie eksperymentu tribologicznego przeprowadzonego na aparacie czterokilowym zgodnie z wytycznymi normy PN-76/C04147. Efektywność analizowanych smarów oceniano według czterech wielkości kryterialnych, tj. zużycia kulek d, obciążenia zespawania Fz,, wskaźnika zużycia Ih oraz granicznego obciążenia zużycia Goz. Wyniki eksperymentu zostały opracowane statystycznie przy poziomie ufności 95%, stosując test t-Studenta. Opracowane wyniki badań przedstawiono graficznie. Podano stosowne wnioski.
EN
Studies of the influence of the type of grease on the synergistic effect of its compositions with PTFE powder and of copper during the lubrication of steel sliding pairs working in mixed friction area of were presented. Two greases, car grease 1S with a lithium thickener and grease STP with calcium thickener, were adopted for analysis. As fillers in the two lubricants, powders of two solid lubricants were PTFE and copper were used. Three lubricating compositions were tested for each of the adopted greases. Two compositions contained one filler of 5% by weight, and the third composition contained the two fillers in the same proportion (5% each). The lubricating properties of the adopted compositions were evaluated based on an experiment conducted with the use of a four–ball extreme pressure tester according to the standard PN-76/ C04147. The effectiveness of the analysed lubricants was evaluated according to four criterion values (wear of the balls d, fusion point Fz, limit wear load Goz, and wear index Ih). The results were statistically handled at the confidence level of 95% using Student’s t-test. The developed test results are shown graphically. Appropriate conclusions were drawn.
EN
The results of the tribological studies on the lubrication efficiency of greases evaluated based on tribological tests performed at varying pressure p and rubbing speed v are presented. For the efficiency criterion, the volume of wear VF(d)&enspobtained from the regression equations of wear was adopted (wear F (d) = f (F, v)). Six different lubricants were tested; two of them were commercial greases, and four of them were compositions based on them, including conventional solid greases (PTFE, tin, copper, and boron nitride). The experiment was carried out on a four-ball extreme pressure tester according to a rotatable design on five levels. For each of the selected lubricants, a regression function was developed that defined wear as a function of rubbing speed and load. The volume of the obtained wear VF(d)&enspwas calculated and relevant conclusions were drawn.
PL
Przedstawiono wyniki badań tribologicznych nad efektywnością smarów plastycznych ocenianą na podstawie testów tribologicznych przeprowadzonych przy zmiennych wartościach nacisku p i prędkości poślizgu v. Za kryterium efektywności przyjęto objętość zużycia VF(d)&enspuzyskanego z równań regresji zużycia (zużycie F(d) = f(F,v)). Zbadano 6 różnych smarów, przy czym dwa z nich to smary plastyczne będące w handlu, a cztery to kompozycje sporządzone na ich bazie z pospolitymi smarami stałymi (PTFE, cyną, miedzią i azotkiem boru). Eksperyment przeprowadzono na aparacie czterokulowym metodą planowanego eksperymentu z wykorzystaniem planu rotalnego na pięciu poziomach. Dla każdego z wytypowanych smarów została opracowana funkcja regresji, która uzależniała zużycie od prędkości poślizgu i obciążenia nadanego. Obliczono objętości otrzymanego zużycia VF(d)&enspi podano stosowne wnioski.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych odporności na utlenianie smarów litowych i polimocznikowych, wytworzonych na bazie oleju o charakterze parafinowym, z zastosowaniem dodatków przeciwutleniających o różnej strukturze chemicznej. Badanie odporności na utlenianie prowadzono zgodnie z wymaganiami normy PN-C-04143:1956 przeznaczonej dla smarów oraz przy użyciu zmodyfikowanej metody Petrooxy.
EN
The article presents results of laboratory tests of the oxidation stability of lithium greases and polyurea greases manufactured on the basis of paraffinic oils, with the use of antioxidants characterized by a different chemical structure. Oxidation stability was carried out both according to the Polish Standard PN-C-04143:1956 which is dedicated to lubricating greases and with the modified Petrooxy method.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych realizowanych w obecności modyfikowanych smarów plastycznych. Zbadano wpływ warunków tarcia oraz dodatków typu polimerowego i fulerenowych nanostruktur węglowych na charakterystyki tribologiczne smarów plastycznych. Testy zużyciowe realizowano w warunkach izotermicznych, w trzech różnych temperaturach. Po testach oceniono wpływ warunków tarcia na zmiany zachodzące na powierzchni tarcia oraz na zmianę jakości badanych smarów. Do identyfikacji zmian zachodzących w warstwie wierzchniej pod wpływem tarcia zastosowano technikę SEM/EDS. Natomiast do oceny zmian odporności oksydacyjnej smarów wykorzystano różnicową kalorymetrię skaningową DSC. Zastosowane dodatki wyraźnie wpłynęły na stabilność oksydacyjną oraz na skuteczność działania smarów w warunkach testu, szczególnie w podwyższonej temperaturze.
EN
The article presents the results of tribological investigations carried out in the presence of modified greases. The effects of friction conditions and additives like polymers and fullerene carbon nanostructures on the tribological characteristics of greases were investigated. The testing was carried out using a tester under isothermal conditions. After tests, changes in the friction surface and changes in the quality of greases were evaluated. To identify changes in the surface layer due to the friction, SEM/EDS analysis was applied. The change in the oxidation resistance of lubricants was determined by differential scanning calorimetry, DSC. Based on the results, the possible uses of lubricants under mechanical and thermal conditions were evaluated. The additives investigated have clearly changed the properties of the grease and their effects depend on the test temperature.
PL
W opracowaniu przedstawiono urządzenie do badania tribologicznych właściwości smarów plastycznych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach przy niskich wartościach obciążenia. Jest to urządzenie opracowane w ramach zadania III.2.2 Programu Strategicznego finansowanego ze środków UE, którego charakterystyczną cechą jest testowy węzeł tarcia w postaci typowego łożyska kulkowego. Omówiono rozwiązania konstrukcyjne zarówno zespołów mechanicznych, jak i systemów sterująco-pomiarowych. Przedstawiono wnioski z analizy przeprowadzonych badań weryfikacyjnych modelu urządzenia będących podstawą opracowania dokumentacji prototypu urządzenia. Omówiono procedurę prowadzenia badań.
EN
The paper presents a testing device for the tribological investigation of the properties of greases designated to work under the conditions of elevated temperatures and low loads. The device was developed in the framework of the Strategic Programme financed by EU, Task II.2.2. The tribotester uses a commercial ball bearing as a test friction joint. In the paper, the mechanical construction and the control and measurement systems are discussed. The authors present the conclusions from conducted verification tests, which led to the development of the technical documentation of the device prototype. The test procedure is also presented.
PL
W wysokich temperaturach tradycyjne środki smarujące tracą swoje właściwości. Opracowanie nowych technologii smarowania i środków smarnych do praktycznego zastosowanie w przemyśle jest wyzwaniem wielu krajowych i zagranicznych ośrodków badawczo-naukowych [L. 1, 2]. W artykule opisano procesy tribologiczne: tarcie i zużycie współpracujących układów tribologicznych działających w wysokich temperaturach. Badane pary trące zostały poddane procesowi modyfikacji (impregnacji) jednego z elementów pary trącej – tarczy submikrometrycznymi cząstkami smarów stałych. Własności eksploatacyjne wytworzonego filmu smarnego są zależne od właściwości chemicznych i fizycznych skomponowanej substancji smarującej [L. 1]. W pracy przedstawiono morfologię cząstek smarów stałych otrzymanych technologią RCT (Rolling Cleavage Technology). Jest to proces rozdrabniania materiałów, w wyniku którego zostaje wytworzona struktura submikrometryczna (frakcja nano i mikro). W wyniku zmiany wielkości cząstek następuje zmiana właściwości danego materiału. Celem pracy było wyznaczenie wpływu warunków tarcia, rodzaju i morfologii cząstek smarów stałych na proces zużycia. Analiza otrzymanych wyników dowodzi, że smary stałe MoS2 i WS2 z dodatkiem grafitu obniżają współczynnik tarcia i zużycie elementów współpracujących, powodując wydłużenie ich czasu pracy. Dodatek grafitu powoduje zachowanie właściwości tribologicznych mieszanki smarnej na bazie MoS2 i WS2 w wyższych temperaturach. Natomiast takie smary stałe jak BaF2, CaF2 i h-BN nie spełniają wymagań tribologicznych dla układów pracujących w wysokich temperaturach.
EN
In the case of high temperatures, traditional lubricating agents lose their properties. An important element is the development of new means of lubrication applicable to industry. The lubrication of systems working at specified intervals becomes an important problem. This article describes the tribological processes of friction and wear of cooperating tribological systems at high temperatures. The studied friction pairs were subjected to a process of modification (impregnation) of the surface with sub-micrometric particles of solid greases. The force of friction and base reaction force of a produced lubricating film are very important and dependent on the chemical and physical properties of particles comprising the lubricating film. The article presents the morphologies of particles of solid greases subjected to RCT (Rolling Cleavage Technology). This is a process of comminution of materials, as a result of which there is produced a submicrometric structure (grouping of nano- and micro-structures). As a result of the change in the sizes of the particles, there follows a change in the properties of a given material. The aim of this work was the determination of the influence of fiction conditions, type, and morphology of particles of solid greases on the wear process. The presented test results and analysis show that the solid greases MoS2 and WS2 with the addition of graphite lower the coefficient of friction and wear of contacting components, causing the extension of the lifetimes of tribological pairings. Simultaneously, the addition of graphite causes the preservation of the tribological properties of the aforementioned greases at higher temperatures. Solid greases: BaF2, CaF2, and h-BN do not fulfil the tribological requirements for systems working at high temperatures.
16
Content available remote Nanocząstki węglowe w środkach smarowych. Część I – stan wiedzy
PL
Praca dotyczy problematyki wykorzystania nanostruktur węglowych do modyfikacji środków smarowych, szczególnie smarów plastycznych. Potencjalna możliwość zmiany właściwości użytkowych smarów plastycznych dzięki unikalnym cechom nanostruktur węglowych jest przedmiotem niewielkiej liczby prac, choć w najbliższych latach, w związku ze stałym spadkiem cen nanocząstek, należy spodziewać się rozwoju tej gałęzi nanotechnologii. W artykule przedstawiono zastosowania nanocząstek węglowych w technologii środków smarowych w celu poprawy właściwości tribologicznych, zwiększenia przewodnictwa cieplnego, przewodnictwa elektrycznego i obniżenia prędkości starzenia komponentu olejowego smaru.
EN
This work concerns the problem of the use of carbon nanostructures to modify lubricants, especially plastic greases. The use of the unique properties of carbon nanostructures to modify the performance of greases are the subject of a few publications, but due to the steadily decreasing prices of nanoparticles, the development of this branch of nanotechnology is expected in the coming years. This paper presents the application of carbon nanoparticles in lubricants technology with the aim of improving tribological properties, increasing thermal conductivity, electrical conductivity and reducing the aging speed of the base oil of the grease.
PL
Przedstawiono metodę doboru warunków wytwarzania kompleksowego smaru plastycznego. Przeprowadzono serie prób przy różnych wartościach parametrów wytwarzania. Na podstawie zmienności wybranych jakościowych charakterystyk smarów wytworzonych w różnych warunkach wykazano wpływ parametrów procesu na właściwości fizykochemiczne i smarne. Dokonano porównania uzyskanych wyników, oceniono wpływ parametrów procesu na jakość wytworzonego smaru oraz wytypowano warunki prowadzenia procesu w celu spełnienia przyjętych kryteriów jakościowych.
EN
Li 12‑hydroxystearate and Li azelate were synthesized and used as thickeners (mole ratio 1:0.5) for manufg. plastic greases (18% by mass) at 95°C or 99°C for 120 min or 180 min. The thickener was dispersed in oil at 160°C. Optimum conditions for prodn. of the grease were confirmed (synthesis temp. 95°C, water‑free medium, short synthesis time.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu czasu trwania procesu otrzymywania smaru plastycznego na jego właściwości fizykochemiczne. Smary wytworzone in situ w środowisku oleju zawierały 18% zagęszczacza, uzyskanego przy stosunku molowym kwasu 12‑hydroksystearynowego do kwasu azelainowego 1:0,5. Proces dyspersji zagęszczacza w oleju w temperaturze jego topnienia prowadzono przez 180 min, 120 min oraz 60 min. Po zakończeniu procesu wytwarzania smaru plastycznego rejestrowano widma IR produktu i analizowano zmiany intensywności pasm absorpcyjnych charakterystycznych dla jonu karboksylanowego w zależności od czasu trwania procesu wytwarzania smaru.Jakość powstającego smaru plastycznego oceniono na podstawie jego właściwości fizykochemicznych oraz smarnych.
EN
A com. polyalphaolefin base oil was thickened for 60, 120 or 180 min at its m.p. with a mixt. of Li 12‑hydroxystearate and Li azelate (mole ratio 1:0.5, 18% by mass) to lubricating greases studied then for structural, physicochem. and tribol. properties as well as for biodegradability. The in‑ crease in processing time resulted in increasing dropping point and decreasing penetration and oxidative stability of the greases. The grease produced 180 min long allowed for decreasing wear of fricting surfaces but its biodegradability was quite low (47.7%).
19
Content available Badanie przemian chemicznych środków smarowych
PL
Celem pracy było zbadanie możliwości zastosowania analizy spektralnej do określenia przemiany struktury smarów plastycznych podczas testów tribologicznych prowadzonych w warunkach stałych i zmiennych obciążeń węzła tarcia. Do identyfikacji zmian zastosowano spektrofotometrię w podczerwieni z transformacją Fouriera. W tym celu wykonano widma IR smaru po testach i porównano je z widmami smaru wyjściowego. Zidentyfikowano pasma związane zarówno z procesami oksydacji jak i degradacją dodatków uszlachetniających. Dla celów porównawczych wykonano badania utleniania smarów na aparacie PetroOXY i stwierdzono występowanie korelacji pomiędzy uzyskanymi wynikami.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych efektywności smarowania kompozycją smaru plastycznego i azotku boru. Kompozycje zawierające 1, 3, 6 i 9% azotku boru zbadano przy stałych wartościach obciążenia i prędkości poślizgu. Eksperyment prowadzono na aparacie czterokulowym zgodnie z wytycznymi normy PN-76/C-04147 „Badania własności smarnych olejów i smarów”. Ocenę efektywności najlepszej kompozycji, tj. zawierającej 1% azotku boru, przeprowadzono na podstawie testów zrealizowanych przy zmiennych wartościach nacisku i prędkości poślizgu metodą planowanego eksperymentu. Opracowano funkcję regresji, która uzależniała zużycie od prędkości poślizgu i obciążenia nadanego. Skuteczność badanej kompozycji oceniano według kryterium wartości funkcji objętości zużycia. Podano stosowne wnioski.
EN
In the paper, the results of tribological researches of lubricating efficiency of composition grease and boron nitride were presented. The analyzed compositions contained 1, 3, 6 or 9% of boron nitride and tests were carried out at constant values of load and sliding velocity. At this stage the tribological testing was carried out using a four-ball apparatus according to the standard PN-76/C-04147 “The tests of properties of oils and greases”. Then, the efficiency of the best composition (with 1% of boron nitride) was determined on the basis of tests carried out at variable values of load and sliding velocity. In this stage in the investigations the experiment design method was applied. Basis on the results regression function was derived. Obtained regression equation correlating wear, sliding velocity and pressure. The effectiveness of the tested composition was evaluated according to the criteria of the volume of consumption function. Proper conclusion were given.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.