Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  global logistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Contemporary threats facing air transport.
EN
Transport and logistics are a global enterprise, which means transportation must be provided to and from every continent around the world. This article presents the main threats facing international air transport in the course of necessary flying over dangerous and unstable countries, which represent almost a half of world’s land surface.
PL
Wstęp i cel: Logistyka XXI wieku jest wielkim wyzwaniem dla zapewnienia jakości procesów produkcyjnych nie tylko ze względu na rosnącą złożoność, ale przede wszystkim ze względu na konieczność znalezienia nowych innowacyjnych rozwiązań, które sprostają oczekiwaniom i współczesnym wymogom każdego klienta. Celem pracy zatem jest zaprezentowanie znaczenia i istoty zarządzania jakością oraz modelu instrumentów w doskonaleniu procesów produkcyjnych każdego współczesnego przedsiębiorstwa. Materiał i metody: Materiał bazuje na literaturze przedmiotu. Zastosowano metodę analizy i konstrukcji logicznej. Wyniki: W pracy przedstawiono znaczenie, istotę i zarządzanie jakością oraz model instrumentów doskonalenia jakości procesów produkcyjnych w warunkach logistyki globalnej. W części teoretycznej pracy podjęto rozważania na temat znaczenia i istoty jakości w procesach produkcyjnych, a także wyzwań jakie niesie logistyka globalna dla zapewnienia wysokiej jakości procesów produkcyjnych współczesnego przedsiębiorstwa. W części analityczno-koncepcyjnej opracowano model instrumentów doskonalenia jakości procesów produkcyjnych, wskazując na znaczenie wdrożenia systemu zarządzania jakością w warunkach silnej konkurencji i globalnej logistyki. Przyjęto założenie wynikające z istoty systemu zarządzania jakością, iż wdrożenie i efektywne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i jego doskonalenie poprzez implementację właściwych (ujętych w opracowanym modelu) instrumentów doskonalenia procesów produkcyjnych realizowanych w długim okresie czasu przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej poprzez wzrost jakości produktów przedsiębiorstwa na globalnym rynku. Wniosek: System zarządzania jakością i jego narzędzia doskonalenia w procesie produkcyjnym w warunkach logistyki globalnej to skuteczne narządzie nadzorowania jakości produktów w całym ciągu technologicznym procesu produkcyjnego, który pozwala na zmniejszenie braków wewnętrznych i reklamacji oraz wzrostu zamówień klientów.
EN
Introduction and aim: Logistics the XXI century is a great challenge to ensure the quality of production processes, not only because of the increasing complexity, but mainly because of the necessity to find new, innovative solutions that will meet the expectations and requirements of each customer today. Therefore the aim of the work is to present the meaning and essence of quality management and model of instruments in the improvement of production processes of each modern company. Material and methods: The material is based on the literature. Method of analysis and logical construction has been used. Results: The study presented the importance and essence of the quality management and model of instruments to improve the quality of production processes in the terms of global logistics. In the theoretical part of the work considered about the importance and essence of quality in production processes, as well as the challenges of global logistics to ensure high-quality production processes of the modern enterprise. In the analytical and conceptual part was developed a model of instruments to improve the quality of production processes, pointing to the importance of implementing a quality management system in the highly competitive and global logistics. It was assumed resulting from the essence of a quality management system that the implementation and effective functioning of the quality management system and its improvement by the implementation of appropriate (included in the developed model) instruments to improve production processes carried out in a long period of time will contribute to growth the competitive position by increasing the quality of products the company at the global market. Conclusion: Quality Management Systems and its tools for the improvement in the production process in the conditions of global logistics is a effective tool for supervising the quality of products throughout technological line production process, which allows to reduce the internal shortcomings and complaints and growth the number of customer orders.
3
Content available remote Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych w warunkach logistyki globalnej
PL
W pracy przedstawiono znaczenie, istotę i zarządzanie jakością oraz model instrumentów doskonalenia jakości procesów produkcyjnych w warunkach logistyki globalnej. W części teoretycznej pracy podjęto rozważania na temat znaczenia i istoty jakości w procesach produkcyjnych, a także wyzwań jakie niesie logistyka globalna dla zapewnienia wysokiej jakości procesów produkcyjnych współczesnego przedsiębiorstwa. W części analityczno-koncepcyjnej opracowano model instrumentów doskonalenia jakości procesów produkcyjnych, wskazując na znaczenie wdrożenia systemu zarządzania jakością w warunkach silnej konkurencji i globalnej logistyki. Przyjęto założenie wynikające z istoty systemu zarządzania jakością, iż wdrożenie i efektywne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i jego doskonalenie poprzez implementację właściwych (ujętych w opracowanym modelu) instrumentów doskonalenia procesów produkcyjnych realizowanych w długim okresie czasu przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej poprzez wzrost jakości produktów przedsiębiorstwa na globalnym rynku. Celem pracy zatem jest zaprezentowanie znaczenia i istoty zarządzania jakością oraz modelu instrumentów w doskonaleniu procesów produkcyjnych każdego współczesnego przedsiębiorstwa.
EN
This paper presents the importance of the nature and quality management and the model instruments to improve the quality of production processes in the conditions of global logistics. In the theoretical part of the article we present considerations on the meaning and essence of quality in production processes, as well as the challenges posed by global logistics to ensure high-quality production processes of the modern enterprise. The conceptual and analytical part of the paper has been developed the model consists of instruments to improve the quality of production processes, pointing to the importance of implementing a quality management system in the highly competitive and global logistics. Assumption is based on the essence of a quality management system that the implementation and effective functioning of the quality management system and its improvement through the implementation of appropriate (included in the developed model) instruments to improve production processes realized in the long term will contribute to improve the competitive position by increasing the quality of products the company on the global market. Thus, the aim of this work is to present the meaning and essence of quality management and the model instruments in the improvement of production processes of every modern company.
4
Content available remote Terrorism and national instability as the current threats of air transportation
EN
The present transport and logistics are global, therefore there is a need to maintain transportation in every continent of the world. This article presents the main threats of the international air transport connected with the necessity of flying over danger and instable countries which actually constitutes almost a half of the world.
EN
Crowing business globalization makes it apparent that there is a need for developing and implementing international logistics initiatives. In other words different countries, regions and even continents may become closer in a wake of a global logistics management. Nonetheless observations have been showing that inspite of the firms' engagement the level in foreign markets logistics is rather a barrier but not a stimulator of the internationalization process. Based on such perception the research team developed following the key hypothesis: Most of manufacturing, trade and service companies characterized by different levels of internationalization archive scarcely interior integration of logistics processes. To verify such hypothesis empirical research will be conducted. On the basis of interviews with managers research team members will prepare case studies. Subsequently collected information will be generalized by means of specially constructed, two-dimensional matrixes, which structures will consist of: 1. Level of internationalization process described by Uppsala Internationalization Model, according to which there are four stages of the above process: no regular export activities, export via independent representatives, establishment of a foreign sales subsidiary and foreign production units. 2. Implemented internationalization strategy: endogenic, rnultilocal, multinational, global, transnational. 3. Level of the supply chain integration described by Porier's Model: purchasing and logistics, interior excellence, network constructing, sector leadership. 4. Level of company's development in the application of IT for supply chain management based on Manugistics Supply Chain Compass Model: the fundamentals, cross-functional teams, integrated enterprise, extended supply chain, supply chain communities. Combining particular Internationa! dimensions with logistics ones four different matrixes will be created, at which surveyed companies will be positioned.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.