Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  glony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
During our studies concerning the isolation of sulfated polysaccharides (SPs) from freshwater algae species widespread in Poland, an improved overall extraction methodology has been developed. This new, multi-step procedure allows for obtainment of several fractions that could find use in cosmetic and food industries, with the final one containing the valuable SPs, important both from economic and scientific perspective. Moreover, the process allows for easy use of typical chelating agents to remove harmful heavy metal ions without important losses in natural compounds of interest. Furthermore, a material balance has been established for said process, allowing for its easier implementation on bigger scales, and highlighting the areas which could still be improved to positively affect the final time-cost ratio of the methodology. Combined with previously published information concerning the detailed composition of obtained fractions, we aim to provide a robust and informative outlook on the potential of native freshwater algae species as cheap, raw and easily purifiable resource, usable in a number of important industries. According to the mass balance, nearly 5 % of dry mass of Cladophora glomerata is extractable with ethanol and this fraction consists mostly of fatty acids, phenolics and pigments. Another 5 % of mass can be isolated as pure SPs from aqueous fraction. Additionally, calcium from natural incrustations on the surface of C. glomerata amounts to 17 % of dry material weight and can be reclaimed from acidic wash by simple precipitation; such calcium salts have garnered significant interest as nutritional supplements.
EN
The paper provides comprehensive information on the recent progress of the use of potassium ferrate(VI) (K2FeO4) for the removal of selected pollutants from water and wastewater. K2FeO4 provides great potential for diverse environmental applications without harm to the natural environment. Therefore K2FeO4 was used in removal of cyanides from gold ore purification processes, degradation of dyes and organic compounds in wastewater and algae removal in the water treatment process. The quoted research results indicate that K2FeO4 due to its strong oxidizing and coagulating properties, could be an alternative to the use of Advanced Oxidation Processes (AOPs) or be an additional option to conventional methods of water and wastewater treatment. As a result of using K2FeO4, the emerge intermediates of the impurities decomposition are nontoxic or show less toxicity than the initial substrates. The use of K2FeO4 is also associated with certain limitations of technical and technological nature, which requires further research in order to use its high efficiency in the degradation of various types of contamination on a technical scale.
PL
Przedmiotem podjętego zagadnienia badawczego było określenie możliwości wykorzystania odcieku, powstającego w procesie beztlenowego rozkładu substancji organicznych, jako pożywki w procesach namnażania biomasy glonów Chlorella vulgaris wraz z charakterystyką efektywności i szybkości ich wzrostu. Zakres badań obejmował zbilansowanie odcieku w taki sposób aby zapewnić glonom odpowiedni poziom składników pokarmowych potrzebnych do ich wzrostu. Testowano rozcieńczenia odcieku 25%, 50%, 75% oraz 100% wraz z suplementacją na wzór pożywki syntetycznej. Wykazano, iż testowane ścieki mogą zostać wykorzystane w procesie intensywnej hodowli biomasy mikroglonów z gatunku Chlorella vulgaris. Najlepsze wyniki uzyskano w wariancie z 75% udziałem odcieku.
EN
The aim of the study was to determine the possible use of the effluent, produced in the process of the anaerobic decomposition of organic substances, as a medium in the cultivation of microalgae Chlorella vulgaris. The characteristics of efficiency and kinetic of algae growth rate was determined. The scope included balancing of the effluent so as to provide an adequate level of nutrients required for algae growth. The effluent dilutions of 25%, 50%, 75% and 100% was tested. The effluent was supplemented with nutrients to create the same conditions as in the synthetic medium. The tested effluent can be used in the intensive cultivation of biomass of microalgae Chlorella vulgaris. The best results were obtained with the effluent dilution of 75%.
4
Content available remote Wykorzystanie glonów w rolnictwie i przemyśle spożywczym
PL
Rosnąca tendencja do poszukiwania coraz nowszych rozwiązań umożliwiających osiągnięcie celów zarówno ekologicznych, jak i ekonomicznych spowodowała zwrócenie uwagi na materiał biologiczny, jakim jest biomasa glonowa. Glony, jako jedne z najprostszych organizmów roślinnych, zamieszkują wodne i glebowe środowisko Ziemi od miliardów lat. Spożywane pod różnymi postaciami były źródłem białka i składników odżywczych dla ludzi i zwierząt. W miarę postępu technologicznego wzrastało wykorzystanie alg zarówno w branży spożywczej, jak i w rolnictwie, gdzie organizmy te są stosowane jako pasze, a także jako nawozy.
EN
A review, with 41 refs., of methods for algae biomass prodn., and their uses in food prodn. (functional food, diet supplements), in agriculture (fodder, fertilizers) and in fish farming.
EN
This study presents the wastewater treatment methods applied in those photobioreactors which use algae to absorb various nitrogen compounds (mainly ammonium ions, but also nitrates) and phosphorus (orthophosphates) from the inflowing sewage. The photobioreactor described in the following paper uses the sustainable water obtained in the process of dewatering of digested sludge, which contains a high concentration of ammonium ions. The pre-treatment taking place in the side branches of the technological line aims to avoid the risk of overloading the main sewage system with nitrogen and disturbing any ongoing biological processes. One of the results of the nutrients assimilation process is an increase in the amount of biomass produced by the algae, which can be used in the co-fermentation process and biogas production. The efficiency of algae cultivation in photobioreactors depends on the intensity of light, temperature, the length of the light-dark cycle, turbulences, salinity, the pH value, the species of algae which have to co-exist during the process and all the other organisms residing in the reactor.
PL
W artykule omówiono metodę podczyszczania ścieków w fotobiorektorach przy użyciu glonów, która polega na wykorzystaniu tych organizmów do poboru związków azotu (głównie jonów amonowych, ale także azotanów) oraz związków fosforu (ortofosforanów) z dopływających ścieków. W badanym układzie wykorzystano wody osadowe powstałe w procesie odwadniania przefermentowanego osadu, charakteryzujące się wysokim stężeniem jonów amonowych. Proces podczyszczania w bocznym ciągu technologicznym ma na celu ochronę głównego ciągu oczyszczalni przed zbyt wysokim ładunkiem azotu i zachwianiem procesów biologicznych. W wyniku asymilacji związków biogennych w fotobioreaktorze następuje przyrost biomasy glonowej, która może być wykorzystana jako substrat w ko-fermentacji i produkcji biogazu. Efektywność hodowli glonów w fotobioreaktorach zależy głownie od intensywności światła, temperatury, długość cyklu dzień/noc, turbulencji, zasolenia, pH, rodzaju gatunków koegzystujących glonów oraz obecności innych organizmów.
EN
The objective of the paper was to analyse the use of the designed photobioreactor for freshwater microalgae cultivation in the controlled laboratory conditions. The work covered the design and construction of photobioreactors (PBR) and setting up comparative cultivations of freshwater microalgae chlorelli vulgaris along with determination of the biomass growth intensity for a varied amount of supplied culture medium. It was found out that the constructed PBR may be used for microalgae cultivation in the controlled conditions. The impact of the culture medium amount on the growth of chlorelli vulgaris was proved. As a result of the increase of culture medium concentration to 30.1-120.4 ml·l-1 of water, dry mass in photobioreactorsincreased respectively from 1.33 g·dm-3 to 4.68 g·dm-3.
PL
Celem pracy była analiza możliwości wykorzystania zaprojektowanego fotobioreaktora do hodowli mikroglonów słodkowodnych w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Zakres prac obejmował projekt i wykonanie fotobiorekatorów (PBR) oraz założenie hodowli porównawczych mikroglonów słodkowodnych chlorelli vulgaris wraz z określeniem intensywności przyrostu biomasy dla zmiennej ilości dostarczanej pożywki. Stwierdzono możliwość zastosowania zbudowanych PBR do hodowli mikroglonów w kontrolowanych warunkach. Wykazano wpływ ilości pożywki na rozwój chlorelli vulgaris. W rezultacie zwiększenia stężenia pożywki od 30,1-120,4 ml·l-1 wody, nastąpił w trakcie trwania doświadczenia przyrost masy suchej pozostałości w fotobioreaktorach odpowiednio od 1,33 g·dm-3 do 4,68 g·dm-3.
8
Content available remote Wytwarzanie ekstraktu z biomasy makroglonów do produkcji kosmetyków
PL
Przedstawiono warunki optymalizacji procesu wytwarzania ekstraktu z biomasy glonów na potrzeby przemysłu kosmetycznego. Proces optymalizacji omówiono w trzech obszarach: pozyskiwania biomasy ze środowiska naturalnego, ekstrakcji za pomocą ditlenku węgla w warunkach nadkrytycznych oraz wymogów formalnych, umożliwiających zastosowanie ekstraktu dla celów komercyjnych, w tym jako składnika preparatów kosmetycznych.
EN
A brief review, with 19 refs., of methods for processing algae biomass for cosmetic industry including biomass harvesting, extn. with supercrit. CO₂ and formal requirements.
EN
In the work results of the algae and sewage sludge gasification process in fixed bed gasifier were presented. Combustible properties of algae and sewage sludge were determined. Influence of the gasification process parameters (eg amount of gasification agent and fuel properties) on gasification gas composition were determined. Results shows that process parameters strong influence on gasification gas parameters. There is optimal value of amount of the gasification agent when gasification gas achieve the highest calorific value. Gasification gas is low calorific value fuel which can be used as an primary energy source.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych procesu zgazowania glonów oraz osadów ściekowych w reaktorze ze złożem stałym. Określono własności palne glonów i osadów ściekowych. Podano wpływ parametrów procesowych (m.in. ilość czynnika zgazowującego, własności paliwa) na skład otrzymanego gazu palnego. Wyniki procesu zgazowania wskazują, że parametry procesowe istotnie wpływają na parametry otrzymanego gazu. Istnieje wartość optymalna ilości czynnika zgazowującego doprowadzanego do reaktora, przy której gaz osiąga najwyższą wartość opałową. Otrzymywany gaz jest gazem niskokalorycznym stanowiącym dobre źródło energii pierwotnej do wykorzystania w generacji finalnych postaci energii.
EN
The most numerous limestone caves are in the smallest national park in Poland (the Ojców National Park). A total of 50 algal samples were collected from ten caves, each having different environmental factors such as light intensity, temperature and humidity. The morphological and ecological variability of cyanobacteria and algae were studied using fresh samples, cultures grown on agar plates, and documented with TEM, SEM and LM. Light microscopic observations showed that aerophytic cyanobacteria were the most important component of the cave′s photosynthetic microflora. Among cyanobacteria, the following genera were frequently encountered: Aphanocapsa, Chroococcus, Gloeocapsa, Leptolyngbya, and Synechocystis. Whereas the green algal genera, Apatococcus and Klebsormidium, often occurred with Chlorella, Muriella, Neocystis and the diatoms, Orthoseira and Pinnularia. Most of the algal species appeared to be cosmopolitan, ubiquitous, had simple nutrition requirements and wide ecological tolerance (they reproduced rapidly and were easily adaptable to new conditions). The cave′s microhabitats offered relatively stable microclimatic conditions and they seemed to be responsible for the observed distribution of aerophytic algae and cyanobacteria. The Shannon-Wiener index (H′) ranged between 4.9 and 3.9, and the Kruskal-Wallis test showed that these differences were statistically significant.
PL
W badaniach analizowano wpływ rodzaju pożywki na efektywność przyrostu biomasy glonowej w fotobioreaktorach zamkniętych. Biomasę namnażano w czterech cylindrycznych reaktorach. Eksperyment podzielono na cztery etapy. Badania prowadzono w skali laboratoryjnej, a kryterium podziału był rodzaj zastosowanej pożywki. Analiza uzyskanych wyników wykazała, iż najskuteczniejszą metodą produkcji biomasy z glonów jest zastosowanie typowej pożywki do hodowli alg spreparowanej na bazie odczynników chemicznych. Niższą efektywność przyrostu biomasy glonów zanotowano stosując pożywkę otrzymywaną w zakładach branży mleczarskiej.
EN
The study analyzed the impact of the type of medium on the efficiency of algal biomass growth in fotobioreactors closed. The biomass grown in the four tubular reactors. The experiment was divided into four stages. The study was conducted on a laboratory scale, a division criterion was the type of media used. Analysis of the results showed that the most effective method of biomass production from algae is to use a typical algae culture medium crafted on the basis of chemical reagents. The lower efficiency of algae biomass growth was recorded using a medium produced in the factories of the dairy industry.
EN
Trace metals play an important role in functioning of marine and ocean ecosystems. The particular importance of these elements in ecosystems of salt water basins results from their low concentrations in waters of these basins. The content of trace elements in ocean waters is from a few to several dozen times lower than in fresh waters. Such conditions caused that sea organisms developed, by means of evolution, the ability to intensive absorption of trace elements from water in order to meet the physiological demand for them. However, such abilities can cause excessive bioaccumulation of trace elements in ecosystems with elevated their supply, caused by human pressure or enrichment of the water environment from natural sources. The aim of this paper was to assess the nickel and chromium content in water and in algae from selected Black Sea bays near Sevastopol. The samples of water and algae were collected in August 2012 from eight bays in the region of Sevastopol (Galubaja, Kozacha, Kamyshova, Kruhla, Striletska, Pishchana, Pivdenna, the Sevastopolska Bay) as well as one sample from the open sea near Fiolent. Cystoseira barbata and Ulva rigida algae were collected from the same places. The collected water samples were conserved in situ and after being brought to the laboratory their contents of nickel and chromium were determined. The collected algae were rinsed in distilled water, dried, and then homogenized and mineralized. Content of the studied elements was determined in mineralisates by AAS method with electrothermal atomization. It was found that both elements concentrations in water from individual bays were 2–3 times different. The nickel content ranged between 1.74 and 4.14 ·gNi · dm–3, and the chromium content was between 1.56 and 5.97 ·gCr · dm–3. Water from the Striletska Bay contained the highest amount of the studied elements. The nickel content in the studied algae ranged between 1.967 and 12.87 mg · kg–1 d.m., and the chromium content between 0.342 and 7.650 mg · kg–1 d.m. A higher accumulation of these elements was found in Cystoseira barbata than in Ulva rigida. Algae collected in the Sevastopolska Bay contained the highest amount of nickel, and algae from the Pivdenna Bay contained the highest amount of chromium. The content of the studied elements in biomass of the algae was not correlated with their concentration in water. On the other hand, a significant correlation between the nickel content in the algae of both species was found. Values of nickel bioaccumulation coefficients in the studied ecosystems were close to values recorded in environments with high human pressure, whereas in the case of chromium they were very low, much lower than values given in available literature. It was a result of a very high concentration of this element in water, and its moderate content in the algae. Generally, a higher content of the studied elements, both in water and in the algae, was found in all the bays than in samples collected in the open sea. The highest threat of the studied metals was found in the Sevastopolska and Pivdenna Bays.
PL
Metale śladowe odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu ekosystemów morskich i oceanicznych. Szczególne znaczenie tych pierwiastków w ekosystemach zbiorników wód słonych wynika z bardzo małych ich stężeń spotykanym w wodach tych akwenów. Zawartość pierwiastków śladowych w wodach oceanicznych jest od kilku do kilkudziesięciu razy mniejsza niż w wodach słodkich. Takie warunki sprawiły, że organizmy morskie wykształciły na drodze ewolucji zdolność do intensywnego pobierania pierwiastków śladowych z wody w celu zaspokojenia zapotrzebowania fizjologicznego na nie. Takie zdolności mogą jednak powodować nadmierną bioakumulację pierwiastków śladowych w ekosystemach o podwyższonej ich podaży, spowodowanej antropopresją lub wzbogaceniem środowiska wodnego ze źródeł naturalnych. Celem pracy była ocena zawartości niklu i chromu w wodzie oraz glonach z wybranych zatok Morza Czarnego w okolicach Sewastopola. Próbki wody oraz glonów pobrano w sierpniu 2012 r. z ośmiu zatok w rejonie Sewastopola (Gałubaja, Kozacha, Kamyshova, Kruhla, Striletska, Pishchana, Pivdenna, Sewastopolska) oraz jedną próbkę z otwartego morza w okolicach Fioletu. Z tych samych miejsc pobrano glony Cystoseira barbata i Ulva rigida. Pobraną wodę konserwowano na miejscu i po przywiezieniu do laboratorium oznaczono w niej zawartość niklu i chromu. Pobrane glony wypłukano w wodzie destylowanej, suszono, a następnie homogenizowano i mineralizowano. W roztworach oznaczono zawartość badanych pierwiastków metodą ASA z atomizacją elektrotermiczną. Stwierdzono 2–3-krotne różnice stężenia obydwu pierwiastków w wodzie z poszczególnych zatok. Zawartość niklu mieściła się w zakresie od 1,74 do 4,14 ·gNi · dm–3, a chromu w zakresie od 1,56 do 5,97 ·gCr · dm–3. Najwięcej badanych pierwiastków zawierała woda z zatoki Striletska. Zawartość niklu w badanych glonach wahała się w zakresie od 1,967 do 12,87 mg · kg–1 s.m., a chromu od 0,342 do 7,650 mg · kg–1 s.m. Stwierdzono większe nagromadzenie tych pierwiastków w Systoseira barbata niż w Ulva rigida. Najwięcej niklu zawierały glony pobrane w zatoce Sewastopolskiej, a najwięcej chromu zawierały glony z zatoki Pivdenna. Zawartość badanych pierwiastków w biomasie glonów nie była skorelowana z ich stężeniem w wodzie. Stwierdzono natomiast istotną korelację między zawartością niklu w glonach obydwu gatunków. Wartości współczynników bioakumulacji niklu w badanych ekosystemach były zbliżone do notowanych w środowiskach o dużym nasileniu antropopresji, natomiast w przypadku chromu były bardzo małe, dużo mniejsze niż podawane w dostępnej literaturze. Powodem było bardzo duże stężenie tego pierwiastka w wodzie i umiarkowanej jego zawartości w glonach. Generalnie we wszystkich zatokach stwierdzono większą zawartość badanych pierwiastków (zarówno w wodzie, jak i w glonach) niż w próbkach pobranych na otwartym morzu. Największe zagrożenie badanymi metalami stwierdzono w zatokach Sewastopolska i Pivdenna.
13
Content available remote Algae biomass as a co-substrate in methane digestion of sewage sludge
EN
The article discusses problems related to intensification of anaerobic digestion of sewage sludge. The authors have analysed the principal indicators of a methane digestion process, focusing mainly on biogas production. The most commonly used methods of sludge disintegration were reviewed. Additionally, the methods of algae biomass processing for biofuels and a methanogenic potential of the biomass were presented. The article presents the literature review to identify the possibilities of energy profit caused by using algae in anaerobic digestion of sewage sludge.
PL
W artykule omówiono problemy związane z intensyfikacją procesu fermentacji beztlenowej osadów ściekowych. Autorzy przeanalizowali główne wskaźniki procesu fermentacji metanowej, skupiając się głównie na produkcji biogazu. Zostały zweryfikowane najczęściej stosowane metody dezintegracji. Dodatkowo zaprezentowano metodę przetwarzania biomasy glonów na biopaliwa, w tym potencjał metanogenny biomasy. Niniejszy artykuł stanowi przegląd literatury i na tej podstawie podjęto próbę określenia możliwości zysku energetycznego wynikającego z wykorzystania glonów w procesie fermentacji osadów ściekowych.
14
Content available Zanieczyszczenia biologiczne elewacji
EN
The article presents the cause of fungal contamination on the facades and the most common methods for the determination of fungi on the surface of the material. In order to analyze the substrate and to obtain full information about the presence of the fungus is advisable to use thin-layer chromatography with a bioluminescence detection. Algae, fungi and mosses during its growth and exhibit bioluminescence inducted luminescence light.
PL
W artykule przedstawiono przyczyny powstawania zmian mikologicznych na elewacjach oraz najczęściej występujące metody oznaczania grzybów pleśniowych na powierzchni materiału. W celu analizy podłoża i uzyskania pełnej informacji o obecności grzyba wskazane jest zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej z detekcją bioluminescencyjną. Glony, grzyby i mchy w trakcie swojego wzrostu wykazują bioluminescencję i luminescencję indukowaną światłem.
15
Content available Microalgae as efficient feedstock for biorefinery
EN
The global energy demand keeps rising and easy accessible fossil fuel reserves are gradually decreasing which leads to increasing interest in renewable energy sources. The energy production can be based on various sources alternative to petroleum, but the material economy mainly depends on biomass, in particular plant biomass. The potential of renewable biomass resources conversion to chemicals is sufficient to replace fossil crude oil as a carbon resource. In recent years it has increasingly become clear that first generation biofuels have got comparably unfavorable energy balances and therefore most likely can never play a major role in global energy supply. Lignocellulosic biomass is much cheaper for biofuel production than first generation feedstock, but still there are no efficient treatment technologies for large-scale applications. The microalgae might be the future source of biofuels and chemicals production. Microalgal lipids and carbohydrates could be converted to biofuels and the rest of microalgal biomass contains many valuable components, all of which are worth developing into refined products for various applications.
PL
Światowy popyt na energię nieustannie wzrasta, a dostępne złoża paliw kopalnych stopniowo się wyczerpują, co przyczynia się do wzrostu zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Produkcja energii może być oparta na wielu alternatywnych paliwach, ale gospodarka materiałowa jest w głównej mierze oparta na biomasie, w szczególności pochodzenia roślinnego. Potencjał konwersji biomasy do użytecznych związków chemicznych jest wystarczający by zastąpić ropę naftową i węgiel. W ostatnich latach stało się jasne, że biopaliwa pierwszej generacji mają mało korzystny bilans energetyczny i prawdopodobni nigdy nie będą odgrywać znaczącej roli w globalnym rynku energetycznym. Lignocelulozowa biomasa jest znacznie tańszym surowcem do produkcji biopaliw, ale nadal nie opracowano wydajnych sposobów jej przetwarzania, które mogłyby znaleźć zastosowanie w produkcji przemysłowej na dużą skalę. Jednokomórkowe glony mogą stać się przyszłością zarówno biopaliw jak i produkcji szerokiej gamy związków chemicznych. Lipidy i węglowodany zawarte w ich komórkach stanowić mogą substrat do produkcji biopaliw, a pozostałą część biomasy zawierająca szereg cennych składników, można przetworzyć w rafinowane produkty o szerokim spektrum zastosowań.
16
Content available remote Ekstrakcja glonów ługiem potasowym
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu ekstraktu glonowego wytworzonego przez hydrolizę chemiczną z użyciem wodorotlenku potasu na długość roślin i skład pierwiastkowy rzeżuchy ogrodowej (Lepidium sativum). Surowiec do wytwarzania ekstraktów stanowiły makroalgi bałtyckie Enteromorpha sp. Zbadano wpływ trzech stężeń ekstraktów (2,5%, 5% i 10%) na kiełkowanie rzeżuchy. Poddano analizie wielopierwiastkowej metodą ICP-OES biomasę alg, wytworzone ekstrakty glonowe oraz biomasę roślinną (rzeżucha). Wyznaczono również średnią długość rośliny w grupach doświadczalnych i kontrolnej. Otrzymane wyniki opracowano metodami statystycznymi przy użyciu oprogramowania Statistica ver. 9.0. Wykazano, że długość roślin wzrastała wraz ze zmniejszaniem stężenia stosowanego ekstraktu glonowego (10%, 5%, 2,5%). Rzeżucha w grupie E2,5% była o 15% dłuższa niż w grupie kontrolnej (woda destylowana). Za pach doświadczalnych, zawartość badanych mikroelementów (B, Cu, Fe, Mn, Zn) była wyższa niż w grupie kontrolnej (poza Zn w grupie, w której zastosowano 10-proc. ekstrakt glonowy). Wykazano dobre właściwości nawozowe otrzymanych ekstraktów glonowych.
EN
Baltic seaweeds (Enteromorpha sp.) were extd. with aq. soln. of KOH (1 M) at room temp. for 30 min. The exts. Were dild. down to concn. 2.5-10% and used for cultivation of Lepidium sativum. Natural biomass of algae, algal exts. And the germinated plants was studied for elemental compn. Addnl., the av. length of the plants was measured and compared with that from the control group (distd. water). Lepidium sativum in the exp. group (seaweed ext. 2.5%) was by 15% longer than in the control group. The content of microelements (B, Cu, Fe, Mn, Zn) was also higher in all exptl. groups than in the control group.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena możliwości zastosowania glonów morskich Palmaria palmata w aktywnym biomonitoringu wód. Na podstawie pomiaru przyrostu stężeń metali ciężkich w eksponowanych glonach dokonano oceny zanieczyszczenia metalami ciężkimi wód rzeki Jastrzębianka przepływającej przez Jastrzębie Zdrój (województwo śląskie, południowo-zachodnia Polska). Stężenia metali: Mn, Fe, Cu, Zn, Cd i Pb oznaczano metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS). Wyniki badań biomonitoringowych umożliwiły wstępną ocenę zanieczyszczenia badanych wód oraz wykazały, że jednym z potencjalnych źródeł wzbogacania rzeki metalami: Mn, Fe, Cu i Zn mogą być odcieki kopalniane.
EN
The aim of the study was evaluation of application of the marine algae Palmaria palmata in the active biomonitoring of water. On the base of determination of heavy metals concentrations accumulated in algal thalli the pollution of the Jastrzebianka river, flowing through Jastrzebie Zdroj (Silesia, south-western Poland), was assessed. Concentrations of Mn, Fe, Cu, Zn, Cd and Pb were determined using the atomic absorption spectrometry (AAS). The obtained results of biomonitoring research enabled a preliminary assessment of contamination of analyzed groundwater. It was shown that one of the potential sources of increase in concentrations of the metals Mn, Fe, Cu and Zn in river can be mine effluent.
18
Content available remote Pozyskiwanie paliwa gazowego z biomasy niekonwencjonalnej w procesie zgazowania
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych procesu zgazowania glonów oraz osadów ściekowych w reaktorze ze złożem stałym. Określono właściwości palne glonów i osadów ściekowych. Określono wpływ parametrów procesowych (m.in. ilość czynnika zgazowującego, własności paliwa) na skład otrzymanego gazu palnego. Wyniki procesu zgazowania wskazują, że parametry procesowe istotnie wpływają na parametry otrzymanego gazu. Istnieje wartość optymalna ilości czynnika zgazowującego doprowadzanego do reaktora, przy której gaz osiąga najwyższą wartość opałową. Otrzymywany gaz jest gazem niskokalorycznym stanowiącym dobre źródło energii pierwotnej do wykorzystania w generacji finalnych postaci energii.
EN
In the work results of the algae and sewage sludge gasification process in fixed bed gasifier were presented. Combustible properties of algae and sewage sludge were determined. Influence of the gasification process parameters (e.g. amount of gasification agent and fuel properties) on gasification gas composition were determined. Results shows that process parameters strong influence on gasification gas parameters. There is optimal value of amount of the gasification agent when gasification gas achieve the highest calorific value. Gasification gas is low calorific value fuel which can be used as an primary energy source.
EN
Removal of biogens (P, N) from synthetic wastewater by microalgae Chlorella vulgaris was investigated. The study was carried out under static conditions (batch tests). Significant differences were found in the removal of nutrients by algae. The removal of biogens was >50% for ammonium ions and >80% for nitrates and phosphates. N and P removal through assimilation by microalgal C. vulgaris species can be considered an ecological alternative for current methods applied for removal of these substances from wastewater. It seems that using algae for N and P removal from wastewater can be affordable in comparison to other methods. The efficiency of biogens removal depends on the type of a biogen to be removed and the concentration of N and P in solutions. Optimization of N:P ratio can have some positive influence on the removal of biogens from wastewater by C. vulgaris.
20
Content available remote Use of algae in active biomonitoring of surface waters
EN
Biomonitoring studies have been carried out in three retention reservoirs located in the Opole Province (southern Poland): Turawa reservoir, Nysa reservoir and Otmuchow reservoir. The increases of concentrations of Mn, Fe, Cu, Zn, Cd and Pb in fresh water algae Spirogyra sp. and sea water Palmaria palmata (Linnaeus) Weber & Mohr, exposed in the analysed waters, were determined by the atomic absorption spectrometry method (AAS). Also the waters pH, conductivity and Mn and Fe concentrations were determined. The concentrations of Cu, Zn, Cd and Pb in the analysed waters were lower than the method limit of determination. The analyses were carried out during the period from June to July 2014. The differences between the increases of heavy metal concentrations in the samples of algae found along the coastline were indicated; they result from different distances from the pollution sources, such as sediments or drainage from the areas adjacent to the reservoirs. Better sorption characteristics of Palmaria palmata in comparison to Spirogyra sp. were indicated. An empirical interrelation was also tested, the application of which after modification may enable the quantitative assessment of waters pollution with heavy metals, based on the analysis of the concentration of the element in the algae thallus.
PL
Przeprowadzono badania biomonitoringowe trzech zbiorników retencyjnych położonych na terenie województwa opolskiego (południowa Polska): Zbiornika Turawa, Zbiornika Nysa i Zbiornika Otmuchów. W glonach słodkowodnych Spirogyra sp. i morskich Palmaria palmata (Linnaeus) Weber & Mohr, eksponowanych w badanych wodach, oznaczono metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) przyrosty stężeń: Mn, Fe, Cu, Zn, Cd i Pb. W wodach oznaczano także pH, konduktywność oraz stężenie Mn i Fe. Stężenia Cu, Zn, Cd i Pb w badanych wodach były mniejsze od granicy oznaczalności metody. Badania prowadzono od czerwca do lipca 2014 r. Wskazano na różnice w przyrostach stężeń metali ciężkich w próbkach glonów eksponowanych wzdłuż linii brzegowej, co wynika z różnej odległości od źródeł zanieczyszczeń, którymi mogą być osady denne lub odcieki z terenów przylegających do zbiorników. Wskazano także na lepsze właściwości sorpcyjne glonów Palmaria palmata w porównaniu z glonami Spirogyra sp. Przetestowano również empiryczną zależność, której zastosowanie po modyfikacji może umożliwić ilościową ocenę zanieczyszczenia wód metalami ciężkimi na podstawie analizy stężenia tego pierwiastka w plechach glonów.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.