Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  globalny system pozycjonowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The performance and measurement accuracy of global navigation satellite system (GNSS) receivers is greatly affected by ionospheric scintillations. Rapid amplitude and phase variations in the received GPS signal, known as ionospheric scintillation, affects the tracking of signals by GNSS receivers. Hence, there is a need to investigate the monitoring of various activities of the ionosphere and to develop a novel approach for mitigation of ionospheric scintillation effects. A method based on Local Mean Decomposition (LMD)–Detrended Fluctuation Analysis (DFA) has been proposed. The GNSS data recorded at Koneru Lakshmaiah (K L) University, Guntur, India were considered for analysis. The carrier to noise ratio (C/N0) of GNSS satellite vehicles were decomposed into several product functions (PF) using LMD to extract the intrinsic features in the signal. Scintillation noise was removed by the DFA algorithm by selecting a suitable threshold. It was observed that the performance of the proposed LMD–DFA was better than that of empirical mode decomposition (EMD)–DFA.
PL
Pomimo, że globalny system pozycjonowania GPS ma szerokie zastosowanie w nawigacji pojazdów lądowych to nie jest on w stanie zapewnić ciągłości wyznaczania rozwiązania nawigacyjnego w sytuacjach zakłócenia lub zaniku sygnału satelitarnego występującego w silnie zalesionych obszarach, zabudowie miejskiej, mostach kratownicowych, czy też tunelach. Sposobem na rozwiązanie powyższego problemu jest budowa zintegrowanych systemów nawigacyjnych. Na przykładzie czterech schematów strategii przedstawiono metody integracji systemów nawigacyjnych. Omówione zostały również wady, zalety i koszty integracji. Głównym celem publikacji jest kompleksowy przegląd i synteza literatury z zakresu budowy zintegrowanych systemów nawigacyjnych.
EN
Although the Global Positioning System has been widely used in the navigation of land vehicle, that system is still unable to provide continuous and reliable navigation solutions in the occurrence of satellite signal fading or blockage from obstacles such as trees, buildings, overpasses and tunnels. The way to solve the issue above is building integrated navigation systems. Basing on the four schemes of strategy the methods of integration in navigation systems have been introduced. Advantages, disadvantages and costs of integration were presented in the paper. The main aim of the publication is complex review and synthesis of literature within the scope of integrated navigation systems.
PL
Przedstawiamy podstawowe metody pomiaru prędkości oraz możliwość wykorzystania w tym celu systemu GPS, a także sposoby wykorzystania analizy danych uzyskanych z pomiarów prędkości.
EN
The article presents the basic method of measuring speed. Indicated the possibility of using GPS to measure speed in traffic. Presents the results of velocity measurements using the GPS system in Radom. The article also discusses possible ways to use the analysis of data obtained from velocity measurements.
PL
Przedstawiamy wyniki badań dotyczące dokładności pozycjonowania statku powietrznego z wykorzystaniem systemu GPS oraz EGNOS. Loty eksperymentalne wykonano w 2010 roku, w południowo - wschodniej części Polski - w Dęblinie oraz Chełmie.
EN
The paper presents results of the research concerning determination of aircraft positioning accuracy with the use of GPS and EGNOS. Experimental flights were carried out in 2010, in south-eastern part of Poland, in Dęblin and Chełm. Precise trajectory of the aircraft was determined with the use of dual frequency geodetic Topcon receivers with centimeter accuracy. The reference position was compared with data logged by two navigation receivers - Thales MobileMapper working in autonomous and EGNOS mode.
PL
Prezentujemy koncepcję zestawu pomiarowego do zapisu obrazu drogi z wykorzystaniem pozycji pojazdu w oparciu o technologię GPS - INS - RTK, który może być wykorzystany do inspekcji dróg, a także do oceny efektywności systemów transportowych, gdzie wymagana jest silna korelacja obrazu z kamery z jej pozycją.
EN
At this paper there will be presented road image recording unit supported with vehicle position based on GPS-INS-RTK technology. "Megapixel" camera was applied to measurement equipment to record road images. SPAN system from NOVATEL firm was used to define accurate vehicle position, which consist of: GPS receiver, inertial unit, radio modem-enables system work at RTK - 2 technology. There is activated network connection between GPS system and ASGEUPOS server via radio modem and thanks to that there is received reference correction on the level +/- 2 cm. Proposed measurement equipment can be used at road inspection and any other tasks at transport area which expects high correlation between camera image and their position. Proposed measurement system can be used at road inspection and at transport system efficient description, when there is demanded high correlation between camera image and their position.
6
Content available remote GPS a teoria względności
PL
Globalny System Pozycjonowania (Global Positioning System) jest najbardziej fascynującym urządzeniem naszych czasów, służącym do określania pozycji różnych obiektów i wykorzystującym w swoim działaniu założenia ogólnej i szczególnej teorii względności, a także mechaniki kwantowej. Praca jest poświęcona działaniu GPS oraz rozważaniom nad poprawkami wynikającymi z ogólnej i szczególnej teorii względności. Jest ona podzielona na trzy części, odpowiadające poszczególnym rozdziałom. Pierwsza część opisuje GPS. Zdefiniowano tu pojęcie GPS, przedstawiono historię systemu nawigacji, a także informacje o jego początkach, dla kogo powstał i w jakim celu, jakie były początkowe parametry dokładności pomiaru i jak zmieniły się obecnie. W rozdziale tym opisana jest również budowa GPS (dokładny opis poszczególnych elementów składających się na cały system: składowa kosmiczna, składowa naziemna oraz składowa użytkownika). Druga część pracy dotyczy zastosowania teorii względności w GPS. Przybliżono tutaj kilka istotnych definicji i zależności ze szczególnej i ogólnej teorii względności. Mowa tu przede wszystkim o takich pojęciach jak: czasoprzestrzeń, interwał czasoprzestrzenny i transformacje Lorentza, które wyjaśnia szczególna teoria względności, oraz równania Einsteina i metryka Schwarzschilda, które opisuje ogólna teoria względności. Część trzecia poświęcona jest zjawiskom relatywistycznym, które mają zasadniczy wpływ na wyznaczanie poprawek czasowych w GPS, takich jak: przesunięcie częstotliwości sygnałów (w stronę fioletu i ku czerwieni), zjawisko Sagnaca oraz współrzędna czasowa. Każde z nich wnosi różnicę czasową między zegarem satelity i odbiornika istotną w procesie synchronizacji. Aby móc opisać wymienione wcześniej zjawiska relatywistyczne wprowadzono kilka układów odniesienia (ECI, ECEF, ICRF) przydatnych do sformułowania odpowiednich równań ruchu satelitów i odbiorników sygnałów na powierzchni Ziemi. Pominięcie błędów wynikających z wymienionych zjawisk relatywistycznych powodowałoby duże rozbieżności w określaniu położenia i GPS przestałby funkcjonować.
EN
GPS - the Global Positioning System is most amazing and fascinating of recent technologies. It serves the determination of positions of different objects and makes good use in its action of the assumptions of the theory of both special and general relativity as well as of the quantum mechanics. The paper is devoted to the action of GPS and to the discussions on the amendments arising from the theories of both special and general relativity. It is divided into three parts corresponding to the individual chapters. The first part describes GPS. The notion of GPS is defined, the history of this navigation system is presented, as well as the information on its early days, for whom it was created and in which aim, what were its parameters of the measurement accuracy and how did they change nowadays. In this chapter the construction of GPS is described, i.e. the precise description of the individual elements of which the whole system consists: the cosmic component, the earth component and the user's component. The second part of the paper concerns the applications of the theory of relativity in GPS. Some essential definitions and relationships from the theory of both the special and general relativity have been here outlined. The question is here about first of all such notions as: spacetime, spacetime interval and Lorentz's transformations, which are explained in the theory of special relativity, as well as the Einstein equations and the Schwarzschild metric, which are described in the theory of special relativity. The third part is devoted to the relativistic phenomena which essentially influence the determination of the time amendments in GPS, the latter being as follows: the shift of the frequencies of signals (towards violet and red), the Sagnac effect and the time coordinate. Each of these effects introduces the time difference between the satellite clock and the receiver which is essential in the process of synchronization. To make possible to describe the relativistic phenomena mentioned above, several frames of reference have been introduced (ECI, ECEF, ICRF) which are useful to the formulation of the corresponding equations of motion of satellites and the receivers of signals on the Earth's surface. The passing over the errors following from the relativistic phenomena mentioned above could cause big discrepancies in the determination of the position and the GPS would stop function at all.
EN
A role of technique in a life of modern man was presented, especially engineering computer aided systems. The new system GIS (Geographic Information Systems) and GPS (Global Positioning System) were described in the article.
PL
Dynamiczny rozwój elektronicznych systemów sterowania i kontroli nie ominął rolnictwa. Wdrażanie tych systemów przyczyniło się do dalszego, technicznego rozwoju ciągników i maszyn rolniczych. Przedstawiono przykłady praktycznego stosowania systemów elektronicznych w maszynach uprawowych, wdrażanych przez znaczących zagranicznych producentów maszyn rolniczych. Omówiono również prototyp maszyny rolniczej uwzględniającej zróżnicowane warunki glebowe na obszarze pola. Jest to pierwsza maszyna uprawowa wykorzystująca Globalny System Pozycjonowania (GPS).
EN
Dynamic development of electronic control systems did not omit the agriculture. Implementation of these systems made a contribution to further technical advancement of agricultural tractors and machines. In the article presented are some examples of practical application of electronic systems in the tilling machines being implemented by the significant foreign producers. Besides, discussed is also the prototype of the agricultural machine which takes into account diversified soil conditions within the field area. This is the first tilling machine using the Global Positioning System (GPS).
PL
Nowy system gospodarowania w rolnictwie - rolnictwo precyzyjne, opiera się na rozpoznaniu przestrzennej zmienności właściwości gleby, w wyniku czego każdy fragment pola traktowany jest osobno. Pozycjonowanie obiektu na obszarze pola wykonuje się m. in. dzięki stacjonarnemu systemowi satelitów Ziemi, tworzących Globalny System Pozycjonowania (GPS). W pracy przedstawiono stanowisko badawcze do monitorowania pracy ciągnika na obszarze pola z wykorzystaniem GPS.
EN
Precision farming - a new system of agriculture - is based on the recognition of spatial soil properties variations within a field area. In the result of this every place of the field is individually treated. Object's positioning within the field area, in this case, is carried out with the use of stationary system of the Earth satellites which create so called Global Positioning System (GPS). In the article presented is the developed and built in the PIMR a research stand for monitoring tractor's work within a field area with the use of GPS.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.