Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 96

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarka ściekowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Nad Polską wisi groźba kar finansowych za niespełnianie wymogów dyrektywy ściekowej. Zagrożenie to zbiega się w czasie z nowymi wyzwaniami podejmowanymi przez Unię Europejską w zakresie ochrony zasobów wodnych. Te tematy podejmowano podczas sesji Envicon Woda – integralnej części Kongresu Envicon, który w wersji on-line odbył się 19 i 20 października br.
PL
W Polsce dyrektywa ściekowa 1) wdrażana jest poprzez Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Jest to jeden z najważniejszych programów dla ochrony środowiska wodnego przed negatywnym wpływem działalności człowieka. Właśnie ruszyła kolejna, już szósta aktualizacja tego dokumentu, nazywana w skrócie VI AKPOŚK.
PL
5 października 2017 r. zostało podpisane Memorandum o współpracy pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędem Miasta Lwowa i Lwowskim Zakładem Komunalnym „Lyivvodokanal”, pod patronatem Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy. Głównym celem Memorandum jest realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie zapewnienia skutecznego oczyszczania ścieków miasta Lwów dla minimalizacji zanieczyszczenia transgranicznej rzeki Bug. Ścieki z miasta Lwów są kierowane do rzeki Pełtew, leżącej w zlewni Bugu. Dotychczasowa współpraca pozwoliła na wymianę informacji, wstępną analizę danych i przygotowanie „Założeń do wstępnego studium wykonalności”. W niniejszym artykule autorzy, będący członkami zespołu robo czego powołanego w ramach struktur NFOŚiGW, chcieliby podzielić się informacjami ze wstępnego stadium współpracy i zasygnalizować projekt szerszemu gronu odbiorców.
EN
One of the basic threats in terms of concrete used for tanks or ducts applied in wastewater management is the phenomenon of biogenic sulphate corrosion (BSC). BSC is a particular case of corrosion caused by the action of sulphuric acid (IV), which is formed as a result of a number of biochemical processes, which can take place, e.g. in an environment encountered within the aforementioned structures. Ions present in sulphuric acid react with cement hydration products, which leads to replacing the primary cement matrix components with compounds easily-soluble or highly-swelling during crystallization. The outcome of advanced corrosion is usually an observed formation of a white, amorphous, sponge-like mass, which is easily separated from the underlying concrete. The article discusses a case study of a BSC process in a newly constructed primary settling tank in a municipal wastewater treatment plant.
5
Content available Condition of circular economy in Poland
PL
W niniejszym artykule przeglądowym przedstawiono stan gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) w Polsce. Pokazano GOZ w zróżnicowanym ujęciu: przedmiotowym (strumienie odpadów, energia), sektorowym (budownictwo, oczyszczalnie ścieków, energetyka węglowa) i zasobowym (minerały antropogeniczne, fosfor), a także pod kątem właściwego gospodarowania energią w budownictwie (budynki niemal-zero-energetyczne).
EN
The manuscript presents the condition of circular economy in Poland in diversified approach: subjective (waste streams, energy), sectoral (construction, wastewater treatment, coal energy), related to the resources (phosphorous and anthropogenic minerals) and considering proper energy management (almost zero energy buildings). The achievements reached in different sectors as well as the requirements towards implementation of CE are presented. The advancement of recycling technologies does not deviate from the global level, in terms of areas specific to Poland. Limiting the exploitation of natural resources and usage of new materials as well as producing more durable products are of CE concern. Also energy and heat recovery in buildings and technological processes (e.g. during wastewater treatment), ways of utilization of combustion by-products and water decarbonization waste are described. The implementation of CE in Poland needs not only research and technical activities, but also the modification of technological processes, the right policy, overcoming crosssectoral barriers, developing legal regulations and support schemes for CE.
PL
Nieodłączonym skutkiem prowadzenia gospodarki ściekowej jest emisja różnego rodzaju substancji, w tym uciążliwych zapachowo. W ostatnich latach zjawisko to coraz częściej stanowi istotny problem przedsiębiorstw wod-kan, wobec których kierowane są liczne zarzuty ze strony osób skarżących się na odory.
PL
Niewłaściwie prowadzone procesy, niedostosowane systemy kanalizacyjne bądź ich zła konserwacja skutkują zagniwaniem ścieków, co prowadzi do zwiększonej emisji substancji odorowych. Stosowanie różnorodnych dóbr konsumpcyjnych jest powiązanie z wytwarzaniem ścieków, których oczyszczanie wymaga używania coraz bardziej zaawansowanych metod. Jaki wpływ mogą mieć uciążliwości zapachowe na zdrowie? Jakie działania należy podjąć?
PL
W artykule przedstawiono wpływ ścieków pochodzących z dużego zakład przemysłowego z produkcji związków organicznych głęboko przetworzonych na eksploatację stopnia biologicznego komunalnej oczyszczali ścieków. W szczególny sposób uwzględniono wpływ podwyższonego stężeni oraz zmienność ładunku chlorków na procesy biologiczne i działanie osadników wtórnych.
PL
Obecnie w Polsce budowane są systemy kanalizacji grupowej o coraz dłuższych przewodach ciśnieniowych, co powoduje długie czasy przetrzymywania ścieków w warunkach beztlenowych, bez możliwości ich odświeżania. Z kolei na terenie oczyszczalni ścieków przykrywa się obiekty, aby ograniczyć ich uciążliwość zapachową. Konsekwencją tych działań jest przyśpieszona korozja betonu. W artykule omówiono w sposób syntetyczny: czynniki powodujące korozję betonu, przewidywanie możliwości jej wystąpienia oraz metody przeciwdziałania.
EN
Dairy plants development should be based on the principle of sustainable development, which is present both in National Environmental Policy and European Union environmental protection policy. It is in compliance with Best Available Technology (BAT). Technology connected with recovering energy from sewage, sewage sludge and production waste is gaining more and more interest. The authors of this article have been cooperating with several production plants in podlaskie province for many years through conducting scientific research and preparing environmental reports or integrated permissions (IPPC). The article discusses the most crucial aspects of sustainable development of the dairy industry. Also, the results of environmental aspects (water consumption, sewage production and treatment, wastes, gas and noise emissions, energy consumption) connected with dairy plants management are presented.
EN
The aim of the research was the evaluation of wastewater management in terms of stability and efficiency of wastewater treatment, using statistical quality control. For this purpose, the analysis of the operation and operation of the “Kujawy” Sewage Treatment Plant was made, which is one of the most important and largest sewage management facilities in the city of Cracow. This assessment was done using control charts x for 59 observations. The analysed research period covered the multi-year from 2012 to 2016. Five key pollutant indicators were used to evaluate the work of the tested object: BOD5 , CODCr, total suspension, total nitrogen and total phosphorus. In the case of the majority of them, based on the analysis of control charts, full stability of their removal was found in the tested sewage management facility. The exception was total nitrogen, for which periods of disturbed stability of its disposal processes were noted. Analysis of the effectiveness of wastewater treatment showed each time that the required efficiency of reduction of the analysed pollution indicators in the “Kujawy” Sewage Treatment Plant was achieved.
PL
Zielone oczyszczalnie umożliwiają powtórne wykorzystanie oczyszczonych ścieków z jednoczesnym niskim zapotrzebowaniem energetycznym. Wdrażane technologie, rozwiązujące problemy gospodarki ściekowej, oparte są na gospodarce niskoemisyjnej i gospodarce o obiegu zamkniętym.
PL
Artykuł przedstawia rozwój oraz stan sieci kanalizacyjnej na terenie gmin województwa wielkopolskiego w latach 1999–2015 w kontekście wymagań stawianych w Dyrektywie EWG 91/271 (1991). Podstawą analizy były dane z roczników statystycznych GUS, a także z raportów wdrażania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji na terenie województwa obrazują kartogramy wykonane w programie QGIS. Przeprowadzona analiza potwierdziła systematyczną poprawę stanu gospodarki ściekowej w gminach województwa wielkopolskiego. Zaobserwowano jednak duże zróżnicowanie poziomu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, szczególnie na obszarach wiejskich. Widoczny jest wyraźny przyrost ludności, korzystającej z oczyszczalni ścieków oraz z sieci kanalizacyjnej. Obserwuje się przy tym tendencje do wzrostu ilości ścieków, oczyszczanych w wysokosprawnych technologiach. Niestety nie przekłada się to na znaczącą poprawę jakości wód w regionie. Pomimo wyraźnej poprawy stanu gospodarki ściekowej nie udało się również w pełni osiągnąć założeń wynikających z KPOŚK zarówno w skali województwa jak kraju.
EN
The article presents the development and condition of the sewage system in the cities and municipalities of Wielkopolska Voivodeship in the years 1999–2015. The data from Statistical Yearbook from Central Statistical Office – Environment Protection and Local Data Bank, and from National Programme for Municipal Waste Water Treatment implementation reports constituted the basis for the analysis. Over the last 16 years, the system of sewage management in municipalities has steadily improved. The study showed a heterogeneous state of development of the sewage network and wastewater treatment plant (WWTP), different growth of network, as well as variability in the share of the population using the sewage network. In last years the number of people who use the WWTP and sewage network has clearly increased. Moreover, the tendency for increasing amount of sewage treated in high performance technologies is observed. Unfortunately, this does not translate into significant improvements in the water quality in the region. Despite the clear improvement of the state of the sewage economy, it was not possible to fully achieve the assumptions arising from the National Programme for Municipal Waste Water Treatment, both in the voivodship and in the country.
PL
Gmina Tłuszcz to gmina miejsko-wiejska położona w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim. Według danych czerwca 2004 roku gminę zamieszkiwało 18371 mieszkańców, według spisu z 2011 roku - 19350 osób. Koniec 2015 roku, to mieszkańców - 19662, a koniec sierpnia 2016 roku - 19766. Powierzchnia całej gminy wynosi 102,83 km Biorąc pod uwagę aktualną liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosi ok. 192 mieszkańców na kilometr kwadratowy. Na terenie gminy wydzielone jest 28 sołectw o zróżnicowanej liczbie mieszkańców.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.