Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 118

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarka magazynowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Zasadniczym celem artykułu jest identyfikacja zmian w zarządzaniu kapitałem obrotowym przedsiębiorstw sekcji transportu i gospodarki magazynowej w Polsce w latach 2013–2018. Tematyka ta została ukazana przez pryzmat zmian w poziomie kapitału obrotowego brutto i netto, zmian cyklu konwersji gotówki i jego składowych oraz wskaźników pozycji kredytowej. Powyższe zagadnienia rodzą szczególne zainteresowanie w obliczu, notowanego w Polsce od ponad trzech lat, wzrostu liczby przedsiębiorstw niewypłacalnych. Tendencja ta jest najbardziej nasilona w odniesieniu do przedsiębiorstw transportowych. W artykule uwaga została zwrócona także na zmiany, jakie miały miejsce w otoczeniu badanej sekcji. Zostały one nakreślone przez pryzmat dynamiki PKB, wartości dodanej brutto transportu i gospodarki magazynowej, liczby przedsiębiorstw oraz obrotów rozważanej sekcji w latach 2017–2019, czyli w okresie nasilonego wzrostu dynamiki przedsiębiorstw niewypłacalnych. Postępowanie badawcze obejmowało badania literatury oraz analizę danych statystycznych w wybranych okresach.
EN
The main aim of this paper is to identify changes in the working capital management of enterprises in the transport and storage sector in Poland in the years 2013–2018. This problem is considered taking into account the level of gross and net working capital, changes in the cash conversion cycle and its components as well as net trade credit position. The above issues are of particular interest due to the increase in the number of insolvent companies in Poland for three years, especially in the case of transport enterprises. The attention was driven at the changes in the environment of the analysed sector — GDP growth, gross value added of transport and warehouse, number of enterprises and sales in this sector in 2017–2019, i.e. during the period of increased growth of insolvent enterprises. The research included literature review and statistical data analysis in selected periods.
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu syntetycznego wskaźnika innowacyjności polskich przedsiębiorstw sektora H — transport i gospodarka magazynowa oraz jego poszczególnych składowych na płynność finansową III stopnia polskich przedsiębiorstw sektora H w latach 2008–2019. Zasadnicza część opracowania przedstawia wyniki badania zrealizowanego na podstawie danych pochodzących z Eurostatu i GUS w latach 2009–2016 z prognozą na lata 2017–2019. W celu określenia zależności pomiędzy syntetycznym wskaźnikiem innowacyjności polskich przedsiębiorstw sektora H — transport i gospodarka magazynowa oraz poszczególnymi składowymi tego wskaźnika i płynnością finansową III stopnia polskich przedsiębiorstw sektora H przeprowadzono estymację Klasyczną Metodą Najmniejszych Kwadratów. Uzyskane wyniki wskazują na zależność funkcyjną między płynnością finansową III stopnia polskich przedsiębiorstw sektora H a syntetycznym wskaźnikiem innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz jego składowymi: liczba przedsiębiorstw, stopa inwestycji, wydatki przedsiębiorstw na B+R, produktowe i procesowe innowacje przedsiębiorstw.
EN
The aim of the article is to assess the impact of the synthetic indicator of innovativeness of Polish enterprises in the H sector - transport and storage and its individual components on the financial liquidity of the third level of Polish enterprises in the H sector in 2008–2019. The main part of the study presents the results of the survey carried out based on data from Eurostat and the Central Statistical Office in 2009–2016 with the forecast for 2017–2019. In order to determine the relationship between the synthetic indicator of innovativeness of Polish enterprises in the H sector — transport and storage and its individual components and the financial liquidity of the third level of Polish enterprises in the H sector, the estimation was carried out using the Classic Method of Least Squares. The obtained results indicate a functional dependence between the financial liquidity of the third degree of Polish enterprises in the H sector and a synthetic indicator of innovation of Polish enterprises and its components: number of enterprises, investment rate, R & D expenditure, product and process innovations of enterprises.
3
Content available remote Nowoczesne technologie ułatwiają funkcjonowanie magazynów
PL
Sektor logistyczny czerpie pełnymi garściami z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które pozwalają usprawnić funkcjonowanie magazynów, ale nie tylko. Żeby nie być gołosłownym, przywołam dane firmy IDC dotyczące inwestycji w rozwiązania Internetu Rzeczy. W roku 2018 w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wyniosą 11,2 mld dolarów i będą o 15,5% większe niż w 2017 roku.
EN
Warehouse management is a crucial element in daily basis in all distribution centres. The article goal focuses on showing the role of distribution centre warehouse’s management in disruptions compensation and eliminate their effects in the perspective of distribution centre. Additionally, after showing activities, which allow to disruptions compensation, the idea of changing in warehousing processes will be analysing by TOWS/SWOT. It will show strengths, weaknesses, opportunities and threats of showing improvements. In the end, the article will show the best strategy, which enterprise should choose during improvement the warehouse processes.
PL
Istotnym elementem w funkcjonowaniu każdego centrum dystrybucji jest gospodarka magazynowa. Cel niniejszego artykułu skupia się na wskazaniu roli procesów zachodzących w gospodarce magazynowej centrum dystrybucji w kompensacji zakłóceń oraz eliminacji ich skutków z perspektywy całej sieci dystrybucji. Dodatkowo, po wskazaniu czynności, dzięki którym możliwa jest kompensacja zakłóceń, idea zmian w gospodarce magazynowej zostanie poddana analizie TOWS/SWOT, która ukaże słabe, mocne strony oraz szanse i zagrożenia wprowadzania zaproponowanych usprawnień. Zostanie również ukazana strategia, jaką powinno przyjąć przedsiębiorstwo podczas ich wdrażania.
PL
W artykule została opisana propozycja rozwiązania usprawniającego dostępny obszar magazynowania przedsiębiorstwa. W części teoretycznej przedstawiono podstawowe informacje o gospodarce magazynowej, w tym o funkcjach i znaczeniu magazynów w logistyce. W części praktycznej scharakteryzowano badaną firmę, dokonano analizy powierzchni magazynowej oraz zidentyfikowano główny problem w niej występujący. Następnie opisano zaproponowane i zaimplementowane usprawnienia.
EN
The paper discusses the proposal of a solution aiming to improve the available storage space of a company. In the theoretical part, basic information about warehouse management is presented, including the functions and importance of a warehouse in logistics. The practical part shortly characterizes the analysed company and also identifies the key problem occurring in its storage space. Finally the proposed and implemented improvements rationalizing the storage process in the enterprise are described.
PL
Celem artykułu było opracowanie procedury oceny systemu magazynowego wybranego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metody wskaźnikowej. W artykule wykorzystano następujące metody i narzędzia badawcze: • metoda analizy; • metoda syntezy; • analiza wskaźnikowa.
EN
The aim of this article was to develop a procedure for evaluating the storage system of a selected company using the indicator method. The article uses the following methods and research tools: • method of analysis; • synthesis method; • indicator analysis.
7
Content available remote Modelowanie funkcjonowania gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie X
PL
W artykule przedstawiono modelowanie i analizę funkcjonowania gospodarki magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego X. Na podstawie prowadzonej działalności podzielono asortyment na trzy grupy: terminowo-cykliczne, sezonowe oraz nieplanowane, a następnie dokonano charakterystyki dostawców uwzględniającej rodzaj produktu.. Na podstawie danych dotyczących wybranego asortymentu dokonano analizy oraz wyznaczono Ekonomiczne Wielkości Dostawy.
EN
The paper presents the modeling and analysis of the functioning of the warehouse on the example of a trading company X. Based on its business range is divided into three groups: timely-cyclical, seasonal and unplanned, and next the type of product suppliers were characterized. Based on the data of the selected assortment, an analysis was made and the Economic Order Quantity was determined.
PL
Tematyką eksploatacji pomp głębinowych zajmuję się od ponad 10 lat. W pewnym momencie uważałem, że w tym temacie zostało powiedziane już wszystko i że dalsze rozmowy i rozważania na ten temat, to po prostu powielanie dotychczasowych doświadczeń. Jednak po zapoznaniu się z nowym oprogramowaniem do serwisowania, magazynowania i zarządzania próbami pomp głębinowych - SPMSYSTEM - stwierdziłem, że tematyka pompowa może być przeniesiona na całkiem inny wymiar niż ten, z którym spotykaliśmy się do tej pory.
PL
W artykule przeanalizowano zagadnienia dotyczące gospodarki magazynowej, wykorzystania infrastruktur magazynowej i manipulacyjnej oraz zagospodarowania przestrzeni magazynowej w zakresie realizowanych procesów w magazynie wybranego marketu budowlanego DIY (ang. Do-It-Yourself). Z wykorzystaniem takich narzędzi, jak mapa procesu oraz karta przebiegu czynności przeprowadzono analizę procesu kompletacji towarów dla wybranego zamówienia klienta. W wyniku przeprowadzonej symulacji zaproponowano rozwiązania, mające na celu zwiększenie efektywności procesu kompletacji zamówień przez skrócenie czasu jego realizacji.
EN
The article analyzed issues concerning warehouse management, utilization of storage and handling infrastructure and management of storage space in terms of the processes in the warehouse for the DIY (Do-It-Yourself markets). With the use of tools such as a map of the process and course card of operations were carried out the analysis of the picking process of the customer order. As a result of the simulation the solutions were proposed – aimed at increasing the efficiency of the order picking process by shortening the time of its implementation.
PL
Celem artykułu było zaproponowanie usprawnienia procesu kompletacji w hurtowni działającej w branży elektrotechnicznej, które polegało na zaprojektowaniu systemu kodów lokalizacji produktów. Dokonano pomiarów czasów poszczególnych czynności wykonywanych podczas realizacji zamówienia klienta oraz ustalono korelację między liczbą pozycji asortymentowych w realizowanym zamówieniu a czasem trwania czynności przygotowania produktów do odbioru. Na podstawie szeregu rozdzielczego punktowego ustalono średni czas trwania czynności przygotowania produktów po wprowadzeniu zaproponowanego rozwiązania.
EN
The aim of the article was to propose the improvement of the picking process in an electrical engineering wholesaler, which consisted in designing the product localization code system. Time measurements of individual actions carried out during the execution of the customer's order were measured and also a correlation between the number of assortment items in the executed order and the duration of the preparation of the goods for delivery was established. On the basis of the point distributive series, the average duration of the preparation of the goods after the proposed solution was determined.
PL
W artykule przedstawiono czynniki niezbędne do realizacji procesu magazynowego w przykładowym przedsiębiorstwie. Przedstawiono strukturę magazynową oraz zaprezentowano proces inwentaryzacji i elementy składowe instrukcji inwentaryzacyjnej. Na koniec podano algorytm ustalenia i kwalifikacji różnic inwentaryzacyjnych.
EN
The article presents the factors necessary for the realized of the warehousing process on the example enterprise. Warehouse structure and process of stocktaking and elements of inventory instruction were presented. Finally, the algorithm for determining and qualifying stocktaking differences was given.
PL
W artykule przestawiono klasyfikację materiałów zaopatrzeniowych przy wykorzystaniu metody ABC i XYZ dla walcowni zimnej w Krakowie. W zakładach hutniczych pojawia się w naturalny sposób potrzeba klasyfikacji produktów pod względem ich ekonomicznego znaczenia w zaopatrzeniu lub w dystrybucji. Wyniki przeprowadzonej klasyfikacji pozwalają odpowiedzieć na pytania, jak racjonalnie gospodarować środkami finansowymi, aby zapewnić płynność finansową zakładów hutniczych i jednocześnie utrzymać ciągłość produkcji.
EN
The article presents the classification of intermediate materials using ABC and XYZ methods for the cold rolling mill in Krakow. In steel plants the necessity of products classification in terms of their economic importance in the supply or distribution occurs naturally. The aim of the classification is to answer the questions about efficient management of financial resources to ensure both cash flow of metallurgical plants and production continuity maintenance.
13
Content available remote Organizacja pracy magazynu wyrobów spożywczych na przykładzie przedsiębiorstwa
PL
W artykule przedstawiono czynniki niezbędne do realizacji procesu magazynowego w przedsiębiorstwie produkującym żywność o krótkim terminie ważności. Zaprezentowano elementy składające się na powierzchni magazynu wyrobów gotowych. Przedstawiono instrukcję składowania wyrobów gotowych. Asortyment podzielono na grupy rotacyjne według terminu ważności.
EN
The article presents the factors necessary for the realized of the warehousing process in an enterprise which is a producer of food with a short expiry date. Elements of space for finished goods warehouse were presented. The instructions for store finished goods. The assortment was divided into rotational groups according to expiry date.
14
PL
Magazyn jest jednym z elementów łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa. Surowce wykorzystywane do produkcji, jak również wyroby gotowe oferowane przez przedsiębiorstwa powodują, że niezbędnym elementem w infrastrukturze przedsiębiorstw są magazyny. Są one dostosowywane w zależności od rodzaju przechowywanych materiałów oraz wyrobów gotowych, jak również profilu przedsiębiorstwa i branży, w której ono funkcjonuje. W artykule zaprezentowano proces magazynowania w wybranym przedsiębiorstwie branży metalowej. Przeprowadzona została analiza ABC/XYZ, która wskazała wyroby o najwyższej wartości dla przedsiębiorstwa pozwalająca na optymalne zaplanowanie rozmieszczenia tych towarów w magazynie.
EN
Warehouse is one of the elements of the logistics chain of the company. The raw materials used in the production as well as the finished goods offered by the companies make the warehouse an essential element in the infrastructure of the companies. They are customized according to the type of materials and finished products as well as the profile of the company and industry in which it operates. The article presents the process of storage in a selected metalworking company. An ABC / XYZ analysis was performed, which identified the highest value products for the company, allowing for optimal planning of the distribution of these goods in the warehouse.
15
Content available remote Bezpieczeństwo transportu na etapie produkcji i magazynowania
PL
Autorzy referatu przedstawili rozwiązania dotyczące transportu w magazynie, który ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i efektywności funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i dystrybucji towarów oraz materiałów wykorzystywanych lub sprzedawanych przez firmy. Niniejszy artykuł pokazuje rozwiązania, które można z powodzeniem połączyć z poprawą wydajności transportu, przestrzegając obowiązujących aktów prawnych. Wskazano na wykorzystywanie odpowiednich, nowoczesnych urządzeń transportowych i elementów ułatwiających przemieszczanie się, nawet po powierzchniach o zróżnicowanych poziomach.
EN
Authors of the paper presented transport solutions in a warehouse that is important for the safety and effectiveness of the operation of many companies and the distribution of goods and materials used or sold by companies. This article shows you the solution you can successfully combined with improved transport efficiency, adhering to the applicable legislation. It has been pointed out the use of appropriate, modern transport equipment and mobility elements, even on surfaces of varying levels.
PL
W artykule omówiono sposób wyznaczenia elementów procedury optymalizacyjnej, która umożliwia określenie elementów procesu logistycznego przedsiębiorstwa. Algorytm realizacji procedury optymalizacyjnej przedstawiono na przykładzie wyboru regałów magazynowych w procesie logistycznym przedsiębiorstwa.
EN
The article discusses the way of determining the elements of the optimization procedure, which allows to determine the elements of the logistics process of an enterprise. The algorithm of implementation of the optimization procedure is presented on the example of choosing warehouse shelves in the logistics process of the company.
17
Content available remote Optymalizacja gospodarki magazynowej z wykorzystaniem koncepcji Lean
PL
W artykule zaprezentowano wybrane aspekty teoretyczne związane z koncepcją szczupłego wytwarzania. Dokonano krótkiej prezentacji procesów magazynowych w wybranym podmiocie badawczym. Następnie przedstawiono wyniki badań ankietowych na temat optymalizacji gospodarki magazynowej z użyciem koncepcji Lean. Wyniki poddano dyskusji, co w efekcie pozwoliło na sformułowanie końcowych wniosków.
EN
In this paper were presented selected issues associated with Lean Manufacturing. Were done a short presentation of warehouse processes in chosen object of research. Then were presented the results of a survey about optimization of warehouse economy with using Lean concept. The results were discussed, what allowed to the formulation of final conclusions.
18
Content available remote Monitoring wizyjny w obiektach magazynowych
PL
Bezpieczeństwo osób odpowiadających za prowadzenie gospodarki magazynowej, jak i samych towarów znajdujących się w obiektach, niezmiennie posiadają najwyższy priorytet. Obok zastosowania właściwych zabezpieczeń obiektów, konstrukcji oraz sprzętu, odpowiadającego charakterystycznym cechom danego magazynu, nieodłącznym od wielu lat jest wsparcie, w postaci nowoczesnego monitoringu wizyjnego. Pozwala wykrywać i zapobiegać zagrażającym zdrowiu i życiu pracowników, jak również śledzić stan przechowywanego.
EN
The security of people responsible for keeping inventory management, as well as the goods in the premises, invariably have the highest priority. In addition to appropriate safeguards facilities, construction and equipment corresponding to the characteristic features of a particular magazine, inseparable for many years is the support in the form of modern video surveillance. It allowes to detect and prevent threatening the health and lives of employees, as well as track the status of stored goods.
19
Content available remote Bezpieczeństwo gospodarki magazynowej
PL
Artykuł dotyczy determinantów, które mają wpływ na przebieg procesów logistycznych realizowanych w magazynie, w kontekście ich bezpieczeństwa. Na wstępie zaprezentowano miejsce, role i funkcje, jakie realizuje magazyn. W dalszej części zostały opisane czynniki bezpieczeństwa, które zostały zakwalifikowane do trzech grup: technicznych, prawnych oraz personalnych. Kolejny podrozdział dotyczy organizacji przeciwpożarowej, która jest ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo ludzi oraz zapasów zgromadzonych w magazynie. Ostatni podrozdział, jest wynikiem prowadzonych badań w podmiotach gospodarczych i ściśle jest związany z organizacją bezpieczeństwa w magazynach.
EN
The article concerns the determinants that affect the course of logistic processes carried out in the warehouse, in the context of their safety. The place, role and functions that are being realized in the warehouse are presented at the beginning of this paper. The following section discusses safety factors, which have been classified into three groups: technical, legal and personal. The next section refers to the organization of firefighting operations, which is an important factor affecting the safety of people and the stocks held in the warehouse. The last section is the result of research in business entities and is closely related to the security organization in warehouses.
20
Content available Wybrane problemy optymalizacji procesu magazynowego
PL
W artykule omówiono sposób opracowania procedury optymalizacyjnej, która umożliwia określenie elementów magazynowego systemu logistycznego. Algorytm wyznaczenia procedury optymalizacyjnej przedstawiono na przykładzie wyboru regałów magazynowych, będących elementem infrastruktury magazynu.
EN
The article discusses the way of optimization procedure development that enables the establishment of warehouse logistic system units. The algorithm determining the optimization procedure is introduced on the example of warehouse shelves choice being the unit of warehouse infrastructure.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.