Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gminy wiejskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W obecnych czasach systemy informacji przestrzennej są częścią rozwijającej się społeczności lokalnej. Systemy te pogłębiają relacje pomiędzy instytucjami prowadzącymi publiczne rejestry informacji o nieruchomościach. Tworzenie systemów informacji przestrzennej i korzystanie z nich sprzyja – co potwierdzają aktualne badania – powstawaniu innowacyjnych aktywności zarówno na terenach zurbanizowanych, jak i wiejskich. Systemy te służą nie tylko do kolekcjonowania danych o przestrzeni w jednym miejscu, ale także ich rozpowszechniania za pomocą internetowych serwisów mapowych. W artykule zaprezentowano dobre praktyki w tworzeniu lokalnych internetowych serwisów mapowych z wykorzystaniem danych przestrzennych w gminach wiejskich. Autorki skupiły się na przedstawieniu szans i możliwości wykorzystania tych serwisów.
EN
Nowadays Land Information System (LIS) is the part of a developing society. These systems build relationships between the institutions. The use of land information systems affects the innovative capacity in both urban and rural areas. They can be also used in creating web mapping services for different levels of country division. This paper presents practices in the establishment of the local web mapping services using LIS data in rural communes. It also presents opportunities and directions for use of the Land Information Systems.
2
Content available remote Bariery i wyzwania w zarządzaniu dziedzictwem w gminach wiejskich
PL
Gminy wiejskie stanowią przeważającą większość jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce – na 2478 wszystkich gmin aż 1563 stanowią gminy wiejskie [Powierzchnia i ludność… 2015, s. 9]. Na obszarach wiejskich mieszka ogółem 39,7% mieszkańców Polski [Rocznik demograficzny 2015, s. 79]. Bez względu na wielkość i charakter gminy ich zadania własne, w tym obejmujące zarządzanie rozwojem i zarządzanie dziedzictwem, są takie same. Tymczasem wiele z gmin wiejskich to najmniejsze samorządy, które nie posiadają dużych zdolności rozwojowych, przez co nie są w stanie skutecznie wpływać na podniesienie jakości życia swoich mieszkańców. Problemem jest nie tylko niski potencjał finansowy tych gmin, ale przede wszystkim niski potencjał instytucjonalny (objawiający się m.in. ograniczonymi, eksperckimi 67 zasobami kadrowymi) [Ocena… 2012, s. 42]. Taki stan rzeczy ma istotny, negatywny wpływ na bieżące zarządzanie rozwojem lokalnym, w tym na zarządzanie dziedzictwem.
EN
Cultural heritage is one of the endogenous factors, which is gaining importance in the development processes. Heritage management thus becomes part of the local development management. Barriers to heritage management can be formulated for any type of commune, but in rural communities they are particularly difficult to eliminating, because of the low institutional capacity. The paper indicates the barriers in the management heritage, especially in rural communities. It also identifies the possibilities of eliminating these barriers in the local development policies.
PL
Jednym z ważniejszych współczesnych globalnych problemów środowiskowych jest zmniejszanie się różnorodności biologicznej. Gminne programy ochrony środowiska mogą stanowić istotne narzędzie, służące jej ochronie na szczeblu lokalnym. Celem badań była ocena ochrony różnorodności biologicznej w zapisach programów ochrony środowiska gmin o dużych walorach przyrodniczych. Badania przeprowadzono w 20 gminach województwa łódzkiego, dla których przeanalizowano treść aktualnych programów ochrony środowiska. W wyniku badań stwierdzono, że najwięcej odniesień dotyczy ochrony, utrzymania i zwiększania zasobów leśnych, takie zapisy pojawiły się w prawie wszystkich dokumentach. Innym ważnym działaniem na rzecz zachowania różnorodności biologicznej, planowanym w badanych gminach, jest wspieranie istniejących i powoływanie nowych obszarów chronionych. Jednak zbyt ogólnie sformułowane harmonogramy finansowe nie gwarantują wypełnienia tych zapisów. W związku z tym niezbędne są dalsze badania dotyczące stopnia realizacji programów ochrony środowiska w zakresie ochrony różnorodności biologicznej.
EN
The loss of biodiversity is one of the most important contemporary global environmental problems. Commune environmental protection programmes can be an important tool for biodiversity conservation at local level. The aim of the study was to assess the biodiversity conservation measures in environmental programmes of communes with high natural values. The study was based on the analysis of environmental protection programmes, in 20 communes of the Łódź region. Results of the study indicate that most references relate to the protection, maintenance and development of forest resources; such records appeared in almost all documents. Another important biodiversity conservation measure is the support of the existing and establishment of new protected areas. However, too general financial schedules do not guarantee the fulfilment of these tasks. Therefore, more research is needed to assess implementation of the programmes.
PL
W Polsce istnieje dziesięć prawnych form ochrony przyrody. Cztery spośród nich, tj. pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i stanowiska dokumentacyjne, od 2009 r. mogą by ustanawiane wyłącznie na podstawie uchwał rad gmin. Celem niniejszej pracy była ocena aktywności gmin wiejskich województwa łódzkiego w tworzeniu tych form. Pracę oparto na szczegółowej analizie rejestru form ochrony przyrody, prowadzonego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi. Przedmiotem badań były 133 gminy wiejskie. Wykazano, że większość wymienionych w rejestrze form ochrony przyrody obiektów zatwierdzono jeszcze przed 2009 r. rozporządzeniami wojewodów. Po 2009 r. aktywność gmin na polu prawnej ochrony przyrody jeszcze bardziej zmalała, ponieważ kompetencje do zatwierdzania form ochrony indywidualnej przekazano wyłącznie gminom, co może skutkować poważnymi konsekwencjami w konserwatorskiej ochronie przyrody na szczeblu lokalnym. Niezbędne jest zatem monitorowanie i wspieranie działań gmin w realizacji ustawy o ochronie przyrody.
EN
There are 10 legal forms of nature protection in Poland. Since 2009 four of them, such as: nature monuments, ecological areas, natural and scenic complexes and documentation sites can be established only on the basis of the District Councils’ resolutions. The aim of this study was to evaluate the activity of rural authorities in the Łódź region in creating these forms. The study was based on a detailed analysis of the nature protection records maintained by the Regional Directorate for Environmental Protection in Łódź. The object of the study was 133 rural communes. The outcome showed that most of nature protection objects were approved prior to 2009 based on governmental orders. The activity of rural authorities in legal nature protection decreased after 2009. Delegation of competences solely to district authorities may have serious consequences for nature protection at the local level. Therefore, it is necessary to monitor and support communes in the implementation of the Nature Protection Law.
5
Content available remote Gospodarka nieczystościami ciekłymi w wybranej gminie woj. podlaskiego
PL
W pracy analizie poddano zmiany zachodzące w gospodarce nieczystościami płynnymi jednej z gmin wiejskich w południowej części województwa podlaskiego. Stwierdzono, że objętość dowożonych nieczystości ciekłych do punktu zlewnego ulega znacznym wahaniom. Wykazano jednocześnie istniejącą dysproporcję pomiędzy ilością powstałych, a wywiezionych nieczystości w ciągu roku. Wskazuje to na możliwość istnienia innego sposobu zagospodarowywania nieczystości ciekłych, a przede wszystkim na nieszczelność szamb, z których następuje eksfiltracja nieczystości do gruntu. Szacunkowa roczna ilość nieczystości płynnych z budynków mieszkalnych nietrafiająca do punktu zlewnego stanowi 98,5%. Tak, więc do oczyszczalni dowożonych było jedynie około 1,5 % powstających w gospodarstwach nieczystości ciekłych.
EN
The article analyzed the changes in the management of liquid impurities in one of the rural communities in the southern part of the region of Podlasie. It was found that the volume of liquid waste transported to the dump point had large fluctuations. Also demonstrated the existing disproportion between the amount of formed and removed liquid waste per year. This indicates the possibility of a different way of managing liquid waste and, above all, to the septic tanks leak, causing the migration of pollutions in to the ground. Approximately 98.5% of the estimated annual volume of liquid waste from residential buildings does not go to the point of discharge. So, transported to the treatment plant was only about 1.5% resulting in holdings of liquid waste.
EN
Studies on conditions and directions of spatial management (hereinafter referred to as the communes studies) are developed at the local level of spatial planning. Communes studies determine the spatial policy at the given commune, including e.g. principles of spatial development, while not being an act of local law, and its stipulations are binding for the organs of the commune when preparing local spatial development plans (local plans) (art. 9. of the Act of 27 March 2003 on spatial planning and land development [The Journal of Law "Dziennik Ustaw" of 2003 no. 80, item 717 with later amendments]). The communes studies specify e.g.: directions of changes in the spatial structure of the commune and in land function, directions and indexes concerning land development and function, including areas excluded from building development, areas and principles of environmental protection and protection of its resources, nature conservation, protection of cultural landscape and resorts, areas, for which the commune intends to prepare a local spatial development plan, including areas requiring changes in land function of agricultural and forest land for non-agricultural and non-forest use, directions and principles of management of agricultural and forest production space, flood risk areas. The main targets of the presented studies in 2 selected rural communes (Dopiewo and Tarnowo Podgorne) in Poznan metropolitan area is to analyze the changes in communes studies and land use. The selected communes are liable to an intensive process of suburbanization associated with the development of Poznan agglomeration. The paper presents the changes in spatial development in selected communes over the years 1999-2011. A few interesting points of them have been analyzed in detail. There are: agricultural land, forest land, built-up and urban areas. The author paid attention especially to urbanized areas housing development). The changes in spatial development have been compared with the planning policy of the commune on the basis of communes studies, urban atlas and registered intended use of land developed according to Regulations of the Minister of Regional Development and Construction of 29 March 2001 on register of land and buildings [The Journal of Law "Dziennik Ustaw" of 2001 no. 38, item 454]. During the analyzed period the agricultural land (arable land, orchards, meadow, permanent pastures and others) in both communes has decreased about 327 ha in Dopiewo and abot 791 ha in Tarnowo Podgorne. At the same time built-up and urban areas (residential areas, industrial areas, transport areas and other built up areas) has increased about 303 ha in Dopiewo and about 712 ha in Tarnowo Podgorne. Comparing data from the urban atlas and communes studies we have seen that the present area of residential areas according to the Urban Atlas covers an area of approximately 900 ha, which represents 38% of the land planned for housing development in Tarnowo Podgorne commune and approximately 700 ha (24%) in Dopiewo commune. A study on the conditions and directions of spatial development is not an act of local law and its stipulations are not biding for the inhabitants. Thus it seems advisable to consider an elevation of the rank of spatial planning studies on conditions and directions of spatial management in order to provide a more effective creation of spatial policy in communes, in accordance with the principles of spatial order and sustainable development.
PL
Odpady stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń środowiska przyrodniczego, zwłaszcza w przypadku nieprawidłowego ich składowania, stwarzając potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz środowiska – wód, powietrza, gleb. Zmiany, jakie nastąpiły w ostatnim okresie w polskiej gospodarce (przejście na gospodarkę rynkową, proces dostosowawczy do wymagań stawianych przez Unię Europejską) wymusiły również zmiany w gospodarce odpadami. Dokumentem o charakterze strategicznym, wspomagającym działania na rzecz ochrony środowiska w perspektywie średniookresowej była polityka ekologiczna państwa 2002 - 2010. Cele długookresowe mają być realizowane w ramach Strategii zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2025. W artykule podjęto próbę oceny funkcjonowania ekologistyki w wybranej gminie.
EN
Wastes are one of the most serious environmental threats, especially in the case of incorrect storage, creating a potential risk for human health and the environment – water, air, soils. The changes occurring in the last period in the Polish economy (the transition to market economy, the process of adaptation to EU requirements) also necessitated changes in the waste economy. A strategic document, supporting actions in favour of environmental protection in the medium term was the state ecological policy in 2002-2010. Longterm objectives are to be pursued in the framework of the sustainable Polish development strategy to the year 2025. In the article an attempt has been made to assess the functioning of the green logistics in the selected unit of local self-government.
EN
Between the technical infrastructure and entrepreneurship development, there may be a kind of a feedback. The development of the technical infrastructure can determine the growth of entrepreneurship. On the other hand, the development of the entrepreneurship may contribute to the development of particular infrastructural elements. In the first part of the article characterized the selected items of the technical infrastructure and an analysis of entrepreneurship in rural areas Lubuskie province. In the second part, on the basis of statistical data examined the relationship between the development of technical infrastructure and entrepreneurship in rural areas Lubuskie province.
PL
Pomiędzy rozwojem infrastruktury technicznej i przedsiębiorczością może występować swojego rodzaju sprzężenie zwrotne. Rozwój infrastruktury może determinować wzrost przedsiębiorczości. Z drugiej strony rozwój przedsiębiorczości może przyczynić się do rozbudowy poszczególnych elementów infrastrukturalnych. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano wybrane elementy infrastruktury technicznej oraz dokonano analizy przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa lubuskiego. W części drugiej, na podstawie danych statystycznych zbadano zależność pomiędzy rozwojem infrastruktury technicznej i przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa lubuskiego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.