Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 127

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  granulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
EN
The work presents a comparison of methods of granulating waste – tannery shavings – from the leather industry. This waste is often used for the production of leather composites, but it creates a number of problems in transport and storage. It seems that granulation of this waste together with mineral additives needed in their further processing is a solution. However, the traditional method of granulation involving the gradual moistening of a loose deposit on a moving surface of the granulator does not give the desired results for the granulation of material with such unusual physical properties. Therefore, new methods have been proposed to eliminate the disadvantages and limitations of traditional granulation. The methods proposed differ in the way the binder liquid and mineral material are applied. They consist in soaking the shavings with binding liquid beforehand, removing excess liquid, and then granulating the wet pulp with the addition of selected fine-grained mineral material. Analysis of the results was based on a comparison of the granulometric compositions and compressive strength of the agglomerates obtained.
PL
W pracy przedstawiono porównanie metod granulacji odpadów z przemysłu skórzanego, jakim są strużyny garbarskie. Odpad ten jest często wykorzystywany do produkcji kompozytów skórzanych, jednak stwarza szereg problemów w transporcie oraz w przechowywaniu. Rozwiązaniem wydaje się być granulacja tych odpadów wraz z dodatkami mineralnymi potrzebnymi w ich dalszym przetwarzaniu. Jednak tradycyjna metoda granulacji polegająca na stopniowym nawilżaniu luźnego złoża na ruchomej powierzchni granulatora nie daje pożądanych rezultatów w przypadku granulacji materiału o tak nietypowych właściwościach fizycznych. Zaproponowano, zatem nowe metody eliminujące wady i ograniczenia tradycyjnej granulacji. Proponowane metody różnią się między sobą sposobem aplikacji cieczy wiążącej oraz materiału mineralnego. Polegają one na uprzednim nasączeniu strużyn cieczą wiążącą, usunięciu nadmiaru cieczy, a następnie na granulacji wilgotnej pulpy z dodatkiem wybranego, mineralnego materiału drobnoziarnistego. Analiza wyników polegała na porównaniu składów granulometrycznych oraz wytrzymałości na ściskanie uzyskanych aglomeratów.
2
Content available remote Granulacja odpadowego pyłu perlitowego
PL
Przedstawiono wyniki badań okresowej granulacji bębnowej i talerzowej odpadowego pyłu perlitowego dla różnych parametrów procesowo- aparaturowych. Do nawilżania granulowanego surowca użyto wodnego roztworu szkła wodnego o stężeniu 50-90%. Jako zmienne parametry procesowe stosowano stężenie roztworu cieczy nawilżającej i iloraz objętości dodanej cieczy do masy surowca. Określano wpływ badanych parametrów na właściwości otrzymanego produktu: skład granulometryczny, gęstość nasypową, kąt naturalnego usypu oraz wytrzymałość granul na zrzut.
EN
Perlite dust was granulated with water glass binder (concn. 50-90%) in drum and disk granulators. The granulate (grain size 1-10 mm) was classified by sieve anal. and tested for grain size distribution, repose slop, apparent d. and discharge strength. The granulate showed the highest quality when the concn. of water glass binder was higher than 75%.
EN
Hard coal sludge is classified as group 01 waste or it is a by-product in the production of a hard coal with variable energy importance. Pulverized lignite is not waste but a final product of drying and the very fine pulverization of lignite with a high calorific value. The study comprised the basic material before granulation such as coal sludge (PG SILESIA) and pulverized lignite (LEAG) as well as their prepared blends after the granulation on a pipe vibration granulator designed at AGH. The pulverized lignite of the LEAG company shows a low sulfur contents. In the analyzed samples its average content (Stot d) is 0.61%. An average value of this parameter in the analyzed coal sludge samples is 0.55%. The addition of pulverized lignite does not have a significant impact on the total content of sulfur and of analyzed toxic elements (Hg, As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, and W) in the samples. The calorific value of coal sludge falls within the range of 11.0−12.4 MJ/kg (on a dry basis). For the coal sludge and pulverized lignite blends the calorific value clearly increases to values of 14.8−17.7 MJ/kg (on dry basis). The calorific value slightly decreases in the case of granulation with the CaO additive. Such values increase the possibilities of application in the commercial power sector. It is possible to state that all sludge and pulverized lignite blends are susceptible to granulation. The drop strength of the fresh pellets is satisfactory and the averaged value is around 4. After seasoning the drop strength of blends definitely falls, on average by 30%, except for pellets made of pure coal sludge. So the addition of pulverized lignite hinders the possibilities of granulation as compared with pure coal sludge.
PL
dukcji surowca, często o niskiej wartości opałowej. Pył węgla brunatnego nie jest odpadem, ale produktem wyjściowym suszenia i bardzo drobnego mielenia węgla brunatnego o wysokiej wartości opałowej. W pracy badaniami objęto materiał podstawowy przed procesem granulowania, czyli muły węglowe (PG SILESIA) i pył węgla brunatnego (LEAG) oraz ich mieszanki po procesie granulowania na grudkowniku wibracyjnym konstrukcji AGH. Pyły węgla brunatnego firmy LEAG wykazują niskie zawartości siarki. Jej średnia zawartość w analizowanych próbkach (Stot d) wynosi 0,61%. Średnia wielkość tego parametru w analizowanych mułach węglowych wynosi 0,52%. Dodatek pyłu węgla brunatnego nie ma znaczącego wpływu na całkowitą zawartość w próbkach siarki oraz analizowanych pierwiastków toksycznych (Hg, As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, W). Wartość opałowa mułów węglowych mieści się w granicach 11,0−12,4 MJ/kg (w stanie suchym). Dla mieszanin mułu węglowego z pyłami węgla brunatnego wartość opałowa zdecydowanie wzrasta do wielkości 14,8−17,7 MJ/kg (w stanie suchym). Obserwuje się nieznaczne obniżenie wartości opałowej w przypadku granulowania z dodatkiem CaO. Takie wartości zwiększają możliwości zastosowania w energetyce zawodowej. Wszystkie mieszanki mułów z pyłami węgla brunatnego są podatne na proces grudkowania (granulowania). Wytrzymałość na zrzuty grudek świeżych jest zadawalająca, a wartość uśredniona kształtuje się na poziomie 4. Po sezonowaniu próbek odporność na zrzuty mieszanek zdecydowanie maleje, średnio o 30% z wyjątkiem grudek wykonanych z czystego mułu węglowego. Dodatek analizowanych pyłów węgla brunatnego utrudnia zatem procesy grudkowania w stosunku do czystych mułów węglowych.
EN
The article presents an analysis of the issues occurring in working systems “stationary flat matrix–compacting rolls”, in particular design parameters of matrices, in universal granulators for plant materials intended for small and medium production plants. Construction parameters of the matrix – diameter and length of holes, the coefficient of clearance (the ratio of the area of holes to the matrix working surface), the geometry of the hole – significantly affect the energy consumption of the granulation process. In this work the original structure of the granulating-briquetting matrix is presented. This solution allows to increase the matrix clearance factor, and thus reduce the unit energy consumption of the pressure process of agglomeration of plant materials.
PL
W artykule przedstawiono analizę zagadnień występujących w układach roboczych „nieruchoma płaska matryca–zespół rolek zagęszczających”, w szczególności parametrów konstrukcyjnych matryc w uniwersalnych granulatorach do materiałów roślinnych przeznaczonych do małych i średnich zakładów produkcyjnych. Parametry konstrukcyjne matrycy – średnica i długość otworów, współczynnik prześwitu (stosunek powierzchni otworów do powierzchni roboczej matrycy), geometria otworu – istotnie wpływają na energochłonność procesu granulowania. Przedstawiono oryginalną konstrukcję matrycy granulująco-brykietującą. Rozwiązanie to pozwala zwiększyć współczynnik prześwitu matrycy, a tym samym zmniejszyć energochłonność jednostkową procesu ciśnieniowej aglomeracji materiałów roślinnych.
5
Content available Granulation Process of Waste Tanning Shavings
EN
The tests presented describe a method of pressureless agglomeration of waste shavings derived from chrome tanning processes with the addition of gypsum obtained from the Bełchatów Power Plant, from the filtering of sulphur compounds from exhaust gas and widely available dolomite. The aim of the granulation process is to minimise the environmental impact of the storage and transport of tanning shavings. The method proposed of rendering this waste harmless through its granulation on a disk apparatus using a soluble glass solutionto moisten the deposit is simple and its cost remains economically reasonable. As a result of the completed tests, a loose, agglomerated particulate deposit was produced containing both mineral and organic components, and which can also be easily stored, transported and dosed in other process operations. Agglomerates produced using the method devised in theinvention may be used in place of the loose, wet, dusty shavings for manufacturing composite materials based on fragmented collagen fibres.
PL
W prezentowanych badaniach określono sposób bezciśnieniowej aglomeracji strużyn odpadowych z chromowych procesów garbarskich z dodatkiem gipsu pochodzącego z Elektrowni Bełchatów, z oczyszczania spalin ze związków siarki lub łatwo dostępnego dolomitu. Celem prowadzonej granulacji była minimalizacja obciążeń środowiskowych związanych ze składowaniem oraz transportem strużyn garbarskich i sulfogipsu. Proponowana metoda unieszkodliwiania tych odpadów poprzez ich granulację w aparacie talerzowym, z użyciem wodnego roztworu szkła wodnego do nawilżania złoża jest prosta, a jej koszty stosowania pozostają ekonomicznie uzasadnione. W wyniku przeprowadzonych prób otrzymano sypkie, aglomerowane złoże ziarniste zawierające zarówno składniki mineralne jak i organiczne, które łatwo magazynować, transportować i dozować w kolejnych operacjach technologicznych. Aglomeraty otrzymane sposobem zaprezentowanym w pracy mogą być używane, zamiast dotychczas stosowanych luźnych, wilgotnych, pylących strużyn, do wytwarzania kompozytów na bazie rozdrobnionych włókien kolagenowych.
PL
W trakcie procesów wzbogacania węgla w zakładach przeróbki mechanicznej kopalń węgla kamiennego powstają znaczne ilości mułów węglowych (grupa odpadów 01). Są to najdrobniejsze frakcje ziarnowe poniżej 1 mm, w których ziarna poniżej 0,035 mm stanowią do 60% ich składu, a ciepło spalania kształtuje się na poziomie 10 MJ/kg. Charakterystyczną cechą mułów jest ich duża wilgotność, która po procesie odwodnienia na prasach filtracyjnych osiąga wartość od 16–28% (Wtotr ) (materiały archiwalne PG SILESIA). Drobnoziarnistość i wysoka wilgotność materiału powodują duże trudności na etapie transportu, załadunku i wyładunku materiału. W pracy przedstawiono wyniki badań grudkowania (granulowania) mułów węglowych samodzielnie oraz grudkowania mułów węglowych z materiałem dodatkowym, który ma za zadanie poprawić właściwości energetyczne mułów. Sam proces grudkowania ma przede wszystkim poprawić możliwości transportowe. Podjęto wstępne badania pozwalające na wykazanie zmian parametrów poprzez sporządzanie mieszanek mułów węglowych (PG SILESIA) z pyłami węglowymi z węgla brunatnego (LEAG). Przeprowadzono proces grudkowania mułów oraz ich mieszanek na laboratoryjnym grudkowniku wibracyjnym konstrukcji AGH. W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wszystkie mieszanki są podatne na proces grudkowania (granulowania). Proces ten poszerza niewątpliwie możliwości transportowe materiału. Skład ziarnowy uzyskanego materiału po grudkowaniu jest zadawalający. Grudki o wymiarze 2–20 mm stanowią 90–95% masy produktu. Wytrzymałość (odporność) na zrzuty grudek świeżych jest zadawalająca i porównywalna dla wszystkich mieszanek. Świeże grudki poddane próbie na zrzuty z wysokości 700 mm wytrzymują od 7 do 14 zrzutów. Odporność na zrzuty grudek materiału po dłuższym sezonowaniu, z wysokości 500 mm wykazuje wartości odmienne dla analizowanych próbek. Wartości uzyskane dla mułów węglowych oraz ich mieszanek z pyłami węglowymi z węgla brunatnego kształtują się na poziomie 4–5 zrzutów. Uzyskana wytrzymałość jest wystarczająca dla stwierdzenia możliwości ich transportu. Na tym etapie pracy można stwierdzić, że dodatek pyłów węglowych z węgla brunatnego nie powoduje pogorszenia wytrzymałości materiału w odniesieniu do czystych mułów węglowych. Nie ma zatem negatywnego wpływu na możliwości transportu materiału zgranulowanego. W wyniku mieszania z pyłami węglowymi można natomiast podnieść ich wartość energetyczną (Klojzy-Karczmarczyk i in. 2018). Nie prowadzono analizy kosztowej analizowanego przedsięwzięcia.
EN
Significant quantities of coal sludge are created during the coal enrichment processes in the mechanical processing plants of hard coal mines (waste group 01). These are the smallest grain classes with a grain size below 1 mm, in which the classes below 0.035 mm constitute up to 60% of their composition and the heat of combustion is at the level of 10 MJ/kg. The high moisture of coal sludge is characteristic, which after dewatering on filter presses reaches the value of 16–28% (Wtotr ) (archival paper PG SILESIA). The fine-grained nature and high moisture of the material cause great difficulties at the stage of transport, loading and unloading of the material. The paper presents the results of pelletizing (granulating) grinding of coal sludge by itself and the piling of coal sludge with additional material, which is to improve the sludge energy properties. The piling process itself is primarily intended to improve transport possibilities. Initial tests have been undertaken to show changes in parameters by preparing coal sludge mixtures (PG SILESIA) with lignite coal dusts (LEAG). The process of piling sludge and their mixtures on an AGH laboratory vibratory grinder construction was carried out. As a result of the tests, it can be concluded that all mixtures are susceptible to granulation. This process undoubtedly broadens the transport possibilities of the material. The grain composition of the obtained material after granulation is satisfactory. Up to 2 to 20 mm granules make up 90–95% of the product weight. The strength of the fresh pellets is satisfactory and comparable for all mixtures. Fresh lumps subjected to a test for discharges from a height of 700 mm can withstand from 7 to 14 discharges. The strength of the pellets after longer seasoning, from the height of 500 mm, shows different values for the analyzed samples. The values obtained for hard coal sludge and their blends with brown coal dust are at the level from 4 to 5 discharges. The strength obtained is sufficient to determine the possibility of their transport. At this stage of the work it can be stated that the addition of coal dust from lignite does not cause the deterioration of the material’s strength with respect to clean coal sludge. Therefore, there is no negative impact on the transportability of the granulated material. As a result of mixing with coal dusts, it is possible to increase their energy value (Klojzy-Karczmarczyk at al. 2018). The cost analysis of the analyzed project was not carried out.
7
Content available remote Wpływ procesu granulowania na właściwości chemiczne wytworzonego granulatu
PL
Określono wpływ procesu granulowania na właściwości chemiczne granulatu wytworzonego z mieszaniny otrębów i wytłoków jabłkowych. Sporządzono mieszanki otrąb z dodatkiem 10, 15 i 20% wytłoków jabłkowych i pozostawiono je na 24 h w celu wyrównania wilgotności. Proces granulowania przeprowadzono przy prędkości obrotowej układu rolek zagęszczających nr = 170 rpm, przy masowym natężeniu przepływu surowca przez układ roboczy Q = 150 kg/h oraz przy szczelinie między rolkami a matrycą hr = 0,4 mm. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono wzrost zawartości związków fenolowych w badanym materiale roślinnym po procesie granulacji. Największą ilość związków fenolowych uzyskano w mieszance otrąb z 20-proc. dodatkiem wytłoków jabłkowych (3,913 mg/gproduktu), a najmniejszą z 10-proc. dodatkiem wytłoków jabłkowych (2,451 mg/g produktu).
EN
An apple pomace was mixed with wheat bran (10-20% by mass) and granulated (rotational speed of rollers 170 rpm, 8 mm gap between rolls and matrix). The raw materials and granulates were studies for content of phenolic compds. The granulate with 20% addn. of pomace showed the highest content of phenolic compds.
8
Content available remote Wpływ granulowania na wybrane właściwości fizyczno-chemiczne perzu
PL
Dokonano oceny przebiegu procesu granulowania rozdrobnionych kłączy perzu, wyznaczając zapotrzebowanie granulatora na moc elektryczną i temperaturę procesu oraz określono jego wpływ na właściwości fizyczno- chemiczne otrzymanego granulatu (zawartość kwasów fenolowych i polifenoli, wytrzymałość kinetyczna). Rozdrobnione kłącza perzu poddano procesowi granulowania w temp. 76, 89, 98 i 125°C oraz przy różnej wilgotności 12,2, 14,7, 19,7 i 23,7%, z wykorzystaniem granulatora z matrycą płaską. Stwierdzono, że wilgotność kłączy perzu ma istotny wpływ na przebieg procesu jego granulowania oraz jakość otrzymanego granulatu. Proces granulowania powoduje zwiększenie całkowitej zawartości związków fenolowych w otrzymanym granulacie, na skutek oddziaływania wysokiej temperatury występującej w trakcie procesu granulowania, oraz zmiany fizyczno-chemiczne składników zagęszczanej mieszanki.
EN
Shredded couch grass rhizomes were granulated at 76-125°C and humidity 12.2-23.7% to study the process impact on the phys.-chem. properties of the granulate. The contents of phenolic acids and polyphenols were detd. by gas chromatog. The humidity of the couch grass rhizome had a significant impact on the course of its granulation process (process temp., demand for power) and the quality of the granulate. The granulation resulted in an increase in the total content of phenolic compounds.
9
Content available remote Wpływ dodatku wycierki ziemniaczanej na proces zagęszczania mieszanek perzu
PL
Oceniono przebieg granulowania mieszaniny rozdrobnionych kłączy perzu z dodatkiem 15%, 20% i 25% wycierki ziemniaczanej. Proces granulowania przeprowadzono na stanowisku, którego głównym elementem był granulator z matrycą płaską. Dodatek wycierki ziemniaczanej do kłączy perzu istotnie wpłynął na wilgotność zagęszczanej mieszanki, a tym samym na przebieg procesu jej granulowania oraz jakość otrzymanego granulatu. Zwiększenie udziału wycierki w mieszance poddanej aglomeracji z 15% do 25% spowodowało znaczne zmniejszenie zapotrzebowania granulatora na moc elektryczną, obniżenie temperatury procesu, zmniejszenie gęstości i wytrzymałości kinetycznej granulatu. Proces granulowania powodował ubytek kwasu p-kumarowego w otrzymanym granulacie w stosunku do rozdrobnionych kłączy perzu.
EN
A potato pulp was mixed with shredded couch grass rhizomes (size of pieces below 4 mm, humidity 9.1%) in proportions 15–25% by mass, than compacted and granulated to obtain a fodder additive. The granulator demand for elec. power, kinetic strength of granules, their d. and the content of phenolic compds. were detd. The increase of potato pulp content in the tested mixts. from 15 to 25% resulted in redn. of power demand, kinetic strength of granules, their d. and the total content of phenolic acids by 46%, 10%, 38% and 38% resp.
PL
Przedstawione wyniki badań procesu brykietowania i granulacji wskazują, że możliwe jest uzyskanie złożonego sorbentu do jednoczesnego usuwania SO2 i NOx. Wodorotlenek wapnia scalano z samym lepiszczem (20% wody) i dodatkiem mocznika (10%), następnie sezonowano przez 48 h i kruszono. Otrzymany granulat poddano badaniom tekstury, analizie termicznej i porozymetrii rtęciowej. Wyniki badań wskazały, że w zależności od sposobu scalania uzyskany sorbent posiadał rozwiniętą i zróżnicowaną strukturę mezoporów ze średnicą zawierającą się w przedziale 20-50 nm, odpowiadającą za sorpcję SO2. Ponadto zawarty w nim mocznik, po uwolnieniu będzie wiązał w tej samej instalacji wydzielające się tlenki azotu.
EN
Mixts. of Ca(OH)2, urea (10-15% by mass) and water (20% by mass) were compacted (30-80 MPa) and studied for texture and mech. strength. A developed texture with pores of diam. 20-50 nm was obsd.
11
Content available remote Analiza zjawiska powstawania kropel w dyszach stosowanych w procesach granulacji
PL
Przedstawiono wyniki badań wielkości kropel wypływających z dysz o zakończeniu płaskim i stożkowym. Stwierdzono, że dla wartości liczby Reynoldsa Re = 500 wypływ strugowy zmienia się w kroplowy. Krople powstające podczas wypływu kroplowego mają większe rozmiary niż krople powstające w wyniku rozerwania niestabilnej strugi i mają większą energię kinetyczną. Podczas wypływu kroplowego z dyszy o płaskim zakończeniu obserwuje się powstawanie dwóch kropli o różnych rozmiarach. Uzyskano dość dobrą zgodność zmierzonych i obliczonych prędkości opadania kropel.
EN
Nozzles with holes 1-3.5 mm and flat or conical tips were used for dosing water to a bulk material. The outflow of water from the nozzles was recorded by using a camera and then used to est. drop sizes. For the Reynolds no. 500, the water stream flow changed into drip outflow. The use of nozzles with larger diams. of holes as well as redn. of water flow velocity resulted in an increase of the drop diam. up to 2-6 mm and 3.5-6.5 mm for nozzles with a conical and flat tips, resp. For nozzles with flat tips, drops with diams. 3.5-6 mm and 1-2 mm were alternately formed. The size of smaller drops was independent on the water flow velocity and slightly changed with the change in the diam. of the nozzle hole.
EN
: The new legislative provisions, regulating the solid fuel trade in Poland, and the resolutions of provincial assemblies assume, inter alia, a ban on the household use of lignite fuels and solid fuels produced with its use; this also applies to coal sludge, coal flotation concentrates, and mixtures produced with their use. These changes will force the producers of these materials to find new ways and methods of their development, including their modification (mixing with other products or waste) in order to increase their attractiveness for the commercial power industry. The presented paper focuses on the analysis of coal sludge, classified as waste (codes 01 04 12 and 01 04 81) or as a by-product in the production of coals of different types. A preliminary analysis aimed at presenting changes in quality parameters and based on the mixtures of hard coal sludge (PG SILESIA) with coal dusts from lignite (pulverized lignite) (LEAG) has been carried out. The analysis of quality parameters of the discussed mixtures included the determination of the calorific value, ash content, volatile matter content, moisture content, heavy metal content (Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, and W), and sulfur content. The preliminary analysis has shown that mixing coal sludge with coal dust from lignite and their granulation allows a product with the desired quality and physical parameters to be obtained, which is attractive to the commercial power industry. Compared to coal sludge, granulates made of coal sludge and coal dust from lignite with or without ground dolomite have a higher sulfur content (in the range of 1–1.4%). However, this is still an acceptable content for solid fuels in the commercial power industry. Compared to the basic coal sludge sample, the observed increase in the content of individual toxic components in the mixture samples is small and it therefore can be concluded that the addition of coal dust from lignite or carbonates has no significant effect on the total content of the individual elements. The calorific value is a key parameter determining the usefulness in the power industry. The size of this parameter for coal sludge in an as received basis is in the range of 9.4–10.6 MJ/kg. In the case of the examined mixtures of coal sludge with coal dust from lignite, the calorific value significantly increases to the range of 14.0–14.5 MJ/kg (as received). The obtained values increase the usefulness in the commercial power industry while, at the same time, the requirements for the combustion of solid fuels are met to a greater extent. A slight decrease in the calorific value is observed in the case of granulation with the addition of CaO or carbonates. Taking the analyzed parameters into account, it can be concluded that the prepared mixtures can be used in the combustion in units with flue gas desulfurization plants and a nominal thermal power not less than 1 MW. At this stage of work no cost analysis was carried out.
PL
Wprowadzane nowe przepisy legislacyjne, regulujące w naszym kraju obrót paliwami stałymi oraz uchwały sejmików poszczególnych województw zakładają między innymi zakaz stosowania w gospodarstwach domowych jako paliwa węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, a także mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem. Zmiany te będą wymuszały na producentach tych materiałów znalezienie nowych sposobów i metod ich zagospodarowania, m.in. poprzez modyfikację (mieszanie z innymi produktami lub odpadami) w celu wzrostu ich atrakcyjności dla energetyki zawodowej. Praca obejmuje swoją analizą muły węglowe, klasyfikowane jako odpad o kodzie 01 04 12 i 01 04 81 lub jako produkt uboczny w produkcji węgla kamiennego o zróżnicowanym znaczeniu energetycznym. Podjęto wstępne badania pozwalające na wykazanie zmian ich parametrów jakościowych poprzez sporządzanie mieszanek na bazie mułów węglowych węgla kamiennego (PG SILESIA) z pyłami węglowymi z węgla brunatnego (LEAG). W ramach analizy parametrów jakościowych sporządzonych mieszanek badano wartość opałową, zawartość popiołu, zawartość części lotnych, zawartość wilgoci całkowitej oraz zawartość metali ciężkich (Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, W) i siarki. Badania wstępne pokazały, że w wyniku mieszania mułów węglowych z pyłem węglowym z węgla brunatnego, a następnie ich granulowania, istnieje możliwość powstania produktu o odpowiednich parametrach jakościowych i fizycznych, atrakcyjnych dla energetyki zawodowej. W porównaniu do samych mułów węglowych, granulaty sporządzone z mułu i pyłu węglowego z węgla brunatnego z dodatkiem zmielonego dolomitu lub bez, charakteryzują się wzrostem zawartości siarki do 1–1,4% Jest to nadal zawartość akceptowalna dla paliwa stałego w niektórych przypadkach w energetyce zawodowej. W odniesieniu do próbki podstawowej mułu węglowego obserwowany wzrost zawartości poszczególnych składników toksycznych w próbkach mieszanek jest niewielki i można stwierdzić, że dodatek pyłu węglowego z węgla brunatnego czy węglanów nie ma znaczącego wpływu na całkowitą zawartość poszczególnych pierwiastków. Parametrem decydującym o przydatności w energetyce zawodowej jest wartość opałowa. Wielkość tego parametru dla mułów węglowych w stanie roboczym mieści się w granicach 9,4–10,6 MJ/kg. W przypadku przygotowanych mieszanin mułu węglowego z pyłami z węgla brunatnego wartość opałowa zdecydowanie wzrasta do wartości 14,0–14,5 MJ/kg (w stanie roboczym). Takie wartości zwiększają możliwości zastosowania w energetyce zawodowej i spełniają w szerszym zakresie wymagania stawiane dla jakości paliw stałych. Obserwuje się nieznaczne obniżenie wartości opałowej w przypadku granulowania z dodatkiem CaO lub węglanów. Biorąc pod uwagę analizowane parametry można stwierdzić, że przygotowane mieszanki mogą znaleźć zastosowanie w instalacjach do spalania paliw stałych z odsiarczaniem spalin o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW. Na tym etapie pracy nie prowadzono analizy kosztowej przedsięwzięcia.
EN
The development of mining and processing industries is accompanied by the formation of fine-grained waste materials that must undergo the treatment. Sometimes, grinding materials is a prerequisite for further processing. The issues of coal dust and fine coal granulation conducted to obtain homogeneous and persistent pieces for application in various branches of industry were presented. The article describes the binders and additives were applied in order to change the properties of the granules. The key factors affecting the process of fine-grained coal granulation is discussed. Granulated coal dust is most useful as an alternative fuel for combustion in industrial and household heating systems. However, carbon fuel requires a systematic control of the mechanical strength and resistance to external factors.
PL
W artykule zaprezentowano rezultaty testów wytwarzania granulatów paliwowych z drobnoziarnistych frakcji węglowych. Surowcem stosowanym do badań były wybrane drobnoziarniste frakcje węglowe – muł węglowy oraz flotokoncentrat, pozyskane z procesu wzbogacania węgla w kopalniach węgla kamiennego. Celem przeprowadzonych prac było opracowanie receptury i parametrów procesu wytwarzania granulatu o właściwościach fizykochemicznych, umożliwiających ich transport, dozowanie oraz zgazowanie w złożu stałym i fluidalnym. W pracy określono udział poszczególnych składników (mułu i flotokoncentratu węglowego oraz spoiw) oraz warunki granulowania z wykorzystaniem techniki aglomeracji metodą otaczania na granulatorze talerzowym. Stwierdzono, że mieszanka składająca się z 30 cz. wag. mułu i 70 cz. wag. flotokoncentratu węglowego, wzbogacona cementem portlandzkim w ilości 3% w stosunku do suchej masy składników węglonośnych, pozwala na uzyskanie granulatu paliwowego spełniającego wymagania dla ich zgazowania w instalacjach badawczych IChPW (zgazowanie fluidalne i w złożu stałym) pod względem wartości opałowej, zawartości popiołu, granulacji i wytrzymałości mechanicznej.
EN
The paper presents the results of tests for the production of fuel granules from fine-grained coal fractions. The raw material used for the research was selected fine coal fractions – coal sludge and coal flotation concentrate, obtained from the process of coal enrichment in hard coal mines. The aim of the work was to develop a recipe and parameters for the process of granules production with adequate physicochemical properties, enabling their transport, dosing and gasification in a fixed and fluidized bed system. The work determined the share of specified components (coal sludge, coal flotation concentrate and binders) and the conditions of granulation using the agglomeration technique in the disk granulator. It was found that a mixture consisting of 30% wt. coal sludge and 70% wt. coal flotation concentrate with the addition of 3% Portland cement in relation to the dry matter of carbonaceous components, allows obtaining granules meeting the requirements for their gasification in IChPW research installations (fluidized bed and fixed bed gasification) in terms of calorific value, ash content, particle size distribution and mechanical strength.
PL
Przedstawiono wyniki badań grudkowania w sposób ciągły drobnoziarnistych odpadów pochodzących z polskich kopalń kruszyw skalnych (dolomitowych i wapiennych). Badania wykazały możliwość zagospodarowania granulatu jako nawozu mineralnego.
EN
Waste aggregates from 2 Polish dolomite and limestone quarries were ground down to below 10 μm and pelletized with tap water by using vibratory chute granulators (chute diam. 125 mm, lengths 600 and 1500 mm). The pellets (2-8 mm) were produced with a capacity up to 120 kg/h and recommended as mineral fertilizers.
16
Content available remote Badanie procesu granulowania odpadów zbożowych
PL
Badania procesu granulowania przeprowadzono w prototypowym urządzeniu granulująco-brykietującym wyposażonym w płaską matrycę z otworami o długości 28 mm, współpracującą z układem trzech rolek zagęszczających. W pracy przedstawiono wpływ stężenia wycierki (pulpy) ziemniaczanej (15, 20 i 25%), średnicy otworów w matrycy granulującej (6, 8, 10 mm), prędkości obrotowej układu rolek zagęszczających (120, 170, 220 rpm) i natężenia przepływu surowca przez układ roboczy (100, 150 i 200 kg/h) na energochłonność procesu granulowania mieszaniny łusek gryki i wycierki oraz na wytrzymałość kinetyczną otrzymanego granulatu.
EN
Potato pulp was added (5, 20, and 25% by mass) to buckwheat husks and granulated in the lab. stand (mass flow rates of raw materials 100, 150 and 200 kg/h) by using (i) removable flat matrix (diam. of holes 6, 8 and 10 mm) and (ii) thickening rolls (speed 120, 170 and 220 rpm) to det. the best kinetic strength of obtained granules with min. energy consumption.
17
Content available Innovative solution of coal slurry mixer
EN
During the coal-enrichment process in mechanical processing plants, fine-grained highmoisture coal slurries are produced. These waste products may be used in energetic blends after a special moisture-reducing treatment. Therefore, coal slurry pelletizers are produced (among other things). In the Department of Mining, Dressing, and Transport Machines, a project of a prototypical installation for coal slurry pelletization with a capacity of 50 Mg/h was constructed. The main part of the installation is the mixer. At its bottom part, an opening is placed that is closed by a metal plate. During the pelletization work, a plate is halfopening and rotates around its own axis. The rotation of the drum and agitators installed inside the mixer causes sludge grinding and its homogenization. A properly working drum closure system is important for the proper exploitation of the mixer. The designed mechanism allows us to lower the plate linearly in the first phase and then turn it with a predetermined angle after the complete removal of material from the drum. The project required an examination of the kinematics of the system and determination of the drive system load, which allowed us to designate the working parameters. This paper presents the course of the taken actions and results of the fundamental research, along with their analysis. A selection of optimum design and exploitation parameters was performed on the basis of the graphical synthesis method, created simulation model, and tests of the prototype device.
PL
W trakcie wzbogacania węgla w zakładach przeróbki mechanicznej powstają drobnoziarniste muły węglowe o dużej wilgotności. Odpady te mogą być wykorzystane w mieszankach energetycznych po obróbce mającej na celu obniżenie wilgoci. Dlatego też między innymi wykonuje się grudkowniki mułów węglowych. W Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych powstał projekt prototypowej instalacji do grudkowania mułów węglowych o wydajności 50 Mg/h. Zasadniczą częścią instalacji jest mieszalnik. W dolnej części mieszalnika znajduje się otwór, który zamykany jest talerzem. W czasie pracy grudkownika talerz jest uchylony i wykonuje ruch obrotowy wokół własnej osi. Rotacja bębna i mieszadeł zainstalowanych wewnątrz mieszalnika powodują rozdrabnianie mułu oraz jego homogenizację. Istotny dla prawidłowej eksploatacji mieszalnika jest prawidłowo działający układ zamykania bębna. Zaprojektowano układ, który pozwolił na opuszczanie talerza w pierwszym etapie wewnątrz otworu bębna ruchem prostoliniowym, a po wyprowadzeniu z otworu wysypu odchylenie o założony kąt. Projekt wymagał zbadania kinematyki układu i określenia obciążeń układu napędowego, co pozwoliło na wyznaczenie parametrów eksploatacyjnych. W pracy przedstawiono tok postępowania, wyniki badań podstawowych wraz z ich analizą. Wykonano dobór optymalnych parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na podstawie metody syntezy graficznej, stworzony model symulacyjny oraz badania prototypowego urządzenia.
PL
W artykule omówiono możliwości zastosowania odpadowych surowców przemysłu cementowego i przetwórstwa mineralnego do topienia szkieł. Zaprezentowano wyniki zastosowania odpadowego pyłu cementowego i perlitowego do topienia typowych szkieł na opakowania, szkła płaskiego oraz szkieł użytkowych (gospodarczych). Szkła topione z udziałem pyłu cementowego są stosunkowo dobrze wyklarowane, jednorodne pod względem termicznym i pod względem barwy. Podobne rezultaty uzyskuje się topiąc szkła z udziałem pyłu perlitowego, przy czym nie ma on działania klarującego. W stosunku do szkieł bazowych szkła wytopione z udziałem pyłów odznaczają się wyraźnym zielonkawym, mało atrakcyjnym zabarwieniem – jego intensywność rośnie wraz z zawartością pyłów w zestawie. Wprowadzenie pyłu cementowego i/lub perlitowego do zestawu zmienia w niewielkim stopniu potencjał redox szkła (stosunek Fe2+/Fecałk.) w kierunku potencjału utleniającego (gdy do zestawu wprowadzamy pył cementowy) lub nieznacznie w kierunku potencjału redukującego (gdy do zestawu wprowadzamy pył perlitowy). Przeprowadzone próby i badania wykazały, że obecność pyłów odpadowych w zestawie w niewielkim stopniu wpływa na temperaturę topienia szkieł jak również na temperatury wyrobowe, przy czym pył cementowy powoduje niewielki ich wzrost, a pył perlitowy nieznacznie je obniża. Z przeprowadzonych prób i badań wynika również, iż pyły - cementowy i perlitowy - można stosunkowo łatwo zagęszczać np. metodą granulowania. Stosowanie pyłów w formie granulatu pozwala całkowicie wyeliminować ich uciążliwe i szkodliwe pylenie, nie wpływając przy tym w jakikolwiek sposób na proces topienia ani na jakość topionej masy szklanej. Maksymalny (bezpieczny) udział pyłów odpadowych w zestawach na typowe szkła sodowo-wapniowo-krzemianowe kształtuje się na różnym poziomie, np. udział pyłu cementowego w zestawie na szkło opakowaniowe nie powinien przekraczać 15% mas., a perlitowego 10% mas.
EN
The article discusses the possibility of using cement industry and mineral processing waste materials for glass melting. It presents the results of cement and perlite dust application for melting typical container glass, flat glass and utility glassware. When melted with a contribution of cement dust, glass is relatively well clarified and homogeneous in terms of thermal properties and colour. Similar results are obtained in the case of perlite dust, although it has not clarifying effects. In relation to the base glasses, the glass melted with the dust is characterized by a clear greenish and unattractive coloration; its intensity increases with the content of dust in a batch. Incorporation of the cement dust and/or perlite one to the batch changes the redox potential (relation Fe2+/Fetotal) of the glass in a small degree towards the oxidation potential (cement dust case), or a little towards reducing potential (perlite dust case). The performed tests have shown that the presence of waste dusts in the glass batch has a minor impact on forming temperatures, where the cement dust causes their slight increase, and the perlite one decreases them slightly. The tests also shows that the cement and perlite dusts can be relatively easily densified, e.g. by granulation. The use of dust in the granular form allows eliminating the burdensome and harmful dustiness completely without affecting in any way the melting process or the quality of the melted glass. The maximum (safe) content of waste dust in a batch for typical soda-lime silicate glass is at a different level, e.g. the content of the cement and perlite dust in the batch for the container glass should not exceed 15 wt.% and 10 wt.%, respectively.
PL
Składowiska kopalniane odpadowe stanowią źródło materiałów użytecznych, w postaci energetycznego koncentratu węglowego oraz kruszywa alternatywnego. Efektywną metodą pozyskiwania ww. produktów jest zastosowanie klasyfikatora pulsacyjnego, urządzenia do grawitacyjnego wzbogacania materiału w pulsującym ośrodku wodnym. Jednym z czynników mającym wpływ na skuteczność rozdziału, jest skład granulometryczny materiału poddawanego wzbogacaniu. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu drobnych ziaren na skuteczność wzbogacania odpadów powęglowych, z wykorzystaniem materiałów o uziarnieniu 35-3 mm oraz 35-0 mm.
EN
Dump sites are a good source of useful materials, such as concentrate of steam coal and aggregates. Use of pulsating classifier, a device for gravitational separation of material in liquid medium is an effective method for recovery of abovementioned products. Granulometric composition of separated material is one of the factors affecting efficiency of separation. The results of testing the impact of small grain on beneficiation of coal waste for grain class 35-3 mm and 35-0 mm are presented.
20
Content available remote Badania granulacji komunalnych osadów ściekowych z pyłem bazaltowym
PL
Celem pracy było zbadanie procesu granulowania komunalnych osadów ściekowych z pyłem bazaltowym w granulatorze bębnowym. Badania przeprowadzono przy zmiennej zawartości dodatku pyłu bazaltowego równym: 35, 40, 45, 50 i 55% masy próbki oraz przy zmiennej prędkości obrotowej bębna granulatora równej: 33, 55, 76, 97, 119 i 141 obr/min. Oceny procesu granulacji dokonano na podstawie analizy granulometrycznej cząstek.
EN
The aim of this study was to investigate sewage sludge granulation process with basalt dust in a drum granulator. The investigation were carried out at a different additive of basalt dust content equal to 35, 40, 45, 50 and 55% of sample weigh and at different rotation frequency of drum granulator equal to 33, 55, 76, 119 and 141 rpm. The granulation process was evaluated on the basis of granulometric analysis of particles.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.