Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  granice geologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Podczas wykonywania geologicznych prac rozpoznawczych oraz projektowania eksploatacji złóż powstaje wiele granic. Są one zwykle tworzone w nawiązaniu do istniejących granic własności i użytkowania terenu. Bardzo ważne są zawsze wzajemne relacje pomiędzy granicami złoża i granicami obszaru górniczego, a w przypadku małych złóż kopalin pospolitych bywają decydujące dla prawidłowej gospodarki złożem. Razem kształtują podstawowe warunki funkcjonowania kopalni. Jest zatem oczywiste, że definicje i wynikające z przepisów zasady tworzenia granic złoża i obszaru górniczego mają podstawowe znaczenie. W codziennej praktyce podobnie duże znaczenie mają nieformalne definicje i wymagania, arbitralnie narzucane przez organy nadzoru geologicznego i górniczego. W pracy zwrócono uwagę na istnienie dużego pola dowolności w wyznaczaniu granic złoża i obszaru górniczego wynikającego z definicji i innych przepisów oraz na konieczność akceptacji, tej swobody lub uzupełnienia definicji obszaru górniczego. Przedstawione analizy i wnioski dotyczą głównie małych i średnich złóż kopalin pospolitych; kruszywa naturalnego, surowców ilastych ceramiki budowlanej i kredy jeziornej, chociaż niektóre mogą mieć szersze znaczenie.
EN
During geological exploration and design of deposits mining plans a lot of boundaries are defined. They are reflecting existing property rights and land development forms. Very important are mutual relationships between deposit and mining area boundaries and in case of small deposits of basic resources, they are decisive for proper deposit management. They are creating basic constraints to mining operations. Therefore, there is obvious that definitions and resulting from regulations rules for deposit and mining area boundary definitions have fundamental importance. In everyday practice, similarly important are informal definitions and requirements, which are arbitrary imposed by geological and mining overseeing authorities. Paper brings into focus existence of wide field of flexibility in defining deposit, and mining area, boundaries resulting from definitions and other regulations and necessity of that freedom acceptance or legal supplementation of mining area definition. Presented analyses and conclusions are related mostly to small and medium sized deposits of basic resources (natural aggregates, clays, lake chalk, which is some time could have much larger importance).
2
Content available remote Wyznaczanie konturów złóż ropy i gazu w oparciu o kryteria hydrodynamiczne
PL
Wielkość i kształt pułapki złożowej determinują granice geologiczne warstw oraz powierzchnia konturu złożowego. Na położenie konturów złożowych ma wpływ ruch przepływających wód złożowych, własności zbiornikowe skał oraz własności płynów złożowych. W artykule przedstawiono oryginalną metodyką kartowania hydrodynamicznych pułapek węglowodorów, będącą modyfikacją potencjometrycznej teorii M.K. Hubberta. Metodyka ta pozwala na dokładne wyznaczenie położenia konturów złożowych dla złóż ropy i gazu. W celu wyznaczenia konturów złożowych należy skonstruować mapę strukturalną stropu horyzontu wodo-roponośnego, mapę potencjometryczną dla wody złożowej, mapę ciężaru właściwego wody złożowej, mapę ciężaru właściwego ropy w warunkach złożowych, mapę współczynnika porowatości oraz mapę współczynnika przepuszczalności, a następnie należy postępować zgodnie z równaniem (14). Cała procedura sprowadza się do wykonania kilku prostych operacji algebraicznych na mapach. Zastosowana w pracy metodyka pozwala na precyzyjne wyznaczenie konturów złożowych, a więc dokładne określenie granic złoża. Ma to istotne znaczenie dla dokładności oszacowania wielkości zasobów węglowodorów. Realizację zaprezentowanej w pracy metodyki przedstawiono na. przykładzie złoża ropy naftowej Pomorsko, występującego w utworach dolomitu głównego na obszarze przedsudeckim.
EN
The size and shape of a trap are determined by geological borders of strata and reservoir contours. The latter are influenced by the migration of formation waters, reservoir properties of rocks and properties of formation fluids. An original method of carting hydrodynamic hydrocarbon traps is presented in the paper. It is a modification of M. K. Hubbert potentiometric theory. With this method it is possible to accurately determine the contours for oil and gas. To define the contours, a structural map of the roof of a water-oil horizon, potentiometric map of formation water, map of specific weight of oil in reservoir conditions, map of porosity and map of permeability. Then, equation (14) should be applied. The whole procedure lies in a few simple algebraic operations on maps. The applied methodics enables a precise determination of reservoir contours, and thus also reservoir boundaries. It is of great significance for the accuracy of assessment of hydrocarbon reserves. The realization of the methodics is presented on the example of Pomorsko oil field, in the Main Dolomite strata in the Fore-Sudetic Monocline.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.