Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  glukoza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Efektywność enzymatycznej konwersji biomasy sorgo i konopi do glukozy
PL
Biomasę sorgo (Sucrosorgo 506) i konopi (Tygra) rozdrobniono w młynie nożowym, a następnie przeprowadzono chemiczną obróbkę wstępną przy użyciu wodorotlenku sodu. Na podstawie oznaczeń aktywności celulolitycznej i ksylanolitycznej do badań wytypowano preparaty enzymatyczne Flashzyme Plus 200 i Celluclast 1.5 L. Wykonano testy enzymatyczne i metodą Millera oznaczono ilość uwolnionych cukrów redukujących. Następnie dokonano wyboru kompleksu enzymatycznego dla procesu SHF (separate hydrolysis and fermentation). Metodą płaszczyzny odpowiedzi, na podstawie ilości uwolnionej glukozy, ustalono parametry hydrolizy enzymatycznej. Zastosowanie kompleksu enzymatycznego o składzie Flashzyme Plus 200, ksylanaza i glukozydaza zapewniło efektywną konwersję biomasy zarówno sorgo, jak i konopi do glukozy.
EN
The biomass of sorghum (Sucrosorgo 506) and hemp (Tygra) were ground on a knife mill, then chem. pretreated with NaOH, tested for cellulolytic and xylanolytic activity and hydrolyzed with enzyme prepns. Flashzyme Plus 200 and Celluclast 1.5 L. The amt. of released reducing sugars was detd. by the Miller method. The enzyme complex was then selected for the separate hydrolysis and fermentation process. The enzymatic hydrolysis parameters were detd. by the response plane method, on the basis of the amt. of released glucose. The use of an enzyme complex composed of Flashzyme Plus 200, xylanase and glucosidase resulted in effective conversion of both sorghum and hemp biomass. The glucose contents were 60 g/L (sorghum) and 37 g/L (hemp).
EN
The aim of the study was to evaluate changes in the level of total cholesterol, HDL, LDL, triglycerides, and glucose in older women with spondyloarthrosis, who underwent whole-body cryotherapy treatments. The experimental group, which comprised 69 older women between 65 and 70 years of age, was randomly divided into three sub-groups. Each subgroup was exposed to different physiotherapeutic procedure for two weeks: cryotherapy, kinesiotherapy, and cryotherapy combined with kinesiotherapy. The control group comprised 25 women who did not get any therapeutic intervention. The level of total cholesterol, LDL fraction, HDL fraction, triglycerides, and glucose was assessed for each group. No significant changes in any of the studied parameters of fat fractions were observed. In women exposed to both cryotherapy and kinesiotherapy, the level of fasting glycemia decreased significantly. Applying whole-body cryotherapy to older women with spondyloarthrosis does not cause changes in the level of cholesterol and triglycerides, but may cause changes in the level of glucose.
PL
Celem pracy była ocena zmian poziomu cholesterolu całkowitego, frakcji HDL i LDL, trójglicerydów i glukozy u starszych kobiet ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa lędźwiowego, poddanych krioterapii ogólnoustrojowej. Grupa badanych złożona z 69 kobiet pomiędzy 65 a 70 rokiem życia, została losowo podzielona na trzy grupy, z których każda poddana została innemu rodzajowi terapii: krioterapii, krioterapii połączonej z kinezy-terapią, tylko kinezyterapii. Grupę kontrolną stanowiło 25 kobiet, niepoddanych żadnej interwencji terapeutycznej. Poziomy cholesterolu całkowitego, LDL, HDL, trójglicerydów i glukozy na czczo zostały oznaczone w każdej grupie. Badane wskaźniki frakcji tłuszczowych nie uległy istotnym zmianom w żadnej z grup. U kobiet poddanych zarówno krioterapii, jak i kinezyterapii poziom glikemii na czczo znacząco się obniżył. Zastosowanie krioterapii ogólnoustrojowej nie wpływa na stężenie cholesterolu i trójglicerydów u starszych kobiet, lecz może wywołać zmiany poziomu glukozy.
3
Content available Biomasa - źródło cennych związków organicznych
EN
So far, much attention was paid to processes which allow to obtain biofuels from biomass and less important was receiving from biomass valuable chemical compounds. Biomass is a source of a variety of compounds, such as: hydrocarbons, triglycerides, glycerol, hydroksymetylofurfural, cellulose, hemicellulose and pentoses, lignin and lignocellulose. Taking into account the application of the mentioned above compounds, a large number of articles describing catalytic conversion of biomass to valuable chemical compounds has been written during last 10 years. The articles presented specific types of reactions for compounds contained in biomass, such as: hydrolysis, hydrogenation or isomerization, which allow to obtain valuable products. The reactions are catalyzed among others by: metals deposited on the activated carbon, metal oxides, alloys and zeolites. Researchers still improve processes, adapting them to the structure of highly functionalized particles contained in biomass and process needs. At the same time, scientist focused on cost reduction. Renewable raw materials are converted to the intermediates in physical, chemical and physicochemical processes. Next, obtained intermediates are used for receiving valuable chemicals, such as: lubricants, solvents and products that were previously obtained from petroleum. This work presents the conversion of biomass to compounds which have been already prepared by conventional synthetic methods. Besides chemical pure compounds, catalytic reactions with using metals, lead to obtain mixtures of compounds which can be used for the large volume production: additives for paper, paints, resins, foams, surfactants, lubricants and plasticizers. In the chemical industry for many years it has been placed emphasis on processes that are environmentally friendly. Scientists have also focused on improving the activity of used catalysts and the selectivity of products.
4
Content available Kamienie milowe w chemii klinicznej
EN
Clinical chemistry is the science on the border of the two disciplines: medicine and chemistry. It is defined as the application of the chemistry in the study of biological samples in order to diagnose, treat, cure diseases as well as in monitoring and prognosis [1]. Development of clinical chemistry is dated on the 19th century. Biuret test, and a method for detection of sugar in the urine were then described, also blood gases were extracted [13, 17]. In the mid of 19th century blood could be analyzed for the presence of potassium, sodium, phosphorus and calcium [31]. In the second half of 19th century Duboscq built first colorimeter. This model was widely adapted in laboratories and was in use till the 20-ties of 20th century [44]. Colorimetry also became the most popular technique in the clinical chemistry. In the 80ties of 19th century was developed a method for estimating the concentration of creatinine and detection of bilirubin [36, 39]. Increasing number of available laboratory tests resulted in the separation laboratory diagnostic as a distinguish branch of science. At the beginning of 20th century has been introduced quantitative analytical methods for determination of ammonia, urea, creatinine, cholesterol, uric acid, nitrogen, phosphorus, and chloride in biological fluids as well as measurements of blood gases. In 1930 was introduced clinical enzymology with the first method for assessing the activity of alkaline phosphatase. In the mid of 20th century in the medical laboratories routinely were measured amylase, lipase, acid and alkaline phosphatase, phosphocreatine kinase, alanine and asparagine aminotransferases [78, 79]. Development of electrical engineering and computing resulted with intensive development of laboratory instruments. First automated spectrophotometer was invented in 1957 (Autoanalyzer, Technicon company). In 1970, Automatic Clinical Analyzer f. Du Pont was able to perform determinations in any configurations not as so far in the series [99].
EN
This paper presents an example model of human body with particular focus on glucose level modeling designed for type 1 diabetes. The first part of the work describes motivation of the research, necessary simplifications of the model, parameters identification methods and implementation method. The second part is focused on an example examinations based on preliminary database of patients. It contains verification and evaluation of the presented model and plans of future work.
PL
Przeprowadzono hydrolizę enzymatyczną celulozy do glukozy w obecności furfuralu. Celulozę wyodrębniono z drewna topoli. Zbadano wpływ dodatku inhibitora na aktywność celulazy. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że dodatek furfuralu powoduje znaczny spadek wydajności otrzymywanej glukozy.
EN
Poplar wood cellulose was enzymatic hydrolyzed to glucose with cellulase in presence of furfural to study the inhibition of the reaction. The addn. of furfural resulted in a significant decrease in the glucose yield.
PL
Celem pracy była ocena parametrów produkcyjnych procesu ciągłej biosyntezy kwasu cytrynowego z glukozy przez drożdże Yarrowia lipolytica Wratislavia 1.31, w zależności od stężenia źródła azotu. Przeprowadzono trzy 700-godzinne hodowle w podłożach zawierających 2, 4 oraz 6 g/L NH4Cl, na podstawie których potwierdzono wpływ stężenia azotu na efektywność ciągłej biosyntezy kwasu cytrynowego z glukozy. Najlepsze wyniki uzyskano w procesie z 4 g/L NH4Cl, w którym, w stanie ustalonym, drożdże produkowały 90 g/L kwasu cytrynowego z produktywnością 1,18 gL-1h-1 i szybkością właściwą produkcji 0,045 gg-1h-1.
EN
The aim of this study was to examine the production parameters of continuous citric acid biosynthesis from glucose by Yarrowia lipolytica Wratislavia 1.31 yeast in dependence on the nitrogen source concentration. On the basis of three 700-hr cultivations performed in media containing 2, 4 and 6 g/L NH4Cl, it was confirmed that concentration of nitrogen source influenced the efficiency of continuous biosynthesis of citric acid from glucose. The best results were achieved in the process with 4 g/L NH4Cl where yeast produced 90 g/L of citric acid with the productivity of 1.18 gL-1h-1 and specific production rate of 0.045 gg-1h-1.
PL
Określono wpływ temperatury hydrolizy oraz doboru preparatów enzymatycznych na ilość glukozy uzyskiwanej z surowców lignino-celulozowych (słoma pszenna i łęty ziemniaczane) po procesie hydrolizy kwasowej rozcieńczonym roztworem H2SO4. Wykazano, że zwiększenie temperatury hydrolizy pozwalało na zwiększenie ilości uzyskiwanej glukozy w przypadku obydwu zastosowanych surowców. Zastosowanie dodatkowych preparatów enzymatycznych w procesie hydrolizy łętów ziemniaczanych (bez oddzielania płynów poreakcyjnych po obróbce wstępnej), również powodowało zwiększenie wydajności glukozy z jednostki masy surowca.
EN
Lignocellulosic raw materials (wheat straw, potato stalks) were subjected to enzymatic hydrolysis after pretreatment with a dild. acid. The increase in reaction temp. (from 35 to 45°C) resulted in an increase in the glucose yield by 50–60 g/kg. The addn. of supportive enzymes (hemicelulases) resulted also in increasing the sugar yield by 3-15% in comparison to only cellulase-catalyzed hydrolysis.
EN
Studies on the amylolytic activity were carried out with used ten (10) Bacillus strains (B. pumilus, B. cereus, B. mycoides and B. subtilis), isolated from soil samples and water of Turawa Lake. The amylolytic activity was estimated on the basis of reduction in the intensity of the blue colour resulting from enzymatic hydrolysis of starch, in depending on the carbon sources and their concentration. The cultures were maintained at 30ºC with the following substrates as carbon sources: potato starch, corn starch, maltose and glucose. Conducted research indicate, that among an analyzed strains the most active appear the B. mycoides G3 and B. subtilis G2. They preferred the maltose as the source of the carbon. Moreover, in comparison with all examined strains, B. subtilis G2 showed the amylolytic activity on all tested media.
PL
Celem badań była ocena aktywności amylolitycznej 10 szczepów Bacillus sp. (B. pumilus, B. cereus, B. mycoides i B. subtilis) wyizolowanych z gleby i wody z jeziora Turawa. Na podstawie stopnia zmniejszenia się zabarwienia z jodem oznaczono ilość rozłożonej skrobi, w zależności od źródła węgla i jego koncentracji. Hodowle prowadzono w temperaturze 30ºC z zastosowaniem następujących źródeł węgla: skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, maltoza oraz glukoza. Uzyskane wyniki badań wykazały, iż spośród badanych szczepów Bacillus sp. najbardziej aktywnymi okazały się B. mycoides G3 i B. subtilis G2, które preferowały maltozę jako źródło węgla. Ponadto, w porównaniu do wszystkich szczepów, Bacillus subtilis G2 wykazał największą aktywność na wszystkich testowanych podłożach.
PL
W artykule opisano właściwości i warunki rozwoju biosensorów elektrochemicznych, na przykładzie biosensorów do oznaczania glukozy. Omówiono czynniki, które mają wpływ na handlowy sukces produkcji elektrochemicznych biosensorów glukozy na dużą skalę.
EN
The development and characterization of electrochemical biosensors is described from the perspective of the development of biosensors for the determination of glucose. The factors that have influenced the large scale commercial development of electrochemical glucose biosensors are discussed.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję rozwoju przyrządów wielosensorowych do oceny parametrów życiowych człowieka. Omówiono możliwości pomiaru zmian glikemii człowieka sposobem nieinwazyjnym w trybie pracy quasi on-line. Przeanalizowano zalety urządzenia w zastosowaniach monitoringu sprawności psychofizjologicznej żołnierzy na polu walki oraz pojawiające się możliwości zastosowań cywilnych.
EN
The article comprises a concept of development of multi-sensor devices for evaluation of human life-parameters. Possibility of human glycaemia changes sensing is presented with the use of non-invasive and quasi- on-line mode of operation. The advantages of such a measurements are discussed considering psycho-physiologic efficiency of soldiers on battlefield and possible civilian applications.
13
PL
w pracy badawczej zaprezentowanej w artykule suszono rozpyłowo (temperatura powietrza wlotowego 180°C, szybkość zasilania surowcem 0,9 cm3/s) wodne roztwory miodu z maltodekstryna oraz roztwory modelowe - mieszaniny glukozy i fruktozy z maltodekstryna o stężeniach 20, 30 i 40% s.s. Zawartość wody w otrzymanych proszkach wynosiła od 1,1 š 0,1 do 3,7 š 0,1 %. Zauważono utrzymywanie się stałej zawartości wody w proszkach otrzymanych z roztworów miodu niezależnie od ich stężenia. W proszkach otrzymanych z roztworów modelowych wraz ze wzrostem stężenia roztworu wyjściowego zawartość wody rosła, co było skorelowane z zaobserwowanym mikroskopowo wzrostem wielkości otrzymanych cząstek proszku. Stwierdzono, że zawarte w miodzie cukry proste nie są substancjami decydującymi o przebiegu suszenia i właściwościach proszku. Na podstawie wielkości współczynników Hausnera i Carra stwierdzono, że proszki charakteryzowały się średnią lub dobrą sypkością.
EN
The aim of work was to investigate the possibility to spray-dry bee honey with the use of maltodextrin as a carrier material. The following systems were dried: glucose+fructose+maltodextrin model solutions (GF), honey+maltodextrin solutions (M) at concentrations 20, 30, 40% db. In all experiments inlet air temperature and feed ratio speed were kept at 180°C and 0,9 cm3/s respectively. Water content of obtained powders were in a range from 1,1=0,1 to 3,7 =0,1 %. Increased initial concentration of solutions GF resulted in increased size of particles, water content and water activity of powders. However, it did not influenced the properties of dried honey M, meaning that sugars present in honey did not decide on the spray drying process performance and powder properties. Basedon Hausner ratio and Carr index values the powders were classified as powders ofintermediate cohesiveness and ofweak and good flowability.
EN
The search of alternative energy sources is one of the most important elements of sustainable development policy. The biomass is a valuable source of renewable energy but its transformation into biofuel needs a big amount of energy because many kinds of biomass have high hydrations level. The wet oxidation (in subcritical water conditions) of substances containing biopolymers gives a beneficial energetic effect of the process. We do not lose energy for the dehydration of biomass, which is directed towards the burning process. The waste containing cellulose (or another similar biopolymers) is a potential, valuable source of renewable energy. The wet oxidation process in subcritical water conditions can become an attractive alternative for the conventional burning processes.
PL
Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii jest jednym z ważniejszych elementów polityki zrównoważonego rozwoju. Biomasa jest w tym kontekście cennym źródłem energii odnawialnej, jednak ze względu na fakt, iż wiele rodzajów biomasy ma wysoki stopień uwodnienia, przekształcenie jej w biopaliwo wymaga dużych nakładów energetycznych. Stosując utlenianie substancji zawierających biopolimery w warunkach wody podkrytycznej (tzw. mokre utlenianie), uzyskujemy korzystny efekt energetyczny procesu, gdyż nie tracimy energii na odwadnianie strumieni kierowanych do spalania. W tym ujęciu odpady zawierające celulozę (lub inne podobne biopolimery) są potencjalnym, cennym źródłem energii odnawialnej, a proces utleniania w warunkach wody podkrytycznej może stać się atrakcyjną alternatywą dla konwencjonalnych procesów spalania.
EN
The objective of this study was to utilise desizing liquors of starch-sized fabrics using glucoseoxidase enzymes for bleach to produce hydrogen peroxide from glucose units of the starch removed; glucoseoxidase enzymes are efficient only at high glucose doses. In the first part of this paper, glucose generation in a desizing bath was discussed and an optimum recipe was obtained with an amyloglucodidase/pullanase mixture enzyme . In this study, process optimisation for the glucose oxidase enzyme was undertaken in order to generate hydrogen peroxide in the desizing liquor and then bleaching with the peroxide generated . Results indicated that sufficient hydrogen peroxide, about 800 mg l-1, could be generated to perform successful enzymatic bleaching; however, the bleaching was compatible with the conventional peroxide type only in the alkali pH range. The maximum whiteness obtained by enzymatic treatment was 73.8 Stensby degree, whereas the whiteness of the conventionally treated fabric was 79.4 Stensby degree.
PL
Przedmiotem badań była utylizacja kąpieli usuwającej klejonkę materiałów impregnowanych skrobią poprzez enzymy glikozydazy stosowane do bielenia w celu wydzielenia nadtlenku wodoru z glukozy zawartej w usuwanej skrobi. Enzymy glukozydazy są wydajne tylko przy dużych ilościach glukozy. W pracy przedyskutowano wydzielanie glukozy w kąpieli usuwającej klejonkę i określono optymalną procedurę stosowania mieszaniny enzymów amyloglukodidaze/pullanaze. W pracy przeprowadzono optymalizację działania enzymu glukozydazy w celu wydzielenia nadtlenku wodoru w roztworze usuwającym klejonkę a następnie bielenia tkaniny przez wydzielony nadtlenek. Wyniki badań wskazują, że dostateczna ilość nadtlenku wodoru ok. 800mg/l może być wydzielona dla uzyskania korzystnego enzymatycznego bielenia. Jednakże bielenie to jest porównywalne z konwencjonalnym bieleniem za pomocą nadtlenku tylko w zakresie pH odpowiadającemu zasadowości roztworu. Maksymalna biel uzyskana w wyniku enzymatycznej obróbki wynosiła 73,8 stopni Stensby’a podczas gdy biel tkanin poddanych konwencjonalnej obróbce wynosiła 79,4 stopni Stensby’a.
EN
The objective of this study was to substitute cotton pretreatment chemicals with enzymes to create an environmentally friendly process for water and energy savings. In this study, enzyme selection and process optimisation was made in order to increase the glucose content of the desizing liquor of a starch-sized cotton fabric. Results indicated that commercial desizing enzyme formulations of α-amylase enzymes were not appropriate to produce a large quantity of glucose in the desizing bath; the glucose amounts obtained were about 200 mg/l. However, the food market enzyme used, an amyloglucodidase/pullanase mixture (amyloglucosidase 186 Units/g, pullanase 395 Units/g), produced approximately 4000 mg/l glucose in the desizing bath after process optimisation. The desizing effect of the amyloglucodidase/pullanase enzyme mixture was compatible with those of commercial desizing enzymes. The results of peroxide generation from glucose and bleaching trials are reported in the second part of the study.
PL
Celem badań było zastąpienie enzymami chemikalii stosowanych do wstępnej obróbki bawełny (usuwania klejonki skrobiowej), dla opracowania ekologicznego procesu pozwalającego na oszczędność wody i energii. Opisano selekcję enzymów i optymalizację procesu w celu uzyskania wzrostu zawartości glukozy w cieczy reakcyjnej. Wyniki badań wskazują, że komercyjne enzymy stosowane do usuwania preparacji składające się z zestawu enzymów α - amylaz nie są odpowiednie dla uzyskania dużej ilości glukozy w kąpieli – uzyskano ilości glukozy ok. 200mg/l. Jednakże enzymy stosowane przez producentów żywności, mieszanka amyloglukozy i pulanazy powodują powstanie 4000 mg/l glukozy w kąpieli po optymalizacji procesu. Efekt usuwania klejonki przy stosowaniu tej mieszanki enzymów był kompatybilny z tym uzyskanym przy stosowaniu handlowych enzymów. Wyniki generacji nadtlenku z glukozy i próby bielenia zostaną opisane w drugiej części artykułu.
PL
Praca obejmuje przegląd aparatów do badania poziomu cukru we krwi oraz wstępna ocenę błędu analitycznego, łączącego błąd przyrządu i paska pomiarowego jak również wpływu czynnika ludzkiego na dokładność pomiaru.
EN
The paper includes a review of glucometers as well as the preliminary tests of analytical error due to instrumental error, paper slip and influence of human factor on measuring accuracy.
PL
Przedstawiono wyniki badań reakcji glukozy z 3-chloro-1,2-propanodiolem i 2-chloroetanolem. Kondensacja prowadzona w obecności jonitu o charakterze kwaśnym prowadziła do całkowitego przereagowania glukozy w czasie nie przekraczającym 3 h.
EN
Dry glucose, 0.36 mole, was condensed (3 h, 70°C, until no solid glucose remained) with 1.8 mole 2-chloroethanol or 3-chloro-1-propanediol over 13.8 g dry Amberlyst 131 to yield a (7:1) mixt. of a, p isomeric chloroalkylglucoside oligomers in 68.9% yield. This was distilled at <90°/2 mm, washed with acetone, and heated in N2to remove the solvent. The products were examd. by GPC and 13C-NMR.
PL
Przedstawiono badania nad inaktywacją glukoamylazy w temperaturze 60°C i przy łagodnym mieszaniu (270 rpm). Stwierdzono, że głównym czynnikiem wywołującym inaktywację jest temperatura, a mieszanie nieznacznie ją zwiększa. Wykazano, żc glukoza w stężeniu 2,5% jest dobrym stabilizatorem aktywności, podczas gdy skrobia modyfikuje szybkość inaktywacji w zależności od stężenia substratu.
EN
The paper deals with glucoamylase inactivation at 60°C and in moderate mixing conditions (270 rpm). It was stated that elevated temperature is the main parameter of inactivation, slightly increased by mixing. Glucose in concentration of 2.5% appeared to be very good activity stabilisers while effect of starch on inactivation varied with the substrate concentration.
PL
Eksperymentalnie określono wpływ glukozy i drożdży na równowagi ekstrakcyjne oraz na kinetykę ekstrakcji etanolu z roztworów wodnych za pomocą 30% roztworu TBP w toluenie. Stwierdzono ujemny wpływ glikozy i drożdży na selektywność ekstrahenta etanolu oraz na kinetykę ekstrakcji w kolumnie z wibrującymi półkami.
EN
The influence of glucose and yeast on both the extraction equilibria and kinetic parameters of ethanol extraction form aqueous solutions by using 30% weight toluene solutions of TBP was determined in a series of experiments. Glucose and yeast were found to influence negatively the extractant selectivity and extraction kinetics in a reciprocating plate column.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.