Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 327

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gmina
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi obligatoryjne narzędzie polityki przestrzennej na szczeblu lokalnym. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku wywiera ono zdecydowany wpływ na dalsze działania. Nader często postanowienia studium nie są w żaden znaczący sposób realizowane.
PL
Każda rada gminy w Polsce do 21 kwietnia 2021 r. musi podjąć nowe uchwały regulujące sprawy wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
PL
Monitorowanie realizacji umowy zawartej pomiędzy gminą a schroniskiem dla bezdomnych zwierząt to zadanie, które często przysparza samorządom problemów. Nieuczciwe azyle utrudniają przeprowadzanie kontroli, zapobiegając pokazaniu rzeczywistych warunków życia psów oraz kotów i odmawiając przekazania dokumentów poświadczających sprawowanie opieki weterynaryjnej. Jak skutecznie przeciwdziałać takim praktykom?
PL
Kluczową uchwałą z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, podejmowaną przez radę gminy, jest regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Określa on fundamentalne dla całego gminnego systemu odpadowego elementy, w tym sposoby postępowania z określonymi frakcjami odpadów komunalnych. Jednocześnie w praktyce jest to uchwała najtrudniejsza do przygotowania i uchwalenia.
PL
Wspólnota lokalna jest nie tylko tworem prawno-administracyjnym, służącym realizacji misji, celów oraz funkcji państwa i narodu, ale również grupą społeczną o określonych potrzebach, w tym potrzebie bezpieczeństwa. Istnieje szereg uwarunkowań determinujących funkcjonowanie gminy w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz gminnego systemu bezpieczeństwa będącego, jak należy przypuszczać, elementem tego pierwszego. Istnieje również szereg uwarunkowań prawnych i organizacyjnych determinujących funkcjonowanie gminnego systemu bezpieczeństwa, jak również jego działanie w systemie bezpieczeństwa narodowego. Niniejszy artykuł jest wynikiem badań efektywności podsystemu kierowania bezpieczeństwem na poziomie gminy oraz wynikiem badań korelacji jaka zachodzi między poziomem bezpieczeństwem na poziomie gminy a poziomem bezpieczeństwa narodowego.
EN
A local community is not only an entity of legal-administrative nature serving to realize a mission, purposes and functions of the state and nation but also it is a social group of specific needs, including the one for security. There is a plethora of conditions determining the functioning of community within the national security system as well as within municipal security, with the latter being, as should be expected, the element of the former. There are also many legal and organizational dependencies which determine the functioning of municipal security system as well as its workings within the national security system. The present paper is a result of the research on the efficacy of the sub-system for managing security operations at the level of community and of the investigations over the correlation between the level of security at the level of community and the level of the State’s security”.
PL
By prowadzić skuteczną gospodarkę odpadami, gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Obecnie stanowią one istotny element systemu. Jakie są ich atuty, a jakie mogą być ich wady?
PL
Wnioski o finansowe wsparcie tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń od stycznia br., mogą być składane przez wnioskodawców do BGK w dowolnym terminie, bez ograniczeń czasowych. Są też w systemie ciągłym, bieżąco rozpatrywane.
PL
Istotne zmiany w Ustawie z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. DzU z 2018 r. poz. 1234, ze zm.) weszły w życie 21 kwietnia 2019 r.
PL
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała dane o wynikach przeprowadzonej w latach 2015-2018 kontroli, które informują, czy gminy prawidłowo realizują zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej.
PL
Aktem, który powinien zawierać koncepcję polityki przestrzennej gminy, jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście, trudno odgórnie, ustawowo wymusić jakość takiej polityki. Dlatego też wiele zależy od podmiotów studium sporządzających (lub zmieniających). Zdeterminuje to realną ochronę ładu przestrzennego w wymiarze lokalnym.
PL
Zanieczyszczenie środowiska stanowi dla samorządów coraz większe wyzwanie i wymusza poszukiwanie rozwiązań zmniejszających skalę tego zjawiska. Jednym z nich są ekologiczne nawierzchnie, które pomagają zredukować problemy związane ze smogiem, hałasem komunikacyjnym oraz nadmiarem odpadów. Czy polskie miasta i gminy są już gotowe na ich stosowanie?
EN
This paper presents the results of a survey conducted among residents of municipalities. Respondents expressed their opinion on selected aspects of the impact of the military unit located in their municipalities on the socio-economic situation. Centre for Public Opinion Research (Polish: CBOS) results were also referenced.
PL
W artykule podjęto temat planowania strategicznego w gminach w odniesieniu do modernizacji infrastruktury oświetleniowej i systemów zarządzania oświetleniem. Przedstawiono założenia i cele kluczowe gminnej strategii rozwoju oświetlania publicznego oraz zaprezentowano przykładowe działania możliwe do realizacji w ramach planów działania. Opracowanie i wdrożenie przez gminę strategii oświetleniowej i podjęcie wynikających z niej działań powinno skutkować projektowaniem oświetlenia, które przyczyni się zarówno do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do zapewnienia niezbędnego poziomu oświetlenia, jak i ograniczenia negatywnych efektów sztucznego światła i stworzenia przestrzeni publicznych bezpiecznych i przyjaznych dla mieszkańców.
EN
The article analyzes a topic of strategic planning in municipalities, which is related to modernization of lighting infrastructure and public lighting management systems. The assumptions and key objectives of a municipal strategy for public lighting development and examples of actions that could be implemented in frame of action plans are presented. The lighting strategy development and implementation by a municipality and taking the related actions should result in the provision of a lighting design that will contribute to both reducing energy required to provide a necessary level of lighting as well as minimizing negative effects of artificial light and creating public spaces that are safe and friendly for residents.
EN
The purpose of the article is to present differentiations in participatory budgeting between Polish communes located in the western, central and eastern part of the country and to discuss the factors that trigger it. We took into account features such as the size of budgets, voter turnout, the total number of selected projects and the number of projects aimed at environmental improvements. The research was conducted in communes of three metropolitan areas: Bialystok, Lodz and Poznan. The research was carried out in 51 communes, excluding central cities from the study. The data was obtained from municipal offices and public statistics. Participatory budgets voted in 2017 and implemented in 2018 were analyzed. Projects were classified according to an original typology. There are quite big differences between the eastern and western part of Poland when it comes to the number of implemented participatory budgets and the amount of money allocated for this purpose. This indicates the needs and opportunities for the flow of knowledge and exchange of experiences in this area between individual parts of the country and between particular local governments.
EN
The article addresses an innovative instrument of regional development management, namely the Special Demographic Zone (SDZ). The zone has been established in Opolskie Voivodeship, a region marked by the most unfavourable demographic trends among other Polish regions. The article aims to highlight activities intended for people aged 50+ pursued by municipalities and enterprises operating within the SDZ as well as discussing the assessment the Opolskie for the Family programme by surveyed stakeholders. Based on the theoretical framework of the SDZ, a questionnaire has been designed, and a survey has been carried out with a view to achieving the aforesaid aim. Based on the analysis of survey results, the authors have identified the need for and scope of further action that will allow local self-governments and enterprises to implement the concept of the SDZ in a more effective manner.
PL
Autor prezentuje ocenę funkcjonowania planowania cywilnego na szczeblu samorządowym. Dokonuje analizy obowiązujących dokumentów planistycznych i wskazuje na możliwości uproszczenia, a co za tym idzie usprawnienia tego procesu.
EN
The author presents the assessment of the functioning of civil planning at the local government level. It analyzes the existing planning documents and indicates the possibilities ofsimplification, and thus the improvement of this process.
PL
Formacje Obrony Cywilnej są jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa ludności w czasie wojny. Autor przedstawia uwarunkowania rozwoju, przygotowania i perspektywy wykorzystania tych struktur podczas zwalczania lokalnych zagrożeń. Praktyczne aspekty tego zagadnienia omówiono na przykładzie ćwiczeń obronnych „Gotowość 2017”.
EN
Formations of Civil Defense is one of the most important elements of population security. Author present the conditions for the development of formations, preparations and prospects to make use to fight against local dangers. The practical aspects of problem exemplified by defensive exercise Standby 2017.
PL
Sejm RP 5 lipca br. uchwalił ustawę o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Ustawa określa zasady stosowania dopłat pokrywających część czynszu.
PL
Kooperatywa mieszkaniowa to grupa osób współdziałających w celu nabycia nieruchomości i wybudowania na niej osiedla złożonego z budynków wielorodzinnych lub jednorodzinnych, którymi następnie wspólnie zarządzają.
PL
Regionalne Programy Operacyjne (RPO) to szesnaście programów wojewódzkich stanowiących szansę na osiągnięcie celów polityki unijnej w zakresie rozwoju gospodarczego, a także ochrony środowiska, dostosowanych do specyfiki tych regionów i stanowiących odpowiedź na potrzeby lokalne. W perspektywie 2014-2020 z kwoty, którą dysponuje Polska w ramach funduszy unijnych, aż 38 % (31,3 mld euro) zostało zapisane na poziomie województw, w porównaniu do okresu 2007-2013, kiedy to środki unijne rozdysponowane w ramach RPO stanowiły zaledwie 25 % (16,5 mld euro) zapisanej kwoty łącznej. Na działania dotyczące ochrony środowiska w ramach RPO na lata 2014-2020 zaplanowano 2,1 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Podział środków pomiędzy najsłabiej rozwinięte regiony został dokonany na podstawie kryteriów dotyczących: liczby ludności każdego regionu, poziomu zamożności wyliczanego na podstawie Produktu Krajowego Brutto (PKB) per capita oraz poziomu bezrobocia w danym województwie przeliczanych w stosunku do wartości średnich UE. W obecnym okresie budżetowania w województwie mazowieckim obowiązują nowe zasady wsparcia z uwagi na fakt, że województwo to nie jest już zaliczane do najsłabiej rozwiniętych regionów. Celem przeprowadzonych badań jest określenie, czy samorządy w pełni wykorzystują dostępne środki unijne na działania środowiskowe, pokazując tym samym skuteczność ich działania. Ponadto określenie, w jakim stopniu działania proekologiczne realizowane przez gminy w ostatnich latach wpłynęły na stan środowiska naturalnego oraz poziom życia ich mieszkańców.
EN
Regional Operational Programs (ROP) in Poland are sixteen provincial programs representing a chance opportunity to achieve EU policy objectives in the field of economic development as well as environmental protection, matched to the specifics of these areas, which were prepared in response to local needs. In the 2014-2020, from the total amount which is available to Poland as part of EU funds as much as 38 % (EUR 31.3 billion) was recorded at the level of voivodships, compared to the 2007-2013 period, when it was only 25 % (EUR 16.5 billion). It was planned 2.1 billion PLN for environmental protection under the ROP for 2014-2020 from the European Regional Development Fund (ERDF). Distribution of the funds among the least developed regions was made on the basic of the following criteria: population of each region, the level of wealth calculated on the basic of Gross Domestic Product (GDP) per capita and unemployment in a region calculated in relation to the EU average values. In the current budgeting period, the Mazowieckie Voivodship has new support rules, due to the fact that the voivodship is no longer classified as the least developed region. The aim of the research was to determine whether the local governments make full use of available EU funds for environmental activities, thus showing the effectiveness of its use. As well as the determination of measures implemented by municipalities in the recent years to influence the condition of the natural environment and the standard of living of their residents was analyzed.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.