Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 156

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grain
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki analizy zawartości białka i składników mineralnych (P, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Zn i Mn) w ziarnie pszenicy różnych frakcji rozmiarowych. Klasyfikacja ziarna pszenicy z zastosowaniem sit pozwoliła na wyodrębnienie strumieni ziarnowych o różnej zawartości Mn, Zn, P, Fe i białka w obrębie jednej odmiany przy dużej rozpiętości rozmiarów ziarna (>3,25 i 2,2–2,5 mm). Sortowanie ziarna nieznacznie wpłynęło na zmianę zawartości Ca i P i nie miało wpływu na zawartość K i Mg we frakcjonowanym ziarnie pszenicy. Największą zawartość białka wykazywało ziarno zatrzymywane na sicie 3,25 mm. Najmniejsze ziarniaki pszenicy Bamberka (frakcja 2,2–2,5 mm) były najbardziej zasobne w Cu, Fe i Zn.
EN
Wheat grain variety Bamberka and SHM 200 line differing in the content of microelements (Cu, Fe, Zn, Mn) and macroelements (P, K, Mg, Ca) were divided into 5 and 4 size fractions, resp. The largest grain showed the highest protein content. The classification of wheat grain by sieving allowed to distinguish grain streams with different contents of Mn, Zn, P, Fe and protein within one variety for a large grain size range above 3.25 and 2.2–2.5 mm.
EN
Development of the cellular automata (CA) sphere packing algorithm dedicated to the generation of two- and three-dimensional digital, synthetic microstructure models with heterogenous grain size distribution is presented within the paper. The synthetic microstructure model is generated in four major steps: generation of 2D/3D cellular automata computational domain, generation of circles/spheres with a required size distribution, close-packed filling of the computational domain with generated circles/spheres, growth of the circles/spheres according to the unconstrained CA growth algorithm. As a result, synthetic microstructure models with specific, required grain size distribution described by e.g. uni- or bimodal one are obtained. To reduce computational complexity and decrease execution time, the rotation of the circles/spheres during the packing stage is based on the vector accounting for the distance from computational domain borders and other spheres. The CA grain growth algorithm is also implemented using threads mechanism allowing parallel execution of computations to increase its efficiency. The developed algorithm with the implementation details as well as a set of examples of obtained results are presented within the paper.
3
PL
Przeprowadzona analiza stanu przetwórstwa zbóż i produkcji pasz na potrzeby zwierząt gospodarskich w regionie Kirowa (Rosja) wykazała wysoką efektywność wykorzystania pasz zbożowych (ziarno rozdrabniane, suche i mokre) w diecie zwierząt. Opracowano technologię frakcyjną gniecenia mokrego ziarna paszowego w punktach przetwarzania ziarna po zbiorach i obliczono skuteczność jej zastosowania zamiast tradycyjnej technologii suszenia, sortowania i rozdrabniania ziarna paszowego po zbiorze, co wykazało, że roczny efekt nowej technologii frakcyjnej wynosi 2 059 840 rubli. Opracowano schemat konstrukcyjno-technologiczny dwustopniowego gniotownika ziarna, przeprowadzono teoretyczne badania jego procesu roboczego, które umożliwiły określenie racjonalnych parametrów projektowych elementów roboczych. Zgodnie z opracowanym schematem wyprodukowano gniotownik ziarna PZD-3, przeprowadzono jego wstępne testy, które wykazały zgodność deklarowanych parametrów z wymaganiami. Na podstawie wyników testu instytucja państwowa zaleciła kontynuację testowania dwustopniowego gniotownika PZD-3 po wyeliminowaniu stwierdzonych braków. W procesie rekonstrukcji kompleksu do czyszczenia i suszenia ziarna KZS-20Sh zastosowano technologię frakcyjną zgniatania ziarna paszowego i dwustopniowy gniotownik ziarna PZD-3. Zastosowanie tej technologii przetwarzania ziarna znacznie zmniejsza zużycie energii do suszenia (frakcja ziarna paszowego nie jest suszona, ale jest stosowana jako pasza dla zwierząt w formie zgniecionej), wydajność kompleksu zależy od frakcji ziarna.
EN
An analysis of the state of post-harvest grain processing and feed production for livestock needs in the Kirov region (RF), which showed the high efficiency of the use of grain feed in animal diet – crushed grain, dry and wet. The fractional technology for flattening (crushing) wet feed grain at the post-harvest grain processing points was developed, and the effectiveness of its application instead of the traditional technology for post-harvest drying, sorting and crushing of feed grain was calculated, which showed that the annual effect of the new fractional technology is 2 059 840 rubles. For the technology of grain crushing, a constructive-technological scheme of a two-stage grain crusher was developed, theoretical studies of its working process were carried out, which made it possible to determine the rational design parameters of the working elements. According to the developed scheme, the PZD-3 grain crusher was manufactured, its preliminary tests were carried out, which showed the compliance of the claimed parameters with the requirements. Based on the test results of the federal institution recommended continuing the testing of the PZD-3 two-stages crusher after eliminating the identified deficiencies. The fractional technology for crushing feed grain and the two-stage crusher for grain PZD-3 as part of this technology were used in the reconstruction of the grain cleaning and drying complex KZS-20Sh. The use of this technology of processing of grain significantly reduces the energy consumption for drying (the feed grain fraction is not dried, but is used for animal feed in crushed form), the productivity of the complex depends in proportion to the allocated feed fraction.
EN
Currently in Russia and other countries in family farms there is a demand for lowering cost of animal production. Main direction to achieve new terchnological solutions characterized by low energy constumption and high efficiency with maintaining high quality of product (mineral). For example, lately in animal production are acquired concentrates with low unity costs. Realising targets releated with lowering costs of forage production with usage comminution and crease of grain. Previously conducted own researches and literature analises shows, that currently used solutions are characterized by big errors made by construction of the devices, and technology effect of obtained product (grain). The paper presents the criteria for optimalization of technical indicators of shredding devices affecting the quality of the product.
PL
Obecnie, w Rosji i innych krajach w gospodarstwach rodzinnych i farmerskich dąży się do obniżenia kosztów produkcji zwierzęcej. Głównym kierunkiem prac umożliwiających osiągnięcie tego celu jest opracowanie nowych technicznych rozwiązań charakteryzujących się niską energochłonnością i wysoką wydajnością z zachowaniem wysokiej jakości produktu (surowca) przy produkcji pasz. Przykładowo w ostatnich latach w produkcji zwierzęcej pozyskuje się koncentraty o niskich kosztach jednostkowych, a zastosowanie rozdrabniania i gniecenia ziarna umożliwia realizację tego celu związanego z obniżeniem kosztów produkcji pasz. Prowadzone do tej pory badania naukowe i analiza literatury wykazują, że dotychczasowe rozwiązania charakteryzują się dużymi błędami wynikającymi z konstrukcji urządzeń, a także efektem technologicznym uzyskanego rozdrabnianego produktu (ziarna). W pracy przedstawiono kryteria optymalizacji wskaźników technicznych urządzeń rozdrabniających wpływających na jakość produktu.
EN
The study presents the results of field experiments aimed at assessing the level of yield, chemical composition and nutritive value of grain of 32 maize cultivars from different breeding and seed companies. The grain yield, grain chemical composition, fiber fraction content, grain nutritional value, thousand seed weight and grain density were determined to verify the adopted assumptions. The highest content of starch, total protein, fat and nitrogen-free extract compounds was found in the cultivars of the following companies: Limagrain, IGP, Saaten-Union and Maisadour, while the lowest in IGP, Maisadour, Limagrain and IGP, respectively. The energy value of 1 kg dry weight of maize grain for poultry ranged from 14.60 (Maisadour) to 15.22 MJ EM (IGP) and statistically significant differences in the concentration of metabolic energy for poultry was found only in the grain from these companies. Concentration of metabolic energy for pigs ranged from 15.79 (Limagrain) to 15.93 MJ (Saaten-Union) and statistically significant differences in the concentration of metabolic energy for pigs were recorded only in the grain from these companies. Grains from Saaten-Union had a higher concentration of net lactation energy than those from Limagrain and Maisadour. Crude protein, net energy of lactation, sugar, exhaust nitrogenless compounds, weight of one thousand seeds (WTS) and grain density influence on differentiation maize’s cultivars.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań polowych, których celem była ocena poziomu plonowania, składu chemicznego oraz wartości pokarmowej ziarna 32 odmian kukurydzy różnych firm hodowlano-nasiennych. Celem weryfikacji przyjętych założeń określono plon ziarna, skład chemiczny ziarna, zawartość frakcji włókna, wartość pokarmową ziarna, masę tysiąca ziaren oraz gęstość ziarna. Największą zawartość skrobi, białka ogólnego, tłuszczu oraz związków bezazotowych wyciągowych stwierdzono w odmianach firm: Limagrain, IGP, Saaten-Union oraz Maisadour, natomiast najniższą odpowiednio w firmach IGP, Maisadour, Limagrain, IGP. Wartość energetyczna 1 kg suchej masy ziarna kukurydzy dla drobiu wahała się od 14,60 (Maisadour) do 15,22 MJ EM (IGP) i tylko w ziarnie pochodzącym z tych firm odnotowano różnice istotne statystycznie w koncentracji energii metabolicznej dla drobiu. Koncentracja energii metabolicznej dla świń wahała się od 15,79 (Limagrain) do 15,93 MJ (Saaten-Union) i tylko w ziarnie pochodzącym z tych firm odnotowano różnice istotne statystycznie w koncentracji energii metabolicznej dla świń. Ziarna z firmy Saaten-Union miały wyższą koncentrację energii netto laktacji niż z firmy Limagrain oraz Maisadour.
EN
The main goal of the research was to design and build a prototype of device used for pneumatic transport, which will increase the difference of pressure in the pipeline and will increase velocity of the airflow during the transport of materials over different distances. During design process of the device using graphics software assumes that the system of separation of grain and air should be eliminated. The device is applicable in systems that need additional air amplifier, without the cyclone-filter system. The results confirmed that in the rearmost point of the pipeline dynamic pressure was lower than the pressure at the nearer measuring points. In addition, analysis of the transported grain did not show his deformation. During the test of the device only a slight increase in the temperature of the transported material was noted.
PL
Celem wykonanych badań było zaprojektowanie i wykonanie prototypu urządzenia do transportu pneumatycznego, które pozwoli na zwiększenie różnicy ciśnień w rurociągu oraz umożliwi wzrost prędkości strumienia powietrza podczas transportu materiałów na różnych odległościach. Podczas projektowania urządzenia z wykorzystaniem programów graficznych za- łożono, że należy wyeliminować system separacji ziarna i powietrza. Urządzenie znajduje zastosowanie w układach potrzebujących dodatkowego wzmocnienie strumienia powietrza, bez zbędniej konieczności użycia filtrocyklonów. Wyniki badań potwierdziły, że w najodleglejszym miejscu rurociągu ciśnienie dynamiczne było niższe od ciśnienia panującego w punktach pomiarowych położonych bliżej. Ponadto analiza stanu transportowanego ziarna nie wykazała jego deformacji, a zauważono jedynie niewielki wzrost temperatury materiału, który był transportowany.
EN
Grain orientation, properties, microstructure borders, and types and sizes of phases have had a major impact on the traits of modern engineering materials. Therefore, it is important to study, analyze, and (further) control the method of crystallizing alloys. One of the methods used to assess the orientation of grain growth is the EBSD technique. EBSD (Electron Backscatter Diffraction Analysis) enables us to perform quantitative analyses on the microstructure of materials (on a scale of millimetres to nanometres) in a scanning electron microscope. Using the EBSD technique can help us gain valuable information about the following properties of crystalline materials: crystal orientation, disorientation, grain boundaries, global and local texture, fractions recrystallization/deformation, stress analysis, characterization of intergranular boundaries, identification of phases, phase distribution, and so on. In this paper, we present the results of phase analysis and crystallographic orientation of the grains of high chromium cast iron via EBSD. These were preliminary studies to determine the possibility of using the EBSD technique for analyzing high chromium cast iron. Castings were produced under industrial conditions, then samples were cut out and testing using the EBSD technique. This method proved to be effective for this type of material.
EN
The aim of the research was to evaluate the effect and interaction of sprinkler irrigation and nitrogen fertilisation on the grain yield and baking value of ‘Monsun’ spring wheat cultivar grown in light compacted soil. A field experiment was performed in 2013-2014 in an experimental field of the Department of Land Improvement and Agrometeorology, the UTP University of Science and Technology, at Mochełek, in the vicinity of Bydgoszcz. It was found that sprinkler irrigation significantly increased the spring wheat grain yield. The grain from sprinkler-irrigated stands demonstrated greater plumpness; it contained significantly less protein and gluten and showed a lower sedimentation value, as compared with the grain of non-sprinkler-irrigated plants. However, the protein yield produced under sprinkler irrigation conditions was on average 11% higher, compared to the control conditions. The effect of nitrogen fertilisation on the spring wheat grain yield and quality corre¬spond to earlier findings. Similarly to other research reports, a regular yield increase and enhanced quality of baking features along with an increase in the nitrogen rate were identified. Considering the quantitative and baking features of the grain yield, it was found that the optima nitrogen fertilisation rate in ‘Monsun’ spring wheat, in both water variants, was 180 kg.ha-1 (pre-sowing 120 kg .ha-1 and top dressing 60 kg ha-1).
EN
This paper analysed the direction and the degree of significance of changes in selected indicators of climate risk for grain maize in the long-term period of 1985-2014 for the Bydgoszcz region. On the basis of meteorological data originating from the Research Station of the Bydgoszcz University of Science and Technology in Mochełek, the following unfavourable weather factors for maize cultivation were determined: a shortened period of plant active growth, the occurrence of late spring ground frosts, meteorological droughts and agricultural droughts. On the basis of the research conducted, a high temporal variability was found for weather conditions that are unfavourable for maize cultivation, as such conditions occurred with varied frequency, depending on the type of the adverse factor and the assumed criterion for its determination. No significant trends were found regarding the changes in the examined climate risk indicators for production of maize grain over the period between 1985 and 2014, apart from an increase in the number of moderate and strong late spring frosts. The research demonstrated an increase in temporal variability of the length of the plant active growth period and the occurrence of moderate and strong late spring frosts, as well as a clear decrease in temporal variability of maize water supply in 2000-2014 as compared to the previous 15-year period of 1984-1999.
EN
Due to growing requirements concerning quality of products in food industry, it becomes important to introduce new, efficient, objective and repeatable automated methods of quality inspection. Agricultural products, such as cereal grains, are particularly difficult for automated inspection. This paper presents the results of experimental studies on the development of automated methods of manipulation and image acquisition of cereals, which can be used in machine vision systems for quality evaluation. Experimental studies were carried out on samples of brewing barley. The proof-of-concept evaluation of several methods was performed, on the basis of which the solution was chosen, based on the interaction of the screw and vibration feeders and bilateral image acquisition on moving transparent surface.
EN
The aim of the research was to determine how time of infrared radiation heating of grains influences the falling number of flour gained from wheat variety Waluta and spelled wheat variety Schwabenkorn. Moisture content was determined in the first stage of the study and it was 12% ± 1%. Then grain was moisturized to the moisture of: 14, 16 and 18%. Prepared material was subjected to infrared radiation heating at the temperature of 150ºC for 30, 60, 90 and 120 seconds. The heated material was sent to milling, and the falling number was determined. It has been found that the infrared radiation heating of wheat grains prior to milling significantly affects the falling number of flour, which increases with the duration of heating grain.
PL
Celem pracy było określenie wpływu czasu obróbki wstępnej ziarna promieniami podczerwonymi na zmiany liczby opadania dla mąki otrzymanej z pszenicy zwyczajnej odmiany Waluta oraz pszenicy orkisz odmiany Schwabenkorn. W pierwszym etapie badań oznaczono wilgotność ziarna, która kształtowała się na poziomie 12% ± 1%. Następnie ziarno dowilżono do wilgotno- ści 14, 16 i 18%. Tak przygotowany materiał poddano obróbce cieplnej promieniami podczerwonymi w temp. 150ºC w czasie 30, 60, 90 i 120 s. Ogrzany materiał skierowano do przemiału, po czym oznaczono liczbę opadania. Stwierdzono, że ogrzewanie promieniami podczerwonymi ziarna pszenicy przed przemiałem istotnie wpływa na liczbę opadania, która wzrasta wraz z wydłużeniem czasu ogrzewania ziarna.
EN
Research on the drying processes of grain kernels in a thin layer requires data on moisture content changes inside kernels in selected time intervals of these processes. Before experimental tests to determine these changes are preformed, it is essential to assume the initial mass of grain samples. Deliberate determination of its value, taking into account the uncertainty of measuring instruments in the determination of sample mass in selected time intervals and sample dry mater content, provides results with a possibly low uncertainty. Unfortunately, despite the fact that the method for determining the initial mass of samples is generally available, quite often its value is not assumed deliberately. Therefore, the objective of this study was to develop software that could help in the determination of the initial mass of grain kernel samples dried in a thin layer. The paper also includes example results obtained with the use of the developed software, used for its validation.
PL
Badanie procesów suszenia ziarna zbóż w cienkiej warstwie wymaga znajomości zmian zawartości wody w jego wnętrzu w kolejnych krokach czasowych tych procesów. Przed przystąpieniem do badań doświadczalnych dążących do poznania tych zmian niezbędne jest przyjęcie początkowej masy próbki suszonego ziarna. Świadome określenie jej wartości, z uwzględnieniem niepewności przyrządów pomiarowych służących do określania masy próbki w kolejnych krokach czasowych i masy suchej substancji w próbce, umożliwia otrzymanie wyników obarczonych możliwie niską niepewnością. Niestety pomimo tego, że metoda określania początkowej masy próbki suszonego materiału jest ogólnie dostępna, w badaniach dość często jej wartości nie przyjmuje się w pełni świadomie. Dlatego też celem pracy było opracowanie oprogramowania, które ułatwi określanie początkowej masy próbki ziarna zbóż suszonego w cienkiej warstwie. W pracy zawarto również przykłady wykorzystania wytworzonego oprogramowania, które zostały wykorzystane do jego walidacji.
EN
The paper presents the study, which aimed at determining how moisture content of barley grain and the size of the grain crusher working gap affect changes on the embodied energy during the flaking process and properties of the obtained flakes. Thus, the barley grains of Barke variety were moisturized up to the level of 14, 18, 22 and 26%. Then grains were subjected to flaking, and at the same time the embodied energy was measured. The next step was to evaluate the physical properties of the product such as: angle of repose, chute angle, bulk and shaken density. Also a mesh analysis was applied. Moreover, the absorption coefficient of water has been evaluated for each series of products. As stated, the size of grain crusher working gap significantly affects changes of the embodied energy during the process. The lowest values were registered for 2.0 mm wide gap. As observed, the moisture content of grains affects the physical properties of the product. It should also be noted, that during the flaking process of grain with moisture content of 14%, the significant amount of flour is obtained.
PL
W pracy zaprezentowano badania, które miały na celu określenie, w jaki sposób wilgotność ziarna jęczmienia oraz wielkość szczeliny roboczej gniotownika wpływają na zmiany energochłonności procesu płatkowania oraz właściwości uzyskanych płatków. W tym celu dowilżono ziarno jęczmienia odmiany Barke do poziomu 14, 18, 22 i 26%. Następnie ziarno poddano procesowi płatkowania, w trakcie którego przeprowadzono pomiar energochłonności. Kolejnym etapem było określenie właściwości fizycznych produktu, takich jak: kąt zsypu, kąt usypu, gęstość usypowa oraz gęstość utrzęsiona. Przeprowadzono również analizę sitową płatków. Dodatkowo określono zdolność płatków do pochłaniania wody. Stwierdzono, że wielkość szczeliny roboczej istotnie wpływała na zmiany energochłonności procesu. Najniższe wartości odnotowano dla szczeliny o szerokości 2,0 mm. Zaobserwowano, że wzrost wilgotności ziarna wpływa na właściwości fizyczne produktu. Należy także stwierdzić, że przy 14% wilgotności ziarna w procesie płatkowania powstaje największa ilość frakcji mączystej (ok. 5%) w porównaniu do płatków z ziaren o wyższej wilgotności.
EN
Production of rolled preserved grain fodder directly after threshing is one of the most effective methods of processing moist fodder grain. A unit comprising a roller, a grain packing unit, which packs grains into a polyethylene sleeve, and a tractor are used in production of such fodder. For the purpose of further improvement of technical means for technology of fodder preparation, structural and technological schemes of a universal (mobile) roller for dry and moist grain and fodder packing unit to a polyethylene sleeve were developed. A new roller may be used in various configurations: it may be mounted on the fodder packing unit comprising the above-mentioned unit with a drive from a universal joint shaft of a tractor as well as it may be installed on technological lines for fodder preparation with working bodies drive from electric engines. The developed packing unit is equipped with a tracking device and allows a constant process of packing of rolled fodder to the polyethylene sleeve.
PL
Jedną z najbardziej skutecznych metod przetwarzania wilgotnego ziarna paszowego jest wytwarzanie bezpośrednio na polu po omłocie gnieconej konserwowanej paszy ziarnowej. Do produkcji takiej paszy wykorzystuje się agregat złożony z gniotownika, pakowacza ziarna do rękawa polietylenowego oraz ciągnika. W celu dalszego doskonalenia środków technicznych dla technologii przygotowania paszy zostały opracowane schematy konstrukcyjno-technologiczne uniwersalnego (mobilnego) gniotownika do ziarna suchego i wilgotnego oraz pakowacza paszy do rękawa polietylenowego. Nowy gniotownik może być stosowany w różnych konfiguracjach: może być montowany na pakowacz paszy w składzie ww. agregatu z napędem od WOM ciągnika, jak i instalowany na linie technologiczne przygotowania paszy z napędem organów roboczych od silników elektrycznych. Opracowany pakowacz jest wyposażony w urządzenie śledzące i pozwala prowadzić ciągły proces pakowania gnieconej paszy do rękawa polietylenowego.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu wybranych czynników na proces aspiracji ziarna pszenżyta. Pomiary przeprowadzono dla surowca o wilgotności od 14 do 22%, przy zmiennym ob-ciążeniu jego warstwy od 0 do 70 kPa w okresie siedmiu dni od momentu napełnienia zbiornika. Prędkość przepływu powietrza zmieniano w zakresie od 0,1 do 1,0 m·s-1. Wykazano, że wszystkie badane czynniki mają istotny wpływ na proces magazynowania ziarna pszenżyta. Stwierdzono także, że wpływ wilgotności surowca na wielkość oporu przepływu powietrza jest zależny od wysokości warstwy ziarna.
EN
The article presents the research concerning of the influence of selected parameters on aspiration of trit-icale grain. The measurements were carried out for material with moisture content ranging from 14 to 22%, for its layer loading changing from 0 to 70 kPa within seven days after filling the container. The airflow velocity was changing from 0.1 to 1.0 m·s-1. The analyses verified the impact of all examined parameters on the storage process of triticale grain. It was shown also that influence of moisture content on the airflow resistance is depended on the height of grain layer.
PL
W artykule przedstawiono sposób konstruowania diagramu potrójnego, jak również zasady wydzielenia na jego obszarze pól orientacji, ułożenia oraz kształtu ziaren według przestrzennego układu współrzędnych. Zorientowanie układu XYZ względem boków gabionu i głównego kierunku przepływu wykorzystywane jest w ocenie przepustowości przepuszczalnej części progów gabionowych. Potrójny diagram klasyfikacyjny zawiera trzy elementy identyfikacyjne i umożliwia wprowadzenie wymiarów ziarna, jego kształtu oraz ułożenia względem układu współrzędnych: pola trójkątnego układu współrzędnych, którego boki wyznaczają osie XYZ, pola orientacji ziarna w przestrzeni identyfikowanego wymiarami A, B, C, pola kategorii kształtu ziaren wyznaczone według bezwymiarowych stosunków B/A i C/B.
EN
The article presents how to construct the triple diagram, as well as the principles of separating in its area the fields of orientation, spatial arrangement and grain shape according to the coordinate system. XYZ system orientation against the gabion sides and the main flow direction is used for estimating the capacity of the permeable part of the gabion sills. Triple classification diagram contains three identification elements and allows to enter the dimensions of the grain, the shape and the orientation against the coordinate system: field of triangular coordinate system which sides are defined by the axes XYZ, field of grain orientation in space identified by the dimensions A, B, C, grain shape category field determined by the dimensionless relations B/A and C/B.
PL
Przesiewanie to jedna z podstawowych operacji przeróbczych, zarazem nieskomplikowana pod względem samego przebiegu. Oczywistym celem procesu jest rozdział materiału uziarnionego według jego zróżnicowania w wielkości pojedynczych ziaren, a w efekcie otrzymujemy dwie lub więcej klas ziarnowych produktu o różnym uziarnieniu, w zależności od rozmiaru zastosowanego oczka sita w przesiewaczu. Ocena skuteczności przebiegu przesiewania nie jest skomplikowana, jednak warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii w tym zakresie.
PL
W poniższym artykule omówiono próbę oceny efektów obróbki strumieniowo-ściernej powierzchni stopu aluminium 7175T i stopu magnezu AZ31 nietypowymi materiałami ściernymi, takimi jak: kwaśny węglan sodowy, tzw. suchy lód, ziarna zboża. Celem obróbki strumieniowo-ściernej próbek ze stopów aluminium i magnezu po wstępnym szlifowaniu na papierze ściernym jest uzyskanie jednorodnej struktury chropowatości i przygotowanie pod przyszłą powłokę elektrochemiczną. Wybór węglanu sodowego, suchego lodu czy ziarna zboża wynika ze spodziewanego braku reakcji chemicznej ziaren z metalem. Wyniki prób obróbki wykazują uzyskanie bezkierunkowej struktury chropowatości z jednoczesnym umocnieniem powierzchni, ostateczna wielkość chropowatości wynika zaś w znacznym stopniu z obróbki elektrochemicznej.
EN
The paper presents evaluation tests of shot blasting efficiency of aluminum alloy 7175T and magnesium alloy AZ31 by non-typical abrasive like soda, dry ice and corn grains. The homogeneity of surface roughness is the main target of shot blasting samples from aluminum and magnesium alloys after grinding with abrasive paper before the electrochemical treatment. The choice of bicarbonate soda, cold ice or plant corn results from expected non-chemical reaction between abrasive corn and metal. The obtained results of treatment tests indicate no directional surface roughness and penning effect and roughness level mainly depended on electrochemical treatment.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.