Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gravity method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Utworzenie Wojskowych Oddziałów Gospodarczych było poprzedzone analizą potencjalnych lokalizacji, uwzględniającą przede wszystkim odległość od zaopatrywanych jednostek, ale także bariery związane z dostępnością pracowników, stanem infrastruktury, niezbędnymi do poniesienia nakładami finansowymi itp. Ostatecznie podjęte decyzje o umiejscowieniu WOG były więc Składową wielu czynników, także wyraźnie ograniczających. W artykule sprawdzono zasadność lokalizacji 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie. Za pomocą metody siatki, przy uwzględnieniu zadań realizowanych przez tę jednostkę , obliczono jej optymalne umiejscowienie, a otrzymane wyniki porównano z aktualnym położeniem.
EN
Military Economic Units (WOG) are very important part of the logistic system in Polish Armed Forces. Several factors for example infrastructure, level of unemployment, cost etc., have been taken into consideration at the stage of WOG development. Most of them are the limitations actually. This paper presents the centre of gravity method used for the verification the current WOG location.
EN
New free-air gravity and magnetic maps of the Eratosthenes Seamount and its vicinity were regenerated from potential field data. Stages of data processing are power spectrum, upward continuation, filtering on the free-air gravity anomaly data. RTP, pseudo-gravity transformation map, power spectrum, upward continuation, filtering, AS, and HGAS were applied on the magnetic data. A HGAS map shows the images and locations of the Eratosthenes magnetic body. Spectral analysis of the gravity and magnetic anomalies indicates that there is an elliptical elongated structure of the Eratosthenes Seamount in the width of approx. 86 km NW-SE orientation and in the length of 138 km NE-SW orientation, with a strike of N40oE and inclined to NW. It is considered that 22.49 ± 0.08 km obtained from power spectrum of the gravity data may be related to the crust thickness. Also, 15.67 ± 0.02 km obtained from power spectrum of the magnetic data is considered to be related to the magmatic basement of the Eratosthenes Seamount.
PL
W artykule przedstawione zostały wybrane rezultaty najnowszych badań magnetotellurycznych i grawimetrycznych wykonanych we wschodniej części Karpat polskich. Zreinterpretowane zostały wyniki regionalnych badań magnetotellurycznych wykonanych wzdłuż dwóch profili: Maniów - Przemyśl i Radoszyce - Przemyśl z wykorzystaniem najnowszych procedur inwersji 1D i 2D. W ramach prac interpretacyjnych przeanalizowana została dokładność określenia położenia granic opornościowych. Opracowane zostały przekroje oporności zawierające główne wyinterpretowane granice litologiczne i strefy tektoniczne. Zweryfikowane zostały modele budowy geologicznej wzdłuż profili: Szczawne - Kuźmina i Jaśliska - Brzozów za pomocą modelowań pola siły ciężkości. Oszacowane zostały korelacyjne zależności pomiędzy prędkościami średnimi fali sejsmicznej i wartościami anomalii rezydualnych siły ciężkości. Na podstawie uzyskanych równań regresji skonstruowano regionalne mapy prędkości średnich.
EN
Selected results of recent magnetotelluric and gravity investigations made in eastern part of the Polish Carpathians were presented in the paper. Results of regional magnetotelluric survey made along two profiles: Maniów - Przemyśl and Radoszyce - Przemyśl were reinterpreted with the use of state-of-the-art 1D and 2D inversion procedures. The accuracy of the evaluation of a depth of interpreted resistivity boundaries was analysed in the framework of interpretation works. Resistivity cross-sections including main interpreted lithological boundaries and tectonic zones were made. Geological models along profiles: Szczawne - Kuźmina and Jaśliska - Brzozów were verified with the use of gravity force modelling. Correlation dependences between average velocities of seismic wave and values of residual anomalies of gravity force were evaluated. Regional maps of average velocities were constructed based on obtained regression equations.
PL
Szczegółowe badania grawimetryczne prowadzono od roku 1992 na powierzchni terenu w otoczeniu poprzeczni Mina. Rejon badań obejmuje północną granicę złoża. Interpretacja rozkładu anomalii siły ciężkości w redukcji Bouguera pozwoliła na uszczegółowienie budowy struktur geologicznych w rejonie północnej granicy złoża wokół poprzeczni Mina. Analiza rozkładów czasowych zmian anomalii siły ciężkości w obrębie północnego przedpola OG KS Wieliczka dostarczyła informacji o dynamice zjawisk zachodzących w latach 1992-2007 w górotworze wielickim w tym rejonie. Te zjawiska są związane z migracją wód podziemnych w kierunku złoża soli, która jest źródłem procesu sufozji i erozji podziemnej w znacznych partiach ośrodka skalnego. W sytuacji wielowiekowej eksploatacji centralnej partii złoża, zniszczenia północnej granicy złoża - czapy iłowo-gipsowej, przepływy wód powiększają degradację tego rejonu. W interpretowanych rozkładach różnicowych anomalii siły ciężkości zaznaczyły się strefy związane z procesami odwadniania i zagęszczania obszaru północnego przedpola złoża soli.
EN
Detailed gravity survey have been led on the land near Mina crosscut since 1992. Interpretation of Bouguer anomalies allowed to expand geological construction in this area. Analysis of temporary gravity changes within north outskirts OG KS Wieliczka provided the information about dynamic effects occurrences in Wieliczka's rockmass in 1992-2007. The migration of subsurface waters toward the salt deposits is a source of suffosion and underground erosion process in considerable parts of the rockmass. The centuries-old mining in the central part of the deposit, destroying its north border (gypstun-clay cap rock) and the flow of subsurface waters expand degradation in this area. In the area of the north border of the salt deposit there are noticeable zones connected with dehydration and condensation processes which can be seen in distribution of anomalies temporal gravity changes. It is often possible to observe zones of anomalies in the temporal gravity changes before decreases of the surface could be measurable.
PL
W pracy przedstawiono metody pomiarowe stosowane w pomiarach geologicznych z zastosowaniem platform powietrznych, takich jak samoloty, śmigłowce i bezpilotowe pojazdy (UVA). W wykrywaniu różnego rodzaju złóż bogactw mineralnych stosowana jest metoda magnetometryczna, elektromagnetyczna oraz grawimetryczna.
EN
The measurement methods applied in the geology using airplatforms like planes, helicopters and UAV are presented in this paper. The magnetometric, electromagnetic and gravity methods are used for mineral exploration.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.