Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 332

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problematykę gospodarowania odpadami przemysłu spożywczego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem branży tłuszczowej. Opisano obowiązujące regulacje prawne dotyczące zasad gospodarowania odpadami. Za pomocą danych statystycznych zobrazowano sytuację w Polsce w ciągu ostatnich lat, również na tle innych państw Unii Europejskiej. Stwierdzono, że brak jednolitej metodyki gromadzenia danych prowadzi do otrzymywania niepełnej informacji i ograniczonej analizy dotyczącej gospodarki odpadami w kraju. Od 2004 r. Polska znajdowała się w czołówce krajów generujących największe ilości odpadów przemysłowych ogółem w całej Unii Europejskiej. Wskaźnik ten był o ok. 50% niższy w 2016 r., w porównaniu z rokiem 2004 (Eurostat). W latach 2010-2018 nastąpił znaczący spadek ilości odpadów z przetwórstwa żywności – o ok. 40% (GUS). Odpady w branży tłuszczowej stanowią zróżnicowaną grupę, która zaliczana jest do odpadów niebezpiecznych. Po odpowiednim przetworzeniu mogą być wykorzystane jako surowce do produkcji tłuszczów technicznych, biogazu rolniczego, biodiesla, wypełniaczy materiałów budowlanych, nawozów, a także do syntezy enzymów lipolitycznych, jako dodatki do pasz (nawet do produktów spożywczych).
EN
The article presents the issues of waste management in the food industry in Poland, with particular emphasis on the fat industry. The binding legal regulations concerning the principles of wastes management were described. Using statistical data, the situation of Poland in recent years has been illustrated, also in comparison with other European Union countries. It was found that the lack of a unified methodology for collecting data leads to receive incomplete information and limited analysis of the waste management in the country. Since 2004, Poland has been at the forefront of countries generating the largest total amount of industrial wastes in the entire European Union. This indicator was approx. 50% lower in 2016 as compared to 2004 (Eurostat). In 2010-2018, there was a signifi¬cant decrease in the amount of food processing wastes by approx. 40% (GUS). Waste in the fat industry is a diversified group, that is classified as hazardous wastes. After proper processing, they can be used as raw materials for the production of technical fats, agri¬cultural biogas, biodiesel, building material fillers, fertilizers, as well as for the synthesis of lipolytic enzymes, as feed additives (even for food products).
PL
Rozwój technologii i tempo coraz szybciej zmieniającego się świata stanowi wyzwanie dla obecnych i przyszłych pokoleń, zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Zmiany w technologii i technice wpływają na rewolucyjne zmiany w przemyśle (Przemysł 4.0), ale również zmienia się profil poszukiwanego pracownika. Oprócz wykształcenia technicznego z zakresu STEM zdecydowanie wzrasta rola kompetencji miękkich. Potrzebna jest przemyślana strategia, aby w miarę możliwości jak najlepiej przygotować społeczeństwo do pracy w ciągu kolejnych kilkudziesięciu lat, żeby nabyte umiejętności po kilku latach nie okazały się przestarzałe czy niepotrzebne. Artykuł porusza problematykę dostosowania modelu kształcenia edukacji technicznej oraz rozwoju zawodowego w sposób jak najlepiej przygotowujący do pracy w zawodach, które jeszcze nie powstały. Poruszono także rolę organizacji inżynierskich w kształceniu zawodowym oraz rozwoju kariery inżyniera w nowych warunkach rynku pracy. Słowa kluczowe: inżynier przyszłości, kształcenie zawodowe, nowe zawody, nauka, gospodarka, organizacje inżynierskie, pracodawcy, model edukacji, kompetencje miękkie, Przemysł 4.0, STEM, CDIO, umiejętności korzystania z technologii cyfrowych.
EN
The development of technology and the pace of a rapidly changing world is a challenge for present and future generations, both in everyday life and in professional career. Changes in technology influence on revolutionary changes in industry (Industry 4.0), but also the profile of the employee is changing. In addition to technical education in the field of STEM, the role of soft skills increases significantly. A thoughtful strategy is needed to prepare the society for work in the next few decades as much as possible, so that the acquired skills after a few years do not prove to be outdated or unnecessary. The article addresses the issue of adapting the model of technical education and professional development in a way that best prepares for work in professions that do not yet exist. The role of engineering organizations in vocational education and development of the engineer’s career in new labor market conditions was also discussed.
3
Content available Odwodnienie i zagospodarowanie wód opadowych
PL
W Polsce występuje obecnie deficyt zasobów wody porównywalny z tym w Egipcie. Po latach zaniedbań w gospodarowaniu wodami reforma gospodarki wodnej z 2018 r. wprowadziła systemowe rozwiązania, których celem jest m.in. sprawniejsze zarządzanie zasobami wodnymi. Nigdy wcześniej nie mieliśmy takiej świadomości wyczerpywania się wody jak dziś. Nigdy wcześniej nie dysponowaliśmy też takimi technologiami do odpowiedniego zarządzania gospodarką wodną.
PL
Epidemia koronawirusa dała się we znaki przedsiębiorstwom na całym świecie. Zakłócony rozwój gospodarki i spowolnione funkcjonowanie firm z różnych sektorów to tylko wycinek problemów, z jakimi przyszło nam się zmagać. W tej trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się przedsiębiorstwa, Fundacja GS1 Polska postanowiła wesprzeć Uczestników Systemu GS1 i zainicjowała kampanię #zacznijod590, promującą firmy uczestniczące w tym systemie w Polsce. W ramach działań na stronie Fundacji aktywowano specjalny blok #ZacznijOd590 poświęcony produktom i usługom Uczestników Systemu, których w Polsce jest już 26300. Wśród nich są takie firmy jak Remi s.c. oraz Akces-Med Sp. z o.o.
PL
Gospodarka obiegu zamkniętego to koncepcja tworzenia wartości poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów. Doskonałym jej przykładem jest instalacja uruchomiona wiele lat temu przez Katowickie Wodociągi i sąsiadującą elektrociepłownię, z której korzyści czerpią oba zakłady.
PL
Coraz częściej przedsiębiorcy o wysokim poczuciu społecznej odpowiedzialności oraz działający proekologicznie ograniczają wykorzystywanie ograniczonych zasobów naturalnych, a ich produkty są projektowane w sposób pozwalający na ponowne wykorzystanie, modernizację lub recykling, nieszkodzący środowisku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. wpisuje się w ten trend i poszukuje rozwiązań, które zmienią ogólne postrzeganie przedsiębiorstwa.
PL
Chyba każdy z nas słyszał o inteligentnych miastach Smart City, miastach przyszłości, gdzie kładziemy nacisk na inteligentne zarządzanie, komunikację, mobilność, gospodarkę, warunki życia. Ta cyfrowa rewolucja wpływa nieuchronnie także na przedsiębiorstwa wodociągowe.
PL
Jeziora odgrywają istotne znaczenie w funkcjonowaniu lokalnych i regionalnych ekosystemów. Historycznie wpływały również na rozwój sieci osadniczej, pełniąc funkcje obronne lub stanowiąc zaplecze żywnościowe dla wielu miejscowości mających duże znaczenie w kształtowaniu się państwowości polskiej. Z biegiem lat funkcje jezior ulegały zmianie i obecnie ich rola ogranicza się w głównej mierze do aspektów rekreacyjnych. Niemniej jednak ciągle pozostają one elementem, który wpływa na gospodarkę regionów pojeziernych. W pracy przedstawiono historyczne jak również współczesne funkcje jezior w Polsce, które z ekonomicznego punku widzenia - według autorów - są niedocenione. W artykule wskazano także na obecne zagrożenia tych obiektów, które wynikają zarówno z ich gospodarczego wykorzystania jak i zmian klimatu. W analizie posiłkowano się także literaturą przedmiotu dotyczącą usług ekosystemowych.
EN
Lakes play an important role in the functioning of local and regional ecosystems. Historically, they also influenced the development of settlement networks, having defence function or providing food for many localities that played an important role in shaping the Polish statehood. Over the years, the functions of lakes changed and their role is currently limited to recreational aspects. However, they still remain an element that impacts the economy of lake districts. The article presents the historical as well as the contemporary function of Polish lakes which, from the economic point of view, the authors see as underestimated. They also point to current threats resulting from their economic exploitation and the climate change. The authors based the analysis also on the source literature regarding ecosystem services.
EN
The article discusses selected issues concerning the influence of ecophysiographic determinants on functional-spatial and socio-economic development in rural areas. Ecological, economic and social processes that have been taking place for the past few decades are examined in the context of the development of local self-governments and transformation of economic processes into market oriented economy following socioeconomic changes in Poland. The process of intense urbanization of the countryside is a common phenomenon that occurs specifically in rural areas that are within the impact zone of a big city. It is caused by i.a. human migration into rural areas as well as by development of areas of business activation. These tendencies, which occur both in the social and economic context, greatly affect ecological processes. Expansion of land development and the ensuing further development of necessary technical infrastructure give rise to numerous problems in natural environment. Ecophysiographic determinants play a vital role in the pursuit of sustainable development of the countryside in the aspect of threats that result from excessive urbanization of rural areas. The author discusses these issues on the example of a study of the village of Lubasz in the wielkopolskie voivodeship.
EN
The aim of the study is to determine the factors that influence the organic food consumers’ shopping decisions. In 2019, research in this area was conducted among 113 organic food consumers, using the diagnostic survey method with the application of the poll technique and a questionnaire form as a research tool. The research has revealed that organic products have become a target for more and more consumers, who, in their choices, are guided by both rational and emotional arguments. The development of pro-ecological attitudes clearly indicates certain changes in the way of life, thinking and nutrition of contemporary consumers. Universal access to information, the level of awareness and education of people means that people want to know what they eat and know the sources of their food. Therefore, the organic food sector is currently one of the most dynamically developing areas of the Polish economy.
11
Content available remote Waste Management in the Region of Płock – Declarations of Residents
EN
The text of the article pertained to waste management in local government in the region of Płock. In my article described were changes to waste management after 1 July 2013, as well as methods of comparing local governments.
PL
Tekst artykułu dotyczy gospodarki odpadami w samorządzie w regionie płockim. W artykule opisano zmiany w gospodarce odpadami po 1 lipca 2013 r., a także metody porównywania samorządów.
PL
W artykule przedstawiono krótką historię działalności byłej już Katedry Górnictwa Odkrywkowego, ważniejsze etapy rozwoju, w okresie od jej powstania do roku 2019 – czyli roku obchodów Jubileuszu 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im St. Staszica w Krakowie. Rok ten jest dla Katedry Górnictwa Odkrywkowego rokiem historycznym. W wyniku połączenia dwóch katedr – Katedry Górnictwa Odkrywkowego oraz Katedry Górnictwa Podziemnego powstała nowa Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy. Tym samym mająca 55 lat KGO przeszła do historii. Nowa Katedra wraz z jej kadrą naukowo- techniczną będzie kontynuować działalność dydaktyczno-naukową swojej odkrywkowej macierzystej jednostki, mierząc się z nowymi wyzwaniami jakie staną przed polskim górnictwem odkrywkowym w najbliższej, trudnej dla europejskiego górnictwa przyszłości.
EN
This article presents a brief history of the activities of the former Department of Surface Mining, major development stages, from its beginning to 2019 - the year of the 100th anniversary of the AGH University of Science and Technology in Krakow. This year is a historic year for the Department of Surface Mining. As a result of the merger of two departments - the Department of Surface Mining and the Department of Underground Mining, a new Department of Mining Engineering and Health Safety was created. Thus, the 55-year-old department has gone down in history. The new Department, together with its scientific and technical staff, will continue the educational and scientific activities of its former surface department. It will be facing new challenges that Polish surface mining industry will meet shortly.
EN
During 1919-1939 the most important role in the geological research on the Polish territory was played by the Polish Geological Institute. Despite many difficulties resulting from the lack of adequate financing, the PIG employees have achieved many successes regarding the discovery of new useful mineral deposits, as well as a better understanding of the geological structure of the country. The PIG skillfully combined the practical and scientific aspects of geological research during the interwar period.
EN
The National Quality Programme of the Slovak Republic for 2017-2021 strongly emphasises the primary objectives and priorities of the Quality Improvement Strategy. This should be one of the main priorities of the Slovak Government in the upcoming period. The Quality Improvement Strategy should, in general, lead to an improvement in the quality of life. The aim of the paper is to point out the opportunities for improvement by applying indicators aimed at defining the excellence of organisations within the national economy of the Slovak Republic.
EN
The study discusses problems related to the concept of sustainable development in Asian countries in the period 2002-2015. The introduction presents the occurring transformations, involving the majority of Asian countries, taking into account their diversity and contrasts. In addition, the goals allowing the implementation of sustainable development concept in Asia-Pacific region are specified. In the next part of the article the indicators of sustainable development, selected for the analysis and covering all key areas, i.e. social, economic, environmental, spatial, institutional-political are characterised. A synthetic development measure (SDM) was applied as the research method, and the data for calculations were collected from the World Bank sources. The research results, illustrating the position of individual countries against the level of sustainable development concept implementation in the analysed years, remain the crucial part of the study. Within the framework of conclusions it can be stated that the situation of Asian countries, in terms of sustainable development, requires improvement. In turn, a noticeable and gradual progress refers to the majority of analysed countries. The best results were recorded in the following countries: Singapore, Japan, South Korea, Qatar, United Arab Emirates and Malaysia. The least favourable situation was observed in Yemen, Iraq, Burma, Uzbekistan, Cambodia, Oman and Iran.
PL
W opracowaniu poruszona została problematyka odnosząca się do koncepcji zrównoważonego rozwoju w krajach azjatyckich w latach 2002-2015. W ramach wprowadzenia nawiązano do zachodzących przemian, które są udziałem większości krajów Azji, uwzględniających ich zróżnicowanie i kontrasty. Ponadto wyszczególniono cele, które umożliwiają implementację koncepcji zrównoważonego rozwoju w regionie Azji i Pacyfiku. W kolejnej części artykułu scharakteryzowano wskaźniki zrównoważonego rozwoju wybrane do analizy, obejmujące wszystkie kluczowe obszary, tj. społeczny, ekonomiczny, środowiskowy, przestrzenny, instytucjonalno-polityczny. Zastosowaną metodą badawczą był syntetyczny miernik rozwoju (SMR), dane do obliczeń pozyskane zostały ze źródeł Banku Światowego. Najważniejszą część opracowania stanowią wyniki badań, pokazujące pozycję poszczególnych krajów względem poziomu implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w badanych latach. W ramach wniosków można stwierdzić, że sytuacja krajów azjatyckich względem rozwoju zrównoważonego wymaga poprawy. Zauważalny jest natomiast sukcesywny progres, będąca udziałem większości krajów. W grupie krajów, które wypadły najkorzystniej znalazły się: Singapur, Japonia, Korea Południowa, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Malezja. Najmniej korzystnie sytuacja przedstawia się w Jemenie, Iraku, Birmie, Uzbekistanie, Kambodży, Omanie, Iranie.
18
Content available Zastosowanie robotów w gospodarstwach rolnych®
PL
Ogromny postęp naukowo-techniczny we współczesnym świecie ma przełożenie na gospodarkę. Pod jego wpływem zachodzą głębokie przeobrażenia w rolnictwie. Jeszcze do niedawna było ono zaniedbane pod względem technologicznym a współcześnie mówi się o wielkim postępie w tej dziedzinie gospodarki. Dokonuje się to za sprawą robotów wyposażonych w sztuczną inteligencję, które zmieniają charakter pracy gospodarstwa rolnego.
EN
The huge scientific and technical progress taking place in the modern world has a bearing on the economy. Under his influence, there are deep transformations in agriculture. Until recently, it was neglected in terms of technology and today there is talk of great progress in its activities. This is done by robots equipped with artificial intelligence that change the nature of the farm’s operation.
PL
Przedmiotem artykułu jest problem ograniczeń rozwoju współczesnej cywilizacji technicznej oraz społeczno-ekonomicznej. Autor polemizuje z tezą o szybkim postępie społeczno ekonomicznym, która ma charakteryzować cywilizację na przełomie XX i XXI wieku. Uważa, że w ostatnich latach nastąpiło wyraźne wyhamowanie procesów rewolucji naukowo -technicznej a sama organizacja życia społeczno gospodarczego jest niedostosowana do wyzwań XXI w; w niektórych przypadkach, zmiany oznaczają regres. W złych rozwiązaniach systemowych upatruje główną przyczynę kryzysów finansowych i gospodarczych lat 2008–2011. Jeśli nie zmieni się system organizacji życia społeczno- ekonomicznego, obecnej cywilizacji grozi niebezpieczeństwo jej upadku, podobnie jak to miało miejsce w przypadku niektórych cywilizacji antycznych. Autor wskazuje również główne niekonsekwencje w rozwiązaniach systemowych organizacji społeczeństw oraz proponuje wybranie pewnych kierunków działań, które – jego zdaniem – mogłyby się przyczynić do usunięcia istniejących patologii.
EN
The issue of the article is the problem of limitations in the development of modern technical civilization. The author contradicts the thesis about rapid socio-economic progress, which is to characterize civilization at the turn of the 20th and 21st centuries. Believes that in recent years there has been a marked slowdown in the processes of scientific and technical revolution, and the very organization of socio-economic life is unsuited to the challenges of the 21st century; in some cases, changes mean regression. In poor systemic solutions, he sees the main cause of financial and economic crises in 2008–2011. If the system of organizing the social economic life does not change, the current civilization is in danger of its collapse, as was the case with some ancient civilizations. The author also points out the main inconsistencies in the system solutions of societal organizations and suggests choosing certain directions of action, which – in his opinion – could contribute to the removal of existing pathologies.
PL
Celem artykułu jest analiza spostrzeżenia, że gospodarowanie umożliwia zaspokajanie potrzeb o różnej specyfice oraz różnej pilności (randze), w związku z czym uzasadnione staje się zróżnicowane podejście do procesów wytwarzania i podziału różnych grup dóbr. Autor dzieli dobra na trzy podstawowe grupy: dobra związane z utrzymaniem się przy życiu (wegetacyjne), dobra wyższego rzędu których konsumpcja jest racjonalna oraz dobra zbytku,będące przejawem rozpasanego konsumpcjonizmu przechodzącego niekiedy w patologię. Wytwarzaniem dóbr pierwszej grupy powinny rządzić w zasadzie wyłącznie prawa techniczno bilansowe (optymalizacja nakładów) jako, że konieczność zaspokojenia potrzeb wegetacyjnych leży poza wszelką dyskusją. Dobra drugiej grupy to typowe produkty ekonomiczne, którymi rządzą klasyczne reguły ekonomii m. in prawo popytu i podaży. Trzecia grupa dóbr to dobra rozpasania konsumpcyjnego często bardzo kontrowersyjnych, ale których w liberalnym społeczeństwie zabronić nie można. W tym przypadku w działaniu człowieka znajduje potwierdzenie ekonomia behawioralna (Kahnemanaine) [2]. Gospodarowaniem rządzą przede wszystkim prawa psychologii z pominięciem zasad klasycznej racjonalności. Na przykład, dobra muszą być odpowiednio drogie lub wytwarzane ręcznie w określony i niczym nieuzasadniony sposób.
EN
Résumé is content of article observation, that farming enables alleviating of requirement about different specificity and different urgency Differentiated approach becomes by reason of that for processes of fabricating reasonable and distribution of group of different goods Author differs three product groups of consuming. First there are: goods, which are essential to keep person at life Superior.Upper; row economic good (typically). Third segment are luxuiry goods, Production and distribution of goods of first segment should be state-controlled. Operation of this sector corresponds with concept of warranted civil revenue.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.